Get Adobe Flash player

Съобщения

Покана от УС на ФК „Венци“ гр. Искър
Публикувано на
УС на ФК „Венци“ гр. Искър на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо отчетно-изборно събрание на 29.07.2016 г. от 18,00 часа в сградата на Спортен комплекс гр. Искър, обл. Плевен при следния дневен ред: Отчет за дейността на сдружението за периода септември 2012 г. -юни 2016 г. Финансов отчет на сдружението за периода септември 2012 г. юни -2016 г. Промени в устава на сдружението. Освобождаване на членове на УС и КС. Избор на УС и КС. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе на същата дата от 19,00 часа на същото място…
Социална стратегия 2016-2020
Публикувано на
Icon of Социална стратегия 2016 - 2020Социална стратегия 2016 - 2020    [08.06.2016]   [717.0 KiB]   [346 сваляния]
Отчет 2015 на община Искър.
Публикувано на
Файловете можете да свалите от линка по долу Icon of Отчет 2015 на община ИскърОтчет 2015 на община Искър    [06.06.2016]   [203.0 KiB]   [34 сваляния]
Съобщение за отваряне на ценови оферти
Публикувано на
На 03.06.2016 г. (петък) от 13.30 часа в заседателната зала на община Искър, етаж втори, Комисията, назначена със Заповед № 178 от 17.05.2016 г. на Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертата на класиралия се участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка при условията на финансов лизинг на комбиниран багер-товарач за нуждите на община Искър“, на основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (отм.) отвори плик № 3 с надпис „Предлагана цена” на участника, който отговаря на предварително обявените изисквания на Възложителя. Избраният критерий за оценка е „Икономически…