Get Adobe Flash player

Електронни услуги

9000 Заявление за заплащане на глоба по електронен път9415 Декларация по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък
9410 Декларация по чл. 71, т. 1 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване9414 Декларация по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници
9403 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано пътно превозно средство - не повече от 3,5 тона9409 Данъчна декларация по чл. 32, ал. 1 от ЗМТД за облагане с данък върху наследствата
9408 Данъчна декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества9406 Данъчна декларация по чл.14, ал.2 от ЗМДТ за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти - груб строеж
9413 Искане за отписване на публични общински вземания, погасени по давност на основание чл.173, във връзка с чл.171 от ДОПК9412 Данъчна декларация по чл. 61н от Закона за местните данъци и такси за облагане с патентен данък
9411 ИСКАНЕ за прихващане или възстановяване на недължимо платени задължения и такси по ЗМДТ9407 Данъчна декларация по чл. 27 от ЗМДТ за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение
9402 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек или товарен автомобил - max не повече от 3,5 тона9401 Данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти
2131 Издаване на дубликат на документ за платен данък върху превозни средства2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни
2834 Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения2124 Издаване на заверено копие от подадена данъчна декларация по Закона за местните данъци и такси
2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местни данъци и такси
2878 Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверка2393 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж
2126 Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина2517 Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях
2395 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване 2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и за незавършено строителство
2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство910005 Изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал. 2 - 6 от ИК)
910002 Гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) - вписване в избирателните списъци 910007 Образуване на секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
910004 Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс)