Get Adobe Flash player

Съобщения

Съобщение – местни данъци
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ     Община Искър уведомява граждани и юридически лица, че започна кампанията по събиране на местните данъци и такси за 2020 г. Заплащането на дължимите суми може да се извърши на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и 31 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите до 30 април за цялата година, се прави отстъпка от 5 на сто.                                                                        Сектор „Местни данъци и такси“
Обява по мярка 6.4.1 на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“.
Публикувано на
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ „Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони“   О Б Я В А На основание решение на Управителния съвет на СНЦ „Местна инициативна група Карлуковски карст –Червен бряг – Искър“, чл. 62, т. 4 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ  и чл. 11, т.10 от Споразумение №РД 50-50/02.07.2018 г. за изпълнение на Стратегията за ВОМР,   СДРУЖЕНИЕ МИГ „КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“ обявява процедура за прием на проектни предложения № BG06RDNP001-19.276 – „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“, мярка 3-6.4.1 „Инвестиции в…
Покана за Проектобюджет 2020г.
Публикувано на
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2020 ГОДИНА На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и Заповед №802/17.12.2019 година на Кмета на Община Искър, ОБЩИНА  ИСКЪР  КАНИ   Всички граждани и заинтересовани лица на обществено обсъждане на проектобюджета на общината за 2020 г. на 21.01.2020 г.  от 11.00 часа в заседателната зала в сградата на общинска администрация, гр. Искър. Приложения за Проесктобюджет 2020г.    
СЪОБЩЕНИЕ За отваряне на Плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, съдържащ „Ценовото предложение” на участника в обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР по проект: „Рекултивация и закриване на старото общинско депо за отпадъци в землището на гр. Искър”
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ За отваряне на Плик  с надпис „Предлагани ценови параметри”, съдържащ „Ценовото предложение” на участника в обществена поръчка с предмет:  „Изпълнение на СМР по проект: „Рекултивация и закриване на старото общинско депо за отпадъци в землището на гр. Искър”   На 09.01.2020 год. от 10:00 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 6 от 03.01.2020 г. на Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертата на участника в процедура за възлагане на обществена поръчка с горецитираният предмет. Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги…
СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ               Браншовото сдружение на автобусните превозвачи от област Плевен уведомява община Искър, че от 00.01ч. на 13.01.2020 г., в знак на протест, от Автогара Плевен ще бъде преустановен общественият превоз на пътници по редовните автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми, обслужвани от членовете на БСАПОП. Протестните действия ще продължат до поемане на ясни ангажименти с конкретни срокове и действия от страна на правителството за решаване на поставените от браншовото сдружение проблеми.   Общинска администрация – гр.Искър