Get Adobe Flash player

Съобщения

Обява за конкурс за войнишки длъжности
Публикувано на
Баба Дежа от град Искър отпразнува 100 – годишен юбилей.
Публикувано на
България в последно време е определяна като страната на столетниците.  В държавата ни живеят над 300 души, които са на възраст повече от век. Град Искър с гордост може да се похвали, че е на територията му живее една от щастливите дълголетници. Това е Надежда Доковска. На 15 януари 2017 година тя отпразнува своя юбилей заедно с най-близките си хора. Баба Дежа има 2 дъщери, 4 внуци, 8 правнуци и 3 пра-правнуци. Празникът ѝ бе уважен от кмета на общината инж.Валентин Йорданов, който на 17 януари ѝ поднесе поздравителен адрес от името на Община Искър. Връчен ѝ беше и плакет…
Съобщение за удължаване на срока за кандидастване „здравен медиатор“
Публикувано на
С Ъ О Б Щ Е Н И Е   ОБЩИНА ИСКЪР Обявява конкурс за избор на здравен медиатор Необходими документи: Автобиография Мотивационно писмо Копие от диплома за завършено средно образование Заявление по образец   Образец на заявлението се получава в деловодството на Община Искър. Mожете да изтеглите документа и от интернет страницата на общината на адрес: iskarbg.com   Изисквания към кандидатите: Завършено средно образование Принадлежност към местна уязвима етническа общност Познаване на здравните и социални проблеми на общността Владеене на езика на общността Комуникативни умения Компютърна грамотност (MS Word, Internet)   Провеждане на конкурса (в рамките на един ден):…
Съобщение за отваряне на оферти
Публикувано на
В изпълнението на дейностите по Проект „Приятели” с Рег № BG05M2OP001-3.001-0039, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове на 10.01.2017 год. от 10.30 часа се проведе заседание на комисия, назначена с Заповед № 4 от 09.01.2017 г. на  Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Услуги на туроператор за организиране на изнесени семинари, участие на деца в мероприятия, екскурзии, „Зелено училище” във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Приятели”, открита…
ПРОМЯНА В НАРЕДБА №24 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСКЪР
Публикувано на
ОТНОСНО:Определяне на такса за детска ясла, детски градини, домашен социален патронаж и други общински социални такси за 2017 год. Мотиви: Направеното предложение за изменение на Наредба  № 24 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Искър са във връзка с: - изпълнението на приходната част на бюджета на Община Искър в частта на местните приходи и акумулиране на преходен остатък в последните две години; - функциониране на Детска млечна кухня в детските градини, което ще позволи детските градини да пренасочат средства от разходи за електроенергия и техническа поддръжка на оборудването, както и…