Get Adobe Flash player

Съобщения

Съобщение за отваряне на оферти
Публикувано на
Съобщение: Днес 16.04.2015 г. в 13:30 часа в Заседателната зала в сградата на Община Искър на открито заседание бяха отворени оферти за избор на изпълнител по обществена поръчка по реда на Глава осма „а“ от ЗОП (чрез публична покана) за извършване на услуга с предмет: “Доставка на компютърна и друга техника за нуждите на Общинска администрация Искър при следните самостоятелно обособени позиции: ОП 1: Доставка на компютърна техника, включваща 1.1. Лазерно монохромно устройство 3 в 1; 1.2. Лаптоп; 1.3. Персонален компютър; 1.4. Дисплей; ОП 2: Мултимедиен проектор с екран и ОП 3: Мрежово устройство за съхранение на данни (NAS)” от…
Списък на длъжници
Публикувано на
Списъка на длъжниците можете да свалите от файла долу. Icon of 03. СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИ 03. СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИ     [15.04.2015]   [173.5 KiB]   [640 сваляния]
Списък на длъжници
Публикувано на
Списъка на длъжниците можете да свалите от файла долу. Icon of 02. СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИ 02. СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИ     [08.04.2015]   [188.0 KiB]   [316 сваляния]
Съобщение – подписване на договор
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ Сключен договор с Изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Искър” Днес, 03.04.2015 г. в 10:30 часа в Заседателната зала в сградата на Община Искър се сключи Договор с избрания изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Искър” - „ГРУП АРНАЙЗ КОНСУЛТИНГ” ООД. Договорът се сключва за срок от 21 месеца (словом: двадесет и един месеца) от неговото подписване и включва: 1. Срок за изпълнение на Етап І – Предварителен проект на ОУП – 18 месеца (словом: осемнадесет месеца) ; 2. Срок за…