Get Adobe Flash player

Съобщения

СЪОБЩЕНИЕ за проведено договаряне без обявление
Публикувано на
съгласно чл. 90, ал.1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (Обн., ДВ, бр. 28 от 6.04.2004 г., в сила от 1.10.2004 г.), Днес Днес 04.05.2016 г. (сряда) от 11.00 часа, в изпълнение на Заповед № 156 от 25.04.2016 г. на  Кмета на община Искър в Заседателната зала на община Искър и в съответствие с § 18 от ПЗР на ЗОП: „Възлагането на обществени поръчки, сключването на рамкови споразумения и провеждането на конкурси за проекти, за които до влизането в сила на този закон е взето решение за откриване или е публикувана покана по реда на глава осма „а” от отменения…
Съобщение за отваряне на оферти
Публикувано на
  На 27.04.2016 г. в 10:30 часа в Заседателната зала в сградата на Община Искър на открито заседание бяха отворени оферти за избор на изпълнител по обществена поръчка по реда на Глава осма „а“ от ЗОП (чрез публична покана) за извършване на доставка с предмет: „Изграждане на система за видеонаблюдение в с. Долни Луковит” от комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите, назначена със заповед № 159 / 27.04.2016 г. на  Кмета на община Искър. Офертите са представени на български език в запечатан, непрозрачен плик, попълнен съгласно посочения в документацията за участие образец от участника, три от които с…
СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на оферта
Публикувано на
Днес 26.04.2016 г. (вторник) от 10.30 часа, в изпълнение на Заповед № 156 от 25.04.2016 г. на  Кмета на община Искър в Заседателната зала на община Искър и в съответствие с § 18 от ПЗР на ЗОП: „Възлагането на обществени поръчки, сключването на рамкови споразумения и провеждането на конкурси за проекти, за които до влизането в сила на този закон е взето решение за откриване или е публикувана покана по реда на глава осма „а” от отменения Закон за обществените поръчки, се приключват по досегашния ред”  на открито заседание бeеше отворена оферта за избор на изпълнител по обществена поръчка Офертата…