Община Искър

Get Adobe Flash player

О Б Я В А за набиране на български граждани, отговарящи на изискванията на чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, желаещи да получат специална военна подготовка през 2019 г.

О  Б  Я  В  А

за набиране на български граждани, отговарящи на изискванията на чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, желаещи да получат специална военна подготовка през 2019 г.

 

Централно военно окръжие Ви информира, че военните окръжия в областните градове приемат документи на кандидати за обучение по специална военна подготовка. Обучението ще се проведе, както следва:

№ по ред Структура, провеждаща курса „Специална военна подготовка“ Период за обучение Срок за подаване на документи
1. НВУ „Васил Левски“

Факултет „Общовойскови” –

гр. Велико Търново

Курс „Тактика на мотопехотните войски”

(ВОС 1033)

08.04. – 19.04.2019 г. 22.02.2019 г.
2. НВУ „Васил Левски“

факултет „Артилерия, ПВО и КИС” – гр. Шумен

Курс „Комуникационни и информационни системи във въоръжените сили”

(ВОС 4103)

03.06. – 14.06.2019 г. 19.04.2019 г.
09.09. – 20.09.2019 г. 26.07.2019 г.
3. ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” –           гр. Варна

Курс „Военноморска подготовка” (ВОС 3233)

12.08. – 30.08.2019 г. 28.06.2019 г.

Обучението в курсове по специална военна подготовка се провежда само с български граждани успешно завършили обучението в курс по „начална военна подготовка”.

За времето на обучението на кандидатите се осигурява:

 • настаняване, хранене, униформено облекло, лични предпазни средства, специално и работно облекло и друго вещево имущество и снаряжение;
 • безплатно медицинско и психологическо обслужване;
 • задължително застраховане.

 

За повече информация, моля посетете най-близката структура на Централно военно окръжие (военните окръжия в областните градове или офисите за водене на военен отчет в общините/районите

О Б Я В А за набиране на български граждани, отговарящи на изискванията на чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България без военна подготовка, желаещи да получат начална военна подготовка през 2019 г.

О  Б  Я  В  А

за набиране на български граждани, отговарящи на изискванията на чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България без военна подготовка, желаещи да получат начална военна подготовка през 2019 г.

 

Централно военно окръжие Ви информира, че военните окръжия в областните градове приемат документи на кандидати за обучение по начална военна подготовка. Обучението ще се проведе, както следва:

№ по ред Структура, провеждаща курса „Начална военна подготовка“ Период за обучение Срок за подаване на документи
1. Единен център за начална подготовка (ЕЦНП) – гр. Плевен 11.03. – 05.04.2019 г. 15.02.2019 г.
30.09. – 25.10.2019 г. 16.08.2019 г.
2. НВУ „Васил Левски“

Факултет „Общовойскови” –

гр. Велико Търново

13.05. – 07.06.2019 г. 29.03.2019 г.
24.06. – 19.07.2019 г. 10.05.2019 г.
3. НВУ „Васил Левски“

факултет „Артилерия, ПВО и КИС” – гр. Шумен

26.08. – 20.09.2019 г. 12.07.2019 г.
4. ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” –           гр. Варна 15.07. – 09.08.2019 г. 31.05.2019 г.

Кандидатите по чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България трябва да отговарят на следните изисквания:

 • да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство;
 • да са годни и психологически пригодни за военна служба;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 • срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.

За времето на обучението на кандидатите се осигурява:

 • настаняване, хранене и униформа;
 • безплатно медицинско обслужване;
 • задължително застраховане.

За повече информация, моля посетете най-близката структура на Централно военно окръжие (военните окръжия в областните градове или офисите за водене на военен отчет в общините/районите).

Съобщение за отваряне на ценовите оферти

Съобщение за отваряне на ценовите оферти

             На 10.01.2019 год. от 10:30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 432 /17.12.2018 г. на Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски, училищно и социално заведения в община Искър и за осигуряване на топъл обяд и училищен плод, по седем обособени позиции, открита с Решение № 52/22.11.2018 г.

Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров“ № 38.

Назначената комисия е в състав, както следва:

Председател:

            Теменужка Василева Христова Секретар на община Искър;

Членове:

 1. Бистра Чавдарова Минковска – Главен експерт „Обществени поръчки” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър;
 2. Мария Мартинова Иванова – Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър;
 3. Величка Дикова Косташка Директор на ДГ „Мара Балева” гр. Искър;
 1. Ани Методиева Емилова – Старши експерт “Социално-икономически дейности, разработване и управление на проекти и по етническите въпроси” в дирекция „Социално икономическо развитие, териториално и селищно устройство” (СИРТСУ) при община Искър.

Председателят на комисията установи, че същата е в пълния си редовен състав.

Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващите със състава и правилата за работа на комисията, както и с разпоредбата на чл. 57, ал. 1 от ППЗОП ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

На 07.01.2019 год. на сайта на община Искър е публикувано съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти по съответните обособени позиции.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците.

Не присъстваха представители на медиите, както и други лица.

Председателят на комисията обяви резултатите от оценяването на офертите по другите показатели съгласно изискванията а чл. 56, ал.3 от ППЗОП.

След това комисията пристъпи към отваряне на опаковките с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника.

Предстои сключване на договор!

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОДИНА

ПОКАНА

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОДИНА

 

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и Заповед №448/31.12.2018 година на Кмета на Община Искър,

ОБЩИНА  ИСКЪР  КАНИ

 

Всички граждани и заинтересовани лица на обществено обсъждане на проектобюджета на общината за 2019 г. на 14.01.2019 г.  от 10.00 часа в заседателната зала в сградата на общинска администрация, гр. Искър.

 

Проект на бюджет 2019 год.
2.7 MiB
19 Downloads
Details

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

На 17.12.2018 год. от 10.30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 432 /17.12.2018 г.  на  Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в  публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски, училищно и социално заведения в община Искър и за осигуряване на топъл обяд и училищен плод, по седем обособени позиции, открита с Решение № 52/22.11.2018 г.

 

Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38.

 

Назначената комисия е в състав, както следва:

Председател:

            Теменужка Василева Христова Секретар на община Искър;

Членове:

 1. Бистра Чавдарова Минковска – Главен експерт „Обществени поръчки” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър;
 2. Мария Мартинова Иванова – Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър;
 3. Величка Дикова Косташка Директор на ДГ „Мара Балева” гр. Искър;
 1. Ани Методиева Емилова – Старши експерт “Социално-икономически дейности, разработване и управление на проекти и по етническите въпроси” в дирекция „Социално икономическо развитие, териториално и селищно устройство” (СИРТСУ) при община Искър.

Председателят на комисията установи, че същата е в пълния си състав.

На заседанието на комисията присъства представител на „Евелин Комерс” ООД, град Плевен, г-жа Таня Дауд, която се подписа в присъствения списък.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на медиите, както и други лица.

Председателят на комисията прочете пред всички присъстващи текста на заповедта за назначаване на комисията, нейния състав, задачи и срок за работа.

Съобразно разпоредбата на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, председателят на комисията получи срещу подпис от г-жа Ивалина Митова – Главен експерт „Връзки с обществеността и техническо осигуряване” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” (ОППИТО) при община Искър приемо-предавателен  протокол за подадената оферта за участие от дата: 17.12.2018 год., и 2 /две/ на брой оферти.

Съгласно горепосоченият протокол, оферти за участие в публичното състезание по ЗОП в срока до 17:00 часа на 14.12.2018 г. са подали 2 (две) дружества.

Офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47 от ППЗОП и документацията за участие — в запечатана непрозрачна опаковка.

 

Оферти са подадени от:

 

№ по ред Юридическо лице /фирма/

Участник,

Адрес за кореспонденция

Име, презиме и фамилия на участника  представил офертата или упълномощен представител Дата, час подаване на офертата Рег. № по програмата за документооборот
1. „ЛТВ – С“ ЕООД,

град Плевен

Подадена с пълномощно

(за обособена позиция № 5)

11:50:00 часа;

14.12.2018 г.

Рег. № 30-1484-1
2. „Евелин Комерс” ООД,

град Плевен

Подадена с Пълномощно за всички обособени позиции 16:55:22 часа;

14.12.2018 г.

Рег. № 30-936-12

 

След получаване на приемо – предавателния протокол за подадените оферти за участие в процедурата и съобразно изискванията на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, председателят прочете пред всички присъстващи имената на лицата, подали оферта за участие в процедурата и прикани членовете на комисията да попълнят декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

 

Председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. Декларациите бяха събрани от председателя, за да ги предостави на Възложителя ведно с протокола от работата на комисията.

 

След това комисията пристъпи към отваряне на опаковките по седемте обособени позиции, за които участниците са подали оферти, по реда на тяхното постъпване.

Предстои работа на комисията и избор на изпълнител!

Съобщение за отваряне на оферти на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на „Селска здравна служба” в с. Долни Луковит”

   Съобщение за отваряне на оферти

на обществена поръчка с предмет:

Ремонт на „Селска здравна служба” в с. Долни Луковит”

 

 

 

Днес, 23.11.2018 год., в изпълнение на Заповед № 410/22.11.2018 г. на  Кмета на община Искър от 13.30 часа в Заседателната зала на община Искър се събра комисия в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Теменужка Василева Христова – Секретар на  община Искър

ЧЛЕНОВЕ:

 1. Радослав Банков Андреев – Главен специалист „Устройство на територията, кадастър и регулация, строителство и инвеститорски контрол” в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство” при община Искър
 2. Мария Мартинова Иванова – Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър

 

със задача: На 23.11.2018 год., (петък) от 13.30 часа, в заседателната зала на община Искър, назначената комисия да получи и отвори подадената оферта за участие в процедурата.

Председателят на комисията откри заседанието.

 

Председателят на комисията отбеляза, че съгласно чл. 187, ал. 1 от ЗОП на 15.05.2018 г. е публикувана Обявата с Изх. № 15-14-32/15.05.2018 г. в „профила на купувача“ на сайта на община Искър –  със срок за подаване на оферти до 12:00 часа на 23.11.2018 год. с предмет: Ремонт на „Селска здравна служба” в с. Долни Луковит”.

 

В срока, посочен в горецитирана покана е постъпила само една оферта.

 

Председателят на комисията прочете пред всички присъстващи текста на заповедта за назначаване на комисията, нейният състав, задачи и срок за работа и получи срещу подпис от г-жа Гергана Божиновска – Старши експерт „Секретар на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и административно техническо обслужване“ в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” (ОППИТО) при община Искър приемо-предавателен протокол за подадените оферти за участие, заверено „Вярно с оригинала” копие от регистъра за получената оферта за участие и една оферта.

 

Съгласно горепосоченият протокол, оферти за участие в горецитираният срок е подадена една оферта за участие. Не са постъпили оферти след крайния срок.

При приемане на офертата, същите са регистрирани в деловодството на община Искър, като върху опаковката е отбелязан поредния номер, входящия номер по програмата за документооборот, датата и часа на получаването й.

Офертата е представена на български език в запечатана, непрозрачна опаковка, попълнен съгласно посочения в документацията за участие образец от участника. Върху плика, участниците са посочили адрес за кореспонденция, телефон.

 

Оферта е подадена, както следва:

 

№ по ред Юридическо лице /фирма/

Участник,

Адрес за кореспонденция

Дата, час подаване на офертата Рег. № по програмата за документооборот
1. „АРТ-строй” ООД гр. Плевен 11:14:30 ч.

21.11.2018 г.

Рег. № 30-790-17

 

След получаване на приемо-предавателния протокол за подадените оферти за участие в процедурата и съобразно изискванията на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, председателят прочете пред всички присъстващи имената на участниците, подали оферти за участие в процедурата и прикани членовете на комисията да попълнят декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 по чл.103, ал.2 във връзка с 97, ал.2 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл.51, ал.8-13 от ППЗОП). Председателят и членовете на комисията подписаха цитираните декларации и същите бяха събрани от председателя, за да ги предостави на Възложителя ведно с протокола от работата на комисията.

На публичното отваряне на офертите не присъства участника или негови представители.

 

След това комисията пристъпи към отваряне на офертата и обяви ценовото предложение в изпълнение на чл. 97, ал.3 от ППЗОП на участник № 1 „АРТ-строй” ООД гр. Плевен.

 

Предстои избор на изпълнител и сключване на договор.

Мобилни екипи от полицейски служители се срещат с представители на местната власт и граждани в град Искър

Продължават срещите на мобилни екипи на ОДМВР-Плевен с жителите на населени места в областта по проблемите на обществения ред и противодействието на битовата престъпност.

На 23 ноември 2018 г. от 11.30 часа мобилни екипи от полицейски служители от ОДМВР Плевен ще проведат среща с представители на местната власт и гражданите в салона на НЧ „Ламби Кандев – 1893“ гр. Искър. Целта е да се постигне по-добър резултат в противодействието на конвенционалната престъпност и опазването на обществения ред. Гражданите и представителите на местната власт могат да подават сигнали за нарушения на Закона за движение по пътищата, нарушения на обществения ред и престъпления, както и сигнали, които налагат предприемането на действия от други компетентни институции.

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в пряко договаряне за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Ремонт PVN1047/III-118, Долна Митрополия-Ясен/-Г. Митрополия-Граница общ.(Долна Митрополия-Искър)-Староселци /III-1307/“

СЪОБЩЕНИЕ

 

за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в пряко договаряне за възлагане на обществената поръчка с предмет:

 

Ремонт PVN1047/III-118, Долна Митрополия-Ясен/-Г. Митрополия-Граница общ.(Долна Митрополия-Искър)-Староселци /III-1307/“

 

           

На 20.11.2018 год. от 10.30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 405 от 19.11.2018 г. на  Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертата на участника в обществена поръчка с предмет: Ремонт PVN1047/III-118, Долна Митрополия-Ясен/-Г. Митрополия-Граница общ.(Долна Митрополия-Искър)-Староселци /III-1307/“.

 

Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38.

Председателят на комисията установи, че комисията е в пълния си състав.

Назначената комисия е в състав, както следва:

Председател:

Теменужка Василева Христова – Секретар на  община Искър

ЧЛЕНОВЕ:

 1. Радослав Банков Андреев – Главен специалист „Устройство на територията, кадастър и регулация, строителство и инвеститорски контрол” в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство” при община Искър
 2. Мария Мартинова Иванова – Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър

На заседанието на комисията за провеждане на договарянето за определяне условията на договора, присъства упълномощен представител на участника в процедурата, а именно Тихомир Георгиев Димов, който се подписа в присъствен списък. На заседанието присъства Симеон Георгиев Илиевски – представител на фирмата.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на медиите, както и други лица.

Председателят на комисията прочете пред всички присъстващи текста на заповедта за назначаване на комисията, нейния състав, задачи и срок за работа.

 

Съобразно разпоредбата на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП председателят на комисията получи срещу подпис от г-жа Ивалина Митова – Главен експерт „Връзки с обществеността и техническо осигуряване” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” (ОППИТО) при община Искър приемо-предавателен протокол за подадената оферта за участие от дата: 16.11.2018 год., заверено „Вярно с оригинала” копие от регистъра за получената оферта за участие и 1 /една/ на брой оферта.

 

Офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47 от ППЗОП и документацията за участие — в запечатана непрозрачна опаковка, както следва:

 

№ по ред Юридическо лице /фирма/

Участник,

 

Име, презиме и фамилия на участника  представил офертата или упълномощен представител Дата, час подаване на офертата Рег. № по програмата за документооборот
1. “КАРО ТРЕЙДИНГ” ООД  гр. София   Подадена оферта – лично 13:54:36 часа;

16.11.2018 г.

Рег. №30-200-21

 

След получаване на приемо – предавателния протокол за подадените оферти за участие в процедурата и съобразно изискванията на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, председателят прочете пред всички присъстващи имената на лицата, подали оферта за участие в процедурата и прикани членовете на комисията да попълнят декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

Председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. Декларациите бяха събрани от председателя, за да ги предостави на Възложителя ведно с протокола от работата на комисията.

 

След това комисията пристъпи към отваряне на опаковката на единственият участник:

 

 1. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на участник № 1 “КАРО ТРЕЙДИНГ” ООД гр. София и се оповести съдържание й.

 

            Предстои сключване на договор.

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в пряко договаряне за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: „Ремонт PVN1047/III-118, Долна Митрополия-Ясен/-Г. Митрополия -Граница общ.(Долна Митрополия-Искър)-Староселци /III-1307/”

СЪОБЩЕНИЕ

 за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в пряко договаряне за възлагане на обществената поръчка с предмет:

 „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: „Ремонт PVN1047/III-118, Долна Митрополия-Ясен/-Г. Митрополия -Граница общ.(Долна Митрополия-Искър)-Староселци /III-1307/”

 

На 16.11.2018 год. от 11.00 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 403 от 16.11.2018 г. на  Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертата на участника в обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на основен ремонт/реконструкция на улична мрежа – Община Искър“.

 

Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38.

Председателят на комисията установи, че комисията е в пълния си състав.

Назначената комисия е в състав, както следва:

Председател:

Теменужка Василева Христова – Секретар на  община Искър

ЧЛЕНОВЕ:

 1. Мария Мартинова Иванова – Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър
 2. Радослав Банков Андреев – Главен специалист „Устройство на територията, кадастър и регулация, строителство и инвеститорски контрол” в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство” при община Искър

 

На заседанието на комисията за провеждане на договарянето за определяне условията на договора, присъства упълномощен представител на участника в процедурата, а именно Величко Петров Димитров, който се подписа в присъствен списък.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на медиите, както и други лица.

Председателят на комисията прочете пред всички присъстващи текста на заповедта за назначаване на комисията, нейния състав, задачи и срок за работа.

 

Съобразно разпоредбата на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП председателят на комисията получи срещу подпис от г-жа Ивалина Митова – Главен експерт „Връзки с обществеността и техническо осигуряване” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” (ОППИТО) при община Искър приемо-предавателен протокол за подадената оферта за участие от дата: 16.11.2018 год., заверено „Вярно с оригинала” копие от регистъра за получената оферта за участие и 1 /една/ на брой оферта.

 

Офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47 от ППЗОП и документацията за участие — в запечатана непрозрачна опаковка, както следва:

 

№ по ред Юридическо лице /фирма/

Участник,

 

Име, презиме и фамилия на участника  представил офертата или упълномощен представител Дата, час подаване на офертата Рег. № по програмата за документооборот
1. „ВЕДИПЕМА” ЕООД гр. Плевен   Подадена оферта – лично 16:33:07 часа;

14.11.2018 г.

Рег. № 30-981-13

 

След получаване на приемо – предавателния протокол за подадените оферти за участие в процедурата и съобразно изискванията на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, председателят прочете пред всички присъстващи имената на лицата, подали оферта за участие в процедурата и прикани членовете на комисията да попълнят декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

Председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. Декларациите бяха събрани от председателя, за да ги предостави на Възложителя ведно с протокола от работата на комисията.

 

След това комисията пристъпи към отваряне на опаковката на единственият участник: „ВЕДИПЕМА” ЕООД гр. Плевен и оповести съдържание й.

             Предстои сключване на договор.