Get Adobe Flash player

Съобщения

Съобщение за оттегляне на публична покана с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детско и социално заведения в община Искър с две обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ “Мара Балева”, гр. Искър; Обособена позиция № 2: Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж, гр. Искър”
Публикувано на
На основание чл. 101б, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 9а, ал. 5, т.1 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, оттегляме публикуваната на 24.02.2015 г. публична покана, с уникален код 9039190, с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детско и социално заведения в община Искър с две обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ “Мара Балева”, гр. Искър; Обособена позиция № 2: Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж, гр. Искър”.   Icon of Решение за оттегляне на публична покана.Решение за оттегляне на публична покана.    [05.03.2015]   [750.8 KiB]   [571 сваляния]
Съобщение: Отваряне на оферти за избор на Изпълнител на обществената поръчка
Публикувано на
На 27.02.2015 г. в 10:30 часа в Заседателната зала в сградата на Община Искър на открито заседание са отворени ценовите оферти за избор на Изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Искър” от комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите, назначена с Решение № 5 от 10.02.2015 г. на Кмета на Общината. Бяха отворени и оповестени ценовите оферти на участниците, отговарящи на предварително обявените условия на Възложителя, както следва: - Обединение Гражданско дружество „Мастерплан груп” – Консорциум „Урбан груп” – Обединение „План консулт Искър” ДЗЗД – „Груп арнайз консултинг” ООД –…
Съобщение за отваряне на ценови оферти.
Публикувано на
Файла можете да свалите от тук.