Get Adobe Flash player

Съобщения

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ На 17.12.2018 год. от 10.30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 432 /17.12.2018 г.  на  Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в  публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски, училищно и социално заведения в община Искър и за осигуряване на топъл обяд и училищен плод, по седем обособени позиции”, открита с Решение № 52/22.11.2018 г.   Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров”…
Съобщение за отваряне на оферти на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на „Селска здравна служба” в с. Долни Луковит”
Публикувано на
   Съобщение за отваряне на оферти на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на „Селска здравна служба” в с. Долни Луковит”       Днес, 23.11.2018 год., в изпълнение на Заповед № 410/22.11.2018 г. на  Кмета на община Искър от 13.30 часа в Заседателната зала на община Искър се събра комисия в състав:   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Теменужка Василева Христова - Секретар на  община Искър ЧЛЕНОВЕ: Радослав Банков Андреев - Главен специалист „Устройство на територията, кадастър и регулация, строителство и инвеститорски контрол” в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство” при община Искър Мария Мартинова Иванова - Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки, правно…
Мобилни екипи от полицейски служители се срещат с представители на местната власт и граждани в град Искър
Публикувано на
Продължават срещите на мобилни екипи на ОДМВР-Плевен с жителите на населени места в областта по проблемите на обществения ред и противодействието на битовата престъпност. На 23 ноември 2018 г. от 11.30 часа мобилни екипи от полицейски служители от ОДМВР Плевен ще проведат среща с представители на местната власт и гражданите в салона на НЧ „Ламби Кандев - 1893“ гр. Искър. Целта е да се постигне по-добър резултат в противодействието на конвенционалната престъпност и опазването на обществения ред. Гражданите и представителите на местната власт могат да подават сигнали за нарушения на Закона за движение по пътищата, нарушения на обществения ред и…
СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в пряко договаряне за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Ремонт PVN1047/III-118, Долна Митрополия-Ясен/-Г. Митрополия-Граница общ.(Долна Митрополия-Искър)-Староселци /III-1307/“
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ   за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в пряко договаряне за възлагане на обществената поръчка с предмет:   „Ремонт PVN1047/III-118, Долна Митрополия-Ясен/-Г. Митрополия-Граница общ.(Долна Митрополия-Искър)-Староселци /III-1307/“               На 20.11.2018 год. от 10.30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 405 от 19.11.2018 г. на  Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертата на участника в обществена поръчка с предмет: „Ремонт PVN1047/III-118, Долна Митрополия-Ясен/-Г. Митрополия-Граница общ.(Долна Митрополия-Искър)-Староселци /III-1307/“.   Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38.…
СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в пряко договаряне за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: „Ремонт PVN1047/III-118, Долна Митрополия-Ясен/-Г. Митрополия -Граница общ.(Долна Митрополия-Искър)-Староселци /III-1307/”
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ  за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в пряко договаряне за възлагане на обществената поръчка с предмет:  „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: „Ремонт PVN1047/III-118, Долна Митрополия-Ясен/-Г. Митрополия -Граница общ.(Долна Митрополия-Искър)-Староселци /III-1307/”   На 16.11.2018 год. от 11.00 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 403 от 16.11.2018 г. на  Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертата на участника в обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на основен ремонт/реконструкция на улична мрежа – Община Искър“.   Комисията проведе заседанието си в…