Община Искър

Get Adobe Flash player

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участниците в обществената поръчка с предмет:

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участниците в обществената поръчка с предмет:

             Предоставяне на Консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проект: „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа“, включващ два обекта:

А/ „Реконструкция на път PVN 3082  /ІІ-13, Искър – Долни Дъбник/ – /ІІІ-1307/ Искър“, включващо и „Изграждане на канална мрежа за оптичен кабел за широколентов достъп“;

 

Б/ „Реконструкция и рехабилитация на общински път PVN1080 – / II –13, Кнежа – Искър / – Граница общ. (Кнежа – Искър) – Долни Луковит / III-137/”, включващо и „Изграждане на канална мрежа за оптичен кабел за широколентов достъп“

 

 

На 21.02.2019 год. от 11.00 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 48 от 20.02.2019 г. на Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с горецитираният предмет.

 

Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38.

 

Назначената комисия е в състав, както следва:

 

Председател:

Симеон Огнянов Бончев – външен експерт, квалификация: Юрист;

 

Членове:

 1. Теменужка Василева Христова – Секретар на община Искър;

 

 1. Бистра Чавдарова Минковска – Главен експерт „Обществени поръчки” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър.

 

Председателят на комисията установи, че същата е в пълния си състав.

 

На заседанието на комисията не присъства представител на участник „ЕВРОСТАРТ 2008” ЕООД гр. София.

 

На заседанието на комисията не присъстваха представители на медиите, както и други лица.

Председателят на комисията прочете пред всички текста на заповедта за назначаване на комисията, нейния състав, задачи и срок за работа.

 

Съобразно разпоредбата на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП председателят на комисията получи срещу подпис от г-жа Ивалина Митова – Главен експерт „Връзки с обществеността и техническо осигуряване” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” (ОППИТО) при община Искър приемо-предавателен протокол на подадените оферти за участие от дата: 20.02.2019 год., заверено „Вярно с оригинала” копие от регистъра за получените оферти за участие и 1 (една) на брой оферта.

 

Съгласно горепосоченият протокол, оферта за участие в публичното състезание по ЗОП в срока до 17:00 часа на 20.02.2019 г. е подал само 1 (един) участник.

 

Офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47 от ППЗОП и документацията за участие — в запечатана непрозрачна опаковка.

 

Подадената оферта е както следва:

 

№ по ред Юридическо лице /фирма/

Участник,

 

Дата, час подаване на офертата Рег. № по програмата за документооборот Забележка
1. „ЕВРОСТАРТ 2008” ЕООД

гр. София

20.02.2019 г.;

16:53:23 часа

Рег. № 30-713-1  

 

След получаване на приемо – предавателния протокол за подадените оферти за участие в процедурата и съобразно изискванията на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, председателят прочете пред всички присъстващи имената на лицата, подали оферта за участие в процедурата и прикани членовете на комисията да попълнят декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

 

Председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. Декларациите бяха събрани от председателя, за да ги предостави на Възложителя ведно с протокола от работата на комисията.

 

След това комисията пристъпи към отваряне на опаковката на участника, по реда на постъпването й:

 

 1. Първо се отвори офертата на участник № 1 „ЕВРОСТАРТ 2008” ЕООД гр. София Председателят на комисията оповести съдържанието й, както и се извърши проверка за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, съгласно изискването на чл. 54, ал.3 от ППЗОП.

В съответствие с изискването на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП тримата членове на комисията подписаха техническото предложение на участника и плика с надпис „Ценово предложение”.

 

Комисията оповести документите и доказателствата, които опаковката с офертата съдържа и провери съответствието на същите с приложения опис.

           

Публичната част от заседанието на комисията приключи след извършването на действията по 54, ал. 3 – 5 от ППЗОП.

 

Комисията приключи публичното заседанието на 21.02.2019 г. в 12:00 часа.

 

Предстои избор на изпълнител.

 

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертата и разглеждане на документите на участник в договаряне без предварително обаявление за възлагане на обществената поръчка с предмет…..

СЪОБЩЕНИЕ

 

за отваряне на офертата и разглеждане на документите на участник в договаряне без предварително обаявление за възлагане на обществената поръчка с предмет:

„Упражняване на Авторски надзор при изпълнение на СМР по проект № 15/07/2/0/00489, а именно: „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа“ на следния обект: А/ „Реконструкция на път  PVN 3082  /ІІ-13, Искър – Долни Дъбник/ – /ІІІ-1307/ Искър“

 

На 21.02.2019 год. от 10.00 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 47 от 20.02.2019 г. на  Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертата на участника в обществена поръчка с горецитираният предмет.

Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38.

Председателят на комисията установи, че комисията е в пълния си състав.

Назначената комисия е в състав, както следва:

Председател:

            Симеон Огнянов Бончев – външен експерт – Юрист

 

ЧЛЕНОВЕ:

 1. инж. Иван Симеонов Георгиев – външен експертСтроителен инженер по пътно строителство и мостове;
 2. инж. Иван Стефанов Цупарски – външен експер – Строителен инженер, магистър – икономист;
 3. Теменужка Василева Христова – Секретар на община Искър;
 4. Бистра Чавдарова Минковска – Главен експерт „Обществени поръчки” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър.

На заседанието на комисията за провеждане на договарянето за определяне условията на договора, присъства представител на участника в процедурата, а именно Управителя – Иван Иванов, който се подписа в присъствен списък.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на медиите, както и други лица.

Председателят на комисията прочете пред всички присъстващи текста на заповедта за назначаване на комисията, нейния състав, задачи и срок за работа.

Съобразно разпоредбата на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП председателят на комисията получи срещу подпис от г-жа Ивалина Митова – Главен експерт „Връзки с обществеността и техническо осигуряване” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” (ОППИТО) при община Искър приемо-предавателен протокол за подадената оферта за участие от дата: 19.02.2019 год., заверено „Вярно с оригинала” копие от регистъра за получената оферта за участие и 1 /една/ на брой оферта.

Офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47 от ППЗОП и документацията за участие — в запечатана непрозрачна опаковка, както следва:

№ по ред Юридическо лице /фирма/

Участник

 

Име, презиме и фамилия на участника  представил офертата или упълномощен представител Дата, час подаване на офертата Рег. № по програмата за документооборот
1. „ИНФЮЖЪН” ООД гр. София   Оферта подадена на ръка от управителя 16:15:38 часа;

19.02.2019 г.

Рег. № 30-1316-2

 

 

След получаване на приемо – предавателния протокол за подадените оферти за участие в процедурата и съобразно изискванията на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, председателят прочете пред всички присъстващи имената на лицата, подали оферта за участие в процедурата и прикани членовете на комисията да попълнят декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

Председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. Декларациите бяха събрани от председателя, за да ги предостави на Възложителя ведно с протокола от работата на комисията.

 

След това комисията пристъпи към отваряне на опаковката на единственият участник:

„ИНФЮЖЪН” ООД гр. София.

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в договаряне без предварително обаявление за възлагане на обществената поръчка с предмет

СЪОБЩЕНИЕ

 

за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в договаряне без предварително обаявление за възлагане на обществената поръчка с предмет:

„Упражняване на Авторски надзор при изпълнение на СМР по проект № 15/07/2/0/00489, а именно: „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа“ на следния обект: Б/ „Реконструкция и рехабилитация на общински път PVN 1080 – / II –13, Кнежа – Искър / – Граница общ. (Кнежа – Искър) – Долни Луковит / III-137/“

 

 

На 21.02.2019 год. от 10.30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 46 от 20.02.2019 г. на  Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертата на участника в обществена поръчка с горецитираният предмет.

Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38.

Председателят на комисията установи, че комисията е в пълния си състав.

Назначената комисия е в състав, както следва:

Председател:

            Симеон Огнянов Бончев – външен експерт – Юрист

 

ЧЛЕНОВЕ:

 1. инж. Иван Симеонов Георгиев – външен експертСтроителен инженер по пътно строителство и мостове;
 2. инж. Иван Стефанов Цупарски – външен експер – Строителен инженер, магистър – икономист;
 3. Теменужка Василева Христова – Секретар на община Искър;
 4. Бистра Чавдарова Минковска – Главен експерт „Обществени поръчки” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър.

На заседанието на комисията за провеждане на договарянето за определяне условията на договора, присъства представител на участника в процедурата, а именно Управителя – Георги Кирилов Чобански, който се подписа в присъствен списък.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на медиите, както и други лица.

Председателят на комисията прочете пред всички присъстващи текста на заповедта за назначаване на комисията, нейния състав, задачи и срок за работа.

Съобразно разпоредбата на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП председателят на комисията получи срещу подпис от г-жа Ивалина Митова – Главен експерт „Връзки с обществеността и техническо осигуряване” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” (ОППИТО) при община Искър приемо-предавателен протокол за подадената оферта за участие от дата: 13.02.2019 год., заверено „Вярно с оригинала” копие от регистъра за получената оферта за участие и 1 /една/ на брой оферта.

Офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47 от ППЗОП и документацията за участие — в запечатана непрозрачна опаковка, както следва:

№ по ред Юридическо лице /фирма/

Участник

 

Име, презиме и фамилия на участника  представил офертата или упълномощен представител Дата, час подаване на офертата Рег. № по програмата за документооборот
1. „ЧОБАНСКИ” ЕООД

ГРАД СОФИЯ

  Оферта подадена по куриер 14:58:31 часа;

13.02.2019 г.

Рег. № 30-359-2

 

 

След получаване на приемо – предавателния протокол за подадените оферти за участие в процедурата и съобразно изискванията на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, председателят прочете пред всички присъстващи имената на лицата, подали оферта за участие в процедурата и прикани членовете на комисията да попълнят декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

Председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. Декларациите бяха събрани от председателя, за да ги предостави на Възложителя ведно с протокола от работата на комисията.

 

След това комисията пристъпи към отваряне на опаковката на единственият участник: „ЧОБАНСКИ” ЕООД ГРАД СОФИЯ и провеждане на договарянето.

 

Заповед №43/15.02.2019г.

Заповед №43/15.02.2019г. за отмяна на заповед №116/28.04.2017 за одобрение на изработен проект за изменение на ПУП

цялото съдържание ТУК

Кампания за събиране на местни данъци и такси за 2019

Уважаеми съграждани!

      Община Искър Ви информира, че от днес 08 февруари 2019 г. стартира новата кампания за събиране на местни данъци и такси за 2019 год. /данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъца, данък върху превозните средства/

На предплатилите до 30 април за цялата година се прави 5 на сто отстъпка .

Данъкът върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим.

     Местните данъци и такси може да заплатите

 

 1. в брой на касата на общината, находяща се в сградата на общинската администрация в гр. Искър и по кметствата;
 2. по банков път-по сметка на общината Искър;
 3. с пощенски запис и в касите на Български пощи.
 4. ПОС терминал.

 

Уведомяваме гражданите със задължения от предходни години за данъка върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данъка върху моторните превозни средства да заплатят същите.

При неплатени задължения от предходни години ще се извърши принудително събиране от публичен изпълнител по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или от съдебен изпълнител по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Приканвам Ви да проявите по-голяма активност, като от своя страна община Искър предварително Ви благодари.

Като се надявам на Вашето разбиране, оставам

С уважение,

инж. ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ

Кмет на община Искър

Съобщение за отваряне на оферти

СЪОБЩЕНИЕ

 

ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

 

„Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти присъединени на ниво ниско напрежение при условията на свободен пазар за нуждите на община Искър – улично осветление на територията на гр. Искър, общински мероприятия и детско заведение, находящи се в гр. Искър”

 

 

Днес, 31.01.2019 год., в изпълнение на Заповед № 34/ 30.01.2019 г. на  Кмета на община Искър от 10.30 часа в Заседателната зала на община Искър се събра комисия от в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Теменужка Василева Христова – Секретар на  община Искър;

 

ЧЛЕНОВЕ:

 1. 1. Димитър Цветков Димитров Енергетик при Община Искър;

 

 1. 2. Мария Мартинова Иванова – Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър

 

със задача: на 31.01.2019 г. (четвъртък) от 10.30 часа, в Заседателната зала на община Искър, назначената комисия да получи и отвори подадените оферти за участие в процедурата по реда на тяхното постъпване.

Председателят на комисията откри заседанието.

 

Председателят на комисията отбеляза, че съгласно чл. 187, ал. 1 от ЗОП на 11.01.2019 г. е публикувана Обява с Изх. № 15-14-1/11.01.2019 г. в „профила на купувача“ на сайта на община Искър –  със срок за подаване на оферти до 17:00 часа на 21.01.2019 год. с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти присъединени на ниво ниско напрежение при условията на свободен пазар за нуждите на община Искър – улично осветление на територията на гр. Искър, общински мероприятия и детско заведение, находящи се в гр. Искър”.

На страницата на Агенцията по обществени поръчки  на 11.01.2019 г. е публикувана Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП – http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9084803 .

В срока, посочен в горецитираната обява  не са постъпили достатъчно оферти, съгласно изискванията на чл.188, ал. 2 от ЗОП.

Възложителят удължи първоначално обявеният срок.

На сайта на община Искър в „профила на купувача“ са публикувани Съобщение за удължаване първоначалния срок за събиране на оферти с Рег. № 91-43-3/24.01.2019 г. със срок за подаване на оферти до 17:00 часа на 30.01.2019 год.

На страницата на  Агенцията по обществени поръчки  на 24.01.2019 г. е публикувана Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на офертите по публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП,

В срока, посочен в горецитираното съобщение и в публикуваната в АОП информация, са постъпили 2 бр. оферти.

Председателят на комисията прочете пред всички присъстващи текста на заповедта за назначаване на комисията, нейният състав, задачи и срок за работа и получи срещу подпис от г-жа Ивалина Митова – Главен експерт „Връзки с обществеността и техническо осигуряване” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” (ОППИТО) при община Искър приемо-предавателен протокол за подадените оферти за участие, заверено „Вярно с оригинала” копие от регистъра за получените оферти за участие и четири броя оферти.

Съгласно горепосоченият протокол, оферти за участие в срока до 17:00 часа на 30.01.2019 г. са подадени четири оферти за участие. Не са постъпили оферти след крайния срок.

При приемане на офертите, същите са регистрирани в деловодството на община Искър, като върху опаковката е отбелязан поредния номер, входящия номер по програмата за документооборот, датата и часа на получаването й.

Офертите са представени на български език в запечатана, непрозрачна опаковка, попълнена съгласно посочения в документацията за участие образец от участника. Върху опаковката, участниците са посочили адрес за кореспонденция, телефон.

 

Оферти са подадени както следва:

 

№ по ред Юридическо лице /фирма/

Участник

 

Дата, час подаване на офертата Рег. № по програмата за документооборот
1. „Мост Енерджи” АД

гр. София

17:03:18 ч.

16.01.2019 г.

Рег. № 30-1492-1
2. „КУМЕР” ООД

гр. София

14:40:29 ч.

21.01.2019 г.

Рег. № 30-1496-1
3. „АВВ Електрифициране” ООД

 гр. София

11:47:59 ч.

30.01.2019 г.

Рег. № 30-1499-1
4. „Енерджи Маркет” АД  гр. София 11:50:48 ч.

30.01.2019 г.

Рег. № 30-1500-1

 

След получаване на приемо-предавателния протокол за подадените оферти за участие в процедурата и съобразно изискванията на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, председателят прочете пред всички присъстващи имената на участниците, подали оферти за участие в процедурата и прикани членовете на комисията да попълнят декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 по чл.103, ал.2 във връзка с 97, ал.2 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл.51, ал.8-13 от ППЗОП). Председателят и членовете на комисията подписаха цитираните декларации и същите бяха събрани от председателя, за да ги предостави на Възложителя ведно с протокола от работата на комисията.

 

На публичното отваряне на офертите не присъстваха участниците или техни представители.

 

След това комисията пристъпи към отваряне на офертата по реда на постъпването й и обяви ценовите предложения в изпълнение на чл. 97, ал.3 от ППЗОП.

 

Председателят на комисията отвори офертата на участник № 1 „Мост Енерджи” АД гр. София и обяви Ценовото предложение на участник № 1, а именно:

Предлаганата цена за един kWh нетна активна електроенергия е: 0,10813 лева без ДДС за реално използвани количества (нула точка едно осем едно три) лева /словом/

           

Председателят на комисията пристъпи към отворяне на офертата на участник № 2 „КУМЕР” ООД гр. София и обяви Ценовото предложение, а именно:

Предлаганата цена за един kWh нетна активна електроенергия е: 0,11111 лева без ДДС за реално използвани количества (нула, един един един един един) /словом/ лева

 

Председателят на комисията пристъпи към отворяне на офертата на участник № 3 „АВВ Електрифициране” ООД гр. София и обяви Ценовото предложение, а именно:

Предлаганата цена за един kWh нетна активна електроенергия е: 0,11421 лева без ДДС за реално използвани количества (нула, едно едно четири две едно) лева /словом/

 

Председателят на комисията пристъпи към отворяне на офертата на участник № 4 „Енерджи Маркет” АД  гр. София и обяви Ценовото предложение, а именно:

Предлаганата цена за един kWh нетна активна електроенергия е: 0,11232 лева без ДДС за реално използвани количества (нула, едно едно две три две) лева /словом/

 

Предстои избор на изпълнител и сключване на договор.

О Б Я В А за набиране на български граждани, отговарящи на изискванията на чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, желаещи да получат специална военна подготовка през 2019 г.

О  Б  Я  В  А

за набиране на български граждани, отговарящи на изискванията на чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, желаещи да получат специална военна подготовка през 2019 г.

 

Централно военно окръжие Ви информира, че военните окръжия в областните градове приемат документи на кандидати за обучение по специална военна подготовка. Обучението ще се проведе, както следва:

№ по ред Структура, провеждаща курса „Специална военна подготовка“ Период за обучение Срок за подаване на документи
1. НВУ „Васил Левски“

Факултет „Общовойскови” –

гр. Велико Търново

Курс „Тактика на мотопехотните войски”

(ВОС 1033)

08.04. – 19.04.2019 г. 22.02.2019 г.
2. НВУ „Васил Левски“

факултет „Артилерия, ПВО и КИС” – гр. Шумен

Курс „Комуникационни и информационни системи във въоръжените сили”

(ВОС 4103)

03.06. – 14.06.2019 г. 19.04.2019 г.
09.09. – 20.09.2019 г. 26.07.2019 г.
3. ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” –           гр. Варна

Курс „Военноморска подготовка” (ВОС 3233)

12.08. – 30.08.2019 г. 28.06.2019 г.

Обучението в курсове по специална военна подготовка се провежда само с български граждани успешно завършили обучението в курс по „начална военна подготовка”.

За времето на обучението на кандидатите се осигурява:

 • настаняване, хранене, униформено облекло, лични предпазни средства, специално и работно облекло и друго вещево имущество и снаряжение;
 • безплатно медицинско и психологическо обслужване;
 • задължително застраховане.

 

За повече информация, моля посетете най-близката структура на Централно военно окръжие (военните окръжия в областните градове или офисите за водене на военен отчет в общините/районите

О Б Я В А за набиране на български граждани, отговарящи на изискванията на чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България без военна подготовка, желаещи да получат начална военна подготовка през 2019 г.

О  Б  Я  В  А

за набиране на български граждани, отговарящи на изискванията на чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България без военна подготовка, желаещи да получат начална военна подготовка през 2019 г.

 

Централно военно окръжие Ви информира, че военните окръжия в областните градове приемат документи на кандидати за обучение по начална военна подготовка. Обучението ще се проведе, както следва:

№ по ред Структура, провеждаща курса „Начална военна подготовка“ Период за обучение Срок за подаване на документи
1. Единен център за начална подготовка (ЕЦНП) – гр. Плевен 11.03. – 05.04.2019 г. 15.02.2019 г.
30.09. – 25.10.2019 г. 16.08.2019 г.
2. НВУ „Васил Левски“

Факултет „Общовойскови” –

гр. Велико Търново

13.05. – 07.06.2019 г. 29.03.2019 г.
24.06. – 19.07.2019 г. 10.05.2019 г.
3. НВУ „Васил Левски“

факултет „Артилерия, ПВО и КИС” – гр. Шумен

26.08. – 20.09.2019 г. 12.07.2019 г.
4. ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” –           гр. Варна 15.07. – 09.08.2019 г. 31.05.2019 г.

Кандидатите по чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България трябва да отговарят на следните изисквания:

 • да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство;
 • да са годни и психологически пригодни за военна служба;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 • срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.

За времето на обучението на кандидатите се осигурява:

 • настаняване, хранене и униформа;
 • безплатно медицинско обслужване;
 • задължително застраховане.

За повече информация, моля посетете най-близката структура на Централно военно окръжие (военните окръжия в областните градове или офисите за водене на военен отчет в общините/районите).

Съобщение за отваряне на ценовите оферти

Съобщение за отваряне на ценовите оферти

             На 10.01.2019 год. от 10:30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 432 /17.12.2018 г. на Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски, училищно и социално заведения в община Искър и за осигуряване на топъл обяд и училищен плод, по седем обособени позиции, открита с Решение № 52/22.11.2018 г.

Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров“ № 38.

Назначената комисия е в състав, както следва:

Председател:

            Теменужка Василева Христова Секретар на община Искър;

Членове:

 1. Бистра Чавдарова Минковска – Главен експерт „Обществени поръчки” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър;
 2. Мария Мартинова Иванова – Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър;
 3. Величка Дикова Косташка Директор на ДГ „Мара Балева” гр. Искър;
 1. Ани Методиева Емилова – Старши експерт “Социално-икономически дейности, разработване и управление на проекти и по етническите въпроси” в дирекция „Социално икономическо развитие, териториално и селищно устройство” (СИРТСУ) при община Искър.

Председателят на комисията установи, че същата е в пълния си редовен състав.

Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващите със състава и правилата за работа на комисията, както и с разпоредбата на чл. 57, ал. 1 от ППЗОП ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

На 07.01.2019 год. на сайта на община Искър е публикувано съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти по съответните обособени позиции.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците.

Не присъстваха представители на медиите, както и други лица.

Председателят на комисията обяви резултатите от оценяването на офертите по другите показатели съгласно изискванията а чл. 56, ал.3 от ППЗОП.

След това комисията пристъпи към отваряне на опаковките с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника.

Предстои сключване на договор!