Get Adobe Flash player

Местни приходи

ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ И ИНФОРМАЦИЯ –Гр.ИСКЪР

 МЕСТНИ ПРИХОДИ

1. Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху недвижими имоти, за новопостроени или придобити по друг начин имоти на територията на Общината, съгластно чл.14 от ЗМДТ.

Необходими документи:

  • Декларация по образец
  • Копие на документа за придобиване
  • Копие на квитанция за платени данъци/ данък за придобиване/
  • Копие на удостоверение за наследници
  • Копие на документа, удостоверяващ промяната на обстоятелството
  • Такса : 2 лв. заверка на декларация
  • Срок за приемане: 2 –месечен от :
    покупко- продажбата
    издаване на протокол Образец №16 за новопостроени сгради
    дарение
  • Срок за приемане: 6-месечен от:
    придобиване на имоти по наследство;
    Технология на извършване: ЦУИ – гише №2

2. Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху нежилищни имоти, придобити от фирми и предприятия, съгластно чл.14 от ЗМДТ във връзка с чл.17 от ЗМДТ.

Необходими документи:

  • Декларация по образец
  • Копие на документа за придобиване
  • Копие на квитанция за платен данък придобиване
  • Други документи, удостоверяващи направената промяна
  • Такса: 4 лв.
    Срок за приемане:2-месечен от придобиването, съответно учредяване право на ползване.
    Технология на извършване:ЦУИ – гише №2
  • Забележка:За жилищни и нежилищни имоти се подава Декларация и по чл.14от ЗМДТ.
    Срокове: 2-месеца от придобиването.

03.Приемане и обработка на декларации за облагане с данък върху наследствата, съгластно чл.32 от ЗМДТ.

Необходими документи:

  • Декларация по образец
  • Копие на удостоверение за наследници
  • Копие на данъчна оценка за недвижимия имот, находящ се извън Община Искър
  • Копие на извлечение от банка – по влогове и по кредити
  • Копие на удостоверение за застрахователна стойност на преводното средство, включително и ако е спряно от движение
  • Копие на извлечение от баланс, ако наследодателят притежава дялово участие в търговски дружества. Удостоверение за платен данък върху наследство се издава след подаване на писмено искане.
  • Такса: безплатно
    Срок за приемане – 6-месечен от откриване на наследството по последното местожителство на наследодателя.Наследството се открива със смърта на физическото лице.Преки наследници на починалия не подават декларация по чл.32 от ЗМДТ.
  • Технология на извършване: ЦУИ – гише №2

04.Приемане и обработване на декларации за облагане с данък при придобиване на имущества, съгластно чл.49,ал.3от ЗМДТ.

Необходими документи:

  • Декларация по образец
  • Договор за дарение
  • Такса: безплатно
    Срок за приемане: 2-месечен от придобиване на дарението.

 

05.Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху превозни средства, съгластно чл.54 от ЗМДТ.

  • Декларация по образец за притежаван лек автомобил
  • Декларация по образец за притежавано пътно превозно средство, без леки автомобили
  • Декларация по образец за притежавано плавателно средство
  • Декларация по образец за притежавано въздухоплавателно средство

Необходими документи:

  • копие на документа за придобиване – митническа декларация, договор за покупко- продажба, договор за дарение, фактура удостоверение за наследници.
  • копие на свидетелство за регистрация І част / големия талон/
  • копие на квитанция за платен данък / данък придобиване, пътен данък,данък МПС/
  • удостоверение за застрахователна стойност
  • копие на пълномощно при пеобходимост
  • копие на Експертно решение на ТЕЛК за инвалидност над 50%
  • Забележка:Декларация за бракуване, отчисляване при продажба или откраднато превозно средство се подава заедно със Служебна бележка от КАТ или копие на договора за покупко- продажба. Молба- декларация за отпускане в движение на превозното средство се попълва по образец.
  • Такса: Безплатно

06.Приемане и обработване на декларации за освобождаване на такса за сметосъбиране, сметоизвозване и за обезвреждане на битови отпадъци.

Необходими документи:

  • Декларация по образец
  • Такса: безплатно
    Срок на приемане: от 01.11.до .31.12 на предходната година за имоти, които не са декларирани като основно жилище и не се използват през цялата година.
  • Технология на извършване: ЦУИ – гише №2

07. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот

Необходими документи:

  • Молба по образец
  • Копие на документ за собственост
  • Копие на удостоверение за наследници / при необходимост/
  • Характеристика на земя
  • Такса: 6 лв. Такса: 10 лв. Такса: 15 лв.
    Срок: Обикновена до 5 дни Срок: бърза до 3 дни Срок: Експресна до 8 часа
  • Технология на извършване: ЦУИ – гише №2

08.Заверяване на молби – декларации за обстоятелствена проверка

Необходими документи:

  • Молба декларация по образец
  • Такса: 10 лв
    Срок: експресна до 8 часа.
  • Технология на извършване: ЦУИ – гише №2

09. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на незавършено строителство

Необходими документи:

  • Молба по образец
  • Декларация по чл.14 от ЗМД ,заверена от от „Дирекция „СА”- Община Искър
  • Констативен протокол от Дирекция „СА” – Община Искър, удостоверяващ степента на завършеност на обекта и обяснителна записка от лицензиран оценител.
  • Такса: 6 лв. Такса: 10 лв. Такса: 15 лв.
    Срок: Обикновена 5дни Срок: Бърза до 3 дни Срок: Експресна до 8 часа
  • Технология на извършване: ЦУИ – гише №2

10.Издаване на удостоверение за декларирани данни.

Необходими документи:

  • Искане по образец
  • Копие на удостоверение за раждане за непълнолетни членове на семеиството
  • Такса: 4.00лв.
    Срок за изпълнение: до 8 часа
  • Технология на извършване: ЦУИ – гише №2

11. Издаване на удостоверение за платен данък върху превозни средства

Необходими документи:

  • Искане по образец
  • Данъчните удостоверения се издават на собственици, наследници, заветници или на упълномощени от тях лица.
  • Такса : 4 лв
    Срок за изпълнение: до 8 часа
  • Технология на извършване: ЦУИ – гише №2

12. Издаване на удостоверение за платен данък върху недвижими имоти и такси за битови отпадъци.

Необходими документи:

  • Искане по образец
  • Данъчните удостоверения се издават на собственици, наследници, заветници или на упълномощени от тях лица.
  • Такса: 4 лв.
    Срок за изпълнение: до 8 часа
  • Технология на извършване: ЦУИ – гише №2

13. Издаване на удостоверение за платен данък върху наследство.

Необходими документи:

  • Искане по образец
  • Копие на нотариално заверено пълномощно, когато искането се подава от пълномощник
  • Такса: 4 лв.
    Срок на изпълнение: до 3 работни дни
    Технология на извършване: ЦУИ – гише №2

Необходими документи:

  • Искане по образец
  • Копие на нотариално заверено пълномощно, когато искането се подава от пълномощник.
  • Такса: 8 лв.
    Срок на изпълнение: до 8 часа.
  • Технология на извършване: ЦУИ – гише №2

14.Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по ЗМДТ.
/ чл.87,ал.6 ДОПК/

Необходими документи:

  • Искане по образец
  • Копие на нотариално заверено пълномощно, когато искането се подава от пълномощник.
  • Такса: 4 лв.
    Срок на изпълнение: до 3 дневен от подаване на искането.
  • Такса: 8 лв.
    Срок на изпълнение: до 8 часа.
  • Технология на извършване: ЦУИ – гише №2

15.Издаване на дубликат от подадени данъчни декларации.

Необходими документи:

  • Искане по образец
  • Квитанция за платена цена и услуга
  • Такса: 4 лв.
    Срок за изпълнение: 3-дневен от подаване на искането.
  • Технология на извършване: ЦУИ – гише №2

16.Искане за прихващане и възстановяване на недължимо платени данъци, такси, глоби и имуществени санкции наоснование чл.129,ал.1ДОПК.

Необходими документи:

  • Искане по образец
  • Копие на нотариално заверено пълномощно, когато искането се подава от пълномощник.
  • Копие от квитанция за платен данък
  • Такса: 4 лв.
    Срок на изпълнение: 30-дневен от подаване на искането
  • Технология на извършване: ЦУИ – гише №2

17. Приемане и обработване на декларация за имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, съгластно чл.25, ал.2 от ЗМДТ.

Необходими документи:

  • Искане по образец
  • Копие на документа за придобиване
  • Копие на документа удостоверяващ намалената работоспособност
  • Копие на удостоверение за наследници
  • Такса: заверка декларация 2 лв.
    Срок за приемане: 2 – месечен от документа за намалената работоспособност
    Технология на извършване: ЦУИ – гише №2

18.Приемане на декларации за определяне на такса смет, според количеството на битовите отпадъци.

Необходими документи:

  • Декларация по образец
  • Такса: безплатно
    Срок за приемане: от 01.11.до 31.12.на преходната година.
  • Технология на извършване: ЦУИ – гише №2