Get Adobe Flash player

Достъп до информация

ИмеДата на качванеРазмерСваляния
Регистър на удостоверенията за въвеждане в експлоатация 2017-01022018155907    [01.02.2018]   [24.4 KiB]   [6 сваляния]
Регистър на одобрените ПУП 2017-01022018160207    [01.02.2018]   [37.8 KiB]   [6 сваляния]
Регистър на издадените разрешения за строеж-01022018160252    [01.02.2018]   [140.4 KiB]   [8 сваляния]
Регистър на издадените разрешения за строеж 2018-01022018162622    [01.02.2018]   [23.4 KiB]   [6 сваляния]
04. Вътрешните правила за предоставяне на достъп до обществена информация    [27.06.2017]   [2.8 MiB]   [80 сваляния]
03. Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата на общитага за сферата на дейността на общинската администрация, както и форматите, в който е достъпна.    [15.02.2017]   [46.5 KiB]   [172 сваляния]
02. СПИСЪК на категориите информация създавана, ползвана и съхранявана в Общинска администрация гр.Искър, подлежащи на класификация като служебна тайна    [19.12.2013]   [185.0 KiB]   [350 сваляния]
01. Заявление за достъп до обществена информация    [19.12.2013]   [27.5 KiB]   [338 сваляния]

Забележка: Съгласно чл.41ж, ал.5, т.3 от ЗДОИ размерът на таксите, събирани от общините се определят от общинския съвет, като определените такси не могат да надвишават размера на таксите, събирани от държавен орган, които се определят с тарифа, приета от Министерския съвет. Към момента тарифа на Министерския съвет не е приета, както и Наредба на общинския съвет гр. Искър.

Съгласно §32, ал.1, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби от ЗДОИ органите на изпълнителната власт в срок от три месеца от влизането в сила на този закон публикуват информация по чл.15, ал.1 и 4 при спазване на изискванията по чл.15а, ал.2 с изключение на информацията за таксите по чл.41ж, която се публикува в срок до един месец след обнародването на тарифата по чл.41ж, ал.5, т.1 или публикуването на тарифата по чл.41ж, ал.5,т.3.