Община Искър

Get Adobe Flash player

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в обществената поръчка с предмет:

СЪОБЩЕНИЕ

 

за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в обществената поръчка с предмет:

 

„Предоставяне на Консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проект: „Благоустрояване на парково пространство, ремонт на открит обект за спортна дейност и изграждане на площадки за игра в гр. Искър, община Искър, включващ следните етапи:

І етап – „Благоустрояване на парково пространство  и изграждане на площадки за игра“ в  гр. Искър, Община Искър;

ІІ етап  –  „Ремонт на открит обект за спортна дейност“ в  гр. Искър, Община Искър – етапа ще се изпълни след осигуряване на средства от страна на възложителя – след окончателно произнасяне по жалба от Община Искър срещу уведомително писмо №160/м 7.2. от 25.04.2019г. на ДФЗ по реда на чл. 182, ал. 1, т. 4 от ЗОП!, открита с Решение № 33 / 28.08.2019 г.

 

по член 181, ал. 4 от ЗОП във връзка с чл. 54 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

            На 19.09.2019 год. от 10.30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 591 от 18.09.2019 г. на Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с горецитираният предмет.

Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38.

Назначената комисия е в състав, както следва:

Председател:

Теменужка Василева Христова – Секретар на  община Искър;

Членове:

 1. Бистра Чавдарова Минковска – Главен експерт „Обществени поръчки” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър
 2. Ани Методиева Емилова – Старши експерт „Социално-икономически дейности, разработване и управление на проекти и по етническите въпроси” в дирекция „Социално икономическо развитие, териториално и селищно устройство” (СИРТСУ) при община Искър

 

Председателят на комисията установи, че същата е в пълния си състав.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците. На заседанието на комисията не присъстваха представители на медиите, както и други лица.

Председателят на комисията прочете пред всички текста на заповедта за назначаване на комисията, нейния състав, задачи и срок за работа.

Съобразно разпоредбата на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП председателят на комисията получи срещу подпис от г-жа Гергана Божиновска – Главен експерт „Връзки с обществеността и техническо осигуряване” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” (ОППИТО) при община Искър приемо-предавателен протокол на подадените оферти за участие до дата: 18.09.2019 год., заверено „Вярно с оригинала” копие от регистъра за получените оферти за участие и 2 (две) на брой оферти.

Съгласно горепосоченият протокол, оферти за участие в публичното състезание по ЗОП в срока до 17:00 часа на 18.09.2019 г. са подали 2 (двама) участници.

Офертите са подадени в съответствие с изискванията на чл. 47 от ППЗОП и документацията за участие — в запечатана непрозрачна опаковка.

 

Подадените оферти са както следва:

 

№ по ред Юридическо лице /фирма/

Участник,

 

Дата, час подаване на офертата Рег. № по програмата за документооборот Забележка
1. „ВИК КОНСУЛТИНГ” ЕООД гр. София 09.09.2019 г.;

14:15:17 часа

Рег. № 30-1069-5  
2. ЕВРОФОНД КЪНСЪЛТИНГ” ЕООД гр. София 18.09.2019 г.;

16:50:55 часа

Рег. № 30-1541-1  

 

След получаване на приемо – предавателния протокол за подадените оферти за участие в процедурата и съобразно изискванията на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, председателят прочете пред всички присъстващи имената на лицата, подали оферти за участие в процедурата и прикани членовете на комисията да попълнят декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

 

Председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. Декларациите бяха събрани от председателя, за да ги предостави на Възложителя ведно с протокола от работата на комисията.

 

След това комисията пристъпи към отваряне на опаковите на участниците, по реда на постъпването й. Предстои работа на комисията.

 

СПИСЪК НА КМЕТСТВАТА, В КОИТО ЩЕ СЕ ПРОИЗВЕДАТ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО В ОБЩИНА ИСКЪР – МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019

СПИСЪК НА КМЕТСТВАТА, В КОИТО ЩЕ СЕ ПРОИЗВЕДАТ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО В ОБЩИНА ИСКЪР – МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019

 

 

Съгласно § 153 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс, във връзка с чл.16, ал.1 от Закона за административно-териториалното устройство,  избори за кмет на кметство в Община Искър ще се проведат в :

 

НАСЕЛЕНО МЯСТО

 

БРОЙ НАСЕЛЕНИЕ

Кметство с. Долни Луковит                          1813 бр.

Кметство с. Писарово                                      784 бр.

Кметство с. Староселци                                   978 бр.

 

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертата и разглеждане на документите за подбор на участник

СЪОБЩЕНИЕ

за отваряне на офертата и разглеждане на документите за подбор на участника в публично състезание за възлагане на обществената поръчка с предмет:

„Изпълнение на строително-монтажни работи с предмет: „Основен ремонт/Реконструкция и ремонт на улична мрежа в община Искър”, включващи две обособени позици: Обособена позиция № 1: „Текущ ремонт на улици в Община Искър”; Обособена позиция № 2: „ Реконструкция на ул. „Христо Смирненски” от ОТ 14 до ОТ 36 гр. Искър”

 

 

На 18.09.2019 год. от 09:00 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 558 от 10.09.2019 г. на Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с горецитираният предмет.

Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38.

 

Назначената комисия е в състав, както следва:

Председател:

Теменужка Василева Христова – Секретар на  община Искър;

Членове:

 1. Мария Мартинова Иванова – Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър;
 2. Радослав Банков Андреев – Главен специалист „Устройство на територията, кадастър и регулация, строителство и инвеститорски контрол” в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство” при община Искър.

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА:

 1. 1. Бистра Чавдарова Минковска

адрес: гр. Искър, община Искър, област Плевен, ул. „Тутракан” № 6

на длъжност: Главен експерт „Обществени поръчки” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър

квалификация: социални дейности.

 

Председателят на комисията установи, че Мария Иванова е в платен годишен отпуск. На нейното място в комисията взе участие Бистра Чавдарова Минковска на длъжност Главен експерт „Обществени поръчки” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър.

Председателят установи, че комисията е в пълният си състав.

 

Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващите със състава и правилата за работа на комисията, както и с разпоредбата на чл. 57, ал. 1 от ППЗОП ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

 

На 11.09.2019 год. на сайта на община Искър е публикувано съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” на участниците, които отговарят на предварително обявените изисквания на Възложителя.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участници в процедурата.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на медиите, както и други лица.

 

Комисията пристъпи към отваряне на опаковката с надпис „Предлагани ценови параметри“ на допуснатия  участник в процедурата.

Председателят на комисията отвори плик с надпис „Ценово предложение” на единственият участник № 1 „ЛЮНИК” ЕООД гр. София за Обособена позиция № 1: „Текущ ремонт на улици в Община Искър”:

 

Оповести се Ценовото предложение, попълнено по Образец № 5 от документацията, а именно:

Комисията констатира, че единственият допуснат участник, не е предложил цена, по-висока от прогнозната стойност.

 

След извършване на публичното оповестяване на ценовото предложение на участника, приключи публичната част от заседанието на комисията и председателят закри същото.

 

Комисията продължи своята работа при закрити врати.

 

Предстои скрючване на договор с избраният изпълнител!

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в договаряне без предварително обявление за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Актуализация на проект: „Реконструкция спортен център гр.Искър, община Искър”.

СЪОБЩЕНИЕ

 

за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в договаряне без предварително обявление за възлагане на обществената поръчка с предмет:

„Актуализация на проект: „Реконструкция спортен център гр.Искър, община Искър”. Проекта се актуализира по отношение на ІІІти  подобект – ”Реконструкция комбинирано игрище „Ханбал, волейбол, баскетбол“ и  „Тенис на корт” с ново наименование: Реконструкция  спортно  игрище   УПИ V-974, кв.158 – външни връзки“ – гр.Искър, община Искър” и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително –монтажни работи по проекта

 

 

На 17.09.2019 год. от 13.30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 590 от 17.09.2019 г. на  Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертата на участника в обществена поръчка с горецитираният предмет.

Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38.

Председателят на комисията установи, че комисията е в пълния си състав.

Назначената комисия е в състав, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Теменужка Василева Христова

на длъжност: Секретар на  община Искър

ЧЛЕНОВЕ:

 1. 1. Бистра Чавдарова Минковска

на длъжност: Главен експерт „Обществени поръчки” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър

 1. Радослав Банков Андреев

на длъжност: Главен специалист „Устройство на територията, кадастър и регулация, строителство и инвеститорски контрол” в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство” при община Искър

На заседанието на комисията за провеждане на договарянето за определяне условията на договора, присъства представител на участника в процедурата, а именно Управителя – арх. Александър Станев и арх. Тошо Станев, които се подписаха в присъствен списък.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на медиите.

Председателят на комисията прочете пред всички присъстващи текста на заповедта за назначаване на комисията, нейния състав, задачи и срок за работа.

Съобразно разпоредбата на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП председателят на комисията получи срещу подпис от г-жа Гергана Божиновска – Главен експерт „Връзки с обществеността и техническо осигуряване” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” (ОППИТО) при община Искър приемо-предавателен протокол за подадената оферта за участие от дата: 17.09.2019 год., заверено „Вярно с оригинала” копие от регистъра за получената оферта за участие и 1 /една/ на брой оферта.

Офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47 от ППЗОП и документацията за участие — в запечатана непрозрачна опаковка, както следва:

№ по ред Юридическо лице /фирма/

Участник

 

Дата, час подаване на офертата Рег. № по програмата за документооборот
1. „АТС 88” ЕООД, ГРАД ПЛЕВЕН 12:57:42 часа;

17.09.2019 г.

Рег. № 30-1340-11

 

 

След получаване на приемо – предавателния протокол за подадените оферти за участие в процедурата и съобразно изискванията на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, председателят прочете пред всички присъстващи имената на лицата, подали оферта за участие в процедурата и прикани членовете на комисията да попълнят декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

Председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. Декларациите бяха събрани от председателя, за да ги предостави на Възложителя ведно с протокола от работата на комисията.

След това комисията пристъпи към отваряне на опаковката на единственият участник:

 1. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на участник № 1 „АТС 88” ЕООД, ГРАД ПЛЕВЕН и се оповести съдържание й.

Комисията оповести документите и доказателствата, които опаковката с офертата съдържа и провери съответствието на същите с приложения опис.

В процеса на работата си комисията направи служебна проверка в Търговския регистър за актуалното състояние на участника в процедурата.

Комисията не установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

При извършената проверка комисията установи, че участник „АТС 88” ЕООД, ГРАД ПЛЕВЕН е представил 1 (един) брой ЕЕДОП, подписан от управителя на дружеството в качеството му на лице по чл. 40, ал. 1, т. 1 от ППЗОП.  ЕЕДОП е попълнен в съответствие с изискванията на закона и условията на Възложителя.

Комисията реши, всички изискуеми от закона и Възложителя документи, свързани с личното състояние и критериите за подбор са представени от участника и съответстват на нормативните изисквания и  тези на Възложителя.

С оглед на гореизложеното комисията единодушно реши участник № 1 „АТС 88” ЕООД, ГРАД ПЛЕВЕН да продължи понататъшното си участие и офертата му в частта Техническо предложение за изпълнение на поръчката да бъде разгледана.

Комисията продължи заседанието си като пристъпи към разглеждане на „Техническото предложение за изпълнение на поръчката” на допуснатият до по нататъшно участие единствен участник № 1 „АТС 88” ЕООД, ГРАД ПЛЕВЕН.

Участникът е представил „Техническото предложение за изпълнение на поръчката” – Образец № 3, като е направени следните предложения:

– Поема ангажимент да изпълни дейностите, предмет на настоящата поръчка в съответствие с изискванията и съгласно действащото законодателство;

Поема ангажимент да изпълни обекта на поръчката в указания срок;

– Гарантира, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно съответствие с представената оферта.

Комисията единодушно реши, че Техническото предложение, представено от Участник   „АТС 88” ЕООД, ГРАД ПЛЕВЕН, отговаря на всички изисквания на Възложителя.

Комисията пристъпи към разглеждане на Ценовото предложение на участник „АТС 88” ЕООД, ГРАД ПЛЕВЕН.

Управителят на „АТС 88” ЕООД, ГРАД ПЛЕВЕН – г-н Станев, потвърди пред комисията предложената обща цена и часовите цени, предложени от него.

След като разгледа офертата на участника, комисията пристъпи към договаряне с участника по изпълнението на поръчката.

 

В резултат на разглеждане на офертата и проведените разговори, назначената от Възложителя комисия и управителя на „АТС 88” ЕООД, ГРАД ПЛЕВЕН се договориха, че изпълнението предмета на поръчката ще се осъществи съгласно клаузите на предварително представеният им за разглеждане проект на договора и за договорената обща цена, съгласно ценовото предложение на участника и предлага сключване на договор с участник „АТС 88” ЕООД, ГРАД ПЛЕВЕН.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ ГРАО

СЪОБЩЕНИЕ

 

Сайта на Главна Дирекция „Гражданска Регистрация и Административно Обслужване“ към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, за справки в избирателните списъци е активен.

Сайта може да бъде достъпен на адрес:  http://www.grao.bg/elections/

Чрез сайта може:

-Да се направи справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване.

-Да се подаде искане за гласуване по настоящ адрес по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена както за гражданите, така и за общинските администрации.

-Да се регистрира удостоверение за гласуване на друго място по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена за общинските администрации.

-Да се информирате за секциите и местата на гласуване.

Активиран е служебния достъп на сайта, откъдето общинските администрации могат да извършват:

-Служебни справки в избирателните списъци

-Обработване на постъпили Искания за гласуване по настоящ адрес

-Регистриране на издадени Удостоверения за гласуване на друго място

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно произвеждане на избори за общински съветници и за кметове

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

         Във връзка с произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г., Общинска администрация – Искър уведомява гражданите:

 • Предварителните избирателни списъци се обявяват на определени със заповед на кмета на общината места в района на избирателната секция и се публикуват на интернет страницата на Общината – в срок до 16 септември 2019 г.
 • Гражданите на други държави – членки на ЕС, които желаят да бъдат вписани в избирателен списък, представят декларация по образец в общинската администрация по адрес на пребиваване в Република България – в срок до 16 септември 2019 г.
 • Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателен списък по настоящ адрес – в срок до 12 октомври 2019 г.
 • Не се издават удостоверения за гласуване на друго място!
 • Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на Общината по постоянен адрес или по настоящ адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл.36 ИК – в срок до 12 октомври 2019 г.
 • На интернет страницата на Общината се публикува списък на заличените лица – в срок до 16 октомври 2019 г.
 • Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него, с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник – в срок до 19 октомври 2019 г.
 • Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока по чл.37, ал.1 от ИК, могат да заявят това при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК– в срок до 21 октомври 2019 г.

      Заявления в Община ИСКЪР се подават:

 • за град Искър: в сградата на Община Искър на адрес:

гр. Искър, ул. „Г.Димитров“ № 38 в Центъра за информация на гражданите

от 08,30 ч. до 17,00 ч.

 • за населените места на Община Искър ( без град Искър) :

в кметствата на населените места

 • електронни заявления могат да се подават на електронен адрес: https://iskarbg.com/mizbori/

Справки в избирателните списъци могат да се правят:

 

СЪОБЩЕНИЕ СИК

 

СЪОБЩЕНИЕ

 В изпълнение на задълженията по чл.18 от Изборния кодекс за организационно-техническа подготовка на изборите за  общински съветници и за кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г., с Указ № 163  на Президента на РБългария, Обн. ДВ. бр.56/ 16.07.2019 год.,  във връзка с чл. 91 от ИК,

Кметът на община Искър г-н Валентин Йорданов насрочва консултации за определяне съставите на Секционните избирателни комисии (СИК) за провеждане на изборите за общински съветници и кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г., съгласно разпоредбите на чл.91 от Изборния кодекс и решение № 1029-МИ от 10.09.2019 г. на ЦИК относно назначаване съставите на СИК за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г.

На консултациите са поканени представители на парламентарно представени партии и коалиции  – ГЕРБ, БСП за България, ДПС, Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО, ПП ВОЛЯ. Поканени са и представители на  Коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ, която не е парламентарно представена, но и има избрани с нейна кандидатска листа членове на Европейския парламент от Република България.

Консултациите ще започнат в 10:00 часа на 17-ти септември 2019 г. (вторник) в заседателната зала на Община Искър, находяща се на втория етаж на административната сграда на ул. „Георги Димитров”№ 38.

 

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в обществената поръчка с предмет:

СЪОБЩЕНИЕ

 

за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в обществената поръчка с предмет:

„Изпълнение на строително-монтажни работи с предмет: „Основен ремонт/Реконструкция и ремонт на улична мрежа в община Искър”, включващи две обособени позици: Обособена позиция № 1: „Текущ ремонт на улици в Община Искър”; Обособена позиция № 2: „ Реконструкция на ул. „Христо Смирненски”

от ОТ 14 до ОТ 36 гр. Искър”

На 11.09.2019 год. от 10.30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 558 от 10.09.2019 г. на Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с горецитираният предмет.

Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38.

Назначената комисия е в състав, както следва:

Председател:

Теменужка Василева Христова – Секретар на  община Искър;

Членове:

 1. Мария Мартинова Иванова – Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър;
 2. Радослав Банков Андреев – Главен специалист „Устройство на територията, кадастър и регулация, строителство и инвеститорски контрол” в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство” при община Искър.

Председателят на комисията установи, че същата е в пълния си състав. На заседанието на комисията не присъства представител на участника.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на медиите, както и други лица.

Председателят на комисията прочете пред всички текста на заповедта за назначаване на комисията, нейния състав, задачи и срок за работа.

Съобразно разпоредбата на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП председателят на комисията получи срещу подпис от г-жа Гергана Божиновска – Главен експерт „Връзки с обществеността и техническо осигуряване” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” (ОППИТО) при община Искър приемо-предавателен протокол на подадените оферти за участие от дата: 09.09.2019 год., заверено „Вярно с оригинала” копие от регистъра за получените оферти за участие и 1 (една) на брой оферта.

Съгласно горепосоченият протокол, оферта за участие в срока до 17:00 часа на 09.09.2019 г. е подал само 1 (един) участник.

Офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47 от ППЗОП и документацията за участие — в запечатана непрозрачна опаковка.

 

Подадената оферта е както следва:

 

№ по ред Юридическо лице /фирма/

Участник,

 

Дата, час подаване на офертата Рег. № по програмата за документооборот Забележка
1. „ЛЮНИК” ЕООД гр. София 09.09.2019 г.;

11:52:18 часа

Рег. № 30-1376-3  

 

След получаване на приемо – предавателния протокол за подадените оферти за участие в процедурата и съобразно изискванията на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, председателят прочете пред всички присъстващи имената на лицата, подали оферта за участие в процедурата и прикани членовете на комисията да попълнят декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

Председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. Декларациите бяха събрани от председателя, за да ги предостави на Възложителя ведно с протокола от работата на комисията.

След това комисията пристъпи към отваряне на опаковата на единственият участник, както следва:

 1. Първо се отвори офертата на участник № 1 „ЛЮНИК” ЕООД гр. София, подал за двете обособени позиции.

             Комисията констатира следното за Обособена позиция № 1: „Текущ ремонт на улици в Община Искър”:

Председателят на комисията оповести съдържанието й, както и се извърши проверка за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, съгласно изискването на чл. 54, ал.3 от ППЗОП.

В съответствие с изискването на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП тримата членове на комисията подписаха техническото предложение на участника и плика с надпис „Ценово предложение”.

Комисията оповести документите и доказателствата, които опаковката с офертата съдържа и провери съответствието на същите с приложения опис.

            Комисията констатира следното за Обособена позиция № 2: „Реконструкция на ул. „Христо Смирненски” от ОТ 14 до ОТ 36 гр. Искър”:

Председателят на комисията оповести съдържанието й, както и се извърши проверка за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, съгласно изискването на чл. 54, ал.3 от ППЗОП.

В съответствие с изискването на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП тримата членове на комисията подписаха техническото предложение на участника и плика с надпис „Ценово предложение”.

Комисията оповести документите и доказателствата, които опаковката с офертата съдържа и провери съответствието на същите с приложения опис.

 

            Публичната част от заседанието на комисията приключи след извършването на действията по 54, ал. 3 – 5 от ППЗОП.

 

Комисията продължи работата си в закрито заседание !

 

           

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в договаряне без предварително обаявление за възлагане на обществената поръчка с предмет:

СЪОБЩЕНИЕ

 

за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в договаряне без предварително обаявление за възлагане на обществената поръчка с предмет:

 

На 10.09.2019 год. от 13.30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед на  Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертата на участника в обществена поръчка с горецитираният предмет.

Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38.

Председателят на комисията установи, че комисията е в пълния си състав.

Назначената комисия е в състав, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Теменужка Василева Христова

на длъжност: Секретар на  община Искър

ЧЛЕНОВЕ:

 1. Мария Мартинова Иванова

на длъжност: Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър

 1. Радослав Банков Андреев

на длъжност: Главен специалист „Устройство на територията, кадастър и регулация, строителство и инвеститорски контрол” в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство” при община Искър

На заседанието на комисията за провеждане на договарянето за определяне условията на договора, присъства представител на участника в процедурата, а именно Управителя – арх. Александър Станев и арх. Тошо Станев, които се подписаха в присъствен списък.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на медиите.

Председателят на комисията прочете пред всички присъстващи текста на заповедта за назначаване на комисията, нейния състав, задачи и срок за работа.

Съобразно разпоредбата на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП председателят на комисията получи срещу подпис от г-жа Гергана Божиновска – Главен експерт „Връзки с обществеността и техническо осигуряване” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” (ОППИТО) при община Искър приемо-предавателен протокол за подадената оферта за участие от дата: 02.08.2019 год., заверено „Вярно с оригинала” копие от регистъра за получената оферта за участие и 1 /една/ на брой оферта.

Офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47 от ППЗОП и документацията за участие — в запечатана непрозрачна опаковка, както следва: „АТС 88” ЕООД, ГРАД ПЛЕВЕН.

Комисията прие направените предложение и предложената цена от участника и предлага сключване на договор с участник „АТС 88” ЕООД, ГРАД ПЛЕВЕН.