Get Adobe Flash player

Достъп до информация

ИмеДата на качванеРазмерСваляния
Icon of 13. Годишен отчет за 2018 год.13. Годишен отчет за 2018 год.    [22.02.2019]   [189.6 KiB]   [26 сваляния]
Icon of 12.Регистър на издадените удостоверения за въвеждане в експлоатация през 2018г.12.Регистър на издадените удостоверения за въвеждане в експлоатация през 2018г.    [29.01.2019]   [13.8 KiB]   [34 сваляния]
Icon of 11.Регистър на издадените удостоверения за строеж през 2017г.11.Регистър на издадените удостоверения за строеж през 2017г.    [29.01.2019]   [21.6 KiB]   [40 сваляния]
Icon of 10.Регистър на изработените ПУП и измененията им през 2018г.10.Регистър на изработените ПУП и измененията им през 2018г.    [29.01.2019]   [14.7 KiB]   [32 сваляния]
Icon of 09. Отчет за достъп до информация за 2017 година09. Отчет за достъп до информация за 2017 година    [22.02.2018]   [246.0 KiB]   [93 сваляния]
Icon of 08. Регистър на удостоверенията за въвеждане в експлоатация 2017-0102201815590708. Регистър на удостоверенията за въвеждане в експлоатация 2017-01022018155907    [01.02.2018]   [24.4 KiB]   [104 сваляния]
Icon of 07. Регистър на издадените разрешения за строеж-0102201816025207. Регистър на издадените разрешения за строеж-01022018160252    [01.02.2018]   [140.4 KiB]   [102 сваляния]
Icon of 06. Регистър на издадените разрешения за строеж 2018-0102201816262206. Регистър на издадените разрешения за строеж 2018-01022018162622    [01.02.2018]   [23.4 KiB]   [101 сваляния]
Icon of 05. Регистър на одобрените ПУП 2017-0102201816020705. Регистър на одобрените ПУП 2017-01022018160207    [01.02.2018]   [37.8 KiB]   [92 сваляния]
Icon of 04. Вътрешните правила за предоставяне на достъп до обществена информация04. Вътрешните правила за предоставяне на достъп до обществена информация    [27.06.2017]   [2.8 MiB]   [200 сваляния]
Icon of 03. Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата на общитага за сферата на дейността на общинската администрация, както и форматите, в който е достъпна.03. Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата на общитага за сферата на дейността на общинската администрация, както и форматите, в който е достъпна.    [15.02.2017]   [46.5 KiB]   [261 сваляния]
Icon of 02. СПИСЪК на  категориите информация създавана, ползвана и съхранявана в Общинска администрация гр.Искър, подлежащи на класификация като служебна тайна02. СПИСЪК на категориите информация създавана, ползвана и съхранявана в Общинска администрация гр.Искър, подлежащи на класификация като служебна тайна    [19.12.2013]   [185.0 KiB]   [443 сваляния]
Icon of 01. Заявление за достъп до обществена информация01. Заявление за достъп до обществена информация    [19.12.2013]   [27.5 KiB]   [472 сваляния]

Забележка: Съгласно чл.41ж, ал.5, т.3 от ЗДОИ размерът на таксите, събирани от общините се определят от общинския съвет, като определените такси не могат да надвишават размера на таксите, събирани от държавен орган, които се определят с тарифа, приета от Министерския съвет. Към момента тарифа на Министерския съвет не е приета, както и Наредба на общинския съвет гр. Искър.

Съгласно §32, ал.1, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби от ЗДОИ органите на изпълнителната власт в срок от три месеца от влизането в сила на този закон публикуват информация по чл.15, ал.1 и 4 при спазване на изискванията по чл.15а, ал.2 с изключение на информацията за таксите по чл.41ж, която се публикува в срок до един месец след обнародването на тарифата по чл.41ж, ал.5, т.1 или публикуването на тарифата по чл.41ж, ал.5,т.3.