Get Adobe Flash player

Съобщения

Съобщение за отваряне на ценовите предложение
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ  за отваряне на ценовите предложение на участниците в обществената поръчка с предмет:   „Извършване на строително-монтажни работи на обект: „Спортен център - кв. 20 гр. Искър” На 27.06.2017 год. от 11:00 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 142 от 05.06.2017 г. на  Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи на обект: „Спортен център - кв. 20 гр. Искър”. Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги…
Обява за военна служба.
Публикувано на
Icon of Обява за военна служба.Обява за военна служба.    [27.06.2017]   [1.9 MiB]   [17 сваляния]
Съобщение за отваряне на оферти.
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ  за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в обществената поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи  на обект: „Ремонт кухня Домашен социален патронаж, гр. Искър“.  На 26.06.2017 год. от 10.30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 159 от 23.06.2017 г. на  Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи  на обект: „Ремонт кухня Домашен социален патронаж, гр. Искър“.   Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър…
Съобщение за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в обществената поръчка.
Публикувано на
  СЪОБЩЕНИЕ  за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в обществената поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи  на обект: „Ремонт ДГ „Мара Балева“ - ясла, гр. Искър“  На 23.06.2017 год. от 10.30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 158 от 22.06.2017 г. на  Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи  на обект: „Ремонт ДГ „Мара Балева“ - ясла, гр. Искър“, открита с Решение № 4/16.05.2017 г. Комисията проведе заседанието си в Заседателната…
Съобщение за отваряне на офертите
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ  за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в обществената поръчка с предмет: „Упражняване на Строителен надзор, контрол на строително-монтажни работи и съставяне на технически паспорт” по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Упражняване на Строителен надзор, контрол на строително-монтажни работи и съставяне на технически паспорт за обект: „Спортен център в кв.20, гр. Искър” и Обособена позиция № 2: „Упражняване на Строителен надзор, контрол на строително-монтажни работи и съставяне на технически паспорт за обект: „Ремонт ДГ „Мара Балева“ - ясла, гр. Искър”   На 19.06.2017 год. от 10.30 часа се проведе заседание на комисия,…