Get Adobe Flash player

Съобщения

Съобщение на “МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър”
Публикувано на
Съобщение на "МИГ Карлуковски карст - Червен бряг - Искър" . Пълния текст на съобщението може да прочетете тук
Съобщение за разпределяне на свободните пасища, мери и ливади – общинска собственост
Публикувано на
Съобщение за разпределяне на свободните пасища, мери и ливади – общинска собственост. Протокол от работата на комисията: тук Приложения 1,2,3 и 4: тук
СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертите и разглеждане на документите за подбор на участниците в публично състезание за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Изпълнение на строителни дейности по проект: “Благоустрояване на парково пространство, ремонт на открит обект за спортна дейност и изграждане на площадки за игра”, УПИ IV-973 в кв.158, гр. Искър, община Искър
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ  за отваряне на офертите и разглеждане на документите за подбор на участниците в публично състезание за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Изпълнение на строителни дейности по проект: "Благоустрояване на парково пространство, ремонт на открит обект за спортна дейност и изграждане на площадки за игра", УПИ IV-973 в кв.158, гр. Искър, община Искър, включващ следните етапи: І етап - „Благоустрояване на парково пространство  и изграждане на площадки за игра" В  гр. Искър, община Искър; ІІ етап  -  „ремонт на открит обект за спортна дейност" В  гр. Искър, община Искър - етапът ще се изпълни, под условие за осигурени средства…
Заповед №348/08.05.2020 на кмета на община Искър, относно изпълнение на разпоредбите в Наредбата за водоспасителна дейност и обезопасяване на водните площи.
Публикувано на
Заповед №348/08.05.2020 на кмета на община Искър, относно изпълнение на разпоредбите в Наредбата за водоспасителна дейност и обезопасяване на водните площи. Пълния текст на заповедта може да прочетете от линка: Icon of ЗАПОВЕД № 348 ОТ 08.05.2020 ЗАПОВЕД № 348 ОТ 08.05.2020 (481.0 KiB)

Съобщение за отваряне на ценовите оферти
Публикувано на
   Съобщение за отваряне на ценовите оферти   „Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти присъединени на ниво ниско напрежение при условията на свободен пазар за нуждите на община Искър - улично осветление на територията на гр. Искър, общински мероприятия и детско заведение, находящи се в гр. Искър” по член 181, ал. 4 от ЗОП във връзка с чл. 54 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки   На 27.04.2020 год. от 11.00 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 306/23.04.2020 г. на Кмета на община…