Get Adobe Flash player

Съобщения

Съобщение за отваряне на оферти
Публикувано на
На 19.05.2016 г. в 10:30 часа в Заседателната зала в сградата на Община Искър на открито заседание бяха отворени офети за избор на изпълнител по обществена поръчка по реда на ЗОП за извършване на услуга с предмет: „Ремонт на общинска пътна и улична мрежа в община Искър по три самостоятелно обособени позиции” както следва: Обособена позиция № 1 – Ремонт общински път PVN3081 и улична мрежа в с. Писарово с подобекти: Ремонт на общински път "PVN 3081 /III-1308, Искър - Горни Дъбник /Писарово-Граница община(Искър - Червен бряг) - Телиш / PVN 1186; Ремонт на улична мрежа в с. Писарово, а…
Съобщение за отваряне на оферти
Публикувано на
На 18.05.2016 г. в 10:30 часа в Заседателната зала в сградата на Община Искър на открито заседание бяха отворени офети за избор на изпълнител по обществена поръчка по реда на ЗОП за извършване на услуга с предмет: “Доставка при условията на финансов лизинг на комбиниран багер-товарач за нуждите на община Искър“ от комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите, назначена със заповед № 178 / 17.05.2016 г. на  Кмета на община Искър. Офертите са представени на български език в запечатан, непрозрачен плик, попълнен в съответствие с изискванията на чл. 57, ал. 1 от ЗОП и съгласно посочения в документацията…
Съобщение за отваряне на оферта.
Публикувано на
ГНа 16.05.2016 г. в 10:30 часа в Заседателната зала в сградата на Община Искър на открито заседание бяха отворени офети за избор на изпълнител по обществена поръчка по реда на ЗОП за извършване на услуга с предмет: „Проектиране на социална и спортна инфраструктура и благоустройство“, включваща осем самостоятелно обособени позиции” от комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите, назначена със заповед № 176 / 16.05.2016 г. на  Кмета на община Искър. Офертите са представени на български език в запечатан, непрозрачен плик, попълнен в съответствие с изискванията на чл. 57, ал. 1 от ЗОП и съгласно посочения в документацията за…
Покана: Публично обсъждане на годишен отчет за изпълнение бюджет на община Исъкр 2015 година.
Публикувано на
На основание чл. 140 от Закона за публичните финанси, община Искър, КАНИ Всички граждани и заинтересовани лица на публично обсъждане на изпълнение бюджета на община Искър за 2015 г. на 25.05.2015 от 11:00 часа в заседателната зала в сгрдата на общенска администрация, гр. Искър. Icon of Годишен отчет 2015 година.Годишен отчет 2015 година.    [16.05.2016]   [15.5 MiB]   [19 сваляния]