Get Adobe Flash player

Съобщения

Списък на длъжници
Публикувано на
Списъка на длъжниците можете да свалите от файла долу. Icon of 03. СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИ 03. СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИ     [15.04.2015]   [173.5 KiB]   [697 сваляния]
Списък на длъжници
Публикувано на
Списъка на длъжниците можете да свалите от файла долу. Icon of 02. СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИ 02. СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИ     [08.04.2015]   [188.0 KiB]   [368 сваляния]
Съобщение – подписване на договор
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ Сключен договор с Изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Искър” Днес, 03.04.2015 г. в 10:30 часа в Заседателната зала в сградата на Община Искър се сключи Договор с избрания изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Искър” - „ГРУП АРНАЙЗ КОНСУЛТИНГ” ООД. Договорът се сключва за срок от 21 месеца (словом: двадесет и един месеца) от неговото подписване и включва: 1. Срок за изпълнение на Етап І – Предварителен проект на ОУП – 18 месеца (словом: осемнадесет месеца) ; 2. Срок за…
Съобщение от ОБС Искър.
Публикувано на
  С Ъ О Б Щ Е Н И Е На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет на 30.03.2015 год. (понеделник) от 10.00 часа в Заседателната зала на Община Искър ще се проведе редовно заседание на Общински съвет Искър. Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 27.03.2015 г. при следния график: 1. Комисия “Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика” от 13,00 часа; 2. Комисия „Образование, култура и спорт, работа с правителствени и неправителствени организации, законност…
Стартира проект „Нови възможности за грижа“
Публикувано на
Файла можете да свалите от линк долу.