Get Adobe Flash player

Съобщения

О Б Я В А за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, във военни формирования на Сухопътните войски дислоцирани в гарнизони Смолян, Благоевград, Враца, Ямбол, Плевен, Шумен, Казанлък, Хасково, Мусачево и София
Публикувано на
О Б Я В А   за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, във военни формирования на Сухопътните войски дислоцирани в гарнизони Смолян, Благоевград, Враца, Ямбол, Плевен, Шумен, Казанлък, Хасково, Мусачево и София 1.Със заповед № ОХ-176/15.02.2019 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища, във военни формирования от състава на Сухопътните войски, 2.Кандидатите следва да подадат заявление до командирите на военните формирования, чрез…
О Б Я В А за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани освободени от военна служба, без провеждане на конкурс през 2019г.
Публикувано на
О Б Я В А   за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани освободени от военна служба, без провеждане на конкурс през 2019г. 1.Със заповед № ОХ-182/19.02019 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за приемане на служба в доброволния резерв, на български граждани освободени от военна служба, на длъжности във военни формирования на Сухопътните войски и Военноморските сили, без провеждане на конкурс. 2.Кандидатите следва да подадат заявление до началника на териториалната структура за водене на военен отчет по постоянен адрес до 30.10.2019 г. включително. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания: -да…
СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертите на участниците за възлагане на обществената поръчка с предмет:
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертите на участниците за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа“  за два обекта: А/ „Реконструкция на път PVN 3082  /ІІ-13, Искър – Долни Дъбник/ - /ІІІ-1307/ Искър“, включващо и „Изграждане на канална мрежа за оптичен кабел за широколентов достъп“; Б/ „Реконструкция и рехабилитация на общински път PVN1080 - / II –13, Кнежа – Искър / – Граница общ. (Кнежа – Искър) – Долни Луковит / III-137/”, включващо и „Изграждане на канална мрежа за оптичен кабел за широколентов достъп“  …
СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” на участника за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Предоставяне на Консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проект: „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа“,
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” на участника за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Предоставяне на Консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проект: „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа“, включващ два обекта:   А/ „Реконструкция на път PVN 3082  /ІІ-13, Искър – Долни Дъбник/ - /ІІІ-1307/ Искър“, включващо и „Изграждане на канална мрежа за оптичен кабел за широколентов достъп“; Б/ „Реконструкция и рехабилитация на общински път PVN1080 - / II –13, Кнежа – Искър / – Граница общ. (Кнежа – Искър) – Долни Луковит / III-137/”, включващо и „Изграждане на канална мрежа…
СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертите на участниците за възлагане на обществената поръчка с предмет:
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертите на участниците за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа” по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Реконструкция на път PVN 3082  /ІІ-13, Искър – Долни Дъбник/ - /ІІІ-1307/ Искър“;  Обособена позиция № 2: „Реконструкция и рехабилитация на общински път PVN1080 - / II –13, Кнежа – Искър / – Граница общ. (Кнежа – Искър) – Долни Луковит / III-137/”   На 11.03.2019 год. от 11:30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 69 от 08.03.2019 г.…