Get Adobe Flash player

Съобщения

Покана за провеждане на консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии (сик) за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г.
Публикувано на
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, В изпълнение на задълженията ми за организационно-техническата подготовка за произвеждане на избори за Народно събрание, насрочени на 26 март 2017 г. с Указ на Президента на Република България, обнародван в ДВ. Бр. 9 от 26 януари 2017 г., на основание чл. 34, ал. 2 от Изборния кодекс и Решение № 4182-НС от 01.02.2017 г. на ЦИК относно назначаване съставите на СИК за изборите за народни представители насрочени на 26 март 2017 г., във връзка с Решение № 4183-НС от 01.02.2017 г. относно жребий при попълване съставите на СИК и Решение № 06-НС от 07.02.2017 г. на…
Бюджет на община Искър за 2017 година.
Публикувано на
Можете да свалите бюджета на община Искър за 2017 от файла по долу. Icon of Бюджет 2017Бюджет 2017    [07.02.2017]   [2.9 MiB]   [45 сваляния]
Съобщения за отваряне на ценова оферта.
Публикувано на
Съобщение   за отваряне на плик с надпис „Предлагани ценови параметри” на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Услуги на туроператор за организиране на изнесени семинари, участие на деца в мероприятия, екскурзии, „Зелено училище” във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Приятели” В изпълнението на дейностите по Проект „Приятели” с Рег. № BG05M2OP001-3.001-0039, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове на 01.02.2017 год. от 10.30 часа се проведе заседание на комисия, назначена с Заповед № 4 от 09.01.2017 г. на  Кмета…
Избран кандидат за Здравен медиатор.
Публикувано на
Днес 30 Януари 2017 година от 14:00 часа в "Заседателната зала" на Административната сграда на община Искър, гр. Искър, област Плевен се проведе заседание на комисията назначена със заповед №25, за класиране на явилите се кандидати за конкурса за длъжността "Здравен медиатор". Конкурсът бе проведен на два етапа, непосредствено един след друг. Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа представени документи и проведеното събеседване, съгласно приложение 1. Победителя в конкурса, както и подробна информация  относно можете да свалите файла. Icon of Избран кандидат за Здравен медиатор.Избран кандидат за Здравен медиатор.    [30.01.2017]   [514.2 KiB]   [99 сваляния]
Обява за провеждане на конкурса за „Здравен медиатор“
Публикувано на
О Б Я В А     Община Искър обявява дата, час и място за провеждане на конкурс за избор на Здравен медиатор     На 30.01.2017 г. от 14.00 ч. в заседателна зала на 2 етаж в сградата на общинска администрация, гр. Искър ще се проведе конкурс за избор на Здравен медиатор. Конкурса, ще се проведе от Комисия назначена със Заповед на Кмета на община Искър.