Get Adobe Flash player

Съобщения

Конкурс за длъжността Главен юрисконсулт по заместване в общинска администрация Искър
Публикувано на
Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика Длъжността „Главен юрисконсулт” в Дирекция „ОППИТО” при Община Искър е под прякото ръководство на Директора на Дирекция „ОППИТО” съгласно утвърдена длъжностна характеристика. Основна цел е да подпомага Директора на дирекция „ОППИТО” и общинската администрация за осъществяване на правно-нормативното обслужване и процесуалното представителство на Община Искър. Преки задължения: Осъществява процесуалното представителство на Община Искър пред органите на съдебната власт, изготвя и съгласува индивидуални административни актове, издавани от Кмета на общината, изготвя отговори на жалби, изготвя документацията за възлагане на обществени поръчки и участва в комисиите по тяхното провеждане, съгласува заповедите за търгове и конкурси…
Съобщение: Заседание на ОБС на 30.07.2015
Публикувано на
На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет на 30.07.2015 год. (четвъртък) от 10.00 часа в Заседателната зала на Община Искър ще се проведе редовно заседание на Общински съвет Искър. Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 29.07.2015 г. (сряда) при следния график: Комисия “Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика” от 13,30 часа; Комисия „Образование, култура и спорт, работа с правителствени и неправителствени организации, законност и обществен ред” от 14,30 часа; Комисия “Здравеопазване, социални дейности, екология…
Конкурс за длъжността Главен юрисконсулт по заместване в общинска администрация Искър
Публикувано на
На основание чл.10а (1) и чл. 15, ал.1 от ЗДСл, във връзка с чл.13 (1) от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и предвид необходимостта от заемане чрез конкурс на длъжността „Главен юрисконсулт“ в общинска администрация Искър по заместване, Н А Р Е Ж Д А М : Да се проведе конкурс за длъжността Главен юрисконсулт по заместване в общинска администрация Искър 1. Кратко описание на длъжността по длъжносна характеристика Длъжността „Главен юрисконсулт” в Дирекция „ОППИТО” при Община Искър е под прякото ръководство на Директора на Дирекция „ОППИТО” съгласно утвърдена длъжностна характеристика. Основна цел е да подпомага Директора…
Публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета на община Искър за 2014 г.
Публикувано на
На 26.06.2015 г.( петък) от 9:30 часа в Заседателната зала на Общината се проведе публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета на община Искър за 2014 г. Бяха разгледани и обсъдени годишен отчет за изпълнение на бюджета за 2014 г. и годишен отчет за състоянието на общинския дълг през 2014 г. Всички заинтересовани граждани могат да се запознаят с материалите от публичното обсъждане, които са публикувани на официалната страница на община Искър в интернет.                     
Съобщение за отваряне на ценови оферти
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ   В изпълнение на Заповед № 177 от 22.05.2015 г. на  Кмета на община Искър от 13.30 часа в Заседателната зала на община Искър на открито заседание бяха отворени пликове № 3 с надпис „Предлагана цена” и оповестени цените на допуснатия участник № 1 – „ИНФРАСТРОЙ” ЕООД, град Плевен по обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна и улична мрежа в община Искър по три самостоятелно обособени позиции”. Офертите бяха отворени по реда на обособените позиции, за които участва участника. Комисията състави и подписа протокол от работата си на 30.06.2015 год. Всички протоколи от работата на Комисията бяха предадени…