Община Искър

Get Adobe Flash player

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ на обществена поръчка с предмет……

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

на обществена поръчка с предмет:

„Извършване на строително – монтажни работи (СМР) на обект: „Благоустрояване на гробищен парк, гр. Искър – прозирна ограда“

Днес, 24.04.2019 год., в изпълнение на Заповед № 133/23.04.2019 г. на  Кмета на община Искър от 10.30 часа в Заседателната зала на община Искър се събра комисия в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Теменужка Василева Христова – Секретар на  община Искър;

ЧЛЕНОВЕ:

 1. Радослав Банков Андреев – Главен специалист „Устройство на територията, кадастър и регулация, строителство и инвеститорски контрол” в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство” при община Искър;
 2. Мария Мартинова Иванова – Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър

със задача: На 24.04.2019 год. от 10.30 часа, в заседателната зала на община Искър, назначената комисия да получи и отвори подадените оферти за участие, разгледа и оцени същите.

Председателят на комисията откри заседанието.

Председателят на комисията отбеляза, че съгласно чл. 187, ал. 1 от ЗОП на 11.04.2019 г. е публикувана Обявата с Изх. № 15-14-42/11.04.2019 г. в „профила на купувача“ на сайта на община Искър –  със срок за подаване на оферти до 17:00 часа на 23.04.2019 год. с предмет: „Извършване на строително – монтажни работи (СМР) на обект: „Благоустрояване на гробищен парк, гр. Искър – прозирна ограда“.

На страницата на Агенцията по обществени поръчки  на 11.04.2019 г. е публикувана Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.

В срока, посочен в горецитирана обява са постъпили четири оферти.

Председателят на комисията прочете пред всички присъстващи текста на заповедта за назначаване на комисията, нейният състав, задачи и срок за работа и получи срещу подпис от г-жа Ивалина Митова – Главен експерт „Връзки с обществеността и техническо осигуряване” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” (ОППИТО) при община Искър приемо-предавателен протокол за подадените оферти за участие, заверено „Вярно с оригинала” копие от регистъра за получените оферти за участие и четири на брой оферти.

Съгласно горепосоченият протокол, са подадени четири оферти за участие в горецитираният срок. Не са постъпили оферти след крайния срок.

При приемане на офертите, същите са регистрирани в деловодството на община Искър, като върху опаковката е отбелязан поредния номер, входящия номер по програмата за документооборот, датата и часа на получаването й.

Офертите са представени на български език в запечатани, непрозрачни опаковки, попълнени съгласно посочения в документацията за участие образец от участниците. Върху плика, участниците са посочили адрес за кореспонденция, телефон.

 

Оферти са подадени, както следва:

 

№ по ред Юридическо лице /фирма/

Участник,

Адрес за кореспонденция

Дата, час подаване на офертата Рег. № по програмата за документооборот
1. „ВЪЛКОВСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД гр. Плевен 15:48:20 ч.

22.04.2019 г.

Рег. № 30-1512-3
2. „СТРОЙ ДОМ 79” ЕООД

гр. Самоков

16:02:39 ч.

22.04.2019 г.

Рег. № 30-1520-1
3. „ХИДРОСТРОЙ – БГ 63” ЕООД

гр. Самоков

16:06:49 ч.

22.04.2019 г.

Рег. № 30-1521-1
4. „АРТ-СТРОЙ” ООД гр. Плевен 09:36:59 ч.

23.04.2019 г.

Рег. № 30-790-20

 

След получаване на приемо-предавателния протокол за подадените оферти за участие в процедурата и съобразно изискванията на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, председателят прочете пред всички присъстващи имената на участниците, подали оферти за участие в процедурата и прикани членовете на комисията да попълнят декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 по чл.103, ал.2 във връзка с 97, ал.2 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл.51, ал.8-13 от ППЗОП). Председателят и членовете на комисията подписаха цитираните декларации и същите бяха събрани от председателя, за да ги предостави на Възложителя ведно с протокола от работата на комисията.

На публичното отваряне на офертите не присъстваха представители на фирмите.

След това комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване и обяви ценовите предложения в изпълнение на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП на участниците.

 

Предстои избор на изпълнител и сключване на договор.

СЪОБЩЕНИЕ

По покана на Кмета на  Община Искър г-н Валентин Йорданов на 18 април 2019 г. от 10.30 часа в заседателната зала на Общинска администрация гр. Искър се проведоха консултации за сформиране съставите на Секционни избирателни комисии за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

На консултациите присъстваха представители на парламентарно представени партии и коалиции  – ГЕРБ, БСП за България, ДПС, Реформаторски блок, Патриотичен фронт – НФСБ, АТАКА и ВМРО и ПП ВОЛЯ. Не присъстваха представители на  Коалиция България без цензура (ББЦ).

Партиите и коалициите от партии постигнаха съгласие за определяне съставите на 10-те СИК на община Искър, в изпълнение на Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК относно назначаване на СИК и Решение №06–ЕП от 12.04.2019 г. на Районната избирателна комисия (РИК-Плевен) относно определяне числения състав на секционните избирателни комисии (СИК), в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., в т.ч. и за разпределението на членовете на техните ръководства според числения състав на отделните комисии.

 

СЪОБЩЕНИЕ

Сайта на Главна Дирекция „Гражданска Регистрация и Административно Обслужване“ към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, за справки в избирателните списъци е активен.

Сайта може да бъде достъпен на адрес:  http://www.grao.bg/elections/

Чрез сайта може:

-Да се направи справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване.

-Да се подаде искане за гласуване по настоящ адрес по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена както за гражданите, така и за общинските администрации.

-Да се регистрира удостоверение за гласуване на друго място по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена за общинските администрации.

-Да се информирате за секциите и местата на гласуване.

Активиран е служебния достъп на сайта, откъдето общинските администрации могат да извършват:

-Служебни справки в избирателните списъци

-Обработване на постъпили Искания за гласуване по настоящ адрес

-Регистриране на издадени Удостоверения за гласуване на друго място

Съобщение общинска администрация

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация гр. Искър уведомява избирателите във връзка с предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., че могат да подават писмени заявления до Кмета на община Искър и Кметствата по населените места, както следва :

 1. Избирателите с трайни увреждания, които желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, подават заявление по постоянния адрес или по настоящия адрес, придружено задължително от копие на експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК – Приложение N 16-ЕП до 11 май 2019 г.
 2. Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срок до 11 май 2019 г., могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по – късно от 5 дни преди изборния ден (20 май 2019 г.) и при условие, че на населеното място е назначена подвижна избирателна комисия. /чл. 37, ал. 2 от ИК/. Заявлението ( Приложение N 16-ЕП-З...) трябва да е собственоръчно подписано и подадено до кмета на общината, кметството или кметския наместник, като се приложи копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК. / чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от ИК/.
 3. Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес – до 11 май 2019 г. включително – Приложение № 14-ЕП
 4. 4. Кандидатите за членове на ЕП, членовете на ЦИК, членовете на РИК или наблюдателите могат да подадат заявление-декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място до общинската администрация по постоянния им адрес – до 11 май 2019 г. включително. Приложение № 18-ЕП.
 5. 5. Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник – до 18 май 2019 г. включително Приложение № 9-ЕП.
 6. 6. В избирателните списъци се вписват имената на гражданите, които имат право да гласуват, но са пропуснати, както и тези, за които е отпаднало основанието, на което са били заличени. Лицата, които са изтърпели наказание лишаване от свобода или не са вече под запрещение, се вписват в избирателните списъци след представяне на съответен документ в общината или кметството – до 24 май 2019 г. Приложение № 12-EП.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Главен инженер

С П И С Ъ К

за допуснатите и недопуснатите кандидати

за длъжността  Главен инженер

в административно звено дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално-селищно устройство“

 

 1. инж. Йорданка Панайотова Петкова

 

Кандидатът трябва да се яви на тест на 16.04.2019 год. от 9:30 часа в сградата на община Искър, етаж 2, Заседателна зала № 203.

 Подписи на конкурсната комисия:

 Председател:     / П /

                              /инж. Валя Костова/

Членове:      / П /

                             /Габриела Цолова/

О Б Я В А за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, в Националната гвардейска част-военно формирование 54800-гр. София

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, в Националната гвардейска част-военно формирование 54800-гр. София

 1. 1.Със заповед № ОХ-234/05.03.2019 г. на министъра на отбраната на Република България и обява на командира на Националната гвардейска част е разкрита процедура по обявяване на длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина.

 

 1. 2.Кандидатите следва да подадат заявление до командира на Националната гвардейска част, чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО) до 08.05.2019 г.

 

 1. Кандидатите към датата на сключване на договора за военна служба, да не са по-възрастни от 28 години, а лицата отговарящи на условията на чл.141,ал.6 от ЗОВСРБ да не са по-възрастни от 41 години.

 

За подробна информация относно обявените длъжности, начина на провеждане на конкурса, може да се обърнете към експерт Дияна Маринова  в Община Искър, стая № 306.

На същото място ще получите и необходимите документи както и указания за тяхното попълване.

 

тел. за контакти – 0879010322; 06516 /3725

Съобщение за отваряне на оферта за обществена поръчка с предмет:„Бетонова настилка пред открита площадка за игра на ул. „Христо Ботев“, гр. Искър“

   Съобщение

 

за отваряне на оферта за обществена поръчка с предмет:

„Бетонова настилка пред открита площадка за игра на ул. „Христо Ботев“,

гр. Искър“

 

На 26.03.2019 год., в изпълнение на Заповед № 92/26.03.2019 г. на  Кмета на община Искър от 13.30 часа в Заседателната зала на община Искър се събра комисия в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Теменужка Василева Христова – Секретар на  община Искър

 

ЧЛЕНОВЕ:

 1. Радослав Банков Андреев – Главен специалист „Устройство на територията, кадастър и регулация, строителство и инвеститорски контрол” в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство” при община Искър
 2. Мария Мартинова Иванова – Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър

със задача: На 26.03.2019 год., (вторник) от 13.30 часа, в заседателната зала на община Искър, назначената комисия да получи и отвори подадената оферта за участие в процедурата.

Председателят на комисията откри заседанието.

Председателят на комисията отбеляза, че съгласно чл. 191, ал. 1, т. 3 от ЗОП на 25.03.2019 г. е публикувана Покана с Изх. № 30-790-12/25.03.2019 г. в „профила на купувача“ на сайта на община Искър –  със срок за подаване на оферти до 12:00 часа на 26.03.2019 год. с предмет: „Бетонова настилка пред открита площадка за игра на ул. „Христо Ботев“, гр. Искър“.

В срока, посочен в горецитирана покана е постъпила само една оферта.

Председателят на комисията прочете пред всички присъстващи текста на заповедта за назначаване на комисията, нейният състав, задачи и срок за работа и получи срещу подпис от г-жа Ивалина Митова – Главен експерт „ВО и ТО“ в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” (ОППИТО) при община Искър приемо-предавателен протокол за подадените оферти за участие, заверено „Вярно с оригинала” копие от регистъра за получената оферта за участие и една оферта.

 

Съгласно горепосоченият протокол, оферти за участие в горецитираният срок е подадена една оферта за участие. Не са постъпили оферти след крайния срок.

При приемане на офертата, същите са регистрирани в деловодството на община Искър, като върху опаковката е отбелязан поредния номер, входящия номер по програмата за документооборот, датата и часа на получаването й.

Офертата е представена на български език в запечатана, непрозрачна опаковка, попълнен съгласно посочения в документацията за участие образец от участника. Върху плика, участниците са посочили адрес за кореспонденция, телефон.

 

Оферта е подадена, както следва:

 

№ по ред Юридическо лице /фирма/

Участник,

Адрес за кореспонденция

Дата, час подаване на офертата Рег. № по програмата за документооборот
1. „АРТ-СТРОЙ” ООД ГР. ПЛЕВЕН 10:08:16 ч.

26.03.2019 г.

Рег. № 30-790-13

 

След получаване на приемо-предавателния протокол за подадените оферти за участие в процедурата и съобразно изискванията на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, председателят прочете пред всички присъстващи имената на участниците, подали оферти за участие в процедурата и прикани членовете на комисията да попълнят декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 по чл.103, ал.2 във връзка с 97, ал.2 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл.51, ал.8-13 от ППЗОП). Председателят и членовете на комисията подписаха цитираните декларации и същите бяха събрани от председателя, за да ги предостави на Възложителя ведно с протокола от работата на комисията.

На публичното отваряне на офертите не присъства участника или негови представители.

 

След това комисията пристъпи към отваряне на офертата и обяви ценовото предложение в изпълнение на чл. 97, ал.3 от ППЗОП на участник № 1 „АРТ-СТРОЙ” ООД гр. Плевен.

 

Предстои избор на изпълнител и сключване на договop