Get Adobe Flash player

Съобщения

Съобщение – местни данъци
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ Уважаеми съграждани,                 Община Искър ви информира, че е ПРОМЕНЕН срока за подаване на декларации по чл.71 от Закона за местните данъци и такси за освобождаване от услугата сметосъбиране и сметоизвозване за имоти, които не са декларирани като основно жилище и няма да се ползват през цялата година. Срокът е  - 31 октомври на предходната година. За деклариране на горните обстоятелства за 2020 година срока е  - 31.10.2019 г.  
СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в договаряне без предварително обявление за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Актуализация: Изменение по чл. 154, ал.2 от ЗУТ по проект: „Реконструкция на път PVN 3082 /ІІ-13, Искър – Долни Дъбник/ – /ІІІ-1307/ Искър“
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в договаряне без предварително обявление за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Актуализация: Изменение по чл. 154, ал.2 от ЗУТ по проект: „Реконструкция на път PVN 3082  /ІІ-13, Искър – Долни Дъбник/ - /ІІІ-1307/ Искър“   На 18.10.2019 год. от 11.30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 671 от 18.10.2019 г. на  Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертата на участника в обществена поръчка с горецитираният предмет. Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868,…
СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в договаряне без предварително обявление за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Упражняване на авторски надзор при изпълнение на проект:
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ   за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в договаряне без предварително обявление за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Упражняване на авторски надзор при изпълнение на проект: „Рекултивация и закриване на старото общинско депо за отпадъци в землището на гр. Искър”, включващо:  1. Tехническа рекултивация; 2. Биологична рекултивация”     На 17.10.2019 год. от 14.00 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед на  Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертата на участника в обществена поръчка с горецитираният предмет. Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с…
Стартиране на публично обсъждане на мярка 1-4.1 на МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър
Публикувано на
Стартиране на публично обсъждане на мярка 1-4.1 на МИГ Карлуковски карст - Червен бряг - Искър. Пълния текст: тук
Заповед №659/11.10.2019
Публикувано на
Заповед №659/11.10.2019, пълния текст тук