Get Adobe Flash player

Съобщения

Покана: Публично обсъждане на годишен отчет за изпълнение бюджет на община Искър 2016 година.
Публикувано на
КАНИ Всички граждани и заинтересовани лица на публично обсъждане на изпълнение бюджета на община Искър за 2016 г. на 11.08.2017 от 10:00 часа в заседателната зала в сградата на общинска администрация, гр. Искър. Icon of Публично обсъждане на годишен отчет за изпълнение бюджет на община Искър 2016 година.Публично обсъждане на годишен отчет за изпълнение бюджет на община Искър 2016 година.    [04.08.2017]   [2.5 MiB]   [28 сваляния]
Заповед № 190 за търг за отдаване на земеделска земя..
Публикувано на
Icon of Заповед 190Заповед 190    [21.07.2017]   [97.3 KiB]   [77 сваляния]
Покана относно „Грижи за достоен живот 4”.
Публикувано на
П  О  К  А  Н  А   Община Искър, област Плевен в качеството си на изпълнител по договор: BG05M9OP001-2.002-0018-C001 „Грижи за достоен живот 4”, финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма                                       „Развитие на  човешките ресурси“2014-2020 г., процедура: BG05М9ОР001-2.002 „Независим живот, ще проведе Заключителен информационен ден по проекта на 25.07.2017 год. /вторник/ от 10:00 часа в Зала 2 на НЧ „Ламби Кандев – 1893“ гр. Искър, ул. «Г.Димитров» №41, ет. 1. Очакваме Ви !
Съобщение за отваряне на плик с надпис: „Предлагани ценови параметри“.
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ  за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в обществената поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи  на обект: „Ремонт на сграда – бивша поликлиника, гр.Искър“ с  два подобекти, както следва: Подобект № 1: „Извършване на строително-монтажни работи  на обект: „Външен ремонт на сграда – бивша поликлиника гр. Искър“  и Подобект № 2: „Извършване на строително-монтажни работи  на обект: „Ремонт на част от втори етаж на сграда – бивша поликлиника, гр. Искър“   На 14.07.2017 год. от 09:30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 177 от 11.07.2017 г. на  Кмета на община Искър…