Get Adobe Flash player

Съобщения

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертите на участниците за възлагане на обществената поръчка с предмет:
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертите на участниците за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа“  за два обекта: А/ „Реконструкция на път PVN 3082  /ІІ-13, Искър – Долни Дъбник/ - /ІІІ-1307/ Искър“, включващо и „Изграждане на канална мрежа за оптичен кабел за широколентов достъп“; Б/ „Реконструкция и рехабилитация на общински път PVN1080 - / II –13, Кнежа – Искър / – Граница общ. (Кнежа – Искър) – Долни Луковит / III-137/”, включващо и „Изграждане на канална мрежа за оптичен кабел за широколентов достъп“  …
СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” на участника за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Предоставяне на Консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проект: „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа“,
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” на участника за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Предоставяне на Консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проект: „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа“, включващ два обекта:   А/ „Реконструкция на път PVN 3082  /ІІ-13, Искър – Долни Дъбник/ - /ІІІ-1307/ Искър“, включващо и „Изграждане на канална мрежа за оптичен кабел за широколентов достъп“; Б/ „Реконструкция и рехабилитация на общински път PVN1080 - / II –13, Кнежа – Искър / – Граница общ. (Кнежа – Искър) – Долни Луковит / III-137/”, включващо и „Изграждане на канална мрежа…
СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертите на участниците за възлагане на обществената поръчка с предмет:
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертите на участниците за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа” по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Реконструкция на път PVN 3082  /ІІ-13, Искър – Долни Дъбник/ - /ІІІ-1307/ Искър“;  Обособена позиция № 2: „Реконструкция и рехабилитация на общински път PVN1080 - / II –13, Кнежа – Искър / – Граница общ. (Кнежа – Искър) – Долни Луковит / III-137/”   На 11.03.2019 год. от 11:30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 69 от 08.03.2019 г.…
Съобщение за отваряне на ценово предложение
Публикувано на
Съобщение за отваряне на плик с надпис "Предлагани ценови параметри",съдържащ " Ценово предложение" цялото събщение може да видите ТУК
Мащабен проект за реконструкция на улици, стартира в община Искър
Публикувано на
Община Искър започна реализацията на проект „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в Община Искър“, община Искър, област Плевен. Проектът обхваща 20 бр. улици на територията на общината, като се предвижда подмяна на бордюри и полагане на асфалтобетон. Към момента се извършва почистване на уличните платна, демонтаж на стари бетонови бордюри и монтаж на нови бордюри на част от улиците. Продължава и изпълнението на проект „Реконструкция на улична мрежа в Община Искър“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от…