Община Искър

Get Adobe Flash player

Съобщение за срока за подаване на заявления и приложенията във връзка с предстоящите избори

Съобщение за срока за подаване на заявления и приложенията във връзка с предстоящите избори

Общинска администрация гр. Искър уведомява избирателите във връзка с предстоящите Избори за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г., че могат да подават писмени заявления до Кмета на община Искър или до Кметовете на кметства на с. Долни Луковит, с. Писарово и с. Староселци, както следва :

  1. 1. Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес, като подаде заявление не по-късно от 26 юни 2021 г. включителноПриложение № 12-НС
  2. Кандидатите за народни представители, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите могат да подадат заявление за гласуване на друго място до общинската администрация по постоянния им адрес не по-късно от 26 юни 2021 г. включителноПриложение № 18-НС.
  3. 3. Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него с писмено заявление до кмета на общината или кмета на кметството – не по-късно от 3 юли 2021 г. включително Приложение № 8 - НС.
  4. В избирателните списъци се вписват, съответно дописват имената на гражданите, които имат право да гласуват, но са пропуснати, както и тези, за които е отпаднало основанието, на което са били заличени, като подадат заявление – Приложение № 9-НС до кмета на общината или кмета на кметството в срок до 10 юли 2021 г.
  5. 5. Не по-късно от 26 юни 2021 г. включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общината по постоянния им адрес или настоящия им адрес, когато своевременно е направено искане по чл.36 ИК за гласуване по настоящ адрес – Приложение № 14-НС.
  6. 6. Избиратели с трайни увреждания, които не са подали заявление в срок до 26 юни 2021 г. включително, могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по – късно от 5 дни (5 юли 2021 г.) преди изборния ден и при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна избирателна комисия. Заявлението (Приложение № 14-НС) трябва да е собственоръчно подписано и подадено до кмета на общината или кмета на кметството, като се приложи копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК. / чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от ИК/.

П О К А Н А за провеждане на консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии (СИК) за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021 г.

П О К А Н А

за провеждане на консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии (СИК) за произвеждане на избори за народни представители

на 11 юли 2021 г.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

В изпълнение на задълженията ми за организационно-техническата подготовка за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание, насрочени на 11-ти юли 2021 г. с Указ № 130 на Президента на Република България, обнародван в ДВ, бр.39 от 12-ти май 2021г., произтичащи от Изборния кодекс (ИК), на основание чл. 91 от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 124-НС от 26  май 2021 г. на ЦИК относно назначаване съставите на СИК за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., Решение № 125-НС от 26 май 2021 г. относно жребий при попълване съставите на СИК и Решение № 17-НС от 26 май 2021 г. на РИК – Плевен,

Ви каня, в качеството Ви на парламентарно представени партиии и коалиции, да вземете участие в провеждането на Консултации за определяне на съставите на Секционните избирателни комисии (СИК) на територията на община Искър, област Плевен, за изборите за Народни представители на 11 юли 2021 г. .

 

Консултациите ще се проведат на03 юни 2021 г. (четвъртък) от 16.00 часа в сградата на Общинска администрация гр. Искър, заседателна зала, ет.2 !

 

За участие в консултациите е необходимо да представите следните документи:

 

а) писмено предложение за състав на секционни избирателни комисии, което съдържа имената и ЕГН на предложените лица, длъжност в комисията, за която се предлагат, образование, специалност, телефон за връзка и партията или коалицията, която ги предлага;

 

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 10.05.2021 г. или заверено от  председателя на коалицията копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 45-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицето/лицата, представляващи партията или коалицията;

 

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

 

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК.

 

Горепосочените документи, изискуеми по Изборния кодекс, остават като неразделна част от протокола на консултациите и се изпращат с предложението на Кмета на община Искър до Районната избирателна комисия – Плевен.

 

В случай че, парламентарно представените партии и коалиции не са направили поименни предложения за полагащия им се брой членове съгласно Решение № 124-НС от 26 май 2021 г. на ЦИК или са направили предложения за по-малък от полагащия им се брой членове, се провеждат допълнителни консултации за попълване на незаетите места между всички участвали в консултациите партии и коалиции при спазване на изискванията на Изборния кодекс и цитираното по-горе решение на ЦИК.

Ако при допълнителните консултации не се постигне споразумение, незаетите места се попълват по предложение на други партии и коалиции, участвали в консултациите при кмета на съответната община/район, чрез жребий съгласно Решение № 125-НС от 26 май 2021 г. на ЦИК.

 

Моля, при определяне на лицата за съставите на СИК да се спазят изискванията на чл. 95 и чл. 96 от Изборния кодекс, както и т.19 от Решение № 124-НС от 26 май 2021 г. на ЦИК.

 

При провеждане на консултациите за определяне на съставите на СИК на територията на община Искър за произвеждане на изборите за Народни представители на 11 юли 2021 г., очаквам Вашите конкретни предложения, с цел провеждане на консултациите в дух на конструктивизъм и диалог!

 

Предложенията за състав на СИК е необходимо да представите на хартиен носител и по електронна поща на адрес: tvasileva@iskarbg.com . За изготвянето на същите можете да ползвате таблица – образец, публикувана на сайта на община Искър на адрес: https://iskarbg.com/предсрочни-избори-за-народно-събрани/ .

 

 

 

 

 

Консултациите за ПСИК ще бъдат допълнително насрочени и ще се проведат не по-късно от 22 юни 2021 г., съгласно решението на ЦИК.

 

 

Приложения:

 

  1. Решение № 124-НС от 26 май 2021 г.;
  2. Решение № 125-НС от 26 май 2021 г.;
  3. Решение № 17-НС от 26 май 2021 г.;
  4. Образец за състав на СИК;

 

 

Поканата и приложенията към нея, както и образеца за състав на СИК са публикувани на сайта на общината на адрес: https://iskarbg.com/предсрочни-избори-за-народно-събрани/ .

 

Предвид епидемиологичната обстановка в страната, се обръщам към Вас с молба при явяването си да спазвате всички изисквания за безопасност, като носите лични предпазни средства !

 

 

 

 

 

Инж.ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ

 Кмет на община Искър

 

 

 

 

Изготвил:

Теменужка Василева

Секретар на общината