Get Adobe Flash player

Достъп до информация

ИмеДата на качванеРазмерСваляния
Icon of 20.Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата на община Искър за сферата  на дейност на общинската администрация, както и форматите, в които е достъпна20.Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата на община Искър за сферата на дейност на общинската администрация, както и форматите, в които е достъпна    [19.03.2020]   [53.0 KiB]   [25 сваляния]
Icon of 19.     Регистър на издадените удостоверения за въвеждане в експлоатация  през 2019 и 2020 г.19. Регистър на издадените удостоверения за въвеждане в експлоатация през 2019 и 2020 г.    [25.02.2020]   [15.4 KiB]   [29 сваляния]
Icon of 18. Регистър на издадените разрешения за строеж през 2019 и 2020 г.18. Регистър на издадените разрешения за строеж през 2019 и 2020 г.    [25.02.2020]   [18.9 KiB]   [27 сваляния]
Icon of 17. Регистър на изработените ПУП и измененията им през 2019г.17. Регистър на изработените ПУП и измененията им през 2019г.    [25.02.2020]   [13.8 KiB]   [21 сваляния]
Icon of 16. Регистър на изработените ПУП и измененията им през 2020г.16. Регистър на изработените ПУП и измененията им през 2020г.    [25.02.2020]   [13.5 KiB]   [22 сваляния]
Icon of 15. ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИ И ОБРАБОТЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ДОИ) В ОБЩИНА ИСКЪР ЗА 2019 г.15. ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИ И ОБРАБОТЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ДОИ) В ОБЩИНА ИСКЪР ЗА 2019 г.    [12.02.2020]   [237.2 KiB]   [18 сваляния]
Icon of 14. РЕГИСТЪР НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ДОСТЪП  ДО  ИНФОРМАЦИЯ И ДВИЖЕНИЕТО ИМ В ОБЩИНА ИСКЪР ПРЕЗ 2019 ГОДИНА 14. РЕГИСТЪР НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ И ДВИЖЕНИЕТО ИМ В ОБЩИНА ИСКЪР ПРЕЗ 2019 ГОДИНА     [12.02.2020]   [145.3 KiB]   [15 сваляния]
Icon of 13. Годишен отчет за 2018 год.13. Годишен отчет за 2018 год.    [22.02.2019]   [189.6 KiB]   [55 сваляния]
Icon of 12.Регистър на издадените удостоверения за въвеждане в експлоатация през 2018г.12.Регистър на издадените удостоверения за въвеждане в експлоатация през 2018г.    [29.01.2019]   [13.8 KiB]   [119 сваляния]
Icon of 11.Регистър на издадените удостоверения за строеж през 2017г.11.Регистър на издадените удостоверения за строеж през 2017г.    [29.01.2019]   [21.6 KiB]   [128 сваляния]
Icon of 10.Регистър на изработените ПУП и измененията им през 2018г.10.Регистър на изработените ПУП и измененията им през 2018г.    [29.01.2019]   [14.7 KiB]   [116 сваляния]
Icon of 09. Отчет за достъп до информация за 2017 година09. Отчет за достъп до информация за 2017 година    [22.02.2018]   [246.0 KiB]   [123 сваляния]
Icon of 08. Регистър на удостоверенията за въвеждане в експлоатация 2017-0102201815590708. Регистър на удостоверенията за въвеждане в експлоатация 2017-01022018155907    [01.02.2018]   [24.4 KiB]   [122 сваляния]
Icon of 07. Регистър на издадените разрешения за строеж-0102201816025207. Регистър на издадените разрешения за строеж-01022018160252    [01.02.2018]   [140.4 KiB]   [137 сваляния]
Icon of 06. Регистър на издадените разрешения за строеж 2018-0102201816262206. Регистър на издадените разрешения за строеж 2018-01022018162622    [01.02.2018]   [23.4 KiB]   [137 сваляния]
Icon of 05. Регистър на одобрените ПУП 2017-0102201816020705. Регистър на одобрените ПУП 2017-01022018160207    [01.02.2018]   [37.8 KiB]   [128 сваляния]
Icon of 04. Вътрешните правила за предоставяне на достъп до обществена информация04. Вътрешните правила за предоставяне на достъп до обществена информация    [27.06.2017]   [2.8 MiB]   [261 сваляния]
Icon of 03. Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата на общитага за сферата на дейността на общинската администрация, както и форматите, в който е достъпна.03. Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата на общитага за сферата на дейността на общинската администрация, както и форматите, в който е достъпна.    [15.02.2017]   [46.5 KiB]   [313 сваляния]
Icon of 02. СПИСЪК на  категориите информация създавана, ползвана и съхранявана в Общинска администрация гр.Искър, подлежащи на класификация като служебна тайна02. СПИСЪК на категориите информация създавана, ползвана и съхранявана в Общинска администрация гр.Искър, подлежащи на класификация като служебна тайна    [19.12.2013]   [185.0 KiB]   [482 сваляния]
Icon of 01. Заявление за достъп до обществена информация01. Заявление за достъп до обществена информация    [19.12.2013]   [27.5 KiB]   [519 сваляния]

Забележка: Съгласно чл.41ж, ал.5, т.3 от ЗДОИ размерът на таксите, събирани от общините се определят от общинския съвет, като определените такси не могат да надвишават размера на таксите, събирани от държавен орган, които се определят с тарифа, приета от Министерския съвет. Към момента тарифа на Министерския съвет не е приета, както и Наредба на общинския съвет гр. Искър.

Съгласно §32, ал.1, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби от ЗДОИ органите на изпълнителната власт в срок от три месеца от влизането в сила на този закон публикуват информация по чл.15, ал.1 и 4 при спазване на изискванията по чл.15а, ал.2 с изключение на информацията за таксите по чл.41ж, която се публикува в срок до един месец след обнародването на тарифата по чл.41ж, ал.5, т.1 или публикуването на тарифата по чл.41ж, ал.5,т.3.