Get Adobe Flash player

Проекти на нормативни документи

 

ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЧЛ.26, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ. ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ.

Обявление по чл.26,ал.3 от закона за нормативните актове проект допълнение на наредба №26

Обявлението и Проекта за изм. и доп. на чл.32 и чл.34 от Наредба № 24 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Искър.

Обявлението и Проекта за изменение на Наредба № 23 за управление на общинската пътна мрежа в община Искър.

Обявление по чл.26, ал.3 от закона за нормативните актове проект за изменение на наредба № 1.
Обявление по чл.26, ал.3 от закона за нормативните актове: правилник за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ.

Обявление  по чл.26, ал.3 от закона за нормативните актове.

Обявление  по чл.26, ал.3 от закона за нормативните актове.

Промяна в Наредба №24    [22.11.2016]   [256.0 KiB]   [84 сваляния]