Get Adobe Flash player

Съобщения

Стартира проект “Нови възможности за грижа”
Публикувано на
Файла можете да свалите от линк долу.
Съобщение: Отваряне на оферти за избор на Изпълнител на обществената поръчка
Публикувано на
На 21.03.2015 г. в 10:30 часа в Заседателната зала в сградата на Община Искър на открито заседание бяха отворени оферти за избор на изпълнител по обществена поръчка по реда на Глава осма „а“ от ЗОП (чрез публична покана) за извършване на услуга с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детско и социално заведения в Община Искър“ с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ „Мара Балева“, гр. Искър; Обособена позиция № 2: Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж, гр. Искър”, от комисията за разглеждане, оценка и…
Устройствен правилник 2015 година.
Публикувано на
Новият устройствен правилник можете да свалите от линка долу. Icon of 07. Устройствен правилник 2015 година07. Устройствен правилник 2015 година    [20.03.2015]   [375.0 KiB]   [1383 сваляния]
Съобщение за оттегляне на публична покана с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детско и социално заведения в община Искър с две обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ “Мара Балева”, гр. Искър; Обособена позиция № 2: Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж, гр. Искър”
Публикувано на
На основание чл. 101б, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 9а, ал. 5, т.1 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, оттегляме публикуваната на 24.02.2015 г. публична покана, с уникален код 9039190, с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детско и социално заведения в община Искър с две обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ “Мара Балева”, гр. Искър; Обособена позиция № 2: Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж, гр. Искър”.   Icon of Решение за оттегляне на публична покана.Решение за оттегляне на публична покана.    [05.03.2015]   [750.8 KiB]   [565 сваляния]
Съобщение: Отваряне на оферти за избор на Изпълнител на обществената поръчка
Публикувано на
На 27.02.2015 г. в 10:30 часа в Заседателната зала в сградата на Община Искър на открито заседание са отворени ценовите оферти за избор на Изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Искър” от комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите, назначена с Решение № 5 от 10.02.2015 г. на Кмета на Общината. Бяха отворени и оповестени ценовите оферти на участниците, отговарящи на предварително обявените условия на Възложителя, както следва: - Обединение Гражданско дружество „Мастерплан груп” – Консорциум „Урбан груп” – Обединение „План консулт Искър” ДЗЗД – „Груп арнайз консултинг” ООД –…