Община Искър

Get Adobe Flash player

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертата и разглеждане на документите на участника в обществената поръчка с предмет:

СЪОБЩЕНИЕ

 

за отваряне на офертата и разглеждане на документите на участника в обществената поръчка с предмет:

„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на основен ремонт/реконструкция на улична мрежа – Община Искър“

На 16.10.2018 год. от 13.00 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 361 от 16.10.2018 г. на Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на основен ремонт/реконструкция на улична мрежа – Община Искър“.

 

Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38.

 

Назначената комисия е в състав, както следва:

Председател:

            Симеон Огнянов Бончев – външен експерт – Юрист

 

ЧЛЕНОВЕ:

Пламен Захаринов Захариев

външен експертСтроителен инженер по пътно строителство

 

 1. 2. Теменужка Василева Христова

Секретар на  община Искър

 

 1. Бистра Чавдарова Минковска

Главен експерт „Обществени поръчки” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър

 

 1. 4. Мария Мартинова Иванова резервен член

Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър

 

Редовният член на комсията – г-н Радослав Андреев е в отпуск. На неговото място влиза г-жа Мария Иванова – резервен член.

 

Председателят на комисията установи, че същата е в пълния си състав.

На заседанието на комисията неприсъстваха представители на участниците

 

На заседанието на комисията не присъстваха представители на медиите, както и други лица.

Председателят на комисията прочете пред всички текста на заповедта за назначаване на комисията, нейния състав, задачи и срок за работа.

Съобразно разпоредбата на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП председателят на комисията получи срещу подпис от г-жа Ивалина Митова – Главен експерт „Връзки с обществеността и техническо осигуряване” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” (ОППИТО) при община Искър приемо-предавателен протокол на подадените оферти за участие от дата: 09.10.2018 год., заверено „Вярно с оригинала” копие от регистъра за получените оферти за участие и 1 (една) оферта.

 

Съгласно горепосоченият протокол, оферта за участие в публичното състезание по ЗОП в срока до 17:00 часа на 09.10.2018 г. е подал един участник.

 

Офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47 от ППЗОП и документацията за участие — в запечатана непрозрачна опаковка.

 

Подадената оферта е както следва:

 

№ по ред Юридическо лице /фирма/

Участник,

 

Дата, час подаване на офертата Рег. № по програмата за документооборот Забележка
1. „ВЕДИПЕМА” ЕООД ГР. ПЛЕВЕН 09.10.2018 г.;

15:33:35 часа

Рег. № 30-981-7

 

След получаване на приемо – предавателния протокол за подадените оферти за участие в процедурата и съобразно изискванията на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, председателят прочете пред всички присъстващи имената на лицата, подали оферта за участие в процедурата и прикани членовете на комисията да попълнят декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

 

Председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

Декларациите бяха събрани от председателя, за да ги предостави на Възложителя ведно с протокола от работата на комисията.

 

След това комисията пристъпи към отваряне на опаковките на участниците, по реда на тяхното постъпване:

 

 1. Първо се отвори офертата на участник № 1 „ВЕДИПЕМА” ЕООД ГР. ПЛЕВЕН

Председателят на комисията оповести съдържанието й, както и се извърши проверка за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, съгласно изискването на чл. 54, ал.3 от ППЗОП.

В съответствие с изискването на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП председателя, Строителен инженер по пътно строителство и мостове и Строителен инженер, магистър – икономист подписаха техническото предложение на участника и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”.

Комисията оповести документите и доказателствата, които опаковката с офертата съдържа и провери съответствието на същите с приложения опис.

 

Публичната част от заседанието на комисията приключи след извършването на действията по 54, ал. 3 – 5 от ППЗОП.

 

Комисията продължи работата си като разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

 

В процеса на работата си комисията направи служебна проверка в Търговския регистър за актуалното състояние на участника в процедурата.

 

Комисията  за Участник № 1 „ВЕДИПЕМА” ЕООД ГР. ПЛЕВЕН не установи непълноти и несъответствия на информацията, включително нередовност и несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

Комисията приема, че всички изискуеми от закона и възложителя документи, свързани с личното състояние и критериите за подбор, са представени от участника и съответстват напълно на нормативните изисквания и изискванията на възложителя.

Участникът отговаря на заложените от Възложителя в настоящата процедура минимални изисквания.

На основание чл. 58, ал.8 от ППЗОП, комисията не изпраща настоящия протокол на участника в процедурата, тъй като не са установени липси, непълноти или несъответствия на информацията, вкл. нередовност и фактическа грешка, както и несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

 

Комисията приключи публичното заседанието на 16.10.2018 г. в 13:30 часа.

 

Предстои работа на комисията на закрито заседание.

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на ценовите предложение на участниците в обществената поръчка с предмет: „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа – Община Искър“

СЪОБЩЕНИЕ

 

за отваряне на ценовите предложение на участниците в обществената поръчка с предмет:

 „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа  – Община Искър“

 

 

 

На 16.10.2018год. от 10.30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 360 от 16.10.2018 г. на Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа  – Община Искър“, открита с Решение № 34/27.09.2018 г.

Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38.

 

Назначената комисия е в състав, както следва:

Председател:

            Симеон Огнянов Бончев – външен експерт – Юрист

ЧЛЕНОВЕ:

            1. Пламен Захаринов Захариев

външен експертСтроителен инженер по пътно строителство

 

 1. 2. Теменужка Василева Христова

Секретар на  община Искър

 

 1. Бистра Чавдарова Минковска

Главен експерт „Обществени поръчки” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър

 

 1. 4. Мария Мартинова Иванова резервен член

Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър

 

Редовният член на комсията – г-н Радослав Андреев е в отпуск. На неговото място влиза г-жа Мария Иванова – резервен член.

 

Председателят на комисията установи, че комисията е в пълния си състав.

 

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на медиите, както и други лица.

Председателят на комисията прочете пред всички текста на заповедта за назначаване на комисията, нейния състав, задачи и срок за работа.

 

Съобразно разпоредбата на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП председателят на комисията получи срещу подпис от г-жа Ивалина Митова – Главен експерт „Връзки с обществеността и техническо осигуряване” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” (ОППИТО) при община Искър приемо-предавателен протокол за подадените оферти за участие от дата: 15.10.2018 год., заверено „Вярно с оригинала” копие от регистъра за получената оферта за участие и 1 (една) на брой оферта.

 

Съгласно горепосоченият протокол, оферта за участие в откритата процедура по ЗОП в срока до 17:00 часа на 15.10.2018 г. е подадена само 1 (един) участник.

 

Офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47 от ППЗОП и документацията за участие — в запечатана непрозрачна опаковка.

 

Подадената оферта е както следва:

 

№ по ред Юридическо лице /фирма/

Участник,

 

Име, презиме и фамилия на участника  представил офертата или упълномощен представител Дата, час подаване на офертата Рег. № по програмата за документооборот Забележка
1. „КАРО ТРЕЙДИНГ” ООД

ГР. СОФИЯ

15.10.2018 г.;

13:19:05часа

 

Рег. № 30-200-14

 

След получаване на приемо – предавателния протокол за подадените оферти за участие в процедурата и съобразно изискванията на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, председателят прочете пред всички присъстващи имената на лицата, подали оферта за участие в процедурата и прикани членовете на комисията да попълнят декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

Председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. Декларациите бяха събрани от председателя, за да ги предостави на Възложителя ведно с протокола от работата на комисията.

 

След това комисията пристъпи към отваряне на опаковката на участник № 1 „КАРО ТРЕЙДИНГ” ООД ГР. СОФИЯ и се оповести съдържанието й, както и се извърши проверка за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, съгласно изискването на чл. 54, ал.3 от ППЗОП.

В съответствие с изискването на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”.

Комисията оповести документите и доказателствата, които опаковката с офертата съдържа и провери съответствието на същите с приложения опис.

 

Публичната част от заседанието на комисията приключи след извършването на действията по чл. 54, ал. 3 – 5 от ППЗОП.

Комисията продължи

 

 

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертата и разглеждане на документите на участник в пряко договаряне за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Упражняване на Авторски надзор при изпълнение на основен ремонт/реконструкция на улична мрежа – Община Искър“

СЪОБЩЕНИЕ

 за отваряне на офертата и разглеждане на документите на участник в пряко договаряне за възлагане на обществената поръчка с предмет:

 

„Упражняване на Авторски надзор при изпълнение на основен ремонт/реконструкция на улична мрежа – Община Искър“, включващ улиците както следва:

ГР. ИСКЪР

 • Улица „Васил Коларов” ОК 178 – ОК 175 – гр.Искър ;
 • Улица „Силистра” ОК 112а – ОК 196 – гр.Искър
 • Улица „Тулча” ОК 112 – ОК 194 – гр.Искър;
 • Улица „Мара Денчева” ОК 110 – ОК 341 – гр.Искър ;
 • Улица „Асен Халачев“ ОК 159 – ОК 171 – гр. Искър;
 • Улица „Пирин“ ОК 105 – ОК 108а – гр. Искър;
 • Улица „Одрин“ ОК 234а – ОК 239 – гр. Искър;

С. ПИСАРОВО

 • Улица „Никола Петринин” ОК 271 – ОК 268 – с. Писарово ;
 • Улица „Яне Сандански” ОК 108 – ОК 75 и част от ул.„Цоньо Матев ОК 71 – ОК 75 – с. Писарово ;
 • Улица „Никола Вапцаров” от ОК10 до ОК7 в с. Писарово, община Искър

С. СТАРОСЕЛЦИ

 • Улица „Тодор Матков“ ОК 75 – ОК 84 – с.Староселци

 

На 12.10.2018 год. от 11.00 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 355 от 12.10.2018 г. на  Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертата на участника в обществена поръчка с предмет: „Упражняване на Авторски надзор при изпълнение на основен ремонт/реконструкция на улична мрежа – Община Искър, включващ улиците както следва:

ГР. ИСКЪР

 • Улица „Васил Коларов” ОК 178 – ОК 175 – гр.Искър ;
 • Улица „Силистра” ОК 112а – ОК 196 – гр.Искър
 • Улица „Тулча” ОК 112 – ОК 194 – гр.Искър;
 • Улица „Мара Денчева” ОК 110 – ОК 341 – гр.Искър ;
 • Улица „Асен Халачев“ ОК 159 – ОК 171 – гр. Искър;
 • Улица „Пирин“ ОК 105 – ОК 108а – гр. Искър;
 • Улица „Одрин“ ОК 234а – ОК 239 – гр. Искър;

С. ПИСАРОВО

 • Улица „Никола Петринин” ОК 271 – ОК 268 – с. Писарово ;
 • Улица „Яне Сандански” ОК 108 – ОК 75 и част от ул.„Цоньо Матев ОК 71 – ОК 75 – с. Писарово ;
 • Улица „Никола Вапцаров” от ОК10 до ОК7 в с. Писарово, община Искър

С. СТАРОСЕЛЦИ

 • Улица „Тодор Матков“ ОК 75 – ОК 84 – с.Староселци

Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38.

Председателят на комисията установи, че комисията е в пълния си състав.

Назначената комисия е в състав, както следва:

Председател:

Теменужка Василева Христова – Секретар на  община Искър

ЧЛЕНОВЕ:

 1. Мария Мартинова Иванова – Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър
 2. Бистра Чавдарова МинковскаГлавен експерт „Обществени поръчки” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър

На заседанието на комисията за провеждане на договарянето за определяне условията на договора, присъства представител на участника в процедурата, а именно Управителя – Цветан Влахов, който се подписа в присъствен списък.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на медиите, както и други лица.

Председателят на комисията прочете пред всички присъстващи текста на заповедта за назначаване на комисията, нейния състав, задачи и срок за работа.

Съобразно разпоредбата на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП председателят на комисията получи срещу подпис от г-жа Ивалина Митова – Главен експерт „Връзки с обществеността и техническо осигуряване” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” (ОППИТО) при община Искър приемо-предавателен протокол за подадената оферта за участие от дата: 10.10.2018 год., заверено „Вярно с оригинала” копие от регистъра за получената оферта за участие и 1 /една/ на брой оферта.

Офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47 от ППЗОП и документацията за участие — в запечатана непрозрачна опаковка, както следва:ВЛАХОВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД ГР. ПЛЕВЕН

След получаване на приемо – предавателния протокол за подадените оферти за участие в процедурата и съобразно изискванията на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, председателят прочете пред всички присъстващи имената на лицата, подали оферта за участие в процедурата и прикани членовете на комисията да попълнят декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

Председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. Декларациите бяха събрани от председателя, за да ги предостави на Възложителя ведно с протокола от работата на комисията.

След това комисията пристъпи към отваряне на опаковката на единственият участник:

 1. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на участник № 1 „ВЛАХОВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД ГР. ПЛЕВЕН и се оповести съдържание й.

Комисията оповести документите и доказателствата, които опаковката с офертата съдържа и провери съответствието на същите с приложения опис.

В процеса на работата си комисията направи служебна проверка в Търговския регистър за актуалното състояние на участника в процедурата.

Комисията не установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

При извършената проверка комисията установи, че участник ВЛАХОВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД ГР. ПЛЕВЕН е представил всички изискуеми от закона и Възложителя документи, свързани с личното състояние и критериите за подбор са представени от участника и съответстват на нормативните изисквания и  тези на Възложителя.

            Договарянето приключи на 12.10.2018 г.            Предстои сключване на договор.

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в пряко договаряне за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Упражняване на Авторски надзор при изпълнение на основен ремонт/реконструкция на улична мрежа – Община Искър“

СЪОБЩЕНИЕ

за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в пряко договаряне за възлагане на обществената поръчка с предмет:

„Упражняване на Авторски надзор при изпълнение на основен ремонт/реконструкция на улична мрежа – Община Искър, включващ улиците както следва:

ГР. ИСКЪР

 • Улица „Йорданка Николова” ОК 201 – ОК 216 – гр.Искър ;
 • Улица „Бенковска“ ОК 70 – ОК 148 – гр. Искър;
 • Улица „Филип Тотю” ОК 234а – ОК 242 – гр.Искър ;

С. ПИСАРОВО

 • Улица „Кирил и Методий” ОК 298 – ОК 303 – с. Писарово ;

С. СТАРОСЕЛЦИ

 • Улица „Димитър Благоев” ОК 209 – ОК 265 – с.Староселци ;
 • Улица „Васил Коларов” ОК 105 – ОК 126 – с.Староселци ;

С. ДОЛНИ ЛУКОВИТ

 • Улица „Марин Дринов” ОК 33 – ОК 36 – с.Долни Луковит ;
 • Улица „Васил Петлешков” ОК 86 – ОК 84 – с.Долни Луковит ;
 • Улица „Ангел Каралийчев” ОК 153 – ОК 158 – с.Долни Луковит

 

На 12.10.2018 год. от 10.30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 353 от 12.10.2018 г. на  Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертата на участника в обществена поръчка с предмет: „Упражняване на Авторски надзор при изпълнение на основен ремонт/реконструкция на улична мрежа – Община Искър, включващ улиците както следва:

ГР. ИСКЪР

 • Улица „Йорданка Николова” ОК 201 – ОК 216 – гр.Искър;
 • Улица „Бенковска“ ОК 70 – ОК 148 – гр. Искър;
 • Улица „Филип Тотю” ОК 234а – ОК 242 – гр.Искър;

С. ПИСАРОВО

 • Улица „Кирил и Методий” ОК 298 – ОК 303 – с. Писарово;

С. СТАРОСЕЛЦИ

 • Улица „Димитър Благоев” ОК 209 – ОК 265 – с.Староселци;
 • Улица „Васил Коларов” ОК 105 – ОК 126 – с.Староселци;

С. ДОЛНИ ЛУКОВИТ

 • Улица „Марин Дринов” ОК 33 – ОК 36 – с.Долни Луковит;
 • Улица „Васил Петлешков” ОК 86 – ОК 84 – с.Долни Луковит;
 • Улица „Ангел Каралийчев” ОК 153 – ОК 158 – с.Долни Луковит

 

Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38.

Председателят на комисията установи, че комисията е в пълния си състав.

Назначената комисия е в състав, както следва:

Председател:

Теменужка Василева Христова – Секретар на  община Искър

ЧЛЕНОВЕ:

 1. Мария Мартинова Иванова – Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър
 2. Бистра Чавдарова МинковскаГлавен експерт „Обществени поръчки” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър

На заседанието на комисията за провеждане на договарянето за определяне условията на договора, присъства представител на участника в процедурата, а именно Управителя – Кирил Кръстев, който се подписа в присъствен списък.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на медиите, както и други лица.

Председателят на комисията прочете пред всички присъстващи текста на заповедта за назначаване на комисията, нейния състав, задачи и срок за работа.

 

Съобразно разпоредбата на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП председателят на комисията получи срещу подпис от г-жа Ивалина Митова – Главен експерт „Връзки с обществеността и техническо осигуряване” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” (ОППИТО) при община Искър приемо-предавателен протокол за подадената оферта за участие от дата: 10.10.2018 год., заверено „Вярно с оригинала” копие от регистъра за получената оферта за участие и 1 /една/ на брой оферта.

 

Офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47 от ППЗОП и документацията за участие — в запечатана непрозрачна опаковка, както следва:

 

№ по ред Юридическо лице /фирма/

Участник,

 

Име, презиме и фамилия на участника  представил офертата или упълномощен представител Дата, час подаване на офертата Рег. № по програмата за документооборот Забележка
1. ПЪТ ВОД ПРОЕКТ” ЕООД, ГРАД ПЛЕВЕН   Подадена оферта – лично 15:41:50 часа

10.10.2018г.

Рег. № 30-1104-6/10.10.2018г.  

 

 

След получаване на приемо – предавателния протокол за подадените оферти за участие в процедурата и съобразно изискванията на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, председателят прочете пред всички присъстващи имената на лицата, подали оферта за участие в процедурата и прикани членовете на комисията да попълнят декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

Председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. Декларациите бяха събрани от председателя, за да ги предостави на Възложителя ведно с протокола от работата на комисията.

 

След това комисията пристъпи към отваряне на опаковката на единственият участник:

 

 1. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на участник № 1 „ПЪТ ВОД ПРОЕКТ” ЕООД, ГРАД ПЛЕВЕН и се оповести съдържание й.

Комисията оповести документите и доказателствата, които опаковката с офертата съдържа и провери съответствието на същите с приложения опис.

 

В процеса на работата си комисията направи служебна проверка в Търговския регистър за актуалното състояние на участника в процедурата.

Комисията реши, всички изискуеми от закона и Възложителя документи, свързани с личното състояние и критериите за подбор са представени от участника и съответстват на нормативните изисквания и  тези на Възложителя.

 

Договарянето приключи заседанието на 12.10.2018 г.

 

            Предстои сключване на договор.

 

 

Поздравителен адрес. По случай 12 октомври – Деня на българската община

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Уважаеми Кметове на кметства,

Уважаеми служители на Общинска администрация – Искър

За мен е чест да Ви поздравя по повод отбелязването на Деня на българската община.

През 1998 г., водени от желанието да се създаде нова традиция в историята на българските общини, която да свързва миналото, настоящето и бъдещето на местното самоуправление в България, Общото събрание на Национално сдружение на общините взема решение отбелязването на Деня на българската община да бъде на 12 октомври. На тази дата през 1882 г. в Държавен вестник е публикуван първият Закон за общините и градското управление. В него за първи път се регламентира дейността на общинските съвети, на кметовете и техните помощници.

В деня на българската община – 12 октомври, се обръщам с огромна благодарност и признание за труда и професионализма на всички вас, които работите за местното самоуправление.

Всички ние трябва да оценяваме ролята, която играе българската община за развитието на обществото и за стимулиране активното участие на гражданите в процесите на управление.

Бъдете здрави, позитивни и уверени! Бъдете удовлетворени и горди от работата си, отговорни и последователни в действията си за издигане авторитета на Нашата община!

Честит празник!

инж. ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ

Кмет на община Искър

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности

О Б Я В А

за

провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

за повече информация тук

Планирани прекъсвания за периода 08 – 12 октомври 2018 г.

Уважаеми клиенти,

 ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

 Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 08 – 12 октомври 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

На 09.10.2018 г. /10:00 – 10:15 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Искър, Общ. Искър: Адил Дервишев

На 09.10.2018 г. /10:00 – 10:15 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Писарово, Общ. Искър: III-422, Кв. 81, XII-295 Кв. 72, Алеко Константинов, Александър Стамболийски, Ангел Кънчев, Асен Халачев, Боримечката, Братя Миладинови, Валерий Чкалов, Васил Коларов, Васил Левски, Вера Златарева, Волга, Възраждане, Генерал Заимов, Гео Милев, Георги Бенковски, Георги Димитров, Георги С. Раковски, Даме Груев, Димитър Благоев, Димитър Грънчаров, Иван Рилски, Кирил и Методий, Лазар Станев, Максим Горки, Мара Балева, Никола Й. Вапцаров, Николай Петрини, Опълченска, Панайот Волов, Панайот Хитов, Партизанска, Петко Д. Петков, Петко Напетов, Райко Даскалов, Сергей Румянцев, Слави Алексиев, Софроний Врачански, Спас Дупаринов, Стопански Двор, Стопански Двор ПИ 620042, Стоян Едрев, Тодор Каблешков, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Христо Кърпачев, Христо Наумов, Цанко Церковски, Цано Нанов, Цвятко Аврамов, Цвятко Георгиев, Цоню Матев, Яне Сандански

На 10.10.2018 г. /08:15 – 09:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Староселци: Александър Стамболийски, Антон Иванов, Асен Халачев, Васил Коларов, Васил Левски, Вела Пеева, Вилхелм Пик, Г Димитров, Гачо Митков, Гео Милев, Георги Кирков, Гурко, Д-Р Бешев, Даме Груев, Димитър Благоев, Доровски, Дунав, извън регулация, Искър, Карл Маркс, Кирил и Методий, Коста Златарев, Кръстю Бешков, Ленин, Лило Тодоров, Лиляна Бърдарова, Любен Каравелов, Марица, Маршал Толбухин, Митка Гръбчева, Митко Палаузов, Московска, Н Й Вапцаров, Неофит Бозвели, Нинко Тодоров, Огоста, Отец Паисий, П Р Славейков, П. К. Яворов, Панайот Хитов, Пеловска, Пирин, Поп Андрей, Прещипа, Първи Май, Райна Княгиня, Раковски, Рила, Родопи, Сергей Румянцев, Скобелев, Средна Гора, Станке Димитров, Стапански Двор, Стара Планина, Стефан Караджа, Стоян Даскалов, Стоян Едрев, Тодор Каблешков, Тодор Матков, Фердо, Хан Крум, Христо Ботев, Христо Кърпачев, Христо Манчев, Христо Смирненски, Христо Стоянов, Цветан Спасов, Цвятко Георгиев, Яне Сандански, Янтра

На 10.10.2018 г. /08:15 – 16:30 ч./ –  Староселци: Александър Стамболийски, Васил Коларов, Васил Левски, Вела Пеева, Г Димитров, Гачо Митков, Гео Милев, Георги Кирков, Д-Р Бешев, Дунав, Искър, Карл Маркс, Ленин, Лило Тодоров, Лиляна Бърдарова, Митка Гръбчева, Н Й Вапцаров, Нинко Тодоров, П Р Славейков, Пеловска, Пирин, Рила, Родопи, Средна Гора, Стапански Двор, Стара Планина, Стоян Даскалов, Тодор Каблешков, Тодор Матков, Христо Ботев, Христо Кърпачев, Янтра