Get Adobe Flash player

Съобщения

Сдружение „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“, с финансовата подкрепа на ОПРЧР 2014 – 2020 г,  обявява прием на проектни предложения по процедура № BG05M9OP001- 2.060 – МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър, Мярка 6 „По-добър достъп до устойчиви услуги, вкл. здравни и социални услуги чрез интегриран подход на територията на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“
Публикувано на
Сдружение „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“, с финансовата подкрепа на ОПРЧР 2014 – 2020 г,  обявява прием на проектни предложения по процедура № BG05M9OP001- 2.060 - МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър, Мярка 6 „По-добър достъп до устойчиви услуги, вкл. здравни и социални услуги чрез интегриран подход на територията на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг - Искър“ Сдружение „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“  с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. , обявява процедура чрез подбор на проекти № BG05M9OP001- 2.060 - МИГ Карлуковски карст –…
О Б Я В А за прием на проектни предложения по Мярка 1-4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ „Местна инициативна група Карлуковски карст –Червен бряг – Искър“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
Публикувано на
О Б Я В А за прием на проектни предложения по Мярка 1-4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ „Местна инициативна група Карлуковски карст –Червен бряг – Искър“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони: Обява 1-4.1 - медии
ПОКАНА за обучение на екип и ОС.
Публикувано на
ПОКАНА за обучение на екип и ОС. Пълния текст на съобщението може да прочетете тук. Покана обучения екип и ОС
ПОКАНА за обучение на местни лидери.
Публикувано на
ПОКАНА за обучение на местни лидери. Пълния текст на съобщението може да прочетете тук. Покана обучения местни лидери
Регламент (ЕС) 2016/1191, в сила от 16. 02. 2019 г
Публикувано на
Регламент (ЕС) 2016/1191, в сила от 16. 02. 2019 г. Информация от Министерството  на правосъдието във връзка с Регламент (ЕС) 2016/1191, в сила от 16. 02. 2019 г. Информация (общ текст) по член 21 от Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) №1024/2012 г. По силата на Регламента, с който се насърчава свободното движение на граждани, някои официални документи и техните заверени копия се освобождават от изискването за…