Община Искър

Get Adobe Flash player

На 26 октомври храм „Св. Димитрий” в град Искър чества 180 години от създаването си

На един от най-почитаните християнски празници Димитровден, църквата Св. Димитрийв град Искър чества своя храмов празник и 180 години от построяването си през 1837г. От 11.30 часа ще бъде отслужена Празнична света литургия и водосвет и курбан за здраве.

Приканват се гражданите и гостите на град Искър да присъстват на тържествените богослужения и да се помолят за здраве, духовно спасение, за вяра, надежда и любов.

Прессъобщение

Достъп до Единната информационна система „Единство 2„ имат Кметовете на населени места в община Искър. Във връзка със стремежа на Нотариална камара на Република България за възпирането на имотните измами и съгласно допълнение на Наредба № 32 от 1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори, се предостави на органите на местната администрация, право на ограничен достъп за въвеждане в Единната информационна система „Единство 2“ на извлечения по чл. 9а, т. 1 и 2 от Наредба № 32.

Нотариалната камара ще разчита изключително на органите на месната власт процесът по въвеждане на коректни извлечения да протича своевременно, за да може Информационната система да разполага с актуална и коректна информация.

Достъпът до системата ще се осъществява от Кметовете на населените места посредством потребителско име и парола, които са им предоставени индивидуално. Решението за пускането на модул „Кметове“ към ЕИС „Единство 2“ е с цел възпиране на имотните измами и е акт с огромно обществено значение, осигуряващо сигурност и спокойствие на гражданите.

Временно прекъсване на електроснабдяването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 02-06 октомври 2017 г. вкпючително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани дейности.

Община Искър

На 12.10.2017 г.  от 09:00 ~ 15:30

Улици: Ал Димитров, АсХалачев, Байкал, Балкан, Балчик, Бр Миладинэви, Бузлуджа, Валентина Терешкова, Вапцаров, Басил Коларов, Велико Търново, Велко Кръстев, Въло Йончев, Георги Димитров, Искър, Калинин. Кирил и Методий, Лиляна Димитрова, Любен Каравелов, Малчика, Мара Денчева, Маркс, Николай Петрини, Петлешков, Пирин, Преслав, Първи Май, Райко Даскалов, Рила, Силистра, Слави Алексиев, Стоян Займов, Тодор Каблешков, Трифон Ангелов, Тулча, Тунджа, Тутракан, Урал, Христо Ботев, Христо Наумов, Христо Смирненски, Цветан Спасов, Цвятко Георгиев, Чавдарци, Чапаев, Чаталджа, Яне Сандански, Янтра

Съобщение за отваряне на оферти.

На 05.10.2017 год. от 10:30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 267/19.09.2017 г. на Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски, училищно и социално заведения в община Искър и за осигуряване на топъл обяд и училищен плод, по седем обособени позиции, открита с Решение № 17/25.08.2017 г.

 

Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров“ № 38.

 

Назначената комисия е в състав, както следва:

 

Председател:

            Теменужка Василева Христова Секретар на община Искър;

 

Членове:

  1. Бистра Чавдарова Минковска – Главен експерт „Обществени поръчки” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър;

 

  1. Мария Мартинова Иванова – Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър;

 

  1. Величка Дикова Косташка Директор на ДГ „Мара Балева” гр. Искър;

     

  1. Ани Методиева Емилова – Старши експерт “Социално-икономически дейности, разработване и управление на проекти и по етническите въпроси” в дирекция „Социално икономическо развитие, териториално и селищно устройство” (СИРТСУ) при община Искър.

 

Председателят на комисията установи, че същата е в пълния си редовен състав.

 

Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващите със състава и правилата за работа на комисията, както и с разпоредбата на чл. 57, ал. 1 от ППЗОП ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

 

На 02.10.2017 год. на сайта на община Искър е публикувано съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти, както и резултатите от оценяването на офертите по другият показател за оценка. Изпратено е по ел. поща и писмено уведомление до участниците в процедурата.

 

На заседанието на комисията присъства упълномощен представител на участник № 2 „Евелин комерс” ООД, град Плевен в процедурата – г-жа Таня Дауд, която се подписа в присъствен списък.

Не присъстваха представители на медиите, както и други лица.

 

След това комисията пристъпи към отваряне на опаковките с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участниците.

 

Предстои сключване на договор!

 

Галерия:

Обявление за обществено обсъждане на ОУП на община Искър.

На основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ Община ИСКЪР съобщава на всички заинтересовани лица, че във връзка с процедиране на Предварителен проект на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН се организира ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОУП НА ОБЩИНА  ИСКЪР И ЕКОЛОГИЧНАТА ЧАСТ към него.

Общият устройствен план и докладът за Екологичната оценка към него са на разположение на интересуващите се, в сградата на Общинска администрация  гр. Искър , ул. „Георги Димитров“ № 38, всеки работен ден от 9.30 до 15.30 часа, както и на сайта на общината www.iskarbg.com

Общественото обсъждане ще се проведе на 09.11.2017 г. гр.Искър, от 11.00 часа в  Народно читалище „Ламби Кандев – 1893″; зала № 2; адрес: гр.Искър, ул.“Георги Димитров“ №41

Становища и мнения по ОУП и ЕО могат да се депозират в сградата на община  Искър, гр. Искър,  ул. „Георги Димитров“ № 38, на факс  : +359 065 162 196 или по електронна поща: e-mail: iskar@atlantis.bg

Лице за връзка по провеждане на консултациите: инж. Валя Костова – Директор Дирекция „СИРТСУ“  и  представител на Община  Искър, тел. 0879010324 , Пенка Атанасова–ръководител екип ЕО, 0895552436

Краен срок за провеждане на консултациите и изразяване на становище по ОУП и ЕО е 15.30 часа на 08.11.2017 г.

 

Свали файловете.

Съобщение за отваряне на оферти

Днес, 02.10.2017 год., в изпълнение на Заповед № 277/02.10.2017 г. на  Кмета на община Искър от 10.30 часа в Заседателната зала на община Искър се събра комисия от в състав:

 

Председател: Теменужка Василева Христова – Секретар на община Искър;

Членове:

  1. Бистра Чавдарова Минковска – Главен експерт „Обществени поръчки” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър
  2. Мария Мартинова Иванова – Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър

 

със задача: На 02.10.2017 г. (понеделник) от 10.30 часа, в заседателната зала на община Искър, назначената комисия да получи и отвори подадените оферти за участие в процедурата по реда на тяхното постъпване.

Председателят на комисията г-жа Василева откри заседанието.

 

Председателят на комисията отбеляза, че съгласно  чл. 187, ал.1 от ЗОП на 13.09.20167 г. е публикувана Обявата с Изх. № 15-14-39/13.09.2017 г. в „профила на купувача“ на сайта на община Искър –  със срок за подаване на оферти до 17:00 часа на 21.09.2017 год. с предмет: „Възлагане изпълнението на дейности по зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на Община Искър за експлоатационни  сезони  2017 / 2018  год., 2018 / 2019 год.”

 

На страницата на Агенцията по обществени поръчки  на 13.09. 2017 г. е публикувана Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с ID номер 9068282.

В срока, посочен в горецитирана обявата не са постъпили оферти и съгласно чл.188, ал. 2 от ЗОП Възложителят е удължил първоначално обявеният срок.

На сайта на община Искър в „профила на купувача“ –  https://iskarbg.nit.bg/sabirane-na-oferti-s-obyava/soo-06/ са публикувани Съобщение за удължаване първоначалния срок за събиране на оферти с Рег. № 91-43-8/25.09.2017 г. със срок за подаване на оферти до 17:00 часа на 29.09.2017 год.

На страницата на  Агенцията по обществени поръчки  на 25.09.2017 г. е публикувана Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с ID номер 9068567.

 

Председателят на комисията прочете пред всички присъстващи текста на заповедта за назначаване на комисията, нейният състав, задачи и срок за работа и получи срещу подпис от г-жа Ивалина Митова – Главен експерт „Връзки с обществеността и техническо осигуряване” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” (ОППИТО) при община Искър приемо-предавателен протокол за подадените оферти за участие от дата: 29.09.2017 год., заверено „Вярно с оригинала” копие от регистъра за получената оферта за участие и една на брой оферта.

 

Съгласно горепосоченият протокол, оферти за участие в срока до 17:00 часа на 29.09.2017 г. е подадена една оферта за участие. Не са постъпили оферти след крайния срок.

При приемане на офертата, същата е регистрирана в деловодството на община Искър, като върху опаковката е отбелязан поредния номер, входящия номер по програмата за документооборот, датата и часа на получаването й.

Офертата е представена на български език в запечатана, непрозрачна опаковка, попълнен съгласно посочения в документацията за участие образец от участника. Върху плика, участниците са посочили адрес за кореспонденция, телефон.

 

Оферти са подадени както следва:

 

№ по ред Юридическо лице /фирма/

Участник,

Адрес за кореспонденция

Име, презиме и фамилия на участника  представил офертата или упълномощен представител Дата, час подаване на офертата Рег. № по програмата за документооборот Забележка
1. „АРТ – СТРОЙ” ООД

  ГР. ПЛЕВЕН

Свилен Георгиев Мачев 10:49:38 часа;

20.09.2017 г.

Рег. № 30-790-41

 

 

Предстои избор на изпълнител и сключване на договор.

 

 

 

Временно прекъсване на електроснабдяването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 02-06 октомври 2017 г. вкпючително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани дейности.

Община Искър

На 02.10.2017 г. /14:45 -16:45 ч./ – Искър, Общ. Искър: Местност Корея

На 05.10.2017 г. /09:00 – 15:30 ч./ – Искър, Общ. Искър: Ал Димитров, Ас Халачев, Байкал, Балкан, Балчик, Бр Миладинови, Бузлуджа, Валентина Терешкова, Вапцаров, Басил Коларов, Велико Търново, Велко Кръстев, Въло Йончев, Георги Димитров, Искър, Калинин, Кирил и Методий, Лиляна Димитрова, Любен Каравелов, Малчика, Мара Денчева, Маркс, Николай Петрини, Петлешков, Пирин, Преслав, Първи май, Райко Даскалов, Рила, Силистра, Слави Алексиев, Стоян Займов, Тодор Каблешков, Трифон Ангелов, Тулча, Тунджа, Тутракан, Урал, Христо Ботев, Христо Наумов, Христо Смирненски, Цветан Спасов, Цвятко Георгиев, Чавдарци, Чапаев, Чаталджа, Яне Сандански, Янтра

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища.

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища.    [27.09.2017]   [350.3 KiB]   [14 сваляния]