Get Adobe Flash player

Съобщения

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: „Детска площадка УПИ 129-Квартална градинка“ между квартали 10,12 и 73а по плана на с. Долни Луковит“.
Публикувано на
   СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: „Детска площадка УПИ 129-Квартална градинка“ между квартали 10,12 и 73а по плана на с. Долни Луковит“.   На 25.11.2020 год. (сряда) от 10.30 часа в системата - ЦАИС ЕОП се събра комисия в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: Теменужка Василева Христова - Секретар на Община Искър; ЧЛЕНОВЕ: Радослав Банков Андреев - Главен специалист „Устройство на територията, кадастър и регулация, строителство и инвеститорски контрол” в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство” при Община Искър; инж. Йорданка Панайотова Петкова - Главен инженер в…
ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОР № ФС01-0589 ОТ 05.05.2020 г. „ЦЕЛЕВО ПОДПОМАГАНЕ С ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ИСКЪР“
Публикувано на
  ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОР № ФС01-0589 ОТ 05.05.2020 г.. „ЦЕЛЕВО ПОДПОМАГАНЕ С ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ИСКЪР“       В Домашен социален патронаж /ДСП/ - гр.Искър се изпълнява проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Искър“, финансиран от националния бюджет чрез Агенция за социално подпомагане (АСП), по Целева програма „Топъл обяд у дома  в условията на извънредна ситуация-2020 г.“ Във връзка с издадена заповед №РД06-38 от 21.10.2020 г. на Министър на труда и социалната политика се удължи срока Целева програма „Топъл обяд у дома  в условията на извънредна ситуация-2020 г.“    На 06.11.2020 г. Община Искър е подписала Допълнително…
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ на обществена поръчка с предмет: „Възлагане изпълнението на дейности по зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на Община Искър за експлоатационни сезони 2020 / 2021 год. и 2021 / 2022 год.”
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ на обществена поръчка с предмет: „Възлагане изпълнението на дейности по зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на Община Искър за експлоатационни  сезони  2020 / 2021  год. и 2021 / 2022 год.”   На 11.11.2020 год. (сряда), в изпълнение на Заповед № 886 /11.11.2020 г. на  Кмета на Община Искър от 10.30 часа в сградата на Община Искър се събра комисия в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: Теменужка Василева Христова - Секретар на Община Искър; ЧЛЕНОВЕ: Валери Вълов Вълов - Служител по сигурността на информацията, ОМП, ГЗ, БД, ПАБ, КИ при община Искър; Бистра Чавдарова Минковска…
СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертите и разглеждане на документите за подбор на участниците в публично състезание за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Възлагане на автобусни превози по нова междуселищна автобусна линия от утвърдената областна транспортна схема от квотата на Община Искър”
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертите и разглеждане на документите за подбор на участниците в публично състезание за възлагане на обществената поръчка с предмет:   „Възлагане на автобусни превози по нова междуселищна автобусна линия от утвърдената областна транспортна схема от квотата на Община Искър”   На 09.11.2020 год. от 10.30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 885 от 27.10.2020 г. на Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с горецитираният предмет. Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр.…
Съобщение за отваряне на офертите и разглеждане на документите за подбор на участниците в пряко договаряне за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Благоустрояване на площадно пространство в с. Староселци, община Искър”,
Публикувано на
Съобщение за отваряне на офертите и разглеждане на документите за подбор на участниците в пряко договаряне за възлагане на обществената поръчка с предмет: по член 181, ал. 4 от ЗОП във връзка с чл. 54 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки   На 28.10.2020 год. от 10.30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 861 от 28.10.2020 г. на Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с горецитираният предмет. Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес:…