Община Искър

Get Adobe Flash player

ЗАПОЧВА НАБИРАНЕ НА ПРЕБРОИТЕЛИ И КОНТРОЛЬОРИ ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ 2021

ЗАПОЧВА НАБИРАНЕ НА ПРЕБРОИТЕЛИ И КОНТРОЛЬОРИ ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ 2021

Във връзка с предстоящото преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. временната Общинска преброителна комисия – Искър, Обявява процедура по набиране и подбор на регистратори.

В срок до 30 октомври кандидатите трябва да подадат заявление (по образец), придружено от автобиография (по образец), копие от диплома за завършено образование, документ, удостоверяващ IBAN, и цветна снимка на фотохартия с размери 3.0 х 3.8 см в Центъра за административно обслужване на Община Искър, ул. „Георги Димитров” № 38, съгласно приложенията.

Документите за кандидатстване ще може да бъдат изтеглени и от сайта на Преброяване`2021 на Националния статистически институт – https://www.nsi.bg/bg/content/18507/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-2021.

Задължителни изисквания за кандидатите за преброители и контрольори са:

  • да са навършили 18 години, да имат минимум средно образование;
  • да не са осъждани или поставени под запрещение.

Преброителите ще бъдат ангажирани от 8.00 сутрин до 20.00 часа вечер, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък.

Общинската преброителна комисия на гр. Искър информира кандидатите за преброители и контрольори, че от тях се очаква да извършат голяма по обем и отговорна работа в определения от закона срок.

Заплащането на труда им ще бъде директно обвързано с качеството на попълнените от тях преброителни карти и броя на лицата, сградите и жилищата в преброителния им участък.

Подробности може да намерите в прикачените файлове.

  1. Zayavlenie_14092020_1.docx
  2. CVTemplate_02022020.docx
  3. KriteriiPodbor_11092020-1_final.docx
  4. НСИ-преброители.docx
  5. Съгласие за обработка на лични данни.docx

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ на обществена поръчка с предмет: „Доставка на оборудване за офис“ по проект „Грижи за достоен живот 5“ Договор: BG05М9ОР001-2.060-0001-C01; Процедура № BG05M9OP001-2.060 – МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на оборудване за офис“

по проект „Грижи за достоен живот 5“ Договор: BG05М9ОР001-2.060-0001-C01; Процедура № BG05M9OP001-2.060 – МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър

 

Пълния текст на съобщението, може да прочетете ТУК

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен проект „Реконструкция на път PVN 3082 /ІІ-13, Искър – Долни Дъбник/ – /ІІІ-1307/ Искър“ с Изграждане на канална мрежа за оптични кабели за широколентов достъп”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ на обществена поръчка с предмет:

„Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен проект „Реконструкция на път PVN 3082  /ІІ-13, Искър – Долни Дъбник/ – /ІІІ-1307/ Искър“ с Изграждане на канална мрежа за оптични кабели за широколентов достъп”

Пълния текст на съобщението, може да прочетете ТУК

ПОКАНА НА „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“ ЗА ЕДНОДНЕВНИ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ/СЕМИНАРИ С ПОТЕНЦИАЛНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО МЕРКИ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

Покана на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ за еднодневни информационни срещи/семинари с потенциални бенефициенти по мерки от Стратегията за ВОМР

Поканата можете да видите ТУК

 

Дневен ред - 04.09.2020 –7.5.1 и 4.2 - Писарово

 

Дневен ред - 03.09.2020 – 7.2, 7.5.1 и 4.2 - Искър

ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА „ ТОПЪЛ ОБЯД У ДОМА В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ – 2020 г.“

ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА „ ТОПЪЛ ОБЯД У ДОМА В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ – 2020 г.“

            Във връзка с издадена заповед №РД06-21 от 23.07.2020 г. на Деница Сачева – Министър на труда и социалната политика относно изменение на Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация–2020 г.“,  финансирана от националния бюджет чрез АСП, Община Искър  подписа Допълнително споразумение №3 от 08.08.2020 г. към договор № ФС01-0589 от 05.05.2020 г. „Целево подпомагане с топъл обяд в община Искър“, с което се удължи срока на договора до 31.08.2020 г. при спазване на договорения брой потребители – 80 човека, за период от 80 работни дни, считано от 11.05.2020 г. и следва да приключат не по-късно от 31.08.2020 г. Стойността на договора е в размер на общо 12 528,00 лв. (дванадесет хиляди петстотин деветдесет и осем лева и нула стотинки). От тях 10 800,00 лв. са за храна на 80 потребители за 54 дни по 2,50 лв. средно месечно за един храноден, и 1728,00 лв. (0,40 лв. са за други разходи – транспортни, режийни, съпътстваща подкрепа, консумативи и др.).

.