Get Adobe Flash player

Съобщения

Съобщение относно: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка „Възлагане на автобусни превози по съществуваща линия от утвърдената областна транспортна схема от квотата на Община Искър“
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ   Днес 11.11.2015 год. от 10.30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 424 от 10.11.2015 г. на Кмета на община Искър и съгласно чл. 41, ал. 3 от Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки и контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки в община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертата на участника в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Възлагане на автобусни превози по съществуваща линия от утвърдената областна транспортна схема от квотата на Община Искър”, открита с Решение № 24/09.10.2015 г. Назначената комисия, на открито заседание,…
СЪОБЩЕНИЕ: Отваряне на оферти за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Допълнителни СМР на улична мрежа в гр. Искър”
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ   В изпълнение на Заповед № 420 от 09.11.2015 г. на Кмета на община Искър от 10.30 часа в Заседателната зала в сградата на Община Искър на открито заседание бяха отворени оферти  за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Допълнителни СМР на улична мрежа в гр. Искър” Офертите бяха отворени по реда на тяхното постъпване, съгласно изискванията на Възложителя и нормативните документи. В Община Искър е постъпила една оферта, както следва: № по ред Юридическо лице /фирма/ Участник, Адрес за кореспонденция Име, презиме и фамилия на участника представил офертата или упълномощен представител Дата, час подаване на офертата 1.…
ПОКАНА за първо заседание на новоизбрания Общински съвет Искър мандат 2015 – 2019 г.
Публикувано на
ПОКАНА за първо заседание на новоизбрания Общински съвет Искър мандат 2015 – 2019 г. На основание чл. 32, ал.1 от Закона за администрацията и чл. 23, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Областния управител на област Плевен със Заповед № РД-22-07 от 05.11.2015 г. свиква първото заседание на новоизбрания Общински съвет Искър, мандат 2015 – 2019 г. Заседанието ще се проведе на 09 ноември 2015 г. в Заседателната зала на община Искър от 13,00 часа при следния дневен ред: 1. Полагане на клетва и подписване на клетвен лист от: - новоизбраните общински съветници; - новоизбрания кмет…
Съобщение: Информационен ден 23 октомври 2015
Публикувано на
Съобщението можете да прочете във файла по долу:
СЪОБЩЕНИЕ относно проект „Осигуряване на топлъл обяд в община Искър“
Публикувано на
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА Операция „Осигуряване на топъл обяд“ в община Искър 2014BG05FMOP001-03.01-29-С01     СЪОБЩЕНИЕ   Във връзка с изпълнение на проект „Осигуряване на топлъл обяд в община Искър“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05FMOP001-03.01 „Осигуряване на топъл обяд“ – 2015, Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, ви напомняме, че в общинска админстрация, град Искър и кметствата /с. Писарово, с. Староселци и с. Долни Луковит/ приемът на заявление-деклариция за ползване на социалната услуга Обществената трапезария продължава Тя е общинска дейност,…