Get Adobe Flash player

Проекти на нормативни документи

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №1

О Б Я В Л Е Н И Е ПО ЧЛ.26, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА № 33 ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ И НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА, ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, ПОД НАЕМ И ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ И ВЕЩИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, И ПРАВОМОЩИЯТА НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА И КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА В ОБЩИНА ИСКЪР

О Б Я В Л Е Н И Е ПО ЧЛ.26, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА № 32 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА ИСКЪР

О Б Я В Л Е Н И Е ПО ЧЛ.26, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ  ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 17 ЗА РЕДА ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО И ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ИСКЪР В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА

О Б Я В Л Е Н И Е  ПО ЧЛ.26, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ. ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ЦЯЛОСТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ  ПО ПОЕМАНЕТО, ОБСЛУЖВАНЕТО И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ НА ОБЩИНА  ИСКЪР, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЧЛ.26, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ. ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ.

Обявление по чл.26,ал.3 от закона за нормативните актове проект допълнение на наредба №26

Обявлението и Проекта за изм. и доп. на чл.32 и чл.34 от Наредба № 24 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Искър.

Обявлението и Проекта за изменение на Наредба № 23 за управление на общинската пътна мрежа в община Искър.

Обявление по чл.26, ал.3 от закона за нормативните актове проект за изменение на наредба № 1.
Обявление по чл.26, ал.3 от закона за нормативните актове: правилник за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ.

Обявление  по чл.26, ал.3 от закона за нормативните актове.

Обявление  по чл.26, ал.3 от закона за нормативните актове.

Icon of Промяна в Наредба №24Промяна в Наредба №24    [22.11.2016]   [256.0 KiB]   [162 сваляния]

Обявление по чл.26, ал.3 от закона за нормативните актове.

Icon of Проект на Наредба №20Проект на Наредба №20    [20.12.2018]   [48.7 KiB]   [25 сваляния]