Община Искър

Get Adobe Flash player

Обява по мярка 6.4.1 на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“.

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

„Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони“

 

О Б Я В А

На основание решение на Управителния съвет на СНЦ „Местна инициативна група Карлуковски карст –Червен бряг – Искър“, чл. 62, т. 4 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ  и чл. 11, т.10 от Споразумение №РД 50-50/02.07.2018 г. за изпълнение на Стратегията за ВОМР,

 

СДРУЖЕНИЕ МИГ „КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“
обявява процедура за прием на проектни предложения №
BG06RDNP001-19.276 – „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“, мярка 3-6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”, от Стратегията за ВОМР, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

 

СНЦ „Местна инициативна група Карлуковски карст –Червен бряг – Искър“, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 3-6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” от стратегията за ВОМР на „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: №BG06RDNP001-19.276 – „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“, мярка 3-6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” от Стратегията за ВОМР, изпълнявана на територията на „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“

 

Първи прием:

Краен срок за подаване на проектни предложения: 25.03.2020 г., 17:00 часа

Втори прием*

Краен срок за подаване на проектни предложения: 26.05.2020 г., 17:00 часа

*Вторият прием ще бъде проведен при наличие на остатъчен финансов ресурс след първия прием.

Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:

 

– в ИСУН на интернет адрес https://eumis2020.government.bg

–       на електронната страница на „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“ на интернет адрес http://mig-kk.eu/

 –       в офиса на МИГ на адрес: гр. Червен бряг, ул. „Търговска“ № 1.

 

Начин на подаване на проектните предложения:

 

Проектните предложения по настоящата процедура се подават изцяло по електронен път в рамките на срока, определен в обявата и в процедурата за прием на проектни предложения, с използване на Квалифициран електронен подпис /КЕП/, като се използва Информационна система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България – ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg.

Покана за Проектобюджет 2020г.

ПОКАНА

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2020 ГОДИНА

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и Заповед №802/17.12.2019 година на Кмета на Община Искър,

ОБЩИНА  ИСКЪР  КАНИ

 

Всички граждани и заинтересовани лица на обществено обсъждане на проектобюджета на общината за 2020 г. на 21.01.2020 г.  от 11.00 часа в заседателната зала в сградата на общинска администрация, гр. Искър.

Приложения за Проесктобюджет 2020г.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ За отваряне на Плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, съдържащ „Ценовото предложение” на участника в обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР по проект: „Рекултивация и закриване на старото общинско депо за отпадъци в землището на гр. Искър”

СЪОБЩЕНИЕ

За отваряне на Плик  с надпис „Предлагани ценови параметри”,

съдържащ „Ценовото предложение” на участника в обществена поръчка с предмет:

 Изпълнение на СМР по проект: „Рекултивация и закриване на старото общинско депо за отпадъци в землището на гр. Искър

 

На 09.01.2020 год. от 10:00 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 6 от 03.01.2020 г. на Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертата на участника в процедура за възлагане на обществена поръчка с горецитираният предмет.

Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38.

Назначената комисия е в състав, както следва:

Председател:

Теменужка Василева Христова – Секретар на  община Искър;

Членове:

  1. Мария Мартинова Иванова – Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър;
  2. Валентина Йовкова ДрагиевскаСтарши експерт „Образование, култура, здравеопазване, социални дейности, екология” при община Искър.

Председателят на комисията установи, че същата е в пълният си и редовен  състав.

Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващите със състава и правилата за работа на комисията, както и с разпоредбата на чл. 57, ал. 1 от ППЗОП ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

На 06.01.2020 год. на сайта на община Искър е публикувано съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” на участника, който отговаря на предварително обявените изисквания на Възложителя.

На заседанието на комисията не присъства представител на участника в процедурата.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на медиите, както и други лица.

Комисията пристъпи към отваряне на опаковката с надпис „Предлагани ценови параметри“ на допуснатия  и единствен участник в процедурата.

Председателят на комисията отвори плик с надпис „Ценово предложение” на единственият участник № 1 „КАРО ТРЕЙДИНГ” ООД ГР. СОФИЯ.

Оповести се Ценовото предложение, попълнено по Образец № 4 от документацията

Комисията приключи своята работа и състави настоящия протокол на 09.01.2020 г. в 11:00 часа.

Предстои скрючване на договор с избраният изпълнител!

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

 

            Браншовото сдружение на автобусните превозвачи от област Плевен уведомява община Искър, че от 00.01ч. на 13.01.2020 г., в знак на протест, от Автогара Плевен ще бъде преустановен общественият превоз на пътници по редовните автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми, обслужвани от членовете на БСАПОП.

Протестните действия ще продължат до поемане на ясни ангажименти с конкретни срокове и действия от страна на правителството за решаване на поставените от браншовото сдружение проблеми.

 

Общинска администрация – гр.Искър

Съобщение за разширение на трасе на съществуващ общински път.

На основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен Подробен устройствен план – парцеларен   /ПУП –ПП/  за разширение на трасе на съществуващ общински път „„ PVN 3082  /ІІ-13, Искър – Долни Дъбник/ – /ІІІ-1307/ Искър“ с Изграждане на канална мрежа за оптични кабели за широколентов достъп“ .

Трасето на пътя е с дължина 2 486м в землището на гр. Искър.

Засегнати от сервитута на пътя са общински имоти:

пасища, мери №№ 55782.47.1; 55782.47.3; 55782.47.10; 55782.47.21; 55782.47.30; 55782.47.33; 55782.47.35; 55782.47.37; 55782.47.42; 55782.47.57; 55782.47.62; 55782.47.63

полски пътища №№ 55782.47.15; 55782.47.20; 55782.47.25; 55782.47.34; 55782.47.36; 55782.47.39; 55782.36.545.

местни пътища  №№ 55782.47.86; 55782.47.88; 55782.47.89.

МЗХ – стопански двор №№ 55782.47.61; 55782.47.85; 55782.47.87.

складов терен държавна собственост  № 55782.47.65

„Флора 2004“ ООД –  ПИ № 55782.47.58

Проектната документация се намира в стая 212 на община Искър.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

 

инж. ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ

Кмет на община Искър

Icon of ЧЕРТ 1 ЧЕРТ 1 (1.8 MiB)

Icon of ЧЕРТ 2 ЧЕРТ 2 (2.2 MiB)

Icon of ТЕКСТОВА ЧАСТ ТЕКСТОВА ЧАСТ (1.1 MiB)

 

 

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участниците в обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на проект: „Рекултивация и закриване на старото общинско депо за отпадъци в землището на гр. Искър”

СЪОБЩЕНИЕ

за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участниците в обществена поръчка с предмет:

„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на проект: „Рекултивация и закриване на старото общинско депо за отпадъци в землището на гр. Искър”

 

На 06.01.2020 год. от 11.00 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 1 от 02.01.2020 г. на Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертата на участника в процедура за възлагане на обществена поръчка с горецитираният предмет.

Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38.

Назначената комисия е в състав, както следва:

Председател:

Теменужка Василева Христова – Секретар на  община Искър;

Членове:

  1. Мария Мартинова Иванова – Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър;
  2. Валентина Йовкова ДрагиевскаСтарши експерт „Образование, култура, здравеопазване, социални дейности, екология” при община Искър в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство” при община Искър

Председателят на комисията установи, че същата е в пълния си състав.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на медиите, както и други лица.

Председателят на комисията прочете пред всички текста на заповедта за назначаване на комисията, нейния състав, задачи и срок за работа.

Съобразно разпоредбата на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП председателят на комисията получи срещу подпис от г-жа Гергана Божиновска – Главен експерт „Връзки с обществеността и техническо осигуряване” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” (ОППИТО) при община Искър приемо-предавателен протокол на подадените оферти за участие от дата: 03.01.2020 год., заверено „Вярно с оригинала” копие от регистъра за получените оферти за участие и 3 (три) на брой оферти.

Съгласно горепосоченият протокол, оферта за участие в публичното състезание по ЗОП в срока до 16:00 часа на 03.01.2020 г. са подадени от трима участници.

Офертите са подадени в съответствие с изискванията на чл. 47 от ППЗОП и документацията за участие — в запечатана непрозрачна опаковка.

 

Подадените оферти са както следва:

 

№ по ред Юридическо лице /фирма/

Участник,

 

Дата, час подаване на офертата Рег. № по програмата за документооборот Забележка
1. „ВЕДИПЕМА” ЕООД 

ГР. СОФИЯ

20.12.2019 г.;

15:15:38 часа

Рег. № 30-981-22  
2. „КИМА КОНСУЛТ” ЕООД 

ГР. ПЛОВДИВ

30.12.2019 г.;

13:34:22 часа

Рег. № 30-1060-4  
3. ЕТ „ЗОЯ ПАСКАЛЕВА“

 ГР. ПЛЕВЕН

03.01.2020 г.;

15:15:32 часа

Рег. № 30-265-1

 

 

 

 

След получаване на приемо – предавателния протокол за подадените оферти за участие в процедурата и съобразно изискванията на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, председателят прочете пред всички присъстващи имената на лицата, подали оферта за участие в процедурата и прикани членовете на комисията да попълнят декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

Председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. Декларациите бяха събрани от председателя, за да ги предостави на Възложителя ведно с протокола от работата на комисията.

 

След това комисията пристъпи към отваряне на опаковката на участник № 1 „ВЕДИПЕМА” ЕООД  ГР. СОФИЯ:

Председателят на комисията оповести съдържанието й, както и се извърши проверка за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, съгласно изискването на чл. 54, ал.3 от ППЗОП.

В съответствие с изискването на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП тримата членове на комисията подписаха техническото предложение на участника и плика с надпис „Ценово предложение”.

Комисията оповести документите и доказателствата, които опаковката с офертата съдържа и провери съответствието на същите с приложения опис.

 

Комисията пристъпи към отваряне на опаковката на участник № 2 „КИМА КОНСУЛТ” ЕООД  ГР. ПЛОВДИВ:

Председателят на комисията оповести съдържанието й, както и се извърши проверка за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, съгласно изискването на чл. 54, ал.3 от ППЗОП.

В съответствие с изискването на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП тримата членове на комисията подписаха техническото предложение на участника и плика с надпис „Ценово предложение”.

Комисията оповести документите и доказателствата, които опаковката с офертата съдържа и провери съответствието на същите с приложения опис.

 

Комисията пристъпи към отваряне на опаковката на участник № 3 ЕТ „ЗОЯ ПАСКАЛЕВА“ ГР. ПЛЕВЕН:

Председателят на комисията оповести съдържанието й, както и се извърши проверка за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, съгласно изискването на чл. 54, ал.3 от ППЗОП.

В съответствие с изискването на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП тримата членове на комисията подписаха техническото предложение на участника и плика с надпис „Ценово предложение”.

Комисията оповести документите и доказателствата, които опаковката с офертата съдържа и провери съответствието на същите с приложения опис.

            Публичната част от заседанието на комисията приключи след извършването на действията по 54, ал. 3 – 5 от ППЗОП.

Комисията приключи публичното заседанието на 06.01.2020 г. в 11:30 часа.

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР по проект: „Рекултивация и закриване на старото общинско депо за отпадъци в землището на гр. Искър”

СЪОБЩЕНИЕ

 за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в обществена поръчка с предмет:

Изпълнение на СМР по проект: „Рекултивация и закриване на старото общинско депо за отпадъци в землището на гр. Искър

 

На 06.01.2020 год. от 10.00 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 6 от 03.01.2020 г. на Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертата на участника в процедура за възлагане на обществена поръчка с горецитираният предмет.

Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38.

Назначената комисия е в състав, както следва:

Председател:

Теменужка Василева Христова – Секретар на  община Искър;

Членове:

  1. Мария Мартинова Иванова – Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър;
  2. Валентина Йовкова ДрагиевскаСтарши експерт „Образование, култура, здравеопазване, социални дейности, екология” при община Искър в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство” при община Искър

Председателят на комисията установи, че същата е в пълния си състав.

На заседанието на комисията не присъстваха представител на участника.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на медиите, както и други лица.

Председателят на комисията прочете пред всички текста на заповедта за назначаване на комисията, нейния състав, задачи и срок за работа.

Съобразно разпоредбата на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП председателят на комисията получи срещу подпис от г-жа Гергана Божиновска – Главен експерт „Връзки с обществеността и техническо осигуряване” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” (ОППИТО) при община Искър приемо-предавателен протокол на подадените оферти за участие от дата: 03.01.2020 год., заверено „Вярно с оригинала” копие от регистъра за получените оферти за участие и 1 (една) на брой оферта.

Съгласно горепосоченият протокол, оферта за участие в публичното състезание по ЗОП в срока до 16:00 часа на 03.01.2020 г. е подадена от един участник.

Офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47 от ППЗОП и документацията за участие — в запечатана непрозрачна опаковка.

 

Подадената оферта е както следва:

 

№ по ред Юридическо лице /фирма/

Участник,

 

Име, презиме и фамилия на участника  представил офертата или упълномощен представител Дата, час подаване на офертата Рег. № по програмата за документооборот Забележка
1. КАРО ТРЕЙДИНГ” ООД

ГР. СОФИЯ

  03.01.2020 г.;

13:31:58часа

 

Рег. № 30-200-1  

 

След получаване на приемо – предавателния протокол за подадените оферти за участие в процедурата и съобразно изискванията на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, председателят прочете пред всички присъстващи имената на лицата, подали оферта за участие в процедурата и прикани членовете на комисията да попълнят декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

Председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. Декларациите бяха събрани от председателя, за да ги предостави на Възложителя ведно с протокола от работата на комисията.

След това комисията пристъпи към отваряне на опаковката на участник № 1 КАРО ТРЕЙДИНГ” ООД ГР. СОФИЯ:

Председателят на комисията оповести съдържанието й, както и се извърши проверка за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, съгласно изискването на чл. 54, ал.3 от ППЗОП.

В съответствие с изискването на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП тримата членове на комисията подписаха техническото предложение на участника и плика с надпис „Ценово предложение”.

Комисията оповести документите и доказателствата, които опаковката с офертата съдържа и провери съответствието на същите с приложения опис.

            Публичната част от заседанието на комисията приключи след извършването на действията по 54, ал. 3 – 5 от ППЗОП.

Комисията приключи публичното заседанието на 06.01.2020 г. в 10:30 часа.

            Комисията продължи работата си в закрито заседание !