Get Adobe Flash player

Съобщения

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на оферти
Публикувано на
  СЪОБЩЕНИЕ  за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в пряко договаряне за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работа (СМР) на обект: „Ремонт ревизионни шахти по ул. „Райко Даскалов” и ул. „Георги Димитров”, гр. Искър“   На 29.12.2016 год. от 15.00 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 486 от 23.12.2016 г. на  Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертата на участника в обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работа (СМР) на обект: „Ремонт ревизионни шахти по ул. „Райко Даскалов” и ул. „Георги Димитров”, гр. Искър“.…
Протокол от класирането за длъжността „Главен експерт „Връзки с обществеността и техническо осигуряване“ в Дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване”
Публикувано на
Днес, 27.12.2016 г. от 16.00 часа в гр. Искър, област Плевен, в административната сграда на община Искър се проведе заседание на Комисията, назначена със Заповед № 469/12.12.2016 г. за класиране на явилите се кандидати в конкурса за длъжността „Главен експерт „Връзки с обществеността и техническо осигуряване“ в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” в община Искър, област Плевен. На заседанието присъстваха: Председател: Теменужка Василева Христова . Членове: 1. Мария Мартинова Иванова 2. Емилия Аспарухова Симеонова Заседанието протече при следния дневен ред: 1. Окончателно класиране на кандидатите; 2. Изготвяне на предложение до органа по назначаване. Комисията класира кандидата с окончателен…
Съобщение за промяна в датата и часа за отваряне на офертите за ОП за „Ремонт на ревизионни шахти…“
Публикувано на
Съобщение за промяна в датата и часа за отваряне на офертите за ОП за "Ремонт на ревизионни шахти..." (89.8 KiB, 97 downloads)