Get Adobe Flash player

Съобщения

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертите и разглеждане на документите за подбор на участниците в публично състезание за възлагане на обществената поръчка с предмет
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ  за отваряне на офертите и разглеждане на документите за подбор на участниците в публично състезание за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Изпълнение на строителни дейности по проект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на административна общинска сграда за нуждите на Общинска администрация - УПИ VІІІ-689; кв.20; гр.Искър, община Искър“ по член 181, ал. 4 от ЗОП във връзка с чл. 54 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки             На 28.04.2020 год. от 10.30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 307 от 23.04.2020 г. на Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване…
СЪОБЩЕНИЕ  ЗА ОТВАРЯНЕ НА ПЛИК  С НАДПИС „ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ”              Относно: „Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти присъединени на ниво ниско напрежение при условията на свободен пазар за нуждите на община Искър – улично осветление на територията на гр. Искър, общински мероприятия и детско заведение, находящи се в гр. Искър”
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ  ЗА ОТВАРЯНЕ НА ПЛИК  С НАДПИС „ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ”              Относно: „Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти присъединени на ниво ниско напрежение при условията на свободен пазар за нуждите на община Искър - улично осветление на територията на гр. Искър, общински мероприятия и детско заведение, находящи се в гр. Искър”   На 30.04.2020 г. (четвъртък) от 10.30 часа в Заседателната зала на община Искър, етаж втори, Комисията назначена със Заповед № 306/23.04.2020 г. на  Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в процедура…
Съобщение за отваряне на оферти  за отваряне на офертите и разглеждане на документите за подбор на участниците в публично състезание за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти присъединени на ниво ниско напрежение при условията на свободен пазар за нуждите на община Искър – улично осветление на територията на гр. Искър, общински мероприятия и детско заведение, находящи се в гр. Искър”
Публикувано на
Съобщение за отваряне на оферти  за отваряне на офертите и разглеждане на документите за подбор на участниците в публично състезание за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти присъединени на ниво ниско напрежение при условията на свободен пазар за нуждите на община Искър - улично осветление на територията на гр. Искър, общински мероприятия и детско заведение, находящи се в гр. Искър” по член 181, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 54 от Правилника за прилагане на Закона за обществените…
Съобщение относно промяна на приходната сметка на община Искър от 01.05.2020година.
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с предстоящото вливането на Експресбанк в Банка ДСК, Ви уведомяваме, че  новата Приходна сметка на ОБЩИНА ИСКЪР за МЕСТНИ ДАНЪЦИ и ТАКСИ от 01.05.2020 г. е: БАНКА ДСК, BIC: STSABGSF,  IBAN: BG55STSA93008418008591       
Съобщение за отваряне на ценовите оферти на обществената поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски, училищно и социално заведения в община Искър и за осигуряване на топъл обяд по седем обособени позиции”
Публикувано на
Съобщение за отваряне на ценовите оферти на обществената поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски, училищно и социално заведения в община Искър и за осигуряване на топъл обяд по седем обособени позиции”   На 24.04.2020 год. от 10.30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 116/24.02.2020 г. на  Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в  публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски, училищно и социално заведения в община Искър и за осигуряване на топъл обяд по…