Get Adobe Flash player

Наредби на ОБС – 2015 – 2019 година

ИмеДата на качванеРазмерСваляния
01. Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и хигиена.    [15.09.2017]   [92.5 KiB]   [46 сваляния]
02. Наредба № 3 предоставяне на концесии    [05.04.2016]   [85.5 KiB]   [59 сваляния]
03. Наредба №10 ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ И ЗА РЕДА, ПО КОЙТО СЕ СЪСТАВЯ, ИЗПЪЛНЯВА И ОТЧИТА ОБЩИНСКИЯТ ФОНД "БЪЛГАРСКА ГОРА"    [20.10.2017]   [52.0 KiB]   [15 сваляния]
04. Наредба № 14 за съставянето,изпълнението и отчитането на общинския бюджет    [05.04.2016]   [127.5 KiB]   [69 сваляния]
05. Наредба № 17 за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на община ИСКЪР в търговски дружества     [05.04.2016]   [206.0 KiB]   [72 сваляния]
06. Наредба № 18 за управление на дейностите по отпадъците на територията на община искър    [05.04.2016]   [141.0 KiB]   [88 сваляния]
07. Наредба № 19 за дейността на община искър по предоставяне на услуги от домашен социален патронаж    [05.04.2016]   [259.5 KiB]   [76 сваляния]
08. Наредба № 20 за определяне размера на местните данъци на територията на община искър     [23.03.2017]   [293.5 KiB]   [88 сваляния]
09. Наредба №21 за реда и условията за извършване на търговска и рекламна дейност на територията на община Искър    [20.10.2017]   [98.0 KiB]   [10 сваляния]
10. Наредба №22 за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на община искър    [05.04.2016]   [49.5 KiB]   [70 сваляния]
11. НАРЕДБА №23 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА ИСКЪР    [05.04.2016]   [160.0 KiB]   [87 сваляния]
12. Наредба №24 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.    [28.11.2017]   [270.0 KiB]   [63 сваляния]
13. Наредба № 25 за пожарната безопасност на територията на община искър    [05.04.2016]   [85.0 KiB]   [82 сваляния]
14. Наредба № 26 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.    [05.04.2018]   [240.5 KiB]   [40 сваляния]
15. Наредба №27 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Искър    [20.10.2017]   [156.5 KiB]   [11 сваляния]
16. Наредба №28 ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ ПО ЧЛ.225, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСКЪР    [20.10.2017]   [59.5 KiB]   [6 сваляния]
17. Наредба №29 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСКЪР    [20.10.2017]   [182.5 KiB]   [9 сваляния]
18. Наредба № 30 за водене на регистър на детските градини.    [04.10.2016]   [79.4 KiB]   [64 сваляния]
19. Наредба №31 за условията и реда за записване, отписване и преместването на деца в общинските детски градини.    [05.07.2017]   [34.4 KiB]   [24 сваляния]
20.Наредба общински дълг    [05.04.2018]   [294.5 KiB]   [4 сваляния]