Get Adobe Flash player

Съобщения

С ВОДОСВЕТ ОТКРИХА НОВОПОСТРОЕНИЯ ЦЕХ В ГРАД ИСКЪР
Публикувано на
На 14 юни с водосвет бе открит новопостроения цех за сглобяване на автоматични предпазители в град Искър. През месец ноември 2017 г. фирма „БОРИМА“ АД започнаха строителните дейности по изграждане на цеха. На откриването присъстваха Ръководството на Фирма „Борима“ АД, търговските им партьори от Германия, Кметът на община Искър инж. Валентин Йорданов и Емилия Тончева – Зам.кмет, изпълнители и работници. Фирма „Борима“ АД има дългогодишна история в производството на телекомуникационно оборудване, компоненти и части за електротехническата и други индустрии, чиито продукции се изнасят в ред страни. Фирмата заема четвърто място в класацията „Гепард“ на в-к „Капитал“ за най-бързо развиваща се…
Мобилен екип на ОДМВР – Плевен ще проведе среща с жители на град Искър
Публикувано на
На 22.06.2018 г. /петък/ от 11.30 часа в салона на читалището мобилен екип на Областна дирекция на МВР-Плевен ще проведе среща с представители на местната власт и жители на град Искър, по въпросите на сигурността и реда. На срещата се дава възможност гражданите и представителите на местната власт да подават сигнали за нарушения по Закона за движение по пътищата, за нарушения на обществения ред и за извършени престъпления, както и за сигнали, налагащи предприемане на действия от други компетентни институции. Целта е постигане на по-добър резултат в противодействието на конвенционалната престъпност и опазването на обществения ред в малките населени места.
Кратковременни прекъсвания на електрозахранването
Публикувано на
ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.  Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други.  Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването както следва: На 18.06.2018 г. /08:45 - 16:15 ч./ -  Староселци:  Александър Стамболийски, Антон Иванов, Асен Халачев, Васил Коларов, Васил Левски, Вела Пеева, Вилхелм Пик, Г Димитров, Гачо Митков, Гео Милев, Георги Кирков, Гурко, Д-Р Бешев, Даме Груев, Димитър Благоев, Доровски, Дунав, извън регулация,…
СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на ценовите предложения на участниците в обществената поръчка с предмет: „Предоставяне на Консултантски услуги при изготвяне на Заявления за подпомагане и комплектоване на пълния пакет от документи, необходими на община Искър за кандидатстване по Мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, Подмярка 7.2. Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.”
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ  за отваряне на ценовите предложения на участниците в обществената поръчка с предмет: „Предоставяне на Консултантски услуги при изготвяне на Заявления за подпомагане и комплектоване на пълния пакет от документи, необходими на община Искър за кандидатстване по Мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, Подмярка 7.2. Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.”                На 15.06.2018 год. от 9:00 часа се проведе заседание на комисия, назначена…
СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертата и разглеждане на документите за подбор на участника в публично състезание за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен проект: „Благоустрояване парково пространство, обновяване на открит обект за спортна дейност и изграждане на площадки за игра“ УПИ ІV-973, кв.158, гр.Искър, община Искър”
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертата и разглеждане на документите за подбор на участника в публично състезание за възлагане на обществената поръчка с предмет:  Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен проект: „Благоустрояване парково пространство,  обновяване на открит обект за спортна дейност и изграждане на площадки за игра“  УПИ ІV-973, кв.158, гр.Искър, община Искър”  по член 181, ал. 4 от ЗОП във връзка с чл. 57 и чл. 58 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки На 15.06.2018 год. от 8.45 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 205 от 11.06.2018 г. на Кмета на община…