Get Adobe Flash player

Дневен ред на постоянните комисии – 2015 – 2019 година

28. Дневен ред комисии 01.2018 година

Заседания на постоянните комисии при Общински съвет – Искър гр.Искър   Д Н Е В Е Н     Р Е Д :   За становище : Комисия  „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика” Отпускане на средства за обезпечаване на кръводарителнат...

27. Дневен ред комисии 12.2017 година

Заседания на постоянните комисии при Общински съвет – Искър гр.Искър   Д Н Е В Е Н   Р Е Д :   За становище: Комисия  „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика” Промяна в бюджета на общината за 2017 г. Определян...

26. Дневен ред комисии 11.2017 година

Заседания на постоянните комисии при Общински съвет – Искър гр.Искър   Д Н Е В Е Н   Р Е Д :   За становище: Комисия  „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика” Определяне на месечна финансова помощ на граждани от о...

25. Дневен ред комисии 10.2017 година

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :   За становище: Комисия  „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика” Отчет за дейността на „Пелофарма“ ЕООД – гр.Искър за третото тримесечие на 2017г. Актуализация на Програмата за управление ...

24. Дневен ред комисии 09.2017 година

Д Н Е В Е Н Р Е Д : За становище: Комисия „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика” Отпускане на еднократни финансови помощи. За становище: Комисия „ Устройство на територията, благоустройство, промишл...

23. Дневен ред комисии 08.2017 година

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :   За становище: Комисия  „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика” Годишен отчет за изпълнение на бюджета за 2016 г. Състоянието на общинския дълг на общината през 2016 г. Отпускане на еднократни фи...

22. Дневен ред комисии 07.2017 година

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :   За становище: Комисия  „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика” Приемане на отчет за дейността на „Пелофарма“ ЕООД гр. Искър за второто тримесечие на 2017 г. Промяна в бюджета на община...

21. Дневен ред комисии 06.2017 година

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :   За становище: Комисия  „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика” Отпускане на еднократни финансови помощи.   За становище:  Комисия „ Устройство на територията, благоустройство, промишлено...

20. Дневен ред комисии 05.2017 година

  Д Н Е В Е Н   Р Е Д :   За становище : Комисия  „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика” Промяна в бюджета на общината за 2017г. Отпускане на еднократни финансови помощи.   За становище: Комиси...

19. Дневен ред комисии 04.2017 година

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :   За становище : Комисия  „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика” Приемане на отчет за дейността на „Пелофарма“ ЕООД гр. Искър за първото тримесечие на 2017 г. Приемане на годишен отче...

18. Дневен ред комисии 03.2017 година

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :  За становище : Комисия  „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика” Приемане годишните финансови отчети на Търговските дружества с общинско имущество или общинско участие в капитала. Отдаване под наем за стоп...

17. Дневен ред комисии 02.2017 година

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :   За становище : Комисия  „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика” Бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г. на постъпленията от местни приходи и на разходи за местни дейности по бюджета на ...

16. Дневен ред комисии 01.2017 година

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :   За становище : Комисия  „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика” Отпускане на средства за обезпечаване на кръводарителната кампания в община Искър. Определяне на такса за детска ясла, детски ...

15. Дневен ред комисии 12.2016 година

Д Н Е В Е Н Р Е Д : За становище : Комисия „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика” Определяне на основните месечни работни заплати на кметовете на кметствата, считано от 01.01.2017г. Ползване на финанс...

14. Дневен ред комисии 12.2016 година

Д Н Е В Е Н Р Е Д : За становище : Комисия „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика” 1. Промяна в бюджета на Общината за 2016 г. 2. Отчет за изпълнението на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска с...

13. Дневен ред комисии 11.2016 година

 Д Н Е В Е Н     Р Е Д :   За становище : Комисия  „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика” Промяна в бюджета на Общината за 2016 г. Определяне на базисни наемни цени през 2016 г. Отдаване под наем на недвиж...

12. Дневен ред комисии 10.2016 година

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :   За становище : Комисия  „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика” Промяна в бюджета на Общината за 2016 г. Определяне на базисни наемни цени през 2016 г. Отдаване под наем на недви...

11. Дневен ред комисии 10.2016 година

Д Н Е В Е Н Р Е Д : За становище : Комисия „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика” 1.Приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 20 за определяне размера на местните данъци на територията на община Искър. Внася: Кмета на Общи...

10. Дневен ред комисии 09.2016 година

Д Н Е В Е Н Р Е Д : За становище: Комисия „Образование, култура и спорт, работа с правителствени и неправителствени организации, законност и обществен ред . 1. Оздравителна програма на ОУ „Васил Левски“ с. Долни Луковит. Внася: Кмета на Общи...

09. Дневен ред комисии 08.2016 година

Д Н Е В Е Н Р Е Д : За становище : Комисия „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика” 1.Отчет за изпълнението на бюджета и извънбюджетни сметки и фондове на общината за времето от 01.01.2016 г. до 30.06.2016 г. Внася: Кмета на Об...

08. Дневен ред комисии 07.2016 година

Д Н Е В Е Н Р Е Д : За становище : Комисия „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика” Промяна в бюджета на общината за 2016 г. Внася: Кмета на Общината 2.Предоставяне на временен безлихвен заем от бюджета на общи...

07. Дневен ред комисии 06.2016 година

Д Н Е В Е Н Р Е Д : За становище : Комисия „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика” Промяна в бюджета на общината за 2016 г. Внася: Кмета на Общината 2.Допълване списъка на пътуващите служители от населеното мя...

06. Дневен ред комисии 05.2016 година

Д Н Е В Е Н Р Е Д : За становище : Комисия „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика” 1 . Допълване списъка на пътуващите служители от населеното място по местоживеене до населеното място по месторабота и обратно в дейност „Общинска ...

05. Дневен ред комисии 04.2016 година

Д Н Е В Е Н Р Е Д : За становище : Комисия „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика” 1. Продажба на общински имот ПИ № 190071 в землището на с. Староселци. Внася: Кмета на Общината 2. Отдаване под наем на недви...

04. Дневен ред комисии 03.2016 година

Д Н Е В Е Н Р Е Д : За становище : Комисия „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика” 1. Приемане годишните финансови отчети на Търговските дружества с общинско имущество или общинско участие в капитала. Внася: Председател ОбС...

03. Дневен ред комисии 02.2016 година

Д Н Е В Е Н Р Е Д : За становище : Комисия „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика” 1. Бюджетна прогноза за периода 2017-2019 г. на постъпленията от местни приходи и на разходи за местни дейности по бюджета на Общината и про...

02. Дневен ред комисии 01.2016 година

Заседания на постоянните комисии при Общински съвет – Искър гр.Искър   Д Н Е В Е Н     Р Е Д :   За становище : Комисия „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика” Приемане на План-сметка за разходите по сметосъбиране, с...

01. Дневен ред комисии 12.2015 година

Заседания на постоянните комисии при Общински съвет – Искър гр.Искър   Д Н Е В Е Н     Р Е Д  За становище : Комисия „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика” Промяна в бюджета на общината за 2015 г. Докладв...