Get Adobe Flash player

Съобщения

Списък класиране по оценка на потребностите от интегрирани социални и здравни услуги по проект „ГРИЖИ ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ 4“
Публикувано на
Вх. № Дата Трите имена на кандидат – потребителя Населено място Оценка П-182 10.12.2015 Ненка Стефанова Тодорова с. Писарово, 97,22 П-100 3.12.2015 Тодор Павлов Тодоров гр. Искър, 95,71 П-151 4.12.2015 Никола Иванов Йончовски гр. Искър, 93,72 П-115 3.12.2015 Тошко Пешев Предашки-починал гр. Искър, 88,86 П-45 2.12.2015 Илийка Младенова Иванова гр.Искър, 88,11 П-16 1.12.2015 Иванка Кунова Еленкинска с.Долни Луковит, 87,76 П-20 1.12.2015 Иванка Добрева Пенева гр.Искър, 86,1 П-146 4.12.2015 Иванка Илиева Симеонова с. Долни Луковит, 84,75 П-113 3.12.2015 Злата Парашкевова Миловска гр. Искър, 84,68 П-6 1.12.2015 Петър Маринов Стефанов, с.Долни Луковит, 84,02 П-185 10.12.2015 Димитър Иванов Кабакчийски с. Писарово 83,55 П-157…
Съобщение: Оценяване и класиране на оферти
Публикувано на
На 18.12.2015 год. от 10.30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 492 от 17.12.2015 г. на Кмета на община Искър и съгласно чл. 41, ал. 3 от Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки и контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки в община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на улица „Братя Миладинови” гр. Искър, от ОК-123 до ОК-290”, открита с Решение № 26/17.11.2015 г. Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес:…
СЪОБЩЕНИЕ: за отваряне на оферти
Публикувано на
В изпълнение на Заповед № 493 от 18.12.2015 г. на Кмета на община Искър от 09.00 часа в Заседателната зала в сградата на Община Искър на открито заседание бяха разгледани представените документи за участие в процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Актуализация на технически проект за обект: „Пътна връзка от път II – 13 при км. 89+607 местност „Корея” до път III – 1307 при км. 2+695 местност „Фунията” , с ново наименование на обекта – „РVN 3082 -/ II – 13, Искър – Долни Дъбник/ - / III – 1307/“ и проведено договаряне…
Обществено обсъждане на проектобюджета на Общината за 2016 г.
Публикувано на
На 26.11.2015 г. от 10:00 часа в заседателната зала, в сградата на общинска администрация гр. Искър се проведе обществено обсъждане на проектобюджета на Общината за 2016 г. На общественото обсъждане присъстваха Кметът на Общината, Кметовете на кметства, Председателя на Общинския съвет - Искър, Директори на училища, Председатели на читалищни настоятелства, Директори на дирекции в общинската администрация, Ръководители на бюджетни дейности, граждани и заинтересовани лица.
СЪОБЩЕНИЕ: За отваряне на ценови оферти по обществена поръчка с предмет: „Допълнителни СМР на улична мрежа в гр. Искър”.
Публикувано на
В изпълнение на Заповед № 420 от 09.11.2015 г. на Кмета на община Искър от 13.00 часа в Заседателната зала на община Искър на открито заседание беше отворен плик № 3 с надпис „Предлагана цена” и оповестена цената, предложена от допуснатия участник № 1 – „ИНФРАСТРОЙ” ЕООД, град София по обществена поръчка с предмет: „Допълнителни СМР на улична мрежа в гр. Искър”. Комисията състави и подписа протокол от работата си на 26.11.2015 год. Всички протоколи от работата на Комисията бяха предадени на Възложителя – Кмет на община Искър, заедно с цялата документация за вземане на решение.