Get Adobe Flash player

Съобщения

Заповед РД-01-124/13.03.2020 на министъра на здравеопазването във връзка с усложняващата се епидемична обстановка от COVID-19. Пълният текст на заповедта тук
Публикувано на
Заповед РД-01-124/13.03.2020 на министъра на здравеопазването във връзка с усложняващата се епидемична обстановка от COVID-19. Пълният текст на заповедта:  тук
Заповед 157/10.03.20г.
Публикувано на
Заповед 157/10.03.20г. повече информация тук
СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертите и разглеждане на документите за подбор на участниците в публично състезание за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Изпълнение на строителни дейности по проект: „Благоустрояване на парково пространство, ремонт на открит обект за спортна дейност и изграждане на площадки за игра“, УПИ IV-973 в кв.158, гр. Искър, община Искър
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ  за отваряне на офертите и разглеждане на документите за подбор на участниците в публично състезание за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Изпълнение на строителни дейности по проект: "Благоустрояване на парково пространство, ремонт на открит обект за спортна дейност и изграждане на площадки за игра", УПИ IV-973 в кв.158, гр. Искър, община Искър, включващ следните етапи: І етап - „Благоустрояване на парково пространство  и изграждане на площадки за игра" В  гр. Искър, община Искър; ІІ етап  -  „ремонт на открит обект за спортна дейност" В  гр. Искър, община Искър - етапът ще се изпълни, под условие за осигурени средства…
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен проект „Реконструкция и рехабилитация на общински път PVN1080 – / II –13, Кнежа – Искър / – Граница общ. (Кнежа – Искър) – Долни Луковит / III-137/“ с Изграждане на канална мрежа за оптични кабели за широколентов достъп – Изменение по чл. 154, ал.2 от Закона за устройство на територията”
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ на обществена поръчка с предмет:  „Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен проект „Реконструкция и рехабилитация на общински път  PVN1080 - / II –13, Кнежа – Искър / – Граница общ. (Кнежа – Искър) – Долни Луковит / III-137/“ с Изграждане на канална мрежа за оптични кабели за широколентов достъп – Изменение по чл. 154, ал.2 от Закона за устройство на територията”   26.02.2020 год., в изпълнение на Заповед № 117/25.02.2020 г. на  Кмета на община Искър от 10.30 часа в Заседателната зала на община Искър се събра комисия в състав:   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Теменужка Василева…
Съобщение за отваряне на оферти за отваряне на офертите и разглеждане на документите за подбор на участниците в публично състезание за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски, училищно и социално заведения в община Искър и за осигуряване на топъл обяд, по седем обособени позиции”
Публикувано на
Съобщение за отваряне на оферти   за отваряне на офертите и разглеждане на документите за подбор на участниците в публично състезание за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски, училищно и социално заведения в община Искър и за осигуряване на топъл обяд, по седем обособени позиции” по член 181, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 54 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП)          На 25.02.2020 год. от 10.30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 116/24.02.2020 г.  на  Кмета на…