Get Adobe Flash player

Съобщения

Съобщение за отваряне на оферти
Публикувано на
Съобщение: Днес 16.04.2015 г. в 13:30 часа в Заседателната зала в сградата на Община Искър на открито заседание бяха отворени оферти за избор на изпълнител по обществена поръчка по реда на Глава осма „а“ от ЗОП (чрез публична покана) за извършване на услуга с предмет: “Доставка на компютърна и друга техника за нуждите на Общинска администрация Искър при следните самостоятелно обособени позиции: ОП 1: Доставка на компютърна техника, включваща 1.1. Лазерно монохромно устройство 3 в 1; 1.2. Лаптоп; 1.3. Персонален компютър; 1.4. Дисплей; ОП 2: Мултимедиен проектор с екран и ОП 3: Мрежово устройство за съхранение на данни (NAS)” от…
Списък на длъжници
Публикувано на
Списъка на длъжниците можете да свалите от файла долу. Icon of 03. СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИ 03. СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИ     [15.04.2015]   [173.5 KiB]   [764 сваляния]
Списък на длъжници
Публикувано на
Списъка на длъжниците можете да свалите от файла долу. Icon of 02. СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИ 02. СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИ     [08.04.2015]   [188.0 KiB]   [442 сваляния]
Съобщение – подписване на договор
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ Сключен договор с Изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Искър” Днес, 03.04.2015 г. в 10:30 часа в Заседателната зала в сградата на Община Искър се сключи Договор с избрания изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Искър” - „ГРУП АРНАЙЗ КОНСУЛТИНГ” ООД. Договорът се сключва за срок от 21 месеца (словом: двадесет и един месеца) от неговото подписване и включва: 1. Срок за изпълнение на Етап І – Предварителен проект на ОУП – 18 месеца (словом: осемнадесет месеца) ; 2. Срок за…
Съобщение от ОБС Искър.
Публикувано на
  С Ъ О Б Щ Е Н И Е На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет на 30.03.2015 год. (понеделник) от 10.00 часа в Заседателната зала на Община Искър ще се проведе редовно заседание на Общински съвет Искър. Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 27.03.2015 г. при следния график: 1. Комисия “Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика” от 13,00 часа; 2. Комисия „Образование, култура и спорт, работа с правителствени и неправителствени организации, законност…