Get Adobe Flash player

Административни услуги

Административни услуги от групата „НОТАРИАЛНА ДЕЙНОСТ“


ИмеДата на качванеРазмерСваляния
03. „Нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни волеизявления и не подлежат на вписване“ (уникален идентификатор № 2015    [05.10.2017]   [122.5 KiB]   [8 сваляния]
02. „Нотариално удостоверяване на преписи и извлечения от документи и книжа“ (уникален идентификатор № 2072)    [05.10.2017]   [194.8 KiB]   [7 сваляния]
01. „Нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието на пълномощно по чл.37 от закона за задълженията и договорите (уникален идентификатор № 2094)    [05.10.2017]   [200.0 KiB]   [8 сваляния]

Услуги ТСУ


ИмеДата на качванеРазмерСваляния
04. Молби за УТ и ОС.    [10.04.2017]   [276.5 KiB]   [33 сваляния]
03. Декларация за удостоверение да търпимост.    [10.04.2017]   [29.5 KiB]   [23 сваляния]
02. Молба административен адрес    [10.04.2017]   [40.5 KiB]   [25 сваляния]
01. Заявление за отдаден под наем.    [10.04.2017]   [30.5 KiB]   [25 сваляния]

Услуги ГРАО


ИмеДата на качванеРазмерСваляния
03. Заявление    [10.04.2017]   [30.5 KiB]   [34 сваляния]
02. Искане за издаване на удостоверение за наследници.    [10.04.2017]   [55.5 KiB]   [33 сваляния]
01. Услуги ГРАО    [10.04.2017]   [28.4 KiB]   [40 сваляния]

Услуги МДТ


ИмеДата на качванеРазмерСваляния
35. Искане за прихващане или възстановяване    [10.04.2017]   [180.5 KiB]   [23 сваляния]
34. Издаване на удостоверение за платен данък върху превозните средства    [10.04.2017]   [181.4 KiB]   [21 сваляния]
33. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по ЗМДТ    [10.04.2017]   [181.4 KiB]   [27 сваляния]
32. Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък    [10.04.2017]   [181.0 KiB]   [21 сваляния]
31. Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследството    [10.04.2017]   [181.5 KiB]   [22 сваляния]
30. Издаване на удостоверение за ДО на НИ и незавършено строителство    [10.04.2017]   [182.9 KiB]   [20 сваляния]
29. Издаване на удостоверение за декларирани данни    [10.04.2017]   [181.1 KiB]   [21 сваляния]
28. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж    [10.04.2017]   [180.8 KiB]   [22 сваляния]
27. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване    [10.04.2017]   [180.7 KiB]   [20 сваляния]
26. Издаване на препис от документ за платен данък върху превозните средства    [10.04.2017]   [179.2 KiB]   [19 сваляния]
25. Издаване на копие от подадена данъчна декларация    [10.04.2017]   [178.9 KiB]   [19 сваляния]
24. Декларация по чл. 117 от ЗМДТ за облагане с такса за притежаване на куче    [10.04.2017]   [178.7 KiB]   [20 сваляния]
23. Декларация по чл. 61р, ал.5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък    [10.04.2017]   [178.8 KiB]   [18 сваляния]
22. Декларация по чл. 54, ал.4 от ЗМДТ за притежаване на ППС, без леки автомобили    [10.04.2017]   [181.2 KiB]   [17 сваляния]
21. Декларация по чл. 49, ал.3 от ЗМДТ за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества    [10.04.2017]   [178.8 KiB]   [16 сваляния]
20. Декларация по чл. 17, ал.7 от НОАМТЦУ за освобождаване от дейностите сметосъбиране и сметоизвозване    [10.04.2017]   [178.7 KiB]   [24 сваляния]
19. Декларация по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти    [10.04.2017]   [178.6 KiB]   [21 сваляния]
18. Данъчна декларация по чл. 61 н от ЗМДТ за облагане с патентен данък    [10.04.2017]   [178.9 KiB]   [19 сваляния]
17. Искане за издаване на документ    [10.04.2017]   [179.7 KiB]   [19 сваляния]
16. Искане за данъчна оценка    [10.04.2017]   [211.0 KiB]   [26 сваляния]
15. Заявление за достъп до електронна услуга, предоставяна от Община Искър, чрез персонален идентификационен номер    [10.04.2017]   [178.4 KiB]   [23 сваляния]
14. Декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване от:    [10.04.2017]   [194.0 KiB]   [22 сваляния]
13. Декларация по чл.117 от ЗМДТ във връзка с чл.175, ал.1 от ЗВМД за притежаване на куче    [10.04.2017]   [188.5 KiB]   [17 сваляния]
12. Молба за отдаване под наем.    [10.04.2017]   [30.5 KiB]   [17 сваляния]
11. Молба административен адрес    [10.04.2017]   [40.5 KiB]   [17 сваляния]
10. Искане за прихващане или възстановяване     [10.04.2017]   [37.0 KiB]   [18 сваляния]
09. Декларация по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък    [10.04.2017]   [102.0 KiB]   [15 сваляния]
08. Данъчна декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък.    [10.04.2017]   [383.5 KiB]   [17 сваляния]
07. Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от змдт за притежавано пътно превозно средство, без леки автомобили    [10.04.2017]   [54.0 KiB]   [17 сваляния]
06. Декларация по чл. 54, ал. 1 от закона за местните данъци и такси за притежаван лек автомобил    [10.04.2017]   [57.5 KiB]   [21 сваляния]
05. Декларация по чл. 49, ал. 3 от закона за местните данъци и такси за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества    [10.04.2017]   [87.0 KiB]   [14 сваляния]
04. Декларация по чл. 32, ал. 1 от закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху наследствата    [10.04.2017]   [145.0 KiB]   [16 сваляния]
03. по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти.    [10.04.2017]   [388.5 KiB]   [22 сваляния]
02. Декларация за търпимост    [10.04.2017]   [29.5 KiB]   [16 сваляния]
01. Бланки УТ, ОС    [10.04.2017]   [276.5 KiB]   [32 сваляния]