Get Adobe Flash player

Съобщения

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в договаряне без предварително обявление за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Упражняване на авторски надзор при изпълнение на проект:
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ   за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в договаряне без предварително обявление за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Упражняване на авторски надзор при изпълнение на проект: „Рекултивация и закриване на старото общинско депо за отпадъци в землището на гр. Искър”, включващо:  1. Tехническа рекултивация; 2. Биологична рекултивация”     На 17.10.2019 год. от 14.00 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед на  Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертата на участника в обществена поръчка с горецитираният предмет. Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с…
Стартиране на публично обсъждане на мярка 1-4.1 на МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър
Публикувано на
Стартиране на публично обсъждане на мярка 1-4.1 на МИГ Карлуковски карст - Червен бряг - Искър. Пълния текст: тук
Заповед №659/11.10.2019
Публикувано на
Заповед №659/11.10.2019, пълния текст тук
Заповед №650/7.10.2019 за изменение на Заповед№555
Публикувано на
Заповед №650/7.10.2019 за изменение на Заповед№555 пълния текст тук
СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в обществената поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на проект: „Благоустрояване парково пространство, обновяване на открит обект за спортна дейност и изграждане на площадки за игра“, гр. Искър, община Искър, включващ следните етапи:
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ   за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в обществената поръчка с предмет:   „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на проект: „Благоустрояване парково пространство, обновяване на открит обект за спортна дейност и изграждане на площадки за игра“,  гр. Искър, община Искър, включващ следните етапи: І етап - „Благоустрояване на парково пространство  и изграждане на площадки за игра" в  гр. Искър, Община Искър” ІІ етап  -  „Ремонт на открит обект за спортна дейност" в  гр. Искър, Община Искър” - етапа ще се изпълни след осигуряване на средства от страна на възложителя по реда на чл. 182,…