Get Adobe Flash player

Съобщения

СТАРТИРА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРИЖИ В ДОМАШНА СРЕДА”
Публикувано на
СТАРТИРА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРИЖИ В ДОМАШНА СРЕДА”   Община Искър уведомява всички заинтересовани лица, че стартира Национална програма "ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРИЖИ В ДОМАШНА СРЕДА”.   По програмата се осигурява заетост на безработни лица като домашни помощници за предоставяне на персонална грижа в домашна среда на хора с 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ, и хора над 65 г. възраст в невъзможност за самообслужване , които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Р България.   Нуждаещите се /потребители/ от…
Съобщение за удължаване на първоначалния срок.
Публикувано на
Съобщение за удължаване на първоначалния срок. за повече информация https://iskarbg.nit.bg/sabirane-na-oferti-s-obyava/o-1-2020/10.-sobshhenie-za-udlzhavane-na-prvonachalniya-srok.html
Забрана отглеждането на открито на домашни птици
Публикувано на
З А П О В Е Д  № 54 гр. Искър, 05.02.2020 г. На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и Заповед № 148/24.01.2020 г. на Директора на ОДБХ-Плевен и във връзка със заболяването „Инфлуенца по птиците” З А Б Р А Н Я В А М: Отглеждането на открито на домашни птици от всички видове и категории; Провеждането на изложби и пазари за птици на територията на община Искър. Настоящата Заповед да се обяви на видно място в сградите на Общината, на Кметствата, сайта на Общината  и да се чете по местните радиовъзли. Контрол по изпълнение…
Съобщение – местни данъци
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ     Община Искър уведомява граждани и юридически лица, че започна кампанията по събиране на местните данъци и такси за 2020 г. Заплащането на дължимите суми може да се извърши на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и 31 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите до 30 април за цялата година, се прави отстъпка от 5 на сто.                                                                        Сектор „Местни данъци и такси“
Обява по мярка 6.4.1 на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“.
Публикувано на
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ „Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони“   О Б Я В А На основание решение на Управителния съвет на СНЦ „Местна инициативна група Карлуковски карст –Червен бряг – Искър“, чл. 62, т. 4 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ  и чл. 11, т.10 от Споразумение №РД 50-50/02.07.2018 г. за изпълнение на Стратегията за ВОМР,   СДРУЖЕНИЕ МИГ „КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“ обявява процедура за прием на проектни предложения № BG06RDNP001-19.276 – „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“, мярка 3-6.4.1 „Инвестиции в…