Get Adobe Flash player

iskarbg

Заповед за предаването и приемането на изборните книжа и материали.

На основание чл. 44, ал. 2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 215 от Изборния Кодекс, в изпълнение на Решение № 246-ЕП от 02.05.2019 г. на Централната избирателна комися (ЦИК) относно приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. при гласуване с хартиени бюлетини, във връзка с т. 5.3. и т. 6.3 от Указанията относно организационно-техническата подготовка на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., издадени от г-н Томислав Дончев – Заместник министър-председател на Република България, изпратени с писмо изх. № 03.11-4 от 17.04.2019 г.,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

 1. Предаването и приемането на изборните книжа и материали за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. на Секционните избирателни комисии (СИК/ПСИК) на територията на Община Искър, да се извърши на 25 май 2019 г. (събота) по следния график:

 

 • ЗА ГРАД ИСКЪР – 12.00 ЧАСА

СИК 152300001; СИК 152300002, СИК 152300003 и СИК152300004;

ПСИК 152300011;

 

 • ЗА С. ПИСАРОВО – 13.00 ЧАСА

СИК 152300008;

 

 • ЗА С. ДОЛНИ ЛУКОВИТ – 14.00 ЧАСА

СИК 152300005; СИК 152300006; СИК 152300007;

 

 • ЗА С. СТАРОСЕЛЦИ – 15.00 ЧАСА

СИК 152300009; СИК 152300010.

 

 

 1. Охранителните дейности при транспортирането на изборните книжа и материали и охраната на изборните помещения при организирането и провеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 година се осъществява от служителите на Районно управление на МВР – гр. Долни Дъбник, ПУ – Искър.

 

Охраната на служебния автомобил, в който ще се превозват изборните книжа и материали да стартира в 12.00 часа пред сградата на Общинска администрация – гр. Искър!

 

 1. Кметовете на кметства на територията на община Искър да осигурят ключове за изборните помещения.

 

Организацията и контролът по изпълнение на заповедта възлагам на Секретаря на община Искър.

 

Копие от настоящата заповед да се връчи на Секретаря на община Искър, Кметовете на Кметства с. Долни Луковит, с. Староселци и с. Писарово – за сведение и изпълнение и да се изпрати на РУ на МВР – гр. Долни Дъбник – за сведение и изпълнение и на Районната избирателна комисия гр. Плевен  – за сведение.

 

 

 

инж.ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ

Кмет на община Искър

 

 

Изготвил:

Теменужка Василева

Секретар на общината                                                         

 

 

Съгласувал:

Мария Иванова

Юрисконсулт

Заповед за забрана продажбата на алкохолни напитки.

На основание чл. 44, ал. 2, във връзка с чл. 44, ал.1, т. 1 и т. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 218, ал. 6 и чл. 221, ал. 1 от Изборния Кодекс, в изпълнение на т. 6.3 от Указанията относно организационно-техническата подготовка на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., издадени от г-н Томислав Дончев – Заместник министър-председател на Република България, изпратени с писмо изх. № 03.11-4 от 17.04.2019 г., с цел осигуряване на условия за нормално протичане на изборния ден и обезпечаване нормалното произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

 1. ЗАБРАНЯВАМ продажбата на алкохолни напитки в магазини и други търговски обекти, продажбата и сервирането им в заведения за хранене и развлечение, употребата им на обществени места на територията на община Искър, както и в изборните помещения и непосредствено прилежащите им територии, за времето от 22.00 часа на 25-ти май 2019 г. (предизборния ден) до 22.00 часа на 26-ти май 2019 г. (деня на изборите).

 

 1. Забраната не се прилага в останалите места на територията на община Искър, както и за заведения за хранене и развлечение, в които ще се провеждат семейни и обредни ритуали (сватби, кръщенета, тъжни обреди и др.), а също така и за търговските обекти за продажба на алкохолни напитки на едро.

 

 1. Забранявам провеждането на всякакви масови прояви на открито на територията на община Искър, създаващи предпоставки за нарушаване на обществения ред на 25-ти и 26-ти май 2019 г. (дните за размисъл и за гласуване).

 

Заповедта да се обяви публично на сайта на Община Искър и чрез поставяне на информационните табла за обяви на Общината и Кметствата на територията на Общината.

 

Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на Секретаря на община Искър и Началника на РУ на МВР – гр. Долни Дъбник.

 

Копие от настоящата заповед да се връчи на Теменужка Василева – Секретар на община Искър, Кметовете на кметства с. Долни Луковит, с. Староселци и с. Писарово – за сведение и изпълнение и да се изпрати на Началника на РУ на МВР – гр. Долни Дъбник – за сведение и изпълнение.

 

инж.ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ

Кмет на община Искър

 

Изготвил:

Теменужка Василева

Секретар на община Искър                                                                

 

Съгласувал:

Мария Иванова

Юрисконсулт

Съобщение за обучение на секционните избирателни комисии (СИК)/ПСИК на територията на Община Искър

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация гр. Искър уведомява членовете на СИК/ПСИК във връзка с предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., че

на 21 май 2019 г. от 10.30 часа в сградата на Народно читалище Ламби Кандев – 1893 гр. Искър,

ще се проведе обучение от РИК – Плевен на членовете на Секционните избирателни комисии (СИК)/ПСИК на територията на Община Искър, за произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Регистрацията на участниците в обучението ще започне след 10.00 часа!

Община Искър се включи в кампанията „Капачки за бъдеще”

Община Искър се включи в кампанията „Капачки за бъдеще”

Община Искър се включи в кампанията „Капачки за бъдеще” и постави метално сърце за събиране на пластмасови капачки от бутилки в центъра на град Искър, което се намира до входа на сградата на Общинска администрация. Мястото е така подбрано, че да е познато и удобно за всички жители на общината.

Всяка помощ е от полза! Всяка събрана капачка значи малка помощ и по-малко боклук!

 

ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ!

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на Ценовите предложения на участниците в обществената поръчка

СЪОБЩЕНИЕ

за отваряне на Ценовите предложения на участниците в обществената поръчка с предмет:

 „Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа” по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Реконструкция на път PVN 3082  /ІІ-13, Искър – Долни Дъбник/ – /ІІІ-1307/ Искър“;  Обособена позиция № 2: „Реконструкция и рехабилитация на общински път PVN1080 – / II –13, Кнежа – Искър / – Граница общ. (Кнежа – Искър) – Долни Луковит / III-137/”

 На 15.05.2019 г., в изпълнение на Заповед № 69/08.03.2019 г. на  Кмета на Община Искър от 9.00 часа, в Заседателната зала в сградата на Община Искър, гр. Искър, ул. „Георги Димитров“ № 38, се събра комисия в състав:

Председател: Симеон Бончев – Външен експерт, Юрист.

Членове:

 1. инж. Иван Георгиев
Външен експерт, Строителен инженер

 

 1. инж. Иван Цупарски
Външен експерт, Строителен инженер

 

 1. Теменужка Василева
Секретар на Община Искър

 

 

 1. Бистра Минковска

 

Главен експерт „Обществени поръчки“ в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване“ при Община Искър

 

Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващият със състава и правилата за работа на комисията.

На публичното отваряне на офертите присъства представител на участник „ПЪТСТРОЙ 92“АД, гр. София.

Председателят на комисията отвори Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” на допуснатия участник.

Предстои избор на изпълнител и издаване на решение от Възложителя.

СЪОБЩЕНИЕ относно подаване на заявление за вписване по електронен път за Избори ЕП2019

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация гр. Искър уведомява избирателите във връзка с предстоящите Избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., че могат да подават писмени заявления до Кмета на община Искър и Кметствата по населените места по настоящ адрес и по електронен път на сайта на общината на адрес:  link

 

Ако не получите потвърждение,  можете да се свържете с нас на телефон 065 163 720

РЕШЕНИЕ №147-ЕП от 02.05.2019 г.

  РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – ПЛЕВЕН

 

РЕШЕНИЕ №147ЕП
от 02.05.2019 г.

ОТНОСНО: Определяне числения състав на подвижните секционни избирателни комисии /ПСИК/, секционните избирателни комисии в болнични заведения, секционните избирателни комисии в затвори, секционните избирателни комисии в домове за стари хора и хора с увреждания според квотите на парламентарно представените партии и коалиции в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

На основание чл. 72, ал. 1, т.4 и чл. 90, ал.1, ал. 2 и ал.4 от Изборния кодекс /ИК/, във връзка с Решение №96-ЕП от 08.04.2019г. на ЦИК и Решение №05-ЕП/12.04.2019г. на Районна избирателна комисия – Плевен

Р Е Ш И:

1.Определя общ брой членове в подвижните секционни избирателни комисии /ПСИК/,  секционните избирателни комисии в болнични заведения, секционните избирателни комисии в затвори и секционните избирателни комисии в домове за стари хора и хора с увреждания в 15-ти  изборен район  при произвеждането в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.  на  5/пет/ членове за всяка една отделна секционните избирателни комисии от горепосочените, формирана на територията на съответната община.

 

2.Разпределяне членовете в подвижните секционни избирателни комисии /ПСИК/,  секционните избирателни комисии в болнични заведения, секционните избирателни комисии в затвори и секционните избирателни комисии в домове за стари хора и хора с увреждания според квотите на парламентарно представените партии и коалиции се извършва съгласно Протокола от проведените консултации по чл.91, ал.6 от ИК, а в случаите, когато не е постигнато съгласие – от РИК – Плевен по чл.91, ал.12 от ИК.

 

3.В състава на подвижните секционни избирателни комисии /ПСИК/,  секционните избирателни комисии в болнични заведения, секционните избирателни комисии в затвори и секционните избирателни комисии в домове за стари хора и хора с увреждания, една партия или коалиция не може да има мнозинство. Председател, заместник-председател и секретар, трябва да бъдат от различни партии или коалиции.

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в 3-дневен срок  от обявяването му.

Председател:
Ярослав Димитров

Секретар:
Айгюл Хасанова

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация гр.Искър уведомява избирателите във връзка с предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., че съгласно Заповед № 166 от 08.05.2019 г. на Кмета на общината 11 май 2019 г. (събота)  е обявен за работен ден.

Служители от общинска администрация – гр. Искър и от кметствата на територията на общината ще приемат Заявления за вписване в избирателните списъци по настоящ адрес, чийто постоянен и настоящ адрес са различни в различните населени места, за издаване на удостоверения за гласуване на друго място и заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия от 8.30 часа до 12.00 и  от 13.00 часа до 17.30 часа.