Get Adobe Flash player

02. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 19.12.2019 год.

 

Заседания на постоянните комисии при Общински съвет – Искър гр.Искър

 Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“

  1. Отчет за дейността на „Пелофарма“ ЕООД гр.Искър за третото тримесечие на 2019 г.
  2. Отпускане на еднократни финансови помощи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          За становище: Комисия “Устройсто на територията, общинска собственост, благоустройство и промишленост“

  1. Отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост.</