Get Adobe Flash player

Съобщения

Съобщение за отваряне на Плик с надпис „Ценови параметри“
Публикувано на
Съобщение за отваряне на Плик с надпис "Ценови параметри" цялото съобщение тук
СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участниците в обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на проект: „Рекултивация и закриване на старото общинско депо за отпадъци в землището на гр. Искър”
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участниците в обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на проект: „Рекултивация и закриване на старото общинско депо за отпадъци в землището на гр. Искър”   На 06.01.2020 год. от 11.00 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 1 от 02.01.2020 г. на Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертата на участника в процедура за възлагане на обществена поръчка с горецитираният предмет. Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров”…
Съобщение отваряне на ценови предложения
Публикувано на
Съобщение отваряне на ценови предложения. Пълният текст на съобщението може да прочетете тук
СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР по проект: „Рекултивация и закриване на старото общинско депо за отпадъци в землището на гр. Искър”
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ  за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР по проект: „Рекултивация и закриване на старото общинско депо за отпадъци в землището на гр. Искър”   На 06.01.2020 год. от 10.00 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 6 от 03.01.2020 г. на Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертата на участника в процедура за възлагане на обществена поръчка с горецитираният предмет. Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38. Назначената…
ПОКАНА oт ФК „Венци“ гр. Искър
Публикувано на
ПОКАНА oт ФК „Венци“ гр. Искър   На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на 19.01.2020 г. от 14,00 часа в салона на читалище „Ламби Кандев“ гр. Искър, обл. Плевен при следния дневен ред: Отчет за дейността на сдружението. Финансов отчет на сдружението. Промени в устава на сдружението. Освобождаване на членове на УС и КС. Избор на нови членове на УС и КС. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе на същата дата от 15,00 часа на същото място и при същия дневен ред. УС на ФК „Венци“ гр. Искър