Община Искър

Get Adobe Flash player

О Б Я В А за прием на проектни предложения по Мярка 1-4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ „Местна инициативна група Карлуковски карст –Червен бряг – Искър“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

О Б Я В А за прием на проектни предложения по Мярка 1-4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ „Местна инициативна група Карлуковски карст –Червен бряг – Искър“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони:

Обява 1-4.1 - медии

Регламент (ЕС) 2016/1191, в сила от 16. 02. 2019 г

Регламент (ЕС) 2016/1191, в сила от 16. 02. 2019 г.

Информация от Министерството  на правосъдието във връзка с Регламент (ЕС) 2016/1191, в сила от 16. 02. 2019 г.

Информация (общ текст) по член 21 от Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) №1024/2012 г.

По силата на Регламента, с който се насърчава свободното движение на граждани, някои официални документи и техните заверени копия се освобождават от изискването за легализация и апостил в рамките на ЕС от 16 февруари 2019 г. За някои от тези документи (вж. по-долу в получер шрифт) можете да поискате също така многоезично стандартно удостоверение, за да избегнете нуждата от превод, като при всички случаи заверен превод, направен в някоя от държавите — членки на ЕС, трябва да бъде приет.

Освобождаването от изискването за легализация и апостил се прилага само за документи и техните заверени копия, издадени от публичните органи на дадена държава и представени на публичните органи на друга държава членка. Такива документи са например:

–              документи от съд или съдебен служител;

–              административни документи;

–              нотариални актове;

–              официални удостоверения върху частни документи;

–              документи, издадени от дипломатически и консулски представителства .

Освен това освобождаването се прилага само за документи, с които се удостоверяват един или повече от посочените по-долу факти. За документи, удостоверяващи фактите, посочени в получер шрифт, има многоезично стандартно удостоверение. Моля, имайте предвид, че не във всички държави членки се издават всички стандартни удостоверения.

–          раждане

–          смърт

–          това, че лицето е живо

–          име

–          брак, брачна дееспособност и семейно положение

–          развод, законна раздяла или унищожаване на брака

–          регистрирано партньорство, дееспособност за сключване на регистрирано партньорство и положение на регистрирано партньорство

–          прекратяване на регистрирано партньорство, законна раздяла или анулиране на регистрирано партньорство

–          произход или осиновяване

–          местоживеене и/или местопребиваване

–          гражданство

–          липса на съдебно минало

–          кандидатиране или гласуване в избори за Европейски парламент или в общински избори в друга държава членка

Многоезичното стандартно удостоверение може да се използва само в друга държава членка и трябва да бъде представено заедно с официалния документ, към който е приложено.

Когато държава членка позволява представянето на заверено копие на даден официален документ вместо оригинала, органите на тази държава членка трябва да приемат заверено копие, направено в държавата членка, където е бил издаден официалният документ.

Повече информация за Регламента и многоезичните стандартни удостоверения може да бъде намерена на европейския портал за електронно правосъдие: https://e-justice.europa.eu/content_public_documents-551-bg.do

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертите и разглеждане на документите за подбор на участника в публично състезание за възлагане на обществената поръчка

 СЪОБЩЕНИЕ

 за отваряне на офертите и разглеждане на документите за подбор на участника в публично състезание за възлагане на обществената поръчка с предмет:

„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на проект: „Благоустрояване парково пространство, обновяване на открит обект за спортна дейност и изграждане на площадки за игра“,  гр. Искър, община Искър, включващ следните етапи:

І етап – „Благоустрояване на парково пространство  и изграждане на площадки за игра“ в  гр. Искър, Община Искър”

ІІ етап  –  „Ремонт на открит обект за спортна дейност“ в  гр. Искър, Община Искър” – етапа ще се изпълни след осигуряване на средства от страна на възложителя по реда на чл. 182, ал. 1, т. 4 от ЗОП!, открита с Решение № 37 / 12.09.2019 г.

по член 181, ал. 4 от ЗОП във връзка с чл. 54 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

На 15.11.2019 год. от 9.30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 651 от 07.10.2019 г. на Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с горецитираният предмет.

Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38.

Назначената комисия е в състав, както следва:

Председател:

Теменужка Василева Христова – Секретар на  община Искър;

Членове:

  1. Мария Мартинова Иванова – Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър;
  2. Радослав Банков Андреев – Главен специалист „Устройство на територията, кадастър и регулация, строителство и инвеститорски контрол” в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство” при община Искър.

Председателят на комисията установи, че същата е в пълния си състав.

Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващите със състава и правилата за работа на комисията, както и с разпоредбата на чл. 57, ал. 1 от ППЗОП ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

На 12.11.2019 год. на сайта на община Искър е публикувано съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” на участниците, които отговарят на предварително обявените изисквания на Възложителя.

 

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участници в процедурата.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на медиите, както и други лица.

Комисията пристъпи към отваряне на опаковката с надпис „Предлагани ценови параметри“ на допуснатите участници в процедурата, а именно:

Участник № 1  „ВЕДИПЕМА” ЕООД  ГР. СОФИЯ;

Участник № 3 ЕТ „ЗОЯ ПАСКАЛЕВА” ГР. ПЛЕВЕН.

Участник № 4 „ЛАЙФ  ЕНЕРДЖИ” ООД ГР. СОФИЯ.

 

Комисията продължи своята работа при закрити врати в 10:15 часа.

 

ДНЕВЕН РЕД ЕДНОДНЕВНА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА, СВЪРЗАНА С ПОДГОТОВКАТА НА ПРОЕКТИ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СНЦ „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ- ИСКЪР“

 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

„Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони“

 

 

   СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

        „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“

                                          гр. Червен бряг, п. к. 5980, ул. „Търговска“ № 1

                                                          e-mail: karlukovski.karst@gmail.com

 

ДНЕВЕН РЕД

 

ЕДНОДНЕВНА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА, СВЪРЗАНА С ПОДГОТОВКАТА НА ПРОЕКТИ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

                        НА СНЦ „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ- ИСКЪР“

 

 

Дата: 19.11.2019 г. (вторник), локация: гр. Искър

 

10:00-10:30 Регистрация на участниците
10:30-11:30 Запознаване с процедурата за подбор на проектни предложения  № BG06RDNP001-19.275 „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ , Мярка 2-4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти” по ПРСР  2014 – 2020 г.
11:30 – 12:30 Запознаване с процедурата за подбор на проектни предложения  № BG06RDNP001-19.276 „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ , Мярка 3-6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“по ПРСР  2014 – 2020 г.
12:30-13:00 Кафе-пауза
13:00-14:00 Запознаване с процедурата за подбор на проекти предложения  № BG06RDNP001-19.312 МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ , Мярка 4-7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по ПРСР  2014 – 2020 г.
14:00 – 15:00 Запознаване с процедурата за подбор на проекти предложения № BG06RDNP001-19.311 –„МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ , Мярка 6-7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“
15:00 – 15:30 Кафе – пауза
15:30 – 17:00 Запознаване с процедурата за подбор на проекти предложения № BG05M2OP001-3.012 – „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“, Мярка 7 „Достъп до качествено образование, чрез интегриране в образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми“ по ОПНОИР 2014 – 2020 г.