Get Adobe Flash player

Съобщения

СЪОБЩЕНИЕ относно процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05FMOP001-03.01 „Осигуряване на топъл обяд“ – 2015
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ   Във връзка с процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05FMOP001-03.01 „Осигуряване на топъл обяд“ – 2015, Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, община Искър набира заявление-деклариция за ползване на социалната услугата. Обществената трапезария е общинска дейност, в структурата на Домашен социален патронаж гр. Искър, предоставяща социална услуга в общността, с капацитет 30 места, насочена към задоволяване на потребностите от храна на най-уязвимите лица. Община Искър обявява прием за набиране на заявление-декларация от желаещите да ползват услугата, в сградата на  Домашен социален патронаж, град Искър от дата 09.06.2015г., от 8.30 часа до 11.30 часа. Лицата, които подават…
СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на оферти за избор на изпълнител
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ Днес 22.05.2015 г. в 10:30 часа в Заседателната зала в сградата на Община Искър на открито заседание бяха отворени оферти за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет:  „Ремонт на общинска пътна и улична мрежа в община Искър по три самостоятелно обособени позиции” Офертите бяха отворени по реда на тяхното постъпване, съгласно изискванията на Възложителя и нормативните документи.  В Община Искър са постъпили две оферти, както следва:   № по ред Юридическо лице /фирма/Участник,Адрес за кореспонденция Име, презиме и фамилия на участника  представил офертата или упълномощен представител Дата, час подаване на офертата 1. „ИНФРАСТРОЙ” ЕООД, град Плевен - подадедени оферти…
Съобщение за отваряне на оферти относно поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна и улична мрежа в община Искър по три самостоятелно обособени позиции”
Публикувано на
 До всички участници в обществена поръчка с предмет:  „Ремонт на общинска пътна и улична мрежа в община Искър по три самостоятелно обособени позиции”
Съобщение за отваряне на оферти (192.5 KiB, 367 downloads)
Съобщение: отваряне на оферти
Публикувано на
Днес 19.05.2015 г. в 10:30 часа в Заседателната зала в сградата на Община Искър на открито заседание бяха отворени оферти за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет:  „Изготвяне на технически проект за обект: „Реконструкция на улична мрежа в Община Искър”, с подобекти: 1. ”Реконструкция на улици в гр. Искър”, 2. ”Реконструкция на улици в с. Староселци”, 3. ”Реконструкция на улици в с. Долни Луковит” 4. ”Реконструкция на улици в с. Писарово”.   Офертите бяха отворени по реда на тяхното постъпване, съгласно изискванията на Възложителя и нормативните документи. В Община Искър са постъпили две оферти, както следва: № по ред Юридическо…
„Първа копка“ на обект „Туристическа екопътека „Тульово“ – природа, сказания, легенди и съвременности“, финансиран по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности“ от ПРСР за периода 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)
Публикувано на
На 13.05.2015г. стартираха строителните дейности  на обекта "Туристическа екопътека  "Тульово" - природа, сказания, легенди и съвременности". При откриването на строителната площадка присъстваха представители на всички заинтересовани страни в строителния процес, съгласно изискваниията на ЗУТ. Проектът "Туристическа екопътека  "Тульово" - природа, сказания, легенди и съвременности" е основна част от предприетите и заложени в Програма за развитие на туризма в община Искър - 2013 г. мерки за разгръщане на туристическия потенциал на общината. Неговата реализация ще допринесе за подобряване на условията за отдих и туризъм и съответно увеличаване на туристопотока, което от своя страна ще създаде необходимите условия за създаване и развитие…