Община Искър

Get Adobe Flash player

ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОР № ФС01-0589 ОТ 05.05.2020 г. „ЦЕЛЕВО ПОДПОМАГАНЕ С ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ИСКЪР“

 

ИНФОРМАЦИЯ

ПО ДОГОВОР № ФС01-0589 ОТ 05.05.2020 г.. „ЦЕЛЕВО ПОДПОМАГАНЕ С ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ИСКЪР“

 

 

 

В Домашен социален патронаж /ДСП/ – гр.Искър се изпълнява проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Искър“, финансиран от националния бюджет чрез Агенция за социално подпомагане (АСП), по Целева програма „Топъл обяд у дома  в условията на извънредна ситуация-2020 г.“

Във връзка с издадена заповед №РД06-38 от 21.10.2020 г. на Министър на труда и социалната политика се удължи срока Целева програма „Топъл обяд у дома  в условията на извънредна ситуация-2020 г.“    На 06.11.2020 г. Община Искър е подписала Допълнително споразумение №5 с Агенция за социално подпомагане, с което се удължи срока на договор № ФС01-0589 от 05.05.2020 г. до 31.12.2020 г. при спазване на договорения брой потребители – 80 човека, в размер на общо 37 816,00 лв. В рамките на общо 163 работни дни ще се изпълняват дейностите по проект „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация–2020 г.“.

Целта на проекта е подкрепа на уязвими граждани, които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на обявената извънредна ситуация, произтичаща от необходимостта от ограничаване на разпространението на COVID-19, са в затруднение да осигурят сами прехраната си.

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ на обществена поръчка с предмет: „Възлагане изпълнението на дейности по зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на Община Искър за експлоатационни сезони 2020 / 2021 год. и 2021 / 2022 год.”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

на обществена поръчка с предмет:

„Възлагане изпълнението на дейности по зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на Община Искър за експлоатационни  сезони  2020 / 2021  год. и 2021 / 2022 год.”

 

На 11.11.2020 год. (сряда), в изпълнение на Заповед № 886 /11.11.2020 г. на  Кмета на Община Искър от 10.30 часа в сградата на Община Искър се събра комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Теменужка Василева Христова – Секретар на Община Искър;

ЧЛЕНОВЕ:

 1. Валери Вълов Вълов – Служител по сигурността на информацията, ОМП, ГЗ, БД, ПАБ, КИ при община Искър;
 2. Бистра Чавдарова Минковска – Главен експерт „Обществени поръчки” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър

със задача: На 11.11.2020 год. (сряда) от 10.30 часа назначената комисия да получи и отвори подадените оферти за участие, разгледа и оцени същите.

Председателят на комисията откри заседанието.

Председателят на комисията отбеляза, че съгласно чл. 187, ал. 1 от ЗОП на 28.10.2020 г. е публикувана Обява с в „профила на купувача“ в официалната страница на АОП чрез Централизирна автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки” (ЦАИС ЕОП) със срок за подаване на оферти, посочен в графика на обществената поръчка до 23:59 часа на 09.11.2020 год. с предмет: „Възлагане изпълнението на дейности по зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на Община Искър за експлоатационни  сезони  2020 / 2021  год. и 2021 / 2022 год.”

Електронно подадените оферти са налични в меню „Оферти”.

На основание чл. 54, ал. 2 от ППЗОП председателят на комисията след декриптирането на офертите за участие, получени чрез платформата, в публичната преписка на поръчката автоматично се визуализира наименованията, съответно имената, на участниците, както и информация за датата и часа на подаването.

След настъпване на определения час за отваряне на офертите, информацията, съдържаща се в нея, стана видима за оценителната комисия в системата (ЦАИС ЕОП) като името на участника представлява линк, който води съм пълната информация.

Към момента на отключване на хранилището с получените оферти – на 09.11.2020 год. в 10:30 часа, комисията установи, че оферти за участие са подадени чрез Централизирна автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки” (ЦАИС ЕОП) от следните участници:

 

№ по ред Юридическо лице /фирма/

Участник,

Адрес за кореспонденция

Дата, час подаване на офертата Номер на заявлението от ЦАИС ЕОП
1. „НОВАКО СТРОЙ” ЕООД ГР. ПЛЕВЕН

ул. РЕДУТА №.2, 5800

гр. Плевен, България

09 ноември 2020 (понеделник), 14:47 OF165320

 

Предстои избор на изпълнител!

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертите и разглеждане на документите за подбор на участниците в публично състезание за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Възлагане на автобусни превози по нова междуселищна автобусна линия от утвърдената областна транспортна схема от квотата на Община Искър”

СЪОБЩЕНИЕ

за отваряне на офертите и разглеждане на документите за подбор на участниците в публично състезание за възлагане на обществената поръчка с предмет:

 

„Възлагане на автобусни превози по нова междуселищна автобусна линия от утвърдената областна транспортна схема от квотата на Община Искър”

 

На 09.11.2020 год. от 10.30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 885 от 27.10.2020 г. на Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с горецитираният предмет.

Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38.

Председателят на комисията установи, че същата не е в пълния си състав, а именно: поради служебни ангажименти отсъства Семьон Ценов Вълов – Кмет на кметство с. Писарово и се замести с рлезервния член – Ана Цветанова Цветкова – младши експерт „Икономически дейности и защита на потребителите” в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство” при община Искър.

Назначената комисия проведе заседанието в състав, както следва:

Председател:

Теменужка Василева Христова – Секретар на община Искър;

Членове:

 1. Десислав Илиев Атанасов – Кмет на кметство с. Долни Луковит, община Искър;
 2. Ана Цветанова Цветкова – младши експерт „Икономически дейности и защита на потребителите” в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство” при община Искър;
 3. Йонетка Иванова Гешева – Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър;
 4. Бистра Чавдарова Минковска – Главен експерт „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър;
 5. Иван Петров Десподов – Представител на Общински съвет – Искър;
 6. Палушка Георгиева Илиева – Председател на браншовите организации в областта на автомобилния транспорт (БСАПОП).

Председателят на комисията прикачи в електронната платформа (ЦАИС ЕОП)  заповедта за назначаване на комисията, нейния състав, задачи и срок за работа.

Електронно подадената оферта е налична в меню „Оферти”.

На основание чл. 54, ал. 2 от ППЗОП председателят на комисията след декриптирането на офертата за участие, получена чрез платформата, в публичната преписка на поръчката автоматично се визуализира наименованието, съответно името на участника, както и информация за датата и часа на подаването.

След настъпване на определения час за отваряне на офертата, информацията, съдържаща се в нея, стана видима за оценителната комисия в системата (ЦАИС ЕОП) като името на участника представлява линк, който води съм пълната информация.

Към момента на отключване на хранилището с получените оферти, комисията установи, че оферта за участие е подадена чрез Централизирна автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки” (ЦАИС ЕОП) от следният участник: „АУТО КЛИМА ТРАНС” ЕООД с. Згалево, община Пордим.

 

Съобщение за отваряне на офертите и разглеждане на документите за подбор на участниците в пряко договаряне за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Благоустрояване на площадно пространство в с. Староселци, община Искър”,

Съобщение

за отваряне на офертите и разглеждане на документите за подбор на участниците в пряко договаряне за възлагане на обществената поръчка с предмет:

по член 181, ал. 4 от ЗОП във връзка с чл. 54 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

 

На 28.10.2020 год. от 10.30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 861 от 28.10.2020 г. на Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с горецитираният предмет.

Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38.

Назначената комисия е в състав, както следва:

Председател:

Теменужка Василева Христова – Секретар на община Искър;

Членове:

 1. Радослав Банков Андреев – Главен специалист „Устройство на територията, кадастър и регулация, строителство и инвеститорски контрол” в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство” при община Искър;
 2. Бистра Чавдарова Минковска – Главен експерт „Обществени поръчки” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър.

Председателят на комисията установи, че същата е в пълния си състав.

Председателят на комисията прочете пред всички текста на заповедта за назначаване на комисията, нейния състав, задачи и срок за работа.

Електронно подадените оферти са налични в меню „Оферти”.

На основание чл. 54, ал. 2 от ППЗОП председателят на комисията след декриптирането на офертите за участие, получени чрез платформата, в публичната преписка на поръчката автоматично се визуализира наименованията, съответно имената, на участниците, както и информация за датата и часа на подаването.

След настъпване на определения час за отваряне на офертите, информацията, съдържаща се в нея, стана видима за оценителната комисия в системата (ЦАИС ЕОП) като името на участника представлява линк, който води съм пълната информация.

Към момента на отключване на хранилището с получените оферти, комисията установи, че оферти за участие са подадени чрез Централизирна автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки” (ЦАИС ЕОП) от поканеният участник.

 

ЗАПОВЕДИ във връзка с противоепидемичните мерки

ЗАПОВЕДИ във връзка с противоепидемичните мерки:

 

ЗАПОВЕД № РД-01-205 РЗИ – 20.10.2020 г.

 

ЗАПОВЕД № РД-01-609 МЗ – 21.10.2020 г.

 

ЗАПОВЕД № 852 – 23.10.2020 г.

 

ЗАПОВЕД № 858 – 27.10.2020 г.

 

ЗАПОВЕД № 859 – 27.10.2020 г.

 

ЗАПОВЕД № 864 – 29.10.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертите с предмет: „Извършване на строително – монтажни работи (СМР) на обект: „Бетонова настилка в кв. 105, гр. Искър“

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертите и разглеждане на документите за подбор на участниците в публично състезание за възлагане на обществената поръчка с предмет:

„Извършване на строително – монтажни работи (СМР) на обект: „Бетонова настилка в кв. 105, гр. Искър“, вписана в Регистъра на обществените поръчки с № 01026-2020-0015 и във връзка с електронна преписка в профила на купувача на Община Искър: https://app.eop.bg/tender/83589/buyer

по член 181, ал. 4 от ЗОП във връзка с чл. 54 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

 

 

 

На 27.10.2020 год. от 10.30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 857 от 27.10.2020 г. на Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с горецитираният предмет.

Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38.

Назначената комисия е в състав, както следва:

Председател:

Теменужка Василева Христова – Секретар на община Искър;

Членове:

 1. Радослав Банков Андреев – Главен специалист „Устройство на територията, кадастър и регулация, строителство и инвеститорски контрол” в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство” при община Искър;
 2. Бистра Чавдарова Минковска – Главен експерт „Обществени поръчки” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър.

Председателят на комисията установи, че същата е в пълния си състав.

Председателят на комисията прочете пред всички текста на заповедта за назначаване на комисията, нейния състав, задачи и срок за работа.

Електронно подадените оферти са налични в меню „Оферти”.

На основание чл. 54, ал. 2 от ППЗОП председателят на комисията след декриптирането на офертите за участие, получени чрез платформата, в публичната преписка на поръчката автоматично се визуализира наименованията, съответно имената, на участниците, както и информация за датата и часа на подаването.

След настъпване на определения час за отваряне на офертите, информацията, съдържаща се в нея, стана видима за оценителната комисия в системата (ЦАИС ЕОП) като името на участника представлява линк, който води съм пълната информация.

Към момента на отключване на хранилището с получените оферти, комисията установи, че оферти за участие са подадени чрез Централизирна автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки” (ЦАИС ЕОП) от двама участници.

 

 

Информация относно приключване на проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Искър“ по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация–2020 г.“.

ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА „ ТОПЪЛ ОБЯД У ДОМА В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ – 2020 г.“

Информация относно приключване на проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Искър“ по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация–2020 г.“.

 

На 31.10.2020 г. приключва изпълнението на дейностите по договор № ФС01-0589 от 05.05.2020 г. „Целево подпомагане с топъл обяд в община Искър“ по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация–2020 г.“, финансирана от Агенция за социално подпомагане (АСП).

Община Искър на 10.09.2020 г. беше сключила Допълнително споразумение 4 към Договор № ФС01-0589/05.05.2020 год. с Агенция за социално подпомагане за предоставяне на „топъл обяд“ до дома на всеки потребител в условията на епидемична обстановка на обща стойност 28 304 лв. със срок до 31.10.2020г.

Проекта „Целево подпомагане с топъл обяд в община Искър“ по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация–2020 г.“ е стартирал на 11.05.2020 год.  с обща стойност 6728.00 лв.

Заедно с работници и служители на „Домашен социален патронаж“ град Искър и служители от общинска администрация в община Искър е запазен живота и здравето на тази част от населението, която поради бедност и продължителна социална изолация, произтичаща от необходимостта от ограничаване на разпространението на COVID-19 затруднение да осигурят сами прехраната си.

Подкрепени бяха общо 85 лица от най-уязвимите групи от населението на общината.

Потребителите  на „топъл обяд“ в община Искър отговаряха на целевите групи:

–   хора с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната,  за времето, в което са поставени под задължителна карантина. Поради не проявен интерес не бяха включени в тази целева група лица.

–   уязвими лица, в т.ч. и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение не са в състояние да си осигурят прехраната. Обслужени по тази целева група общо бяха общо 70 лица.

– лица, кои поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности  от храна. Обслужени по тази целева група общо бяха общо 15 лица.

В базата на Домашен социален патронаж – гр. Искър е приготвяна и доставяна храна при строго спазване на получените от Регионалната здравна инспекция Плевен и Агенцията по безопасност на храните Плевен, строги мерки и изисквания.

Съпътстващите мерки допълниха предоставянето на топъл обяд и се изразяват в  мобилно индивидуално консултиране по социални и здравни въпроси както съдействие при конкретни нужди и проблеми на представителите на целевата група.

 

 

Съобщение за работното време на общинската администрация – 12 октомври 2020г. (понеделник)

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОТБЕЛЯЗВАНЕ ДЕНЯ НА БЪЛГАРСКАТА ОБЩИНА НА 12 ОКТОМВРИ 2020 Г. (ПОНЕДЕЛНИК), ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ГР.ИСКЪР ЩЕ БЪДЕ С РАБОТНО ВРЕМЕ ОТ 08:30 ДО 12:00 ЧАСА.