Get Adobe Flash player

Съобщения

Списък на длъжниците към община Искър
Публикувано на
  Icon of Списък на длъжниците към община ИскърСписък на длъжниците към община Искър    [08.04.2016]   [260.8 KiB]   [89 сваляния]
Съобщение за отваряне на оферти
Публикувано на
На 04.04.2016 г. в 10:30 часа в Заседателната зала в сградата на Община Искър на открито заседание беше отворена офеати за избор на изпълнител по обществена поръчка по реда на Глава осма „а“ от ЗОП (чрез публична покана) за извършване на доставка с предмет: „Доставка на компютърни конфигурации за общинска администрация и в населените места на общината по обособени позиции” както следва: за Обособена позиция (ОП) 1: Лазерно монохромно устройство - 1 бр.;  за Обособена позиция (ОП) 2: Персонален компютър – 9 бр.; за Обособена позиция (ОП) 3: Сървър - 1 бр.; за Обособена позиция (ОП) 4: Скенер за документи…
Съобщение за отваряне на оферти
Публикувано на
На 25.03.2015 г. в 10:30 часа в Заседателната зала в сградата на Община Искър на открито заседание бяха отворени оферти за избор на изпълнител по обществена поръчка по реда на Глава осма „а“ от ЗОП (чрез публична покана) за извършване на услуга с предмет: „Изготвяне на технически проект за обект: „Реконструкция на улична мрежа в община Искър” с подобекти: „Реконструкция на улици в гр. Искър”; „Реконструкция на улици в с. Староселци”; „Реконструкция на улици в с. Д. Луковит”; „Реконструкция на улици в с. Писарово”.   от комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите, назначена със заповед № 106 /…
Съобщение за отваряне на оферти
Публикувано на
На 24.03.2015 г. в 10:30 часа в Заседателната зала в сградата на Община Искър на открито заседание бяха отворени оферти за избор на изпълнител по обществена поръчка по реда на Глава осма „а“ от ЗОП (чрез публична покана) за извършване на услуга с предмет: „Изготвяне на технически проект за обект: „Реконструкция на мост на река Писаровска в с.Писарово при квартали 111 и 113, община Искър”, от комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите, назначена със заповед № 104 / 24.03. 2016 г. на Кмета на община Искър. Офертите бяха отворени по реда на тяхното постъпване в деловодството на администрацията,…