Get Adobe Flash player

Наредби на ОБС

ИмеДата на качванеРазмерСваляния
Icon of НАРЕДБА  ЗА ЦЯЛОСТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ  ПО ПОЕМАНЕТО, ОБСЛУЖВАНЕТО И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ НА ОБЩИНА  ИСКЪРНАРЕДБА ЗА ЦЯЛОСТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПОЕМАНЕТО, ОБСЛУЖВАНЕТО И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ НА ОБЩИНА ИСКЪР    [09.03.2020]   [303.0 KiB]   [38 сваляния]
Icon of НАРЕДБА  №01 за поддържане и опазване на обществения ред и хигиенаНАРЕДБА №01 за поддържане и опазване на обществения ред и хигиена    [15.09.2017]   [94.5 KiB]   [246 сваляния]
Icon of НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ, РАЗПОРЕЖДАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА СПОРТНИ ОБЕКТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСКЪРНАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ, РАЗПОРЕЖДАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА СПОРТНИ ОБЕКТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСКЪР    [31.08.2020]   [290.0 KiB]   [12 сваляния]
Icon of НАРЕДБА № 20 - за определяне размера на местните данъци на територията на община Искър НАРЕДБА № 20 - за определяне размера на местните данъци на територията на община Искър     [09.03.2020]   [348.0 KiB]   [86 сваляния]
Icon of НАРЕДБА №03 предоставяне на концесииНАРЕДБА №03 предоставяне на концесии    [05.04.2016]   [85.5 KiB]   [151 сваляния]
Icon of НАРЕДБА №10 ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ И ЗА РЕДА, ПО КОЙТО СЕ СЪСТАВЯ, ИЗПЪЛНЯВА И ОТЧИТА ОБЩИНСКИЯТ ФОНД "БЪЛГАРСКА ГОРА"НАРЕДБА №10 ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ И ЗА РЕДА, ПО КОЙТО СЕ СЪСТАВЯ, ИЗПЪЛНЯВА И ОТЧИТА ОБЩИНСКИЯТ ФОНД "БЪЛГАРСКА ГОРА"    [20.10.2017]   [52.0 KiB]   [89 сваляния]
Icon of НАРЕДБА №14 за съставянето,изпълнението и отчитането на общинския бюджетНАРЕДБА №14 за съставянето,изпълнението и отчитането на общинския бюджет    [05.04.2016]   [127.5 KiB]   [164 сваляния]
Icon of НАРЕДБА №17 за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на община ИСКЪР  в търговски дружестваНАРЕДБА №17 за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на община ИСКЪР в търговски дружества    [09.03.2020]   [201.5 KiB]   [38 сваляния]
Icon of НАРЕДБА №19  за дейността на община Искър по предоставяне на услуги от домашен социален патронажНАРЕДБА №19 за дейността на община Искър по предоставяне на услуги от домашен социален патронаж    [05.04.2016]   [259.5 KiB]   [160 сваляния]
Icon of НАРЕДБА №21 за реда и условията за извършване на търговска и рекламна дейност на територията на община ИскърНАРЕДБА №21 за реда и условията за извършване на търговска и рекламна дейност на територията на община Искър    [20.10.2017]   [98.0 KiB]   [103 сваляния]
Icon of НАРЕДБА №22   за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на община искърНАРЕДБА №22 за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на община искър    [05.04.2016]   [49.5 KiB]   [149 сваляния]
Icon of НАРЕДБА №23 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА ИСКЪРНАРЕДБА №23 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА ИСКЪР    [05.04.2016]   [160.0 KiB]   [167 сваляния]
Icon of НАРЕДБА №27 за условията и реда за съставяне на  бюджетната прогноза за местните дейности  за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община ИскърНАРЕДБА №27 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Искър    [09.03.2020]   [168.5 KiB]   [39 сваляния]
Icon of НАРЕДБА №28 ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ ПО ЧЛ.225, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСКЪРНАРЕДБА №28 ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ ПО ЧЛ.225, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСКЪР    [20.10.2017]   [59.5 KiB]   [70 сваляния]
Icon of НАРЕДБА №29 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСКЪРНАРЕДБА №29 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСКЪР    [09.03.2020]   [411.3 KiB]   [27 сваляния]
Icon of НАРЕДБА №30 за водене на регистър на детските градини.НАРЕДБА №30 за водене на регистър на детските градини.    [04.10.2016]   [79.4 KiB]   [137 сваляния]
Icon of НАРЕДБА №31 за условията и реда за записване, отписване и преместването на деца в общинските детски градини.НАРЕДБА №31 за условията и реда за записване, отписване и преместването на деца в общинските детски градини.    [05.07.2017]   [34.4 KiB]   [131 сваляния]
Icon of НАРЕДБА №32 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община ИскърНАРЕДБА №32 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Искър    [09.03.2020]   [497.1 KiB]   [52 сваляния]
Icon of НАРЕДБА №33 за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственостНАРЕДБА №33 за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост    [09.03.2020]   [456.7 KiB]   [39 сваляния]