Get Adobe Flash player

Съобщения

Съобщение – подписване на договор
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ Сключен договор с Изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Искър” Днес, 03.04.2015 г. в 10:30 часа в Заседателната зала в сградата на Община Искър се сключи Договор с избрания изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Искър” - „ГРУП АРНАЙЗ КОНСУЛТИНГ” ООД. Договорът се сключва за срок от 21 месеца (словом: двадесет и един месеца) от неговото подписване и включва: 1. Срок за изпълнение на Етап І – Предварителен проект на ОУП – 18 месеца (словом: осемнадесет месеца) ; 2. Срок за…
Съобщение от ОБС Искър.
Публикувано на
  С Ъ О Б Щ Е Н И Е На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет на 30.03.2015 год. (понеделник) от 10.00 часа в Заседателната зала на Община Искър ще се проведе редовно заседание на Общински съвет Искър. Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 27.03.2015 г. при следния график: 1. Комисия “Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика” от 13,00 часа; 2. Комисия „Образование, култура и спорт, работа с правителствени и неправителствени организации, законност…
Стартира проект „Нови възможности за грижа“
Публикувано на
Файла можете да свалите от линк долу.
Съобщение: Отваряне на оферти за избор на Изпълнител на обществената поръчка
Публикувано на
На 21.03.2015 г. в 10:30 часа в Заседателната зала в сградата на Община Искър на открито заседание бяха отворени оферти за избор на изпълнител по обществена поръчка по реда на Глава осма „а“ от ЗОП (чрез публична покана) за извършване на услуга с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детско и социално заведения в Община Искър“ с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ „Мара Балева“, гр. Искър; Обособена позиция № 2: Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж, гр. Искър”, от комисията за разглеждане, оценка и…
Устройствен правилник 2015 година.
Публикувано на
Новият устройствен правилник можете да свалите от линка долу. Icon of 07. Устройствен правилник 2015 година07. Устройствен правилник 2015 година    [20.03.2015]   [375.0 KiB]   [977 сваляния]