Get Adobe Flash player

Съобщения

Покана за Проектобюджет 2020г.
Публикувано на
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2020 ГОДИНА На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и Заповед №802/17.12.2019 година на Кмета на Община Искър, ОБЩИНА  ИСКЪР  КАНИ   Всички граждани и заинтересовани лица на обществено обсъждане на проектобюджета на общината за 2020 г. на 21.01.2020 г.  от 11.00 часа в заседателната зала в сградата на общинска администрация, гр. Искър. Приложения за Проесктобюджет 2020г.    
СЪОБЩЕНИЕ За отваряне на Плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, съдържащ „Ценовото предложение” на участника в обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР по проект: „Рекултивация и закриване на старото общинско депо за отпадъци в землището на гр. Искър”
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ За отваряне на Плик  с надпис „Предлагани ценови параметри”, съдържащ „Ценовото предложение” на участника в обществена поръчка с предмет:  „Изпълнение на СМР по проект: „Рекултивация и закриване на старото общинско депо за отпадъци в землището на гр. Искър”   На 09.01.2020 год. от 10:00 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 6 от 03.01.2020 г. на Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертата на участника в процедура за възлагане на обществена поръчка с горецитираният предмет. Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги…
СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ               Браншовото сдружение на автобусните превозвачи от област Плевен уведомява община Искър, че от 00.01ч. на 13.01.2020 г., в знак на протест, от Автогара Плевен ще бъде преустановен общественият превоз на пътници по редовните автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми, обслужвани от членовете на БСАПОП. Протестните действия ще продължат до поемане на ясни ангажименти с конкретни срокове и действия от страна на правителството за решаване на поставените от браншовото сдружение проблеми.   Общинска администрация – гр.Искър
Съобщения до определени лица
Публикувано на
Съобщения до определени лица Всички заповеди се намира в стая № 211 в Община Искър! оригиналните съобщения може да видите на следните линкове: Владимир Кънчев Надежда Георгиева Румен Радков
Съобщение за разширение на трасе на съществуващ общински път.
Публикувано на
На основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен Подробен устройствен план – парцеларен   /ПУП –ПП/  за разширение на трасе на съществуващ общински път „„ PVN 3082  /ІІ-13, Искър – Долни Дъбник/ - /ІІІ-1307/ Искър“ с Изграждане на канална мрежа за оптични кабели за широколентов достъп“ . Трасето на пътя е с дължина 2 486м в землището на гр. Искър. Засегнати от сервитута на пътя са общински имоти: пасища, мери №№ 55782.47.1; 55782.47.3; 55782.47.10; 55782.47.21; 55782.47.30; 55782.47.33; 55782.47.35; 55782.47.37; 55782.47.42; 55782.47.57; 55782.47.62; 55782.47.63 полски пътища №№ 55782.47.15; 55782.47.20; 55782.47.25; 55782.47.34; 55782.47.36; 55782.47.39; 55782.36.545. местни пътища  №№ 55782.47.86; 55782.47.88; 55782.47.89. МЗХ…