Get Adobe Flash player

Съобщения

Мерки против пожари
Публикувано на
Мерки против пожари цялото съобщение може да видите тук
СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертата и разглеждане на документите за подбор на участника в публично състезание за възлагане на обществената поръчка с предмет:
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертата и разглеждане на документите за подбор на участника в публично състезание за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция на комбинирано игрище Хандбал и Волейбол”, община Искър” по член 181, ал. 4 от ЗОП във връзка с чл. 57 и чл. 58 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки   На 14.08.2019 год. от 10:30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 406 от 07.08.2019 г. на Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в процедура за възлагане…
СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертата и разглеждане на документите за подбор на участника в публично състезание за възлагане на обществената поръчка с предмет:
Публикувано на
  СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертата и разглеждане на документите за подбор на участника в публично състезание за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект: „Реконструкция на комбинирано игрище „Хандбал и волейбол“ в гр. Искър, община Искър“ по член 181, ал. 4 от ЗОП във връзка с чл. 57 и чл. 58 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки На 14.08.2019 год. от 11:00 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 407 от 07.08.2019 г. на Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на…
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ на Плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, съдържащ „Ценовото предложение”
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ   на Плик  с надпис „Предлагани ценови параметри”,  съдържащ „Ценовото предложение” На 13.08.2019 год. от 10:30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 394 от 06.08.2019 г. на Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с горецитираният предмет. Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38. Назначената комисия е в състав, както следва: Председател: Теменужка Василева Христова - Секретар на  община Искър; Членове: Мария Мартинова Иванова - Юрисконсулт в…
Покана консултации ОИК
Публикувано на
Изх. №..................../..................... 2019 г.     ДО ПП „ГЕРБ“ (само по ел. поща) Г-Н ЦВЕТОМИР ПЕТРОВ ПАУНОВ гр. София, район Триадица, НДК, Административна сграда, ет. 17, тел. 02 /490 13 13, 02/490 09 51 e_mail: paunov@gerb.bg КОПИЕ ДО: ОБЩИНСКОТО РЪКОВОДСТВО  НА: ПАРТИЯ „ГЕРБ"   КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ (само по ел. поща) 1000, гр.София, Район Възраждане, Ул. „Позитано“ № 20, П.к. 382, тел.: 02/ 81 07 200, Факс: 02/ 981 21 85, е_mail: bsp@bsp.bg Лице за контакт: Аглика Стефчева Виденова   КОПИЕ ДО: ОБЩИНСКОТО РЪКОВОДСТВО  НА: Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“   ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ (само по ел.…