Get Adobe Flash player

Съобщения

Съобщение за отваряне на оферти
Публикувано на
  На 27.04.2016 г. в 10:30 часа в Заседателната зала в сградата на Община Искър на открито заседание бяха отворени оферти за избор на изпълнител по обществена поръчка по реда на Глава осма „а“ от ЗОП (чрез публична покана) за извършване на доставка с предмет: „Изграждане на система за видеонаблюдение в с. Долни Луковит” от комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите, назначена със заповед № 159 / 27.04.2016 г. на  Кмета на община Искър. Офертите са представени на български език в запечатан, непрозрачен плик, попълнен съгласно посочения в документацията за участие образец от участника, три от които с…
СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на оферта
Публикувано на
Днес 26.04.2016 г. (вторник) от 10.30 часа, в изпълнение на Заповед № 156 от 25.04.2016 г. на  Кмета на община Искър в Заседателната зала на община Искър и в съответствие с § 18 от ПЗР на ЗОП: „Възлагането на обществени поръчки, сключването на рамкови споразумения и провеждането на конкурси за проекти, за които до влизането в сила на този закон е взето решение за откриване или е публикувана покана по реда на глава осма „а” от отменения Закон за обществените поръчки, се приключват по досегашния ред”  на открито заседание бeеше отворена оферта за избор на изпълнител по обществена поръчка Офертата…
Съобщение за отлагане на провеждане на преговори с участник
Публикувано на
Относно: Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1, т. 1 от ЗОП с предмет: „Възлагане на автобусни превози по нова междуселищна автобусна линия от утвърдената областна транспортна схема от квотата на Община Искър”. Във връзка с необходимостта от определяне на представители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” и на КАТ – „Пътна полиция” към Областна дирекция „Полиция”, за назначаване на комисия по реда на ЗОП за провеждане на преговори с участника, подал оферта за участие в горепосочената обществена поръчка, Ви уведомяване за следното: Преговорите с участника, подал оферта ще се проведат…
Съобщения за отваряне на оферти
Публикувано на
На 15.04.2016 г. в 10:30 часа в Заседателната зала в сградата на Община Искър на открито заседание бяха отворени оферти за избор на изпълнител по обществена поръчка по реда на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 90, ал. 1, т. 3 от Закон за обществените поръчки във връзка с чл. 3, ал. 1 и  чл. 2 от Закона за авторското право и сродните му права с предмет: „Повишаване на енергийната ефективност на сгради на училища и детски градини заведения в община Искър –„Основен ремонт и обзавеждане на ОДЗ „Мара Балева”-гр. Искър” от комисията за разглеждане,…