Get Adobe Flash player

Съобщения

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на оферта
Публикувано на
Днес 26.04.2016 г. (вторник) от 10.30 часа, в изпълнение на Заповед № 156 от 25.04.2016 г. на  Кмета на община Искър в Заседателната зала на община Искър и в съответствие с § 18 от ПЗР на ЗОП: „Възлагането на обществени поръчки, сключването на рамкови споразумения и провеждането на конкурси за проекти, за които до влизането в сила на този закон е взето решение за откриване или е публикувана покана по реда на глава осма „а” от отменения Закон за обществените поръчки, се приключват по досегашния ред”  на открито заседание бeеше отворена оферта за избор на изпълнител по обществена поръчка Офертата…
Съобщение за отлагане на провеждане на преговори с участник
Публикувано на
Относно: Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1, т. 1 от ЗОП с предмет: „Възлагане на автобусни превози по нова междуселищна автобусна линия от утвърдената областна транспортна схема от квотата на Община Искър”. Във връзка с необходимостта от определяне на представители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” и на КАТ – „Пътна полиция” към Областна дирекция „Полиция”, за назначаване на комисия по реда на ЗОП за провеждане на преговори с участника, подал оферта за участие в горепосочената обществена поръчка, Ви уведомяване за следното: Преговорите с участника, подал оферта ще се проведат…
Съобщения за отваряне на оферти
Публикувано на
На 15.04.2016 г. в 10:30 часа в Заседателната зала в сградата на Община Искър на открито заседание бяха отворени оферти за избор на изпълнител по обществена поръчка по реда на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 90, ал. 1, т. 3 от Закон за обществените поръчки във връзка с чл. 3, ал. 1 и  чл. 2 от Закона за авторското право и сродните му права с предмет: „Повишаване на енергийната ефективност на сгради на училища и детски градини заведения в община Искър –„Основен ремонт и обзавеждане на ОДЗ „Мара Балева”-гр. Искър” от комисията за разглеждане,…
Списък на длъжниците към община Искър.
Публикувано на
Списък на длъжниците към община Искър.
Съобщение за отваряне на оферти
Публикувано на
     На 08.08.2016 г. в 10:30 часа в Заседателната зала в сградата на Община Искър на открито заседание бяха отворени офети за избор на изпълнител по обществена поръчка по реда на ЗОП за извършване на услуга с предмет: „Изготвяне на Заявления за подпомагане и комплектоване на пълния пакет от документи, необходими на община Искър за кандидатстване по Мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, Подмярка 7.2. Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” по „Програма за…