Get Adobe Flash player

Наредби на ОБС

ИмеДата на качванеРазмерСваляния
22. НАРЕДБА №28 ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ ПО ЧЛ.225, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСКЪР    [18.08.2015]   [59.5 KiB]   [216 сваляния]
21. НАРЕДБА № 26 ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО    [21.02.2014]   [256.5 KiB]   [473 сваляния]
20. Наредба №27 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Искър    [13.01.2014]   [165.0 KiB]   [351 сваляния]
19. Наредба № 24 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги    [13.01.2014]   [270.0 KiB]   [424 сваляния]
18. Наредба № 20 за определяне размера на местните данъци на територията на община Искър     [13.01.2014]   [416.0 KiB]   [472 сваляния]
13. НАРЕДБА № 3 ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИИ     [08.01.2014]   [85.5 KiB]   [288 сваляния]
12. НАРЕДБА № 10 ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ И ЗА РЕДА, ПО КОЙТО СЕ СЪСТАВЯ, ИЗПЪЛНЯВА И ОТЧИТА ОБЩИНСКИЯТ ФОНД "БЪЛГАРСКА ГОРА"    [08.01.2014]   [52.0 KiB]   [171 сваляния]
09. НАРЕДБА № 17 ЗА РЕДА ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО И ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ИСКЪР В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА     [08.01.2014]   [206.0 KiB]   [170 сваляния]
08. НАРЕДБА № 18 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСКЪР     [27.04.2015]   [11.2 MiB]   [167 сваляния]
07. НАРЕДБА № 19 ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНА ИСКЪР ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ОТ ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ    [08.01.2014]   [259.5 KiB]   [448 сваляния]
06. НАРЕДБА № 20 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСКАР ПРЕЗ 2008 Г.    [08.01.2014]   [403.0 KiB]   [45 сваляния]
05. НАРЕДБА №21 ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА И РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСКЪР.     [08.01.2014]   [106.0 KiB]   [136 сваляния]
04. НАРЕДБА №22 ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПОПРАВЯНЕ, ЗАЗДРАВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСКЪР    [08.01.2014]   [49.5 KiB]   [114 сваляния]
03. НАРЕДБА № 23 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА ИСКЪР    [08.01.2014]   [142.0 KiB]   [126 сваляния]
01. НАРЕДБА № 1 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И ХИГИЕНА    [08.01.2014]   [94.5 KiB]   [212 сваляния]