Get Adobe Flash player

Съобщения

ПОКАНА за първо заседание на новоизбрания Общински съвет Искър мандат 2015 – 2019 г.
Публикувано на
ПОКАНА за първо заседание на новоизбрания Общински съвет Искър мандат 2015 – 2019 г. На основание чл. 32, ал.1 от Закона за администрацията и чл. 23, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Областния управител на област Плевен със Заповед № РД-22-07 от 05.11.2015 г. свиква първото заседание на новоизбрания Общински съвет Искър, мандат 2015 – 2019 г. Заседанието ще се проведе на 09 ноември 2015 г. в Заседателната зала на община Искър от 13,00 часа при следния дневен ред: 1. Полагане на клетва и подписване на клетвен лист от: - новоизбраните общински съветници; - новоизбрания кмет…
Съобщение: Информационен ден 23 октомври 2015
Публикувано на
Съобщението можете да прочете във файла по долу:
СЪОБЩЕНИЕ относно проект „Осигуряване на топлъл обяд в община Искър“
Публикувано на
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА Операция „Осигуряване на топъл обяд“ в община Искър 2014BG05FMOP001-03.01-29-С01     СЪОБЩЕНИЕ   Във връзка с изпълнение на проект „Осигуряване на топлъл обяд в община Искър“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05FMOP001-03.01 „Осигуряване на топъл обяд“ – 2015, Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, ви напомняме, че в общинска админстрация, град Искър и кметствата /с. Писарово, с. Староселци и с. Долни Луковит/ приемът на заявление-деклариция за ползване на социалната услуга Обществената трапезария продължава Тя е общинска дейност,…
Възлагане изпълнението на дейности по зимно поддържане и снегопочистване
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ Днес 25.09.2015 г. в 10:00 часа в Заседателната зала в сградата на Община Искър в изпълнение на Заповед № 339 /25.09.2015 г. на  Кмета на община Искър назначената комисия, на открито заседание, отвори постъпилата оферта  за избор на изпълнител по обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП с предмет: „Възлагане изпълнението на дейности по зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на Община Искър за експлоатационен сезон 2015/2016 г. ” В деловодството на Община Искър е постъпила само една оферта, както следва: № по ред Юридическо лице /фирма/ Участник, Адрес за кореспонденция…
Съобщение: отворени ценови оферти
Публикувано на
В изпълнение на Заповед № 303 от 01.09.2015 г. на Кмета на община Искър от 10.30 часа в Заседателната зала на община Искър на открито заседание беше отворен плик № 3 с надпис „Предлагана цена” и оповестена цената, предложена от допуснатия участник № 1 – „ИНФРАСТРОЙ” ЕООД, град Плевен по обществена поръчка с предмет: „Извършване на СМР на обект: „Основен ремонт на ул. „Георги Димитров” от ОК 320 към ОК 154 в гр. Искър, община Искър”. Комисията състави и подписа протокол от работата си на 11.09.2015 год. Всички протоколи от работата на Комисията бяха предадени на Възложителя – Кмет на…