Get Adobe Flash player

Достъп до информация

ИмеДата на качванеРазмерСваляния
Icon of 09. Отчет за достъп до информация за 2017 година09. Отчет за достъп до информация за 2017 година    [22.02.2018]   [246.0 KiB]   [44 сваляния]
Icon of 08. Регистър на удостоверенията за въвеждане в експлоатация 2017-0102201815590708. Регистър на удостоверенията за въвеждане в експлоатация 2017-01022018155907    [01.02.2018]   [24.4 KiB]   [56 сваляния]
Icon of 07. Регистър на издадените разрешения за строеж-0102201816025207. Регистър на издадените разрешения за строеж-01022018160252    [01.02.2018]   [140.4 KiB]   [51 сваляния]
Icon of 06. Регистър на издадените разрешения за строеж 2018-0102201816262206. Регистър на издадените разрешения за строеж 2018-01022018162622    [01.02.2018]   [23.4 KiB]   [48 сваляния]
Icon of 05. Регистър на одобрените ПУП 2017-0102201816020705. Регистър на одобрените ПУП 2017-01022018160207    [01.02.2018]   [37.8 KiB]   [45 сваляния]
Icon of 04. Вътрешните правила за предоставяне на достъп до обществена информация04. Вътрешните правила за предоставяне на достъп до обществена информация    [27.06.2017]   [2.8 MiB]   [140 сваляния]
Icon of 03. Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата на общитага за сферата на дейността на общинската администрация, както и форматите, в който е достъпна.03. Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата на общитага за сферата на дейността на общинската администрация, както и форматите, в който е достъпна.    [15.02.2017]   [46.5 KiB]   [214 сваляния]
Icon of 02. СПИСЪК на  категориите информация създавана, ползвана и съхранявана в Общинска администрация гр.Искър, подлежащи на класификация като служебна тайна02. СПИСЪК на категориите информация създавана, ползвана и съхранявана в Общинска администрация гр.Искър, подлежащи на класификация като служебна тайна    [19.12.2013]   [185.0 KiB]   [395 сваляния]
Icon of 01. Заявление за достъп до обществена информация01. Заявление за достъп до обществена информация    [19.12.2013]   [27.5 KiB]   [395 сваляния]

Забележка: Съгласно чл.41ж, ал.5, т.3 от ЗДОИ размерът на таксите, събирани от общините се определят от общинския съвет, като определените такси не могат да надвишават размера на таксите, събирани от държавен орган, които се определят с тарифа, приета от Министерския съвет. Към момента тарифа на Министерския съвет не е приета, както и Наредба на общинския съвет гр. Искър.

Съгласно §32, ал.1, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби от ЗДОИ органите на изпълнителната власт в срок от три месеца от влизането в сила на този закон публикуват информация по чл.15, ал.1 и 4 при спазване на изискванията по чл.15а, ал.2 с изключение на информацията за таксите по чл.41ж, която се публикува в срок до един месец след обнародването на тарифата по чл.41ж, ал.5, т.1 или публикуването на тарифата по чл.41ж, ал.5,т.3.