Get Adobe Flash player

iskarbg

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участниците в обществена поръчка

   

СЪОБЩЕНИЕ

за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участниците в обществената поръчка с предмет:

Предоставяне на Консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проект: „Реконструкция на улична мрежа в община Искър“,

 финансирана от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони – Договор № 15/07/2/0/00500/28.12.2017 г. между община Искър и Държавен фонд „Земеделие“ гр. София за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестициии в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ за изпълнение на проект № 15/07/2/0/00500 – „Реконструкция на улична мрежа в община Искър“

            На 16.04.2018 год. от 10.30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 109 от 16.04.2018 г. на Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Предоставяне на Консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проект: „Реконструкция на улична мрежа в община Искър“, открита с Решение № 1/22.03.2018 г.

Назначената комисия е в състав, както следва:

 Председател:

            Теменужка Василева Христова – Секретар на  община Искър

 Членове:

  1. Ирена Руменова Салашка – Младши експерт „Социално икономически дейности, разработване и управление на проекти” в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство” при община Искър;

 

  1. Ани Методиева Емилова – Старши експерт “Социално-икономически дейности, разработване и управление на проекти и по етническите въпроси” в дирекция „Социално икономическо развитие, териториално и селищно устройство” (СИРТСУ) при община Искър;

 

  1. Мария Мартинова Иванова – Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър;

 

  1. Бистра Чавдарова Минковска – Главен експерт „Обществени поръчки” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър.

 

Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38.

 

Председателят на комисията установи, че същата е в пълния си състав.

На заседанието на комисията присъства Румен Петров – представител на участник „ЕКОНСУЛТ-11” ЕООД гр. София – Управител. Същият се подписа в присъствен списък.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на медиите, както и други лица.

Председателят на комисията прочете пред всички текста на заповедта за назначаване на комисията, нейния състав, задачи и срок за работа.

Съобразно разпоредбата на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП председателят на комисията получи срещу подпис от г-жа Ивалина Митова – Главен експерт „Връзки с обществеността и техническо осигуряване” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” (ОППИТО) при община Искър приемо-предавателен протокол на подадените оферти за участие от дата: 13.04.2018 год., заверено „Вярно с оригинала” копие от регистъра за получените оферти за участие и 2 (две) на брой оферти.

Съгласно горепосоченият протокол, оферта за участие в публичното състезание по ЗОП в срока до 17:00 часа на 13.04.2018 г. са подали 2 (двама) участника.

Офертите са подадени в съответствие с изискванията на чл. 47 от ППЗОП и документацията за участие — в запечатани непрозрачни опаковки.

Подадените оферти са както следва:

№ по ред Юридическо лице /фирма/

Участник,

 

Дата, час подаване на офертата Рег. № по програмата за документооборот Забележка
1. „ЕКОНСУЛТ-11” ЕООД гр. София 13.04.2018 г.;

11:05:39 часа

Рег. № 30-1448-1
2. „ЕВРОСТАРТ 2008” ЕООД гр. София 13.04.2018 г.;

15:00:23 часа

Рег. № 30-713-7

Предстои работа на комисията на закрито заседание.

Kратковременни прекъсвания на електрозахранването в община Искър.

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването както следва:

Община Искър

На 19.04.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 20.04.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Долни Луковит: Алеко Константинов, Александър Стамболийски, Ангел Каралийчев, Бачо Киро, Бенковски, Васил Левски, Георги Димитров, Иван Рилски, Искър, Климент Охридски, Козлодуй, Мусала, Петлешков, Пирин, Радецки, Христо Ботев, Цар Калоян, Цар Симеон

Планирани прекъсвания на електрозахранването

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.  Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други.  Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването както следва:

Община Искър

На 05.04.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./ –  Долни Луковит:  Александър Стамболийски, Босилеградска, Братя Миладинови, Васил Априлов, Гео Милев, Георги Димитров, Гоце Делчев, Демир Велиев, Димитър Спасов, Дунав, Иван Вазов, Иван Рилски, Любен Каравелов, Марин Дринов, Отец Паисий, П.К.Яворов, Пирин, Сопот, Средна Гора, Стара Планина, Стефан Караджа, Тулча, Тунджа, Хаджи Димитър, Цар Асен Първи, Цар Освободител, Цар Симеон, Шипка, Янтра

На 04.04.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./ –  Долни Луковит:  Александър Стамболийски, Васил Априлов, Демир Велиев, Дунав, Иван Рилски, Марин Дринов, П.К.Яворов, Сопот, Средна Гора, Стара Планина, Стефан Караджа, Тулча, Тунджа, Цар Асен Първи, Цар Освободител, Шипка, Янтра

 

ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ГРАД ИСКЪР

ОБЯВЯВА  ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

Специалист – „Устройство на територията, кадастър и регулация, строителство и инвеститорски контрол“ в Дирекция „Социално икономическо развитие, териториално и селищно устройство“    

Администрация: Специализирана администрация в централното управление на община Искър

Дирекция: „Социално икономическо развитие, териториално и селищно устройство”

Длъжностно ниво: 13

Наименование на длъжностното ниво: Ниво специалист 1

Длъжност: Специалист – „Устройство на територията, кадастъра и регулацията, строителство и инвеститорски контрол”

Минимални и специфични изисквания за длъжността:
Образование: Средно специално – строителен техник
Професионална област: строителство
Професионален опит: не се изисква

Допълнителни изисквания:
Ø Да притежава компютърна грамотност;
Ø Да притежава знания в областта на строителството;
Ø Да познава Закона за устройство на територията,Закона за кадастъра и имотния регистър, както и подзаконовите нормативни актове в областта на строителството.

Необходими документи за кандидатстване;
1. Мотивационно писмо;
2 .Документ за самоличност /копие/;
3. CV;
4 .Копие от диплома за завършено образование;
5. Трудова книжка /копие/ – при наличие на трудов стаж;
6. Карта от предварителен медицински преглед – при постъпване на работа.

При подаване на документите кандидатите представят и оригиналите на ксерокопираните документи за сверяване.

Място за подаване на документи

I-ви етаж, Деловодството на „Център за услуги и информация”, гише № 3, общинска администрация Искър, всеки работен ден от 8,30 до 17,00 часа.

Срок за подаване на документите:

30 (тридесет) дни след публикуване на обявата

Начин на подбор на кандидатите
Събеседване.

За контакти:

Старши експерт “Човешки ресурси” – Емилия Симеонова 065 163 727

СЪОБЩЕНИЕ от 27.03.2018г. относно предоставяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид

Лого на Община Искър

Считано от 01.04.2018г., на основание чл. 67, ал.4 от ЗОП (ДВ бр. 24 от 16.03.2018г., в сила от 23.05.2018г.) участниците задължителното представят ЕЕДОП в електронен вид. Участниците следва да се ръководят от Методическо указание на АОП, изх. номер:МУ-4 от 02.03.2018г., достъпно на следния адрес: http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf

Забележка: Повече информация за използването на системата за еЕЕДОП може да бъде намерена на адрес http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17242

 

Планирани прекъсвания на електрозахранването в община Искър.

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.  Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други.  Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 26 – 30 март 2018 г.  включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

На 26.03.2018 г. /08:00 – 10:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/   На 30.03.2018 г. /14:00 – 16:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Искър, Общ. Искър: местност Корея

На 26.03.2018 г. /08:00 – 10:00 ч./ –  Искър, Общ. Искър: Нап. Системи, Нап. Системи

На 27.03.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./ –  Долни Луковит: Босилеградска, Братя Миладинови, Гео Милев, Георги Димитров, Гоце Делчев, Димитър Спасов, Иван Вазов, Любен Каравелов, Отец Паисий, Пирин, Хаджи Димитър, Цар Симеон

На 30.03.2018 г. /14:00 – 16:00 ч./ –  Горни Дъбник: 037014 Стопански Двор, Гергов Геран, М-Ст Стопански Двор, местност Гергов Геран, Стопански Двор

На 30.03.2018 г. /14:00 – 16:00 ч./ –  Искър, Общ. Искър: Адил Дервишев, Нап. Системи

На 30.03.2018 г. /14:00 – 16:00 ч./ –  Писарово, Общ. Искър: III-422, Кв. 81, XII-295 Кв.72, Алеко Константинов, Александър Стамболийски, Ангел Кънчев, Асен Халачев, Боримечката, Братя Миладинови, Валерий Чкалов, Васил Коларов, Васил Левски, Вера Златарева, Волга, Възраждане, Генерал Заимов, Гео Милев, Георги Бенковски, Георги Димитров, Георги С.Раковски, Даме Груев, Димитър Благоев, Димитър Грънчаров, Иван Рилски, Кирил и Методий, Лазар Станев, Максим Горки, Мара Балева, Никола Й.Вапцаров, Николай Петрини, Опълченска, Панайот Волов, Панайот Хитов, Партизанска, Петко Д.Петков, Петко Напетов, Райко Даскалов, Сергей Румянцев, Слави Алексиев, Софроний Врачански, Спас Дупаринов, Стопански Двор, Стопански Двор Пи 620042, Стоян Едрев, Тодор Каблешков, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Христо Кърпачев, Христо Наумов, Цанко Церковски, Цано Нанов, Цвятко Аврамов, Цвятко Георгиев, Цоню Матев, Яне Сандански

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА ТЕЛЕФОННИТЕ НОМЕРА НА ОБЩИНА ИСКЪР

Във връзка с промяна на телефонните номера, Община Искър уведомява гражданите, че актуална информация могат да получават на следните телефони:

Длъжностни лица

Телефони

  ЦЕНТРАЛА – дежурен 065 163 700
1. Кмет на общината – инж. Валентин Йорданов 065 163 713
2. Заместник кмет на общината – Емилия Тончева 065 163 712
3. Председател на Общинския съвет – Любомир Йолов 065 163 719
4. Секретар на общината – Теменужка Василева 065 163 720
5. Служител по сигурността на информацията, ОМП, ГЗ, БД, ПАБ, КИ – Валери Вълов 065 163 724
6. Финансов контрольор – Теменужка Цановска 065 163 723
 

Дирекция „Финансово-счетоводни дейности и АО“

 
7. Директор на дирекция и главен счетоводител – Силвия Медунска 065 163 718
8. Старши експерт „Бюджет и счетоводство” – Валя Митовска 065 163 728
9. Старши експерт  „Бюджет и счетоводство” – Малина Петровска, Старши счетоводител – Емилия Панайотова 065 163 728
10. Старши експерт „Бюджет и счетоводство”Счетоводител, касиер-домакин – Николай Николовски 065 163 729
11. Старши специалист-ТРЗ – Славка Рашева 065 163 727
12. Старши експерт “Човешки ресурси и административно обслужване”
  Старши експерт “Човешки ресурси” – Емилия Симеонова 065 163 727
13.

СЕКТОР МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

 
14. Експерт-местни приходи и архивар – Нели Петрова 065 163 705
15. Счетоводител „Местни приходи” и публичен изпълнител – Йордан Пеловски 065 163 705
Старши експерт „Касиер – Местни приходи” – Цветелина Гергова 065 163 702
16.

Дирекция “ Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване”

 
17. Директор на дирекция
18. Главен юрисконсулт – Габриела Цолова 065 163 722
19. Юрисконсулт – Мария Иванова 065 163 707
20. Главен специалист „ГРАО и ЛБД” – Йорданка Минковска 065 163 701
22. Старши експерт „Секретар на Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и административно техническо осигуряване” – Гергана Божиновска 065 163 719
23. Младши експерт “Информационни технологии” – Огнемир огнянов и Главен специалист – Информационно обслужване – Генади Тончев 065 163 710
24. Главен експерт „Обществени поръчки” – Бистра Минковска,Старши специалист „Спорт и младежки дейности” Иван Йолов 065 163 721
25. Старши експерт “Мерки и програми за заетост, ГРАО и административно-техническо обслужване” –  Татяна Пеловска 065 163 703
  Главен експерт “Връзки с обществеността и техническо осигуряване” – Ивалина Митова 065 163 711
26.

Дирекция „Социално икономическо развитие, териториално и селищно устройство” /СИРТСУ/

 
27. Директор на дирекция – инж. Валя Костова 065 163 717
28. Главен архитект – Владимир Попов 065 163 715
29. Главен инженер – Йорданка Петкова 065 163 716
30. Главен експерт „Инфраструктурно управление, планиране и контрол“
31. Главен специалист „Устройство на територията, кадастър и  регулация, строителство и инвеститорски контрол” – Радослав Андреев 065 163 715
32. Главен експерт „Икономически дейности”  – Сашо Велчев,Младши експерт „Икономически дейности и защита на потребителите“ – Сава Марков 065 163 709
33. Старши специалист „Общинска собственост, строителство и    инвеститорски контрол” – Цветанка Дишанска 065 163 715
34. Специалист „Устройство на територията, кадастър и  регулация, строителство и инвеститорски контрол” 065 163 716
35. Младши експерт „Социално-икономически дейности, разработване и управление на проекти” – Ирена Салашка 065 163 714
36. Старши експерт „Социално-икономически дейности, разработване и управление на проекти и по етническите въпроси” – Ани Емилова 065 163 714
37. Старши експерт – Образование,култура,здравеопазване, социални дейности,екология – Валентина Драгиевска 065 163 714
38. Главен специалист „Общински дейности“ – Тихомир Велчев 065 163 708

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.55, ал.4 от Наредба № 26 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет гр.Искър, Община Искър обявява

 

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 

За отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в с.Долни Луковит, общ.Искър, представляващ УПИ III с площ 1520 кв.м. в кв.81, с начална годишна наемна цена 68.40 (шестдесет и осем лева и четиридесет стотинки) лева за срок от 10 (десет) години.

Търгът ще се проведе на 05.04.2018 год. от 14.00 часа в заседателната зала на общинската администрация.

Депозитът за участие в публичния търг е в размер на 6.84 (шест лева и осемдесет и четири стотинки) лева, представляващ 10% от годишната наемна цена и се внася до 12.00 часа на 05.04.2018 год. на гише № 2, намиращо се в центъра за услуги и информация, ет.1 в Община Искър или по банков път.

 

СЖ Експресбанк“ АД, Плевен

IBAN: BG09TTBB94003318008608

BIC: TTBBBG22

 

Тръжната документация на стойност 24.00 лв., с включен ДДС се получава в стая 210, ет.2 в сградата на Общината. Заплащането може да се извърши на гише № 2, намиращо се в центъра за услуги и информация, ет.1 в Община Искър или по банков път.

 

„СЖ Експресбанк“ АД, Плевен

IBAN: BG93TTBB94008418008591

BIC: TTBBBG22

Вид плащане: 447000

Срок за закупуване на документите до 12.00 часа на 04.04.2018 г.

Оглед на имота ще се извършва след закупуване на тръжната документация, по предварителна заявка до 04.04.2018 год.

Реда и условията за провеждане на публичния търг са уредени нормативно в Наредба № 26 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет – гр.Искър.

За допълнителна информация тел. 06516 / 24-24, вътр.210 – старши специалист ”Общинска собственост”

Планирани прекъсвания на електрозахранването в община Искър.

На 19.03.2018 г. /08:00 – 09:00 ч./   На 23.03.2018 г. /15:00 – 17:00 ч./ – Горни Дъбник: 037014 Стопански Двор, Гергов Геран, М-Ст Стопански Двор, местност Гергов Геран, Стопански Двор;  Искър, Общ. Искър: Адил Дервишев;  Писарово, Общ. Искър: III-422, Кв. 81, XII-295 Кв.72, Алеко Константинов, Александър Стамболийски, Ангел Кънчев, Асен Халачев, Боримечката, Братя Миладинови, Валерий Чкалов, Васил Коларов, Васил Левски, Вера Златарева, Волга, Възраждане, Генерал Заимов, Гео Милев, Георги Бенковски, Георги Димитров, Георги С.Раковски, Даме Груев, Димитър Благоев, Димитър Грънчаров, Иван Рилски, Кирил и Методий, Лазар Станев, Максим Горки, Мара Балева, Никола Й.Вапцаров, Николай Петрини, Опълченска, Панайот Волов, Панайот Хитов, Партизанска, Петко Д.Петков, Петко Напетов, Райко Даскалов, Сергей Румянцев, Слави Алексиев, Софроний Врачански, Спас Дупаринов, Стопански Двор, Стопански Двор ПИ 620042, Стоян Едрев, Тодор Каблешков, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Христо Кърпачев, Христо Наумов, Цанко Церковски, Цано Нанов, Цвятко Аврамов, Цвятко Георгиев, Цоню Матев, Яне Сандански;

На 19.03.2018 г. /08:00 – 10:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/   На 23.03.2018 г. /15:00 – 17:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Искър, Общ. Искър: Нап. Системи

На 20.03.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 21.03.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 22.03.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 23.03.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Искър, Общ. Искър: Бр Миладинови, Бузлуджа, Валентина Терешкова, Въло Йончев, Георги Димитров, Иван Вазов, Лиляна Димитрова, Отец Паисий, Перущица, Петър Берон, Райко Даскалов

На 22.03.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./ –  Долни Луковит: Босилеградска, Братя Миладинови, Гео Милев, Георги Димитров, Гоце Делчев, Димитър Спасов, Иван Вазов, Любен Каравелов, Отец Паисий, Пирин, Хаджи Димитър, Цар Симеон