Get Adobe Flash player

Наредби на ОБС – 2015 – 2019 година

ИмеДата на качванеРазмерСваляния
Icon of 01. Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и хигиена.01. Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и хигиена.    [15.09.2017]   [92.5 KiB]   [115 сваляния]
Icon of 02. Наредба № 3 предоставяне на концесии02. Наредба № 3 предоставяне на концесии    [05.04.2016]   [85.5 KiB]   [81 сваляния]
Icon of 03. Наредба №10 ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ И ЗА РЕДА, ПО КОЙТО СЕ СЪСТАВЯ, ИЗПЪЛНЯВА И ОТЧИТА ОБЩИНСКИЯТ ФОНД "БЪЛГАРСКА ГОРА"03. Наредба №10 ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ И ЗА РЕДА, ПО КОЙТО СЕ СЪСТАВЯ, ИЗПЪЛНЯВА И ОТЧИТА ОБЩИНСКИЯТ ФОНД "БЪЛГАРСКА ГОРА"    [20.10.2017]   [52.0 KiB]   [38 сваляния]
Icon of 04. Наредба № 14 за съставянето,изпълнението и отчитането на общинския бюджет04. Наредба № 14 за съставянето,изпълнението и отчитането на общинския бюджет    [05.04.2016]   [127.5 KiB]   [88 сваляния]
Icon of 05. НАРЕДБА № 17 ЗА РЕДА ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО И ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ИСКЪР В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА 05. НАРЕДБА № 17 ЗА РЕДА ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО И ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ИСКЪР В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА     [08.01.2014]   [194.0 KiB]   [193 сваляния]
Icon of 06. Наредба № 18 за управление на дейностите по отпадъците на територията на община искър06. Наредба № 18 за управление на дейностите по отпадъците на територията на община искър    [05.04.2016]   [141.0 KiB]   [109 сваляния]
Icon of 07. Наредба № 19 за дейността на община искър по предоставяне на услуги от домашен социален патронаж07. Наредба № 19 за дейността на община искър по предоставяне на услуги от домашен социален патронаж    [05.04.2016]   [259.5 KiB]   [98 сваляния]
Icon of 08.Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на община Искър 08.Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на община Искър     [05.04.2018]   [293.5 KiB]   [158 сваляния]
Icon of 09. Наредба №21 за реда и условията за извършване на търговска и рекламна дейност на територията на община Искър09. Наредба №21 за реда и условията за извършване на търговска и рекламна дейност на територията на община Искър    [20.10.2017]   [98.0 KiB]   [35 сваляния]
Icon of 10. Наредба №22  за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на община искър10. Наредба №22 за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на община искър    [05.04.2016]   [49.5 KiB]   [87 сваляния]
Icon of 11. НАРЕДБА №23 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА ИСКЪР11. НАРЕДБА №23 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА ИСКЪР    [05.04.2016]   [160.0 KiB]   [104 сваляния]
Icon of 13. Наредба № 25  за пожарната безопасност на територията на община искър13. Наредба № 25 за пожарната безопасност на територията на община искър    [05.04.2016]   [85.0 KiB]   [98 сваляния]
Icon of 14. Наредба № 26 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.14. Наредба № 26 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.    [05.04.2018]   [240.5 KiB]   [92 сваляния]
Icon of 15. Наредба №27 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Искър15. Наредба №27 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Искър    [20.10.2017]   [156.5 KiB]   [27 сваляния]
Icon of 16. Наредба №28 ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ ПО ЧЛ.225, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСКЪР16. Наредба №28 ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ ПО ЧЛ.225, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСКЪР    [20.10.2017]   [59.5 KiB]   [21 сваляния]
Icon of 17. Наредба №29 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСКЪР17. Наредба №29 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСКЪР    [20.10.2017]   [182.5 KiB]   [28 сваляния]
Icon of 18. Наредба № 30 за водене на регистър на детските градини.18. Наредба № 30 за водене на регистър на детските градини.    [04.10.2016]   [79.4 KiB]   [85 сваляния]
Icon of 19. Наредба №31 за условията и реда за записване, отписване и преместването на деца в общинските детски градини.19. Наредба №31 за условията и реда за записване, отписване и преместването на деца в общинските детски градини.    [05.07.2017]   [34.4 KiB]   [55 сваляния]
Icon of 20.Наредба общински дълг20.Наредба общински дълг    [05.04.2018]   [294.5 KiB]   [43 сваляния]
Icon of 21,НАРЕДБА №32 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Искър 21,НАРЕДБА №32 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Искър     [01.11.2018]   [288.0 KiB]   [15 сваляния]