Get Adobe Flash player

Наредби на ОБС

ИмеДата на качванеРазмерСваляния
Icon of НАРЕДБА  общински дългНАРЕДБА общински дълг    [05.04.2018]   [294.5 KiB]   [64 сваляния]
Icon of НАРЕДБА  №01 за поддържане и опазване на обществения ред и хигиенаНАРЕДБА №01 за поддържане и опазване на обществения ред и хигиена    [15.09.2017]   [94.5 KiB]   [189 сваляния]
Icon of НАРЕДБА №03 предоставяне на концесииНАРЕДБА №03 предоставяне на концесии    [05.04.2016]   [85.5 KiB]   [113 сваляния]
Icon of НАРЕДБА №10 ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ И ЗА РЕДА, ПО КОЙТО СЕ СЪСТАВЯ, ИЗПЪЛНЯВА И ОТЧИТА ОБЩИНСКИЯТ ФОНД "БЪЛГАРСКА ГОРА"НАРЕДБА №10 ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ И ЗА РЕДА, ПО КОЙТО СЕ СЪСТАВЯ, ИЗПЪЛНЯВА И ОТЧИТА ОБЩИНСКИЯТ ФОНД "БЪЛГАРСКА ГОРА"    [20.10.2017]   [52.0 KiB]   [54 сваляния]
Icon of НАРЕДБА №14 за съставянето,изпълнението и отчитането на общинския бюджетНАРЕДБА №14 за съставянето,изпълнението и отчитането на общинския бюджет    [05.04.2016]   [127.5 KiB]   [123 сваляния]
Icon of НАРЕДБА №17 ЗА РЕДА ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО И ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ИСКЪР В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА НАРЕДБА №17 ЗА РЕДА ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО И ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ИСКЪР В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА     [08.01.2014]   [194.0 KiB]   [220 сваляния]
Icon of НАРЕДБА №19  за дейността на община Искър по предоставяне на услуги от домашен социален патронажНАРЕДБА №19 за дейността на община Искър по предоставяне на услуги от домашен социален патронаж    [05.04.2016]   [259.5 KiB]   [114 сваляния]
Icon of НАРЕДБА №20  (от 27.12.2019) за определяне размера на местните данъци на територията на община Искър НАРЕДБА №20 (от 27.12.2019) за определяне размера на местните данъци на територията на община Искър     [05.02.2019]   [347.0 KiB]   [119 сваляния]
Icon of НАРЕДБА №21 за реда и условията за извършване на търговска и рекламна дейност на територията на община ИскърНАРЕДБА №21 за реда и условията за извършване на търговска и рекламна дейност на територията на община Искър    [20.10.2017]   [98.0 KiB]   [59 сваляния]
Icon of НАРЕДБА №22   за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на община искърНАРЕДБА №22 за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на община искър    [05.04.2016]   [49.5 KiB]   [114 сваляния]
Icon of НАРЕДБА №23 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА ИСКЪРНАРЕДБА №23 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА ИСКЪР    [05.04.2016]   [160.0 KiB]   [127 сваляния]
Icon of НАРЕДБА №25   за пожарната безопасност на територията на община ИскърНАРЕДБА №25 за пожарната безопасност на територията на община Искър    [05.04.2016]   [85.0 KiB]   [126 сваляния]
Icon of НАРЕДБА №27 за условията и реда за съставяне на  бюджетната прогноза за местните дейности  за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община ИскърНАРЕДБА №27 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Искър    [20.10.2017]   [156.5 KiB]   [43 сваляния]
Icon of НАРЕДБА №28 ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ ПО ЧЛ.225, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСКЪРНАРЕДБА №28 ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ ПО ЧЛ.225, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСКЪР    [20.10.2017]   [59.5 KiB]   [35 сваляния]
Icon of НАРЕДБА №29 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСКЪРНАРЕДБА №29 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСКЪР    [29.11.2019]   [182.5 KiB]   [10 сваляния]
Icon of НАРЕДБА №30 за водене на регистър на детските градини.НАРЕДБА №30 за водене на регистър на детските градини.    [04.10.2016]   [79.4 KiB]   [105 сваляния]
Icon of НАРЕДБА №31 за условията и реда за записване, отписване и преместването на деца в общинските детски градини.НАРЕДБА №31 за условията и реда за записване, отписване и преместването на деца в общинските детски градини.    [05.07.2017]   [34.4 KiB]   [78 сваляния]
Icon of НАРЕДБА №32 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Искър НАРЕДБА №32 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Искър     [01.11.2018]   [288.0 KiB]   [94 сваляния]
Icon of НАРЕДБА №33 за реда за придобиване на право на  собственост и на ограничени вещни права .....НАРЕДБА №33 за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права .....    [01.03.2019]   [84.2 KiB]   [66 сваляния]