Get Adobe Flash player

iskarbg

О Б Я В А за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, във военни формирования на Военноморските сили.

О Б Я В А

 

за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, във военни формирования на Военноморските сили.

 1. 1.Със заповед № ОХ-253/11.03.2019 г. на министъра на отбраната на Република България и обява на командира на Военноморските сили е разкрита процедура по обявяване на длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина.

 

 1. 2.Кандидатите следва да подадат заявление до командира на Военноморските сили (ВМС), чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО) до 25.04.2019 г.
 2. 3. В заявлението си кандидатите могат да посочват до три позиции (длъжности) от приложение 1 на МЗ№ОХ-253/11.03.2019г..

 

 1. Кандидатите към датата на сключване на договора за военна служба, да не са по-възрастни от 28 години, а лицата отговарящи на условията на чл.141, ал.6 от ЗОВСРБ да не са по-възрастни от 41 години.

 

За подробна информация относно обявените длъжности, начина на провеждане на конкурса, може да се обърнете към експерт Дияна Маринова  в Община Искър, стая № 306.

На същото място ще получите и необходимите документи както и указания за тяхното попълване.

 

тел. за контакти – 0879010322; 06516 /3725

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на „Здравна служба” – с. Староселци, община Искър”

СЪОБЩЕНИЕ

 

ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

на обществена поръчка с предмет:

„Ремонт на „Здравна служба” – с. Староселци, община Искър

 

Днес, 19.03.2019 год., в изпълнение на Заповед № 85/18.03.2019 г. на  Кмета на община Искър от 10.30 часа в Заседателната зала на община Искър се събра комисия от в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Теменужка Василева Христова – Секретар на  община Искър

ЧЛЕНОВЕ:

 1. Радослав Банков Андреев – Главен специалист „Устройство на територията, кадастър и регулация, строителство и инвеститорски контрол” в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство” при община Искър
 2. Мария Мартинова Иванова – Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър

 

със задача: На 19.03.2019 год. от 10.30 часа, в заседателната зала на община Искър, назначената комисия да получи и отвори подадените оферти за участие, разгледа и оцени същите.

Председателят на комисията откри заседанието.

 

Председателят на комисията отбеляза, че съгласно чл. 187, ал. 1 от ЗОП на 20.02.2019 г. е публикувана Обявата с Изх. № 15-14-21/20.02.2019 г. в „профила на купувача“ на сайта на община Искър –  със срок за подаване на оферти до 17:00 часа на 11.03.2019 год. с предмет: „Ремонт на „Здравна служба” – с. Староселци, община Искър”.

 

На страницата на Агенцията по обществени поръчки  на 20.02.2019 г. е публикувана Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.

В срока, посочен в горецитирана обява са постъпили само две оферти и съгласно чл.188, ал. 2 от ЗОП Възложителят е удължил първоначално обявеният срок.

На сайта на община Искър в „профила на купувача“ e публикувано Съобщение за удължаване първоначалния срок за събиране на оферти с Рег. № 91-43-11/11.03.2019 г. със срок за подаване на оферти до 17:00 часа на 18.03.2019 год.

На страницата на  Агенцията по обществени поръчки  на 12.03.2018 г. е публикувана Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.

 

Председателят на комисията прочете пред всички присъстващи текста на заповедта за назначаване на комисията, нейният състав, задачи и срок за работа и получи срещу подпис от г-жа Ивалина Митова – Главен експерт „Връзки с обществеността и техническо осигуряване” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” (ОППИТО) при община Искър приемо-предавателен протокол за подадените оферти за участие, заверено „Вярно с оригинала” копие от регистъра за получената оферта за участие и три оферти.

Съгласно горепосоченият протокол, оферти за участие в горецитираният срок са подадени три оферти. Не са постъпили оферти след крайния срок.

При приемане на офертите, същите са регистрирани в деловодството на община Искър, като върху опаковката е отбелязан поредния номер, входящия номер по програмата за документооборот, датата и часа на получаването й.

Офертите са представени на български език в запечатани, непрозрачни опаковки, попълнени съгласно посочения в документацията за участие образец от участниците. Върху плика, участниците са посочили адрес за кореспонденция, телефон.

 

Оферти са подадени, както следва:

 

№ по ред Юридическо лице /фирма/

Участник,

Адрес за кореспонденция

Дата, час подаване на офертата Рег. № по програмата за документооборот
1. „Арт-строй” ООД гр. Плевен 13:56:47 ч.

11.03.2019 г.

Рег. № 30-790-6
2. „Вълковстрой инженеринг” ЕООД гр. Плевен 14:18:43 ч.

11.03.2019 г.

Рег. № 30-1512-1
3. „МИК БИЛД РУСЕ” ЕООД гр. Русе 14:35:46 ч.

15.03.2019 г.

Рег. № 30-1513-1

 

След получаване на приемо-предавателния протокол за подадените оферти за участие в процедурата и съобразно изискванията на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, председателят прочете пред всички присъстващи имената на участниците, подали оферти за участие в процедурата и прикани членовете на комисията да попълнят декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 по чл.103, ал.2 във връзка с 97, ал.2 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл.51, ал.8-13 от ППЗОП). Председателят и членовете на комисията подписаха цитираните декларации и същите бяха събрани от председателя, за да ги предостави на Възложителя ведно с протокола от работата на комисията.

На публичното отваряне на офертите присъстваха г-жа Петя Артарска – Управител  на „АРТ-СТРОЙ“ ООД гр. Плевен и г-н Ваньо Вълков – Управител на „Вълковстрой инженеринг ЕООД, които се подписаха в присъствен списък.

След това комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване и обяви ценовите предложения в изпълнение на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП на участниците.

Предстои избор на изпълнител и сключване на договор.

 

О Б Я В А за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, във военни формирования на Сухопътните войски дислоцирани в гарнизони Смолян, Благоевград, Враца, Ямбол, Плевен, Шумен, Казанлък, Хасково, Мусачево и София

О Б Я В А

 

за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, във военни формирования на Сухопътните войски дислоцирани в гарнизони Смолян, Благоевград, Враца, Ямбол, Плевен, Шумен, Казанлък, Хасково, Мусачево и София

 1. 1.Със заповед № ОХ-176/15.02.2019 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища, във военни формирования от състава на Сухопътните войски,
 2. 2.Кандидатите следва да подадат заявление до командирите на военните формирования, чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО) до 22.03.2019 г.
 3. 3. В заявлението си кандидатите могат да посочват до три длъжности само от едно приложение.
 4. 4.Конкурсът включва изпит по физическа подготовка, изпит–тест за обща култура и събеседване.
 5. Кандидатите за войници, спечелили конкурса се приемат на военна служба, ако към датата на сключването на договора за военна служба не са навършили 28 /41/ години.

 

За подробна информация относно обявените длъжности, начина на провеждане на конкурса и формиране на състезателният бал, може да се обърнете към експерт Дияна Маринова  в Община Искър, стая № 306.

На същото място ще получите и необходимите документи както и указания за тяхното попълване.

 

тел. за контакти – 0879010322; 06516 /3725

 

О Б Я В А за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани освободени от военна служба, без провеждане на конкурс през 2019г.

О Б Я В А

 

за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани освободени от военна служба, без провеждане на конкурс през 2019г.

 1. 1.Със заповед № ОХ-182/19.02019 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за приемане на служба в доброволния резерв, на български граждани освободени от военна служба, на длъжности във военни формирования на Сухопътните войски и Военноморските сили, без провеждане на конкурс.
 2. 2.Кандидатите следва да подадат заявление до началника на териториалната структура за водене на военен отчет по постоянен адрес до 30.10.2019 г. включително.
 3. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

-да са пълнолетни граждани на РБ и да нямат друго гражданство

-да са годни и психологически пригодни за служба в доброволния резерв

-да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността

-да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер

-срещу тях да няма образувано наказателно производство

-да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”.

-да не са навършили пределна възраст за служба в доброволния резерв

-да не са назначени по трудово или служебно правоотношение в Министерството на отбраната, както и да не са отсрочени от повикване във въоръжените сили при мобилизация.

За подробна информация, може да се обърнете към експерт Дияна Маринова  в офис за военен отчет в Община Искър, стая № 306.

На същото място ще получите и необходимите документи както и указания за тяхното попълване.

 

тел. за контакти – 0879010322; 065163725

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертите на участниците за възлагане на обществената поръчка с предмет:

СЪОБЩЕНИЕ

за

отваряне на офертите на участниците за възлагане на обществената поръчка с предмет:

„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа“  за два обекта: А/ „Реконструкция на път PVN 3082  /ІІ-13, Искър – Долни Дъбник/ – /ІІІ-1307/ Искър“, включващо и „Изграждане на канална мрежа за оптичен кабел за широколентов достъп“; Б/ „Реконструкция и рехабилитация на общински път PVN1080 – / II –13, Кнежа – Искър / – Граница общ. (Кнежа – Искър) – Долни Луковит / III-137/”, включващо и „Изграждане на канална мрежа за оптичен кабел за широколентов достъп“

 

На 11.03.2019 год. от 10:30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 64 от 06.03.2019 г. на Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с горецитираният предмет.

Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38.

След като приключи публичната част от заседанието на комисията, председателят закри същото.

Комисията продължи своята работа при закрити врати.

Предстои работа на комисията и избор на изпълнител.

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” на участника за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Предоставяне на Консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проект: „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа“,

СЪОБЩЕНИЕ

за

отваряне на Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” на участника за възлагане на обществената поръчка с предмет:

Предоставяне на Консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проект: „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа“,

включващ два обекта:

 

А/ „Реконструкция на път PVN 3082  /ІІ-13, Искър – Долни Дъбник/ – /ІІІ-1307/ Искър“, включващо и „Изграждане на канална мрежа за оптичен кабел за широколентов достъп“;

Б/ „Реконструкция и рехабилитация на общински път PVN1080 – / II –13, Кнежа – Искър / – Граница общ. (Кнежа – Искър) – Долни Луковит / III-137/”, включващо и „Изграждане на канална мрежа за оптичен кабел за широколентов достъп“

На 11.03.2019 год. от 10:00 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 48 от 20.02.2019 г. на Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с горецитираният предмет.

Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38.

            След извършване на публичното оповестяване на ценовото предложение на участниците, приключи публичната част от заседанието на комисията и председателят закри същото. Комисията продължи своята работа при закрити врати.

            Предстои избор на изпълнител.

 

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертите на участниците за възлагане на обществената поръчка с предмет:

СЪОБЩЕНИЕ

за

отваряне на офертите на участниците за възлагане на обществената поръчка с предмет:

„Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа” по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Реконструкция на път PVN 3082  /ІІ-13, Искър – Долни Дъбник/ – /ІІІ-1307/ Искър“;  Обособена позиция № 2: „Реконструкция и рехабилитация на общински път PVN1080 – / II –13, Кнежа – Искър / – Граница общ. (Кнежа – Искър) – Долни Луковит / III-137/”

 

На 11.03.2019 год. от 11:30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 69 от 08.03.2019 г. на Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с горецитираният предмет.

Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38.

След като приключи публичната част от заседанието на комисията, председателят закри същото.

Комисията продължи своята работа при закрити врати.

Предстои работа на комисията и избор на изпълнител.

 

Мащабен проект за реконструкция на улици, стартира в община Искър

Община Искър започна реализацията на проект „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в Община Искър“, община Искър, област Плевен.

Проектът обхваща 20 бр. улици на територията на общината, като се предвижда подмяна на бордюри и полагане на асфалтобетон. Към момента се извършва почистване на уличните платна, демонтаж на стари бетонови бордюри и монтаж на нови бордюри на част от улиците.

Продължава и изпълнението на проект „Реконструкция на улична мрежа в Община Искър“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Проектът обхваща 11 броя улици на територията на всички населени места в общината, като се подменят бордюри и предстои полагане на асфалтобетон.