Get Adobe Flash player

Съобщения

Обява: провеждане на конкурс за войнишка служба.
Публикувано на
Необходиме файлове можете да свалите от линка долу.   Icon of Обява: провеждане на конкурс за войнишка служба.Обява: провеждане на конкурс за войнишка служба.    [21.01.2016]   [208.7 KiB]   [26 сваляния]
Списък класиране по оценка на потребностите от интегрирани социални и здравни услуги по проект „ГРИЖИ ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ 4“
Публикувано на
Вх. № Дата Трите имена на кандидат – потребителя Населено място Оценка П-182 10.12.2015 Ненка Стефанова Тодорова с. Писарово, 97,22 П-100 3.12.2015 Тодор Павлов Тодоров гр. Искър, 95,71 П-151 4.12.2015 Никола Иванов Йончовски гр. Искър, 93,72 П-115 3.12.2015 Тошко Пешев Предашки-починал гр. Искър, 88,86 П-45 2.12.2015 Илийка Младенова Иванова гр.Искър, 88,11 П-16 1.12.2015 Иванка Кунова Еленкинска с.Долни Луковит, 87,76 П-20 1.12.2015 Иванка Добрева Пенева гр.Искър, 86,1 П-146 4.12.2015 Иванка Илиева Симеонова с. Долни Луковит, 84,75 П-113 3.12.2015 Злата Парашкевова Миловска гр. Искър, 84,68 П-6 1.12.2015 Петър Маринов Стефанов, с.Долни Луковит, 84,02 П-185 10.12.2015 Димитър Иванов Кабакчийски с. Писарово 83,55 П-157…
Съобщение: Оценяване и класиране на оферти
Публикувано на
На 18.12.2015 год. от 10.30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 492 от 17.12.2015 г. на Кмета на община Искър и съгласно чл. 41, ал. 3 от Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки и контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки в община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на улица „Братя Миладинови” гр. Искър, от ОК-123 до ОК-290”, открита с Решение № 26/17.11.2015 г. Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес:…
СЪОБЩЕНИЕ: за отваряне на оферти
Публикувано на
В изпълнение на Заповед № 493 от 18.12.2015 г. на Кмета на община Искър от 09.00 часа в Заседателната зала в сградата на Община Искър на открито заседание бяха разгледани представените документи за участие в процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Актуализация на технически проект за обект: „Пътна връзка от път II – 13 при км. 89+607 местност „Корея” до път III – 1307 при км. 2+695 местност „Фунията” , с ново наименование на обекта – „РVN 3082 -/ II – 13, Искър – Долни Дъбник/ - / III – 1307/“ и проведено договаряне…