Get Adobe Flash player

Съобщения

Обявление за обществено обсъждане на ОУП на община Искър.

Публикувано на
На основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ Община ИСКЪР съобщава на всички заинтересовани лица, че във връзка с процедиране на Предварителен проект на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН се организира ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОУП НА ОБЩИНА  ИСКЪР И ЕКОЛОГИЧНАТА ЧАСТ към него. Общият устройствен план и докладът за Екологичната оценка към него са на разположение на интересуващите се, в сградата на Общинска администрация  гр. Искър , ул. „Георги Димитров“ № 38, всеки работен ден от 9.30 до 15.30 часа, както и на сайта на общината www.iskarbg.com Общественото обсъждане ще се проведе на 09.11.2017 г. гр.Искър, от 11.00 часа…

Съобщение за отваряне на ценови оферти.

Публикувано на

Съобщение за отваряне на оферти

Публикувано на
Днес, 02.10.2017 год., в изпълнение на Заповед № 277/02.10.2017 г. на  Кмета на община Искър от 10.30 часа в Заседателната зала на община Искър се събра комисия от в състав:   Председател: Теменужка Василева Христова – Секретар на община Искър; Членове: Бистра Чавдарова Минковска - Главен експерт „Обществени поръчки” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър Мария Мартинова Иванова - Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър   със задача: На 02.10.2017 г. (понеделник) от 10.30 часа, в заседателната зала на община Искър, назначената комисия да получи и отвори подадените оферти…

Временно прекъсване на електроснабдяването.

Публикувано на
Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 02-06 октомври 2017 г. вкпючително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани дейности. Община Искър На 02.10.2017 г. /14:45 -16:45 ч./ - Искър, Общ. Искър: Местност Корея На 05.10.2017 г. /09:00 - 15:30 ч./ - Искър, Общ. Искър: Ал Димитров, Ас Халачев, Байкал, Балкан, Балчик, Бр Миладинови, Бузлуджа, Валентина Терешкова, Вапцаров, Басил Коларов, Велико Търново, Велко Кръстев,…

Община Искър закупи два специализирани автомобила за сметосъбиране.

Публикувано на
Община Искър закупи две специализирани машини Марка „Мерцедес“ за нуждите на дейност „Чистота” с предвидените и събрани от такса смет средства. След проведено публично състезание по реда на ЗОП с предмет „Доставка на два специализирани автомобили /втора употреба/ за сметосъбиране и сметоизвозване за нуждите на Община Искър“, фирмата спечелила поръчката  „ГОГГ Строй“ ЕООД достави машините. Те са закупени изцяло със средства на Община Искър. Сметосъбиращите автомобили са с товароносимост по 6370кг. и обем на сметосъбиращата надстройка 18 куб.м. Закупените автомобили значително намаляват разходите за гориво и престой, улесняват работата на служителите и увеличават производителността на работа. Жителите на община Искър…

Започна изграждането на спортната площадка в град искър

Публикувано на
В двора на нефункциониращото училище „Христо Ботев“ в град Искър, ще бъде изградена нова спортна площадка, със следните елементи: площадка за игра на тенис на маса, многофункционална спортна площадка /за футбол на малки вратички, волейбол и тенис на корт/ с места за зрители, площадка за фитнес на открито, детска площадка за деца от 3 до 12 годишна възраст. Към тях се предвиждат места за отдих – обзаведени с пейки и беседка. Ще бъдат засадени храсти и дървета, изградена нова алейна мрежа и напоителна система за зелените площи. Площта и ще е 6451.10м². Спортната площадка ще бъде изградена със средства от…

Съобщение за отваряне на оферти

Публикувано на
На 20.09.2017 год. от 10.30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 267/19.09.2017 г.  на  Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в  публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски, училищно и социално заведения в община Искър и за осигуряване на топъл обяд и училищен плод, по седем обособени позиции”, открита с Решение № 17/25.08.2017 г.   Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38. Назначената комисия е в…