Get Adobe Flash player

Съобщения

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в обществената поръчка с предмет:
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ   за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в обществената поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи с предмет: „Основен ремонт/Реконструкция и ремонт на улична мрежа в община Искър”, включващи две обособени позици: Обособена позиция № 1: „Текущ ремонт на улици в Община Искър”; Обособена позиция № 2: „ Реконструкция на ул. „Христо Смирненски” от ОТ 14 до ОТ 36 гр. Искър” На 11.09.2019 год. от 10.30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 558 от 10.09.2019 г. на Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в…
СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в договаряне без предварително обаявление за възлагане на обществената поръчка с предмет:
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ   за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в договаряне без предварително обаявление за възлагане на обществената поръчка с предмет:   На 10.09.2019 год. от 13.30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед на  Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертата на участника в обществена поръчка с горецитираният предмет. Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38. Председателят на комисията установи, че комисията е в пълния си състав. Назначената комисия е в състав, както следва: ПРЕДСЕДАТЕЛ: Теменужка Василева…
Съобщение относно отваряне на плик с ценови предложения относно обществена поръчка
Публикувано на
Съобщение относно отваряне на плик с ценови предложения относно обществена поръчка.... Пълния текст тук
СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в договаряне без предварително обаявление за възлагане на обществената поръчка с предмет: Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР за обект: „Реконструкция на ул. „Христо Смирненски“ – от ОТ14 до ОТ36 – гр. Искър“, община Искър
Публикувано на
  СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в договаряне без предварително обаявление за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР за обект: „Реконструкция на ул. „Христо Смирненски“ – от ОТ14 до ОТ36 - гр. Искър“, община Искър”   На 04.09.2019 год. от 11.30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 545 от 04.09.2019 г. на  Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертата на участника в обществена поръчка с горецитираният предмет. Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с…
СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участниците в обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на ул. „Христо Смирненски“ – от ОТ14 до ОТ36 – гр. Искър“, община Искър”, открита с Решение № 30 / 21.08.2019 г.
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участниците в обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на ул. „Христо Смирненски“ – от ОТ14 до ОТ36 - гр. Искър“, община Искър”, открита с Решение № 30 / 21.08.2019 г.     На 03.09.2019 год. от 10.30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 535 от 03.09.2019 г. на Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертата на участника в процедура за възлагане на обществена поръчка с горецитираният предмет. Комисията проведе заседанието си в Заседателната…