Get Adobe Flash player

Съобщения

Съобщение
Публикувано на
Съобщение      Община Искър разработва проектно предложение по процедура за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: №BG05M2OP001-3.012 – „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020, мярка 7 „Достъп до качествено образование, чрез интегриране в образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми”от Стратегията за Водено от общностите местно развитие. В тази връзка ръководството на Община Искър кани всички училища и детски градини на територията на общината да заявят участието си като партньори в този проект.
СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в обществената поръчка с предмет: „Актуализация на проект: „Повишаване на енергийната ефективност на сгради на училища и детски заведения в Община Искър“ с ново наименование: „Основен ремонт и обзавеждане на ДГ „Мара Балева” гр. Искър и благоустрояване на дворно пространство” и упражняване на авторски надзор”
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ  за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в обществената поръчка с предмет: „Актуализация на проект: „Повишаване на енергийната ефективност на сгради на училища и детски заведения в Община Искър“ с ново наименование: „Основен ремонт и обзавеждане на ДГ „Мара Балева” гр. Искър и благоустрояване на дворно пространство” и упражняване на авторски надзор”       На 04.06.2020 год. от 13.15 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 424 от 02.06.2020 г. на  Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертата на участника в обществена поръчка с горецитираният предмет. Комисията проведе…
СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка на територията на Република България, считано от 14 май 2020 г. до 14 юни 2020 г, Заповеди № РД-01-262/14.05.2020 г. и № РД-01-277/26.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването, Заповед № 419 от 01.06.2020 г. на Кмета на община Искър и с цел спазване на противоепидемичните мерки за неразпространение на COVID-19 се забранява честването на традиционните „Юнски празници на гр.Искър“ в периода 12-14 юни 2020 г. Не се разрешава разполагане на търговски обекти на открито и атракционни съоражения за деца и възрастни. Община Искър предприема тези мерки с цел да бъдат опазени животът…
„Изпълнение на строителни дейности по проект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на административна общинска сграда за нуждите на Общинска администрация – УПИ VІІІ-689; кв.20; гр.Искър, община Искър“
Публикувано на
  СЪОБЩЕНИЕ  за отваряне на ценовите офертите на участниците в публично състезание за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Изпълнение на строителни дейности по проект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на административна общинска сграда за нуждите на Общинска администрация - УПИ VІІІ-689; кв.20; гр.Искър, община Искър“   На 26.05.2020 год. от 10.30 часа в закрито заседание комисията, назначена със Заповед № 136 от 02.03.2020 г. на Кмета на община Искър продължи своята работа с разглеждане на документите за лично състояние и критериите за подбор, за съответствие с предварително поставените от възложителя условия. Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала…
Съобщение за отваряне на плик с надпис “Ценови предложения”
Публикувано на
Съобщение за отваряне на плик с надпис "Ценови предложения". Пълния текст на съобщението може да прочетете тук