Get Adobe Flash player

iskarbg

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертите и разглеждане на документите за подбор на участника в публично състезание за възлагане на обществената поръчка

 СЪОБЩЕНИЕ

 за отваряне на офертите и разглеждане на документите за подбор на участника в публично състезание за възлагане на обществената поръчка с предмет:

„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на проект: „Благоустрояване парково пространство, обновяване на открит обект за спортна дейност и изграждане на площадки за игра“,  гр. Искър, община Искър, включващ следните етапи:

І етап – „Благоустрояване на парково пространство  и изграждане на площадки за игра“ в  гр. Искър, Община Искър”

ІІ етап  –  „Ремонт на открит обект за спортна дейност“ в  гр. Искър, Община Искър” – етапа ще се изпълни след осигуряване на средства от страна на възложителя по реда на чл. 182, ал. 1, т. 4 от ЗОП!, открита с Решение № 37 / 12.09.2019 г.

по член 181, ал. 4 от ЗОП във връзка с чл. 54 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

На 15.11.2019 год. от 9.30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 651 от 07.10.2019 г. на Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с горецитираният предмет.

Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38.

Назначената комисия е в състав, както следва:

Председател:

Теменужка Василева Христова – Секретар на  община Искър;

Членове:

  1. Мария Мартинова Иванова – Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър;
  2. Радослав Банков Андреев – Главен специалист „Устройство на територията, кадастър и регулация, строителство и инвеститорски контрол” в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство” при община Искър.

Председателят на комисията установи, че същата е в пълния си състав.

Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващите със състава и правилата за работа на комисията, както и с разпоредбата на чл. 57, ал. 1 от ППЗОП ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

На 12.11.2019 год. на сайта на община Искър е публикувано съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” на участниците, които отговарят на предварително обявените изисквания на Възложителя.

 

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участници в процедурата.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на медиите, както и други лица.

Комисията пристъпи към отваряне на опаковката с надпис „Предлагани ценови параметри“ на допуснатите участници в процедурата, а именно:

Участник № 1  „ВЕДИПЕМА” ЕООД  ГР. СОФИЯ;

Участник № 3 ЕТ „ЗОЯ ПАСКАЛЕВА” ГР. ПЛЕВЕН.

Участник № 4 „ЛАЙФ  ЕНЕРДЖИ” ООД ГР. СОФИЯ.

 

Комисията продължи своята работа при закрити врати в 10:15 часа.

 

ДНЕВЕН РЕД ЕДНОДНЕВНА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА, СВЪРЗАНА С ПОДГОТОВКАТА НА ПРОЕКТИ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СНЦ „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ- ИСКЪР“

 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

„Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони“

 

 

   СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

        „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“

                                          гр. Червен бряг, п. к. 5980, ул. „Търговска“ № 1

                                                          e-mail: karlukovski.karst@gmail.com

 

ДНЕВЕН РЕД

 

ЕДНОДНЕВНА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА, СВЪРЗАНА С ПОДГОТОВКАТА НА ПРОЕКТИ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

                        НА СНЦ „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ- ИСКЪР“

 

 

Дата: 19.11.2019 г. (вторник), локация: гр. Искър

 

10:00-10:30 Регистрация на участниците
10:30-11:30 Запознаване с процедурата за подбор на проектни предложения  № BG06RDNP001-19.275 „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ , Мярка 2-4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти” по ПРСР  2014 – 2020 г.
11:30 – 12:30 Запознаване с процедурата за подбор на проектни предложения  № BG06RDNP001-19.276 „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ , Мярка 3-6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“по ПРСР  2014 – 2020 г.
12:30-13:00 Кафе-пауза
13:00-14:00 Запознаване с процедурата за подбор на проекти предложения  № BG06RDNP001-19.312 МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ , Мярка 4-7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по ПРСР  2014 – 2020 г.
14:00 – 15:00 Запознаване с процедурата за подбор на проекти предложения № BG06RDNP001-19.311 –„МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ , Мярка 6-7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“
15:00 – 15:30 Кафе – пауза
15:30 – 17:00 Запознаване с процедурата за подбор на проекти предложения № BG05M2OP001-3.012 – „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“, Мярка 7 „Достъп до качествено образование, чрез интегриране в образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми“ по ОПНОИР 2014 – 2020 г.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ   за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в обществената поръчка с предмет:   „Предоставяне на Консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проект: „Благоустрояване на парково пространство, ремонт на открит обект за спортна дейност и изграждане на площадки за игра” в гр. Искър, община Искър, включващ следните етапи: І етап – „Благоустрояване на парково пространство  и изграждане на площадки за игра“ в  гр. Искър, Община Искър;

СЪОБЩЕНИЕ

 

за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в обществената поръчка с предмет:

 

„Предоставяне на Консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проект: „Благоустрояване на парково пространство, ремонт на открит обект за спортна дейност и изграждане на площадки за игра в гр. Искър, община Искър, включващ следните етапи:

І етап – „Благоустрояване на парково пространство  и изграждане на площадки за игра“ в  гр. Искър, Община Искър;

ІІ етап  –  „Ремонт на открит обект за спортна дейност“ в  гр. Искър, Община Искър – етапа ще се изпълни след осигуряване на средства от страна на възложителя – след окончателно произнасяне по жалба от Община Искър срещу уведомително писмо №160/м 7.2. от 25.04.2019г. на ДФЗ по реда на чл. 182, ал. 1, т. 4 от ЗОП!, открита с Решение № 33 / 28.08.2019 г.

 

по член 181, ал. 4 от ЗОП във връзка с чл. 54 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

 

На 29.10.2019 год. от 13:30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 591 от 18.09.2019 г. на Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с горецитираният предмет.

Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38.

Назначената комисия съгласно Заповед № 591 от 18.09.2019 г. е в състав, както следва:

Председател:

Теменужка Василева Христова – Секретар на  община Искър;

Членове:

  1. Радослав Банков Андреев – Главен специалист „Устройство на територията, кадастър и регулация, строителство и инвеститорски контрол” в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство” при община Искър
  2. Ани Методиева Емилова – Старши експерт „Социално-икономически дейности, разработване и управление на проекти и по етническите въпроси” в дирекция „Социално икономическо развитие, териториално и селищно устройство” (СИРТСУ) при община Искър

Председателят на комисията установи, че същата не е в пълен състав.

Редовният член на комисията Бистра Минковска не взе участие в заседанието й, поради отпуск по болест. На нейно място в заседанието на комисията взе участие Радослав Банков Андреев – Главен специалист „Устройство на територията, кадастър и регулация, строителство и инвеститорски контрол” в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство” при община Искър, определен със заповед № 591 от 18.09.2019 г. на кмета на община Искър като резервен член.

Председателят на комисията установи, че комисията е в пълен състав.

Резервният член Радослав Банков Андреев – Главен специалист „Устройство на територията, кадастър и регулация, строителство и инвеститорски контрол” в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство” при община Искър, попълни Декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП.

Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващите със състава и правилата за работа на комисията, както и с разпоредбата на чл. 57, ал. 1 от ППЗОП ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

На 21.10.2019 год. на сайта на община Искър е публикувано съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” на участниците, които отговарят на предварително обявените изисквания на Възложителя.

 

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участници в процедурата.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на медиите, както и други лица.

Комисията пристъпи към отваряне на опаковката с надпис „Предлагани ценови параметри“ на допуснатия участник в процедурата.

Председателят на комисията отвори плик с надпис „Ценово предложение” на участник № 1 „ВИК КОНСУЛТИНГ” ЕООД гр. София  и оповести се Ценовото предложение.

            След извършване на публичното оповестяване на ценовото предложение на допуснатия участник, приключи публичната част от заседанието на комисията и председателят закри същото на 29.10.2019 г. в 13:45 часа.

Комисията продължи своята работа при закрити врати в 14:00 часа.

Съобщение – местни данъци

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми съграждани,

                Община Искър ви информира, че е ПРОМЕНЕН срока за подаване на декларации по чл.71 от Закона за местните данъци и такси за освобождаване от услугата сметосъбиране и сметоизвозване за имоти, които не са декларирани като основно жилище и няма да се ползват през цялата година. Срокът е  – 31 октомври на предходната година.

За деклариране на горните обстоятелства за 2020 година срока е  – 31.10.2019 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в договаряне без предварително обявление за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Актуализация: Изменение по чл. 154, ал.2 от ЗУТ по проект: „Реконструкция на път PVN 3082 /ІІ-13, Искър – Долни Дъбник/ – /ІІІ-1307/ Искър“

СЪОБЩЕНИЕ

за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в договаряне без предварително обявление за възлагане на обществената поръчка с предмет: Актуализация: Изменение по чл. 154, ал.2 от ЗУТ по проект: „Реконструкция на път PVN 3082  /ІІ-13, Искър – Долни Дъбник/ – /ІІІ-1307/ Искър“

 

На 18.10.2019 год. от 11.30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 671 от 18.10.2019 г. на  Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертата на участника в обществена поръчка с горецитираният предмет.

Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38.

Председателят на комисията установи, че комисията е в пълния си състав.

Назначената комисия е в състав, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Теменужка Василева Христова

на длъжност: Секретар на  община Искър

ЧЛЕНОВЕ:

  1. Мария Мартинова Иванова – Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър
  2. Радослав Банков Андреев – Главен специалист „Устройство на територията, кадастър и регулация, строителство и инвеститорски контрол” в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство” при община Искър.

На заседанието на комисията за провеждане на договарянето за определяне условията на договора, присъства представител на участника в процедурата, а именно Управителя – Иван Иванов, който се подписа в присъствен списък.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на медиите.

Председателят на комисията прочете пред всички присъстващи текста на заповедта за назначаване на комисията, нейния състав, задачи и срок за работа.

Съобразно разпоредбата на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП председателят на комисията получи срещу подпис от г-жа Гергана Божиновска – Главен експерт „Връзки с обществеността и техническо осигуряване” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” (ОППИТО) при община Искър приемо-предавателен протокол за подадената оферта за участие от дата: 18.10.2019 год., заверено „Вярно с оригинала” копие от регистъра за получената оферта за участие и 1 /една/ на брой оферта.

Офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47 от ППЗОП и документацията за участие — в запечатана непрозрачна опаковка, както следва:

 

№ по ред Юридическо лице /фирма/

Участник

 

Дата, час подаване на офертата Рег. № по програмата за документооборот
1. „ИНФЮЖЪН” ЕООД, ГР. СОФИЯ 10:32:34 часа;

18.10.2019 г.

Рег. № 30-1316-6

 

 

След получаване на приемо – предавателния протокол за подадените оферти за участие в процедурата и съобразно изискванията на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, председателят прочете пред всички присъстващи имената на лицата, подали оферта за участие в процедурата и прикани членовете на комисията да попълнят декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

Председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. Декларациите бяха събрани от председателя, за да ги предостави на Възложителя ведно с протокола от работата на комисията.

След това комисията пристъпи към отваряне на опаковката на единственият участник:

1. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на участник № 1 „ИНФЮЖЪН” ЕООД, ГР. СОФИЯ  и се оповести съдържание й.

Комисията оповести документите и доказателствата, които опаковката с офертата съдържа и провери съответствието на същите с приложения опис.

В процеса на работата си комисията направи служебна проверка в Търговския регистър за актуалното състояние на участника в процедурата и установи, че дружеството се представлява от управител – Иван Иванов.

Комисията не установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

При извършената проверка комисията установи, че участник № 1 „ИНФЮЖЪН” ЕООД, ГР. СОФИЯ е представил 1 (един) брой ЕЕДОП, подписан от управителя на дружеството в качеството си на лица по чл. 40, ал. 1, т. 1 от ППЗОП.  ЕЕДОП е попълнен в съответствие с изискванията на закона и условията на Възложителя.

Комисията реши, всички изискуеми от закона и Възложителя документи, свързани с личното състояние и критериите за подбор са представени от участника и съответстват на нормативните изисквания и  тези на Възложителя.

С оглед на гореизложеното комисията единодушно реши участник № 1 „ИНФЮЖЪН” ЕООД, ГР. СОФИЯ да продължи понататъшното си участие и офертата му в частта Техническо предложение за изпълнение на поръчката да бъде разгледана.

Комисията продължи заседанието си като пристъпи към разглеждане на „Техническото предложение за изпълнение на поръчката” на допуснатият до по нататъшно участие единствен участник № 1 „ИНФЮЖЪН” ЕООД, ГР. СОФИЯ.

Участникът е представил „Техническото предложение за изпълнение на поръчката” – Образец № 3, като е направени следните предложения:

– Поема ангажимент да изпълни дейностите, предмет на настоящата поръчка в съответствие с изискванията и съгласно действащото законодателство;

Поема ангажимент да изпълни обекта на поръчката в указания срок;

– Гарантира, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно съответствие с представената оферта.

Комисията единодушно реши, че Техническото предложение, представено от Участник   „ИНФЮЖЪН” ЕООД, ГР. СОФИЯ, отговаря на всички изисквания на Възложителя.

Комисията пристъпи към разглеждане на Ценовото предложение на участник „ИНФЮЖЪН” ЕООД, ГР. СОФИЯ.

Комисията прие направените предложение и предложената цена от участника и предлага сключване на договор с участник„ИНФЮЖЪН” ЕООД, ГР. СОФИЯ.

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в договаряне без предварително обявление за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Упражняване на авторски надзор при изпълнение на проект:

СЪОБЩЕНИЕ

 

за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в договаряне без предварително обявление за възлагане на обществената поръчка с предмет:

„Упражняване на авторски надзор при изпълнение на проект: „Рекултивация и закриване на старото общинско депо за отпадъци в землището на гр. Искър”, включващо:  1. Tехническа рекултивация; 2. Биологична рекултивация”

 

 

На 17.10.2019 год. от 14.00 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед на  Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертата на участника в обществена поръчка с горецитираният предмет.

Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38.

Председателят на комисията установи, че комисията е в пълния си състав.

Назначената комисия е в състав, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Теменужка Василева Христова

на длъжност: Секретар на  община Искър

ЧЛЕНОВЕ:

  1. Мария Мартинова Иванова – Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър
  2. Валентина Йовкова ДрагиевскаСтарши експерт „Образование, култура, здравеопазване, социални дейности, екология” при община Искър в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство” при община Искър

На заседанието на комисията за провеждане на договарянето за определяне условията на договора, присъства представител на участника в процедурата, а именно Управителя – Пламен Захариев, който се подписа в присъствен списък.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на медиите.

Председателят на комисията прочете пред всички присъстващи текста на заповедта за назначаване на комисията, нейния състав, задачи и срок за работа.

Съобразно разпоредбата на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП председателят на комисията получи срещу подпис от г-жа Гергана Божиновска – Главен експерт „Връзки с обществеността и техническо осигуряване” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” (ОППИТО) при община Искър приемо-предавателен протокол за подадената оферта за участие от дата: 17.10.2019 год., заверено „Вярно с оригинала” копие от регистъра за получената оферта за участие и 1 /една/ на брой оферта.

Офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47 от ППЗОП и документацията за участие — в запечатана непрозрачна опаковка от участник № 1 „ИСИ 09” ООД ГР. МОНТАНА.

След получаване на приемо – предавателния протокол за подадените оферти за участие в процедурата и съобразно изискванията на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, председателят прочете пред всички присъстващи имената на лицата, подали оферта за участие в процедурата и прикани членовете на комисията да попълнят декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

Председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. Декларациите бяха събрани от председателя, за да ги предостави на Възложителя ведно с протокола от работата на комисията.

След това комисията пристъпи към отваряне на опаковката на единственият участник:

1. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на участник № 1 „ИСИ 09” ООД ГР. МОНТАНА  и се оповести съдържание й.

Комисията оповести документите и доказателствата, които опаковката с офертата съдържа и провери съответствието на същите с приложения опис.

В процеса на работата си комисията направи служебна проверка в Търговския регистър за актуалното състояние на участника в процедурата.

Комисията не установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

При извършената проверка комисията установи, че участник „ИСИ 09” ООД ГР. МОНТАНА е представил 1 (един) брой ЕЕДОП, подписан от управителя на дружеството в качеството му на лице по чл. 40, ал. 1, т. 1 от ППЗОП.  ЕЕДОП е попълнен в съответствие с изискванията на закона и условията на Възложителя.

Комисията реши, всички изискуеми от закона и Възложителя документи, свързани с личното състояние и критериите за подбор са представени от участника и съответстват на нормативните изисквания и  тези на Възложителя.

С оглед на гореизложеното комисията единодушно реши участник № 1 „ИСИ 09” ООД ГР. МОНТАНА да продължи по-нататъшното си участие и офертата му в частта Техническо предложение за изпълнение на поръчката да бъде разгледана.

Комисията продължи заседанието си като пристъпи към разглеждане на „Техническото предложение за изпълнение на поръчката” на допуснатият до по нататъшно участие единствен участник № 1 „ИСИ 09” ООД ГР. МОНТАНА.

Комисията единодушно реши, че Техническото предложение, представено от Участник   „ИСИ 09” ООД ГР. МОНТАНА, отговаря на всички изисквания на Възложителя.

Комисията пристъпи към разглеждане на Ценовото предложение на участник „ИСИ 09” ООД ГР. МОНТАНА.

Комисията прие направените предложение и предложената цена от участника и предлага сключване на договор с участник „ИСИ 09” ООД ГР. МОНТАНА.