Get Adobe Flash player

Съобщения

Съобщение за отваряне на оферта за обществена поръчка с предмет: „Ремонт кухня ДСП, кв.24 – гр. Искър, община Искър“
Публикувано на
Съобщение за отваряне на оферта за обществена поръчка с предмет:   „Ремонт кухня  ДСП, кв.24 – гр. Искър, община Искър“   На 28.02.2019 год. (четвъртък) от 9.30 часа, в изпълнение на Заповед № 54/28.02.2019 г. на  Кмета на община Искър в Заседателната зала на община Искър се събра комисия в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: Теменужка Василева Христова - Секретар на  община Искър ЧЛЕНОВЕ: Радослав Банков Андреев - Главен специалист „Устройство на територията, кадастър и регулация, строителство и инвеститорски контрол” в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство” при община Искър Мария Мартинова Иванова - Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо…
СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участниците в обществената поръчка с предмет:
Публикувано на
  СЪОБЩЕНИЕ   за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участниците в обществената поръчка с предмет:              „Предоставяне на Консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проект: „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа“, включващ два обекта: А/ „Реконструкция на път PVN 3082  /ІІ-13, Искър – Долни Дъбник/ - /ІІІ-1307/ Искър“, включващо и „Изграждане на канална мрежа за оптичен кабел за широколентов достъп“;   Б/ „Реконструкция и рехабилитация на общински път PVN1080 - / II –13, Кнежа – Искър / – Граница общ. (Кнежа – Искър) – Долни Луковит / III-137/”, включващо и „Изграждане на канална мрежа…
СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертата и разглеждане на документите на участник в договаряне без предварително обаявление за възлагане на обществената поръчка с предмет…..
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ   за отваряне на офертата и разглеждане на документите на участник в договаряне без предварително обаявление за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Упражняване на Авторски надзор при изпълнение на СМР по проект № 15/07/2/0/00489, а именно: "Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа" на следния обект: А/ „Реконструкция на път  PVN 3082  /ІІ-13, Искър – Долни Дъбник/ - /ІІІ-1307/ Искър“   На 21.02.2019 год. от 10.00 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 47 от 20.02.2019 г. на  Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертата на участника в обществена поръчка с…
СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в договаряне без предварително обаявление за възлагане на обществената поръчка с предмет
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ   за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в договаряне без предварително обаявление за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Упражняване на Авторски надзор при изпълнение на СМР по проект № 15/07/2/0/00489, а именно: "Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа" на следния обект: Б/ „Реконструкция и рехабилитация на общински път PVN 1080 - / II –13, Кнежа – Искър / – Граница общ. (Кнежа – Искър) – Долни Луковит / III-137/“     На 21.02.2019 год. от 10.30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 46 от 20.02.2019 г. на  Кмета на…
Заповед №43/15.02.2019г.
Публикувано на
Заповед №43/15.02.2019г. за отмяна на заповед №116/28.04.2017 за одобрение на изработен проект за изменение на ПУП цялото съдържание ТУК