Get Adobe Flash player

Съобщения

Планирани прекъсвания на електрозахранването

Публикувано на
ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.  Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други.  Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването както следва: Община Искър На 05.04.2018 г. /08:30 - 16:15 ч./ -  Долни Луковит:  Александър Стамболийски, Босилеградска, Братя Миладинови, Васил Априлов, Гео Милев, Георги Димитров, Гоце Делчев, Демир Велиев, Димитър Спасов, Дунав, Иван Вазов, Иван Рилски, Любен Каравелов, Марин Дринов, Отец Паисий, П.К.Яворов,…

ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

Публикувано на
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ГРАД ИСКЪР ОБЯВЯВА  ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО Специалист – „Устройство на територията, кадастър и регулация, строителство и инвеститорски контрол“ в Дирекция „Социално икономическо развитие, териториално и селищно устройство“     Администрация: Специализирана администрация в централното управление на община Искър Дирекция: „Социално икономическо развитие, териториално и селищно устройство” Длъжностно ниво: 13 Наименование на длъжностното ниво: Ниво специалист 1 Длъжност: Специалист – „Устройство на територията, кадастъра и регулацията, строителство и инвеститорски контрол” Минимални и специфични изисквания за длъжността: Образование: Средно специално - строителен техник Професионална област: строителство Професионален опит: не се изисква Допълнителни изисквания: Ø Да притежава компютърна грамотност; Ø Да…

СЪОБЩЕНИЕ от 27.03.2018г. относно предоставяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид

Публикувано на
Считано от 01.04.2018г., на основание чл. 67, ал.4 от ЗОП (ДВ бр. 24 от 16.03.2018г., в сила от 23.05.2018г.) участниците задължителното представят ЕЕДОП в електронен вид. Участниците следва да се ръководят от Методическо указание на АОП, изх. номер:МУ-4 от 02.03.2018г., достъпно на следния адрес: http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf Забележка: Повече информация за използването на системата за еЕЕДОП може да бъде намерена на адрес http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17242  

Планирани прекъсвания на електрозахранването в община Искър.

Публикувано на
Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.  Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други.  Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването. Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 26 - 30 март 2018 г.  включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА ТЕЛЕФОННИТЕ НОМЕРА НА ОБЩИНА ИСКЪР

Публикувано на
Във връзка с промяна на телефонните номера, Община Искър уведомява гражданите, че актуална информация могат да получават на следните телефони: № Длъжностни лица Телефони   ЦЕНТРАЛА – дежурен 065 163 700 1. Кмет на общината – инж. Валентин Йорданов 065 163 713 2. Заместник кмет на общината – Емилия Тончева 065 163 712 3. Председател на Общинския съвет – Любомир Йолов 065 163 719 4. Секретар на общината – Теменужка Василева 065 163 720 5. Служител по сигурността на информацията, ОМП, ГЗ, БД, ПАБ, КИ – Валери Вълов 065 163 724 6. Финансов контрольор – Теменужка Цановска 065 163 723…

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

Публикувано на
На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.55, ал.4 от Наредба № 26 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет гр.Искър, Община Искър обявява   ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ   За отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Долни Луковит, общ.Искър, представляващ УПИ III с площ 1520 кв.м. в кв.81, с начална годишна наемна цена 68.40 (шестдесет и осем лева и четиридесет стотинки) лева за срок от 10 (десет) години. Търгът ще се проведе на 05.04.2018 год. от 14.00 часа в заседателната зала…

Планирани прекъсвания на електрозахранването в община Искър.

Публикувано на
На 19.03.2018 г. /08:00 - 09:00 ч./   На 23.03.2018 г. /15:00 - 17:00 ч./ - Горни Дъбник: 037014 Стопански Двор, Гергов Геран, М-Ст Стопански Двор, местност Гергов Геран, Стопански Двор;  Искър, Общ. Искър: Адил Дервишев;  Писарово, Общ. Искър: III-422, Кв. 81, XII-295 Кв.72, Алеко Константинов, Александър Стамболийски, Ангел Кънчев, Асен Халачев, Боримечката, Братя Миладинови, Валерий Чкалов, Васил Коларов, Васил Левски, Вера Златарева, Волга, Възраждане, Генерал Заимов, Гео Милев, Георги Бенковски, Георги Димитров, Георги С.Раковски, Даме Груев, Димитър Благоев, Димитър Грънчаров, Иван Рилски, Кирил и Методий, Лазар Станев, Максим Горки, Мара Балева, Никола Й.Вапцаров, Николай Петрини, Опълченска, Панайот Волов, Панайот Хитов,…

Планирани прекъсвания на електрозахранването

Публикувано на
Във връзка с планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 12 - 16 март 2018 г.  включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, както следва: Община Искър На 12.03.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Староселци:   Васил Коларов, Васил Левски, Вела Пеева, Георги Кирков, Дунав, Лило Тодоров, Лиляна Бърдарова, Нинко Тодоров, Пеловска, Янтра На 13.03.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Староселци:   Г Димитров, П.К.Яворов, Стоян Едрев, Христо Манчев,…

Неучебни дни на територията на община Искър.

Публикувано на
Със заповед на Кмета на община Искър инж. Валентин Йорданов дните 27, 28 февруари и 1 март (вторник, сряда и четвъртък) се обявяват за неучебни за училищата на територията на община Искър, а от 27, 28 февруари, 1 и 2 март (вторник, сряда, четвъртък и петък) се обявяват за неучебни за детските градини на територията на община Искър. Причините са влошените метеорологични условия, сериозни снеговалежи, минусови температури и слаба посещаемост на децата.