Get Adobe Flash player

Съобщения

На 26 октомври храм „Св. Димитрий” в град Искър чества 180 години от създаването си

Публикувано на
На един от най-почитаните християнски празници Димитровден, църквата „Св. Димитрий” в град Искър чества своя храмов празник и 180 години от построяването си през 1837г. От 11.30 часа ще бъде отслужена Празнична света литургия и водосвет и курбан за здраве. Приканват се гражданите и гостите на град Искър да присъстват на тържествените богослужения и да се помолят за здраве, духовно спасение, за вяра, надежда и любов.

Прессъобщение

Публикувано на
Достъп до Единната информационна система ``Единство 2`` имат Кметовете на населени места в община Искър. Във връзка със стремежа на Нотариална камара на Република България за възпирането на имотните измами и съгласно допълнение на Наредба № 32 от 1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори, се предостави на органите на местната администрация, право на ограничен достъп за въвеждане в Единната информационна система „Единство 2“ на извлечения по чл. 9а, т. 1 и 2 от Наредба № 32. Нотариалната камара ще разчита изключително на органите на месната власт процесът по въвеждане на коректни извлечения да протича своевременно, за…

Временно прекъсване на електроснабдяването.

Публикувано на
Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 02-06 октомври 2017 г. вкпючително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани дейности. Община Искър На 12.10.2017 г.  от 09:00 ~ 15:30 Улици: Ал Димитров, АсХалачев, Байкал, Балкан, Балчик, Бр Миладинэви, Бузлуджа, Валентина Терешкова, Вапцаров, Басил Коларов, Велико Търново, Велко Кръстев, Въло Йончев, Георги Димитров, Искър, Калинин. Кирил и Методий, Лиляна Димитрова, Любен Каравелов, Малчика, Мара Денчева,…

Съобщение за отваряне на оферти.

Публикувано на
На 05.10.2017 год. от 10:30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 267/19.09.2017 г. на Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски, училищно и социално заведения в община Искър и за осигуряване на топъл обяд и училищен плод, по седем обособени позиции”, открита с Решение № 17/25.08.2017 г.   Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. "Георги Димитров" № 38.   Назначената комисия е в…

Обявление за обществено обсъждане на ОУП на община Искър.

Публикувано на
На основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ Община ИСКЪР съобщава на всички заинтересовани лица, че във връзка с процедиране на Предварителен проект на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН се организира ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОУП НА ОБЩИНА  ИСКЪР И ЕКОЛОГИЧНАТА ЧАСТ към него. Общият устройствен план и докладът за Екологичната оценка към него са на разположение на интересуващите се, в сградата на Общинска администрация  гр. Искър , ул. „Георги Димитров“ № 38, всеки работен ден от 9.30 до 15.30 часа, както и на сайта на общината www.iskarbg.com Общественото обсъждане ще се проведе на 09.11.2017 г. гр.Искър, от 11.00 часа…

Съобщение за отваряне на ценови оферти.

Публикувано на

Съобщение за отваряне на оферти

Публикувано на
Днес, 02.10.2017 год., в изпълнение на Заповед № 277/02.10.2017 г. на  Кмета на община Искър от 10.30 часа в Заседателната зала на община Искър се събра комисия от в състав:   Председател: Теменужка Василева Христова – Секретар на община Искър; Членове: Бистра Чавдарова Минковска - Главен експерт „Обществени поръчки” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър Мария Мартинова Иванова - Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър   със задача: На 02.10.2017 г. (понеделник) от 10.30 часа, в заседателната зала на община Искър, назначената комисия да получи и отвори подадените оферти…

Временно прекъсване на електроснабдяването.

Публикувано на
Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 02-06 октомври 2017 г. вкпючително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани дейности. Община Искър На 02.10.2017 г. /14:45 -16:45 ч./ - Искър, Общ. Искър: Местност Корея На 05.10.2017 г. /09:00 - 15:30 ч./ - Искър, Общ. Искър: Ал Димитров, Ас Халачев, Байкал, Балкан, Балчик, Бр Миладинови, Бузлуджа, Валентина Терешкова, Вапцаров, Басил Коларов, Велико Търново, Велко Кръстев,…