Get Adobe Flash player

iskarbg

Съобщение за отваряне на оферти на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на „Селска здравна служба” в с. Долни Луковит”

   Съобщение за отваряне на оферти

на обществена поръчка с предмет:

Ремонт на „Селска здравна служба” в с. Долни Луковит”

 

 

 

Днес, 23.11.2018 год., в изпълнение на Заповед № 410/22.11.2018 г. на  Кмета на община Искър от 13.30 часа в Заседателната зала на община Искър се събра комисия в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Теменужка Василева Христова – Секретар на  община Искър

ЧЛЕНОВЕ:

 1. Радослав Банков Андреев – Главен специалист „Устройство на територията, кадастър и регулация, строителство и инвеститорски контрол” в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство” при община Искър
 2. Мария Мартинова Иванова – Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър

 

със задача: На 23.11.2018 год., (петък) от 13.30 часа, в заседателната зала на община Искър, назначената комисия да получи и отвори подадената оферта за участие в процедурата.

Председателят на комисията откри заседанието.

 

Председателят на комисията отбеляза, че съгласно чл. 187, ал. 1 от ЗОП на 15.05.2018 г. е публикувана Обявата с Изх. № 15-14-32/15.05.2018 г. в „профила на купувача“ на сайта на община Искър –  със срок за подаване на оферти до 12:00 часа на 23.11.2018 год. с предмет: Ремонт на „Селска здравна служба” в с. Долни Луковит”.

 

В срока, посочен в горецитирана покана е постъпила само една оферта.

 

Председателят на комисията прочете пред всички присъстващи текста на заповедта за назначаване на комисията, нейният състав, задачи и срок за работа и получи срещу подпис от г-жа Гергана Божиновска – Старши експерт „Секретар на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и административно техническо обслужване“ в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” (ОППИТО) при община Искър приемо-предавателен протокол за подадените оферти за участие, заверено „Вярно с оригинала” копие от регистъра за получената оферта за участие и една оферта.

 

Съгласно горепосоченият протокол, оферти за участие в горецитираният срок е подадена една оферта за участие. Не са постъпили оферти след крайния срок.

При приемане на офертата, същите са регистрирани в деловодството на община Искър, като върху опаковката е отбелязан поредния номер, входящия номер по програмата за документооборот, датата и часа на получаването й.

Офертата е представена на български език в запечатана, непрозрачна опаковка, попълнен съгласно посочения в документацията за участие образец от участника. Върху плика, участниците са посочили адрес за кореспонденция, телефон.

 

Оферта е подадена, както следва:

 

№ по ред Юридическо лице /фирма/

Участник,

Адрес за кореспонденция

Дата, час подаване на офертата Рег. № по програмата за документооборот
1. „АРТ-строй” ООД гр. Плевен 11:14:30 ч.

21.11.2018 г.

Рег. № 30-790-17

 

След получаване на приемо-предавателния протокол за подадените оферти за участие в процедурата и съобразно изискванията на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, председателят прочете пред всички присъстващи имената на участниците, подали оферти за участие в процедурата и прикани членовете на комисията да попълнят декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 по чл.103, ал.2 във връзка с 97, ал.2 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл.51, ал.8-13 от ППЗОП). Председателят и членовете на комисията подписаха цитираните декларации и същите бяха събрани от председателя, за да ги предостави на Възложителя ведно с протокола от работата на комисията.

На публичното отваряне на офертите не присъства участника или негови представители.

 

След това комисията пристъпи към отваряне на офертата и обяви ценовото предложение в изпълнение на чл. 97, ал.3 от ППЗОП на участник № 1 „АРТ-строй” ООД гр. Плевен.

 

Предстои избор на изпълнител и сключване на договор.

Мобилни екипи от полицейски служители се срещат с представители на местната власт и граждани в град Искър

Продължават срещите на мобилни екипи на ОДМВР-Плевен с жителите на населени места в областта по проблемите на обществения ред и противодействието на битовата престъпност.

На 23 ноември 2018 г. от 11.30 часа мобилни екипи от полицейски служители от ОДМВР Плевен ще проведат среща с представители на местната власт и гражданите в салона на НЧ „Ламби Кандев – 1893“ гр. Искър. Целта е да се постигне по-добър резултат в противодействието на конвенционалната престъпност и опазването на обществения ред. Гражданите и представителите на местната власт могат да подават сигнали за нарушения на Закона за движение по пътищата, нарушения на обществения ред и престъпления, както и сигнали, които налагат предприемането на действия от други компетентни институции.

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в пряко договаряне за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Ремонт PVN1047/III-118, Долна Митрополия-Ясен/-Г. Митрополия-Граница общ.(Долна Митрополия-Искър)-Староселци /III-1307/“

СЪОБЩЕНИЕ

 

за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в пряко договаряне за възлагане на обществената поръчка с предмет:

 

Ремонт PVN1047/III-118, Долна Митрополия-Ясен/-Г. Митрополия-Граница общ.(Долна Митрополия-Искър)-Староселци /III-1307/“

 

           

На 20.11.2018 год. от 10.30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 405 от 19.11.2018 г. на  Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертата на участника в обществена поръчка с предмет: Ремонт PVN1047/III-118, Долна Митрополия-Ясен/-Г. Митрополия-Граница общ.(Долна Митрополия-Искър)-Староселци /III-1307/“.

 

Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38.

Председателят на комисията установи, че комисията е в пълния си състав.

Назначената комисия е в състав, както следва:

Председател:

Теменужка Василева Христова – Секретар на  община Искър

ЧЛЕНОВЕ:

 1. Радослав Банков Андреев – Главен специалист „Устройство на територията, кадастър и регулация, строителство и инвеститорски контрол” в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство” при община Искър
 2. Мария Мартинова Иванова – Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър

На заседанието на комисията за провеждане на договарянето за определяне условията на договора, присъства упълномощен представител на участника в процедурата, а именно Тихомир Георгиев Димов, който се подписа в присъствен списък. На заседанието присъства Симеон Георгиев Илиевски – представител на фирмата.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на медиите, както и други лица.

Председателят на комисията прочете пред всички присъстващи текста на заповедта за назначаване на комисията, нейния състав, задачи и срок за работа.

 

Съобразно разпоредбата на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП председателят на комисията получи срещу подпис от г-жа Ивалина Митова – Главен експерт „Връзки с обществеността и техническо осигуряване” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” (ОППИТО) при община Искър приемо-предавателен протокол за подадената оферта за участие от дата: 16.11.2018 год., заверено „Вярно с оригинала” копие от регистъра за получената оферта за участие и 1 /една/ на брой оферта.

 

Офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47 от ППЗОП и документацията за участие — в запечатана непрозрачна опаковка, както следва:

 

№ по ред Юридическо лице /фирма/

Участник,

 

Име, презиме и фамилия на участника  представил офертата или упълномощен представител Дата, час подаване на офертата Рег. № по програмата за документооборот
1. “КАРО ТРЕЙДИНГ” ООД  гр. София   Подадена оферта – лично 13:54:36 часа;

16.11.2018 г.

Рег. №30-200-21

 

След получаване на приемо – предавателния протокол за подадените оферти за участие в процедурата и съобразно изискванията на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, председателят прочете пред всички присъстващи имената на лицата, подали оферта за участие в процедурата и прикани членовете на комисията да попълнят декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

Председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. Декларациите бяха събрани от председателя, за да ги предостави на Възложителя ведно с протокола от работата на комисията.

 

След това комисията пристъпи към отваряне на опаковката на единственият участник:

 

 1. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на участник № 1 “КАРО ТРЕЙДИНГ” ООД гр. София и се оповести съдържание й.

 

            Предстои сключване на договор.

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в пряко договаряне за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: „Ремонт PVN1047/III-118, Долна Митрополия-Ясен/-Г. Митрополия -Граница общ.(Долна Митрополия-Искър)-Староселци /III-1307/”

СЪОБЩЕНИЕ

 за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в пряко договаряне за възлагане на обществената поръчка с предмет:

 „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: „Ремонт PVN1047/III-118, Долна Митрополия-Ясен/-Г. Митрополия -Граница общ.(Долна Митрополия-Искър)-Староселци /III-1307/”

 

На 16.11.2018 год. от 11.00 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 403 от 16.11.2018 г. на  Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертата на участника в обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на основен ремонт/реконструкция на улична мрежа – Община Искър“.

 

Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38.

Председателят на комисията установи, че комисията е в пълния си състав.

Назначената комисия е в състав, както следва:

Председател:

Теменужка Василева Христова – Секретар на  община Искър

ЧЛЕНОВЕ:

 1. Мария Мартинова Иванова – Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър
 2. Радослав Банков Андреев – Главен специалист „Устройство на територията, кадастър и регулация, строителство и инвеститорски контрол” в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство” при община Искър

 

На заседанието на комисията за провеждане на договарянето за определяне условията на договора, присъства упълномощен представител на участника в процедурата, а именно Величко Петров Димитров, който се подписа в присъствен списък.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на медиите, както и други лица.

Председателят на комисията прочете пред всички присъстващи текста на заповедта за назначаване на комисията, нейния състав, задачи и срок за работа.

 

Съобразно разпоредбата на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП председателят на комисията получи срещу подпис от г-жа Ивалина Митова – Главен експерт „Връзки с обществеността и техническо осигуряване” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” (ОППИТО) при община Искър приемо-предавателен протокол за подадената оферта за участие от дата: 16.11.2018 год., заверено „Вярно с оригинала” копие от регистъра за получената оферта за участие и 1 /една/ на брой оферта.

 

Офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47 от ППЗОП и документацията за участие — в запечатана непрозрачна опаковка, както следва:

 

№ по ред Юридическо лице /фирма/

Участник,

 

Име, презиме и фамилия на участника  представил офертата или упълномощен представител Дата, час подаване на офертата Рег. № по програмата за документооборот
1. „ВЕДИПЕМА” ЕООД гр. Плевен   Подадена оферта – лично 16:33:07 часа;

14.11.2018 г.

Рег. № 30-981-13

 

След получаване на приемо – предавателния протокол за подадените оферти за участие в процедурата и съобразно изискванията на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, председателят прочете пред всички присъстващи имената на лицата, подали оферта за участие в процедурата и прикани членовете на комисията да попълнят декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

Председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. Декларациите бяха събрани от председателя, за да ги предостави на Възложителя ведно с протокола от работата на комисията.

 

След това комисията пристъпи към отваряне на опаковката на единственият участник: „ВЕДИПЕМА” ЕООД гр. Плевен и оповести съдържание й.

             Предстои сключване на договор.

 

 

 

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 12 ноември – 16 ноември 2018 г.

Уважаеми клиенти,

 ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

 Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 12 ноември16 ноември 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

Община Искър

На 14.11.2018 г. /09:15 – 16:00 ч./ –  Староселци:   Александър Стамболийски, Антон Иванов, Асен Халачев, Васил Коларов, Васил Левски, Вела Пеева, Вилхелм Пик, Г Димитров, Гачо Митков, Гео Милев, Георги Кирков, Гурко, Д-Р Бешев, Даме Груев, Димитър Благоев, Доровски, Дунав, Извън Регулация, Искър, Карл Маркс, Кирил И Методий, Коста Златарев, Кръстю Бешков, Ленин, Лило Тодоров, Лиляна Бърдарова, Любен Каравелов, Марица, Маршал Толбухин, Митка Гръбчева, Митко Палаузов, Московска, Н Й Вапцаров, Неофит Бозвели, Нинко Тодоров, Огоста, Отец Паисий, П Р Славейков, П.К.Яворов, Панайот Хитов, Пеловска, Пирин, Поп Андрей, Първи Май, Райна Княгиня, Раковски, Рила, Родопи, Сергей Румянцев, Скобелев, Средна Гора, Станке Димитров, Стапански Двор, Стара Планина, Стефан Караджа, Стоян Даскалов, Стоян Едрев, Тодор Каблешков, Тодор Матков, Фердо, Хан Крум, Христо Ботев, Христо Кърпачев, Христо Манчев, Христо Смирненски, Христо Стоянов, Цветан Спасов, Цвятко Георгиев, Яне Сандански, Янтра

На 15.11.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Староселци:   Прещипа

На 16.11.2018 г. /09:15 – 16:00 ч./ –  Брегаре:   Александър Стамболийски, Васил Коларов, Васил Левски, Георги Бенковски, Георги Димитров, Георги Раковски, Димитър Благоев, Искър, Кирил И Методий, Коста Златарев, Любен Каравелов, Несебър, Отец Паисий, П.Волов, Петър Берон, Пирин, Пролетарска, Рила, Стара Планина, Стефан Караджа, Хаджи Димитър, Христо Ботев

На 16.11.2018 г. /09:15 – 16:00 ч./ –  Староселци

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ: „Доставка на един хладилен товарен микробус с товароносимост (850 до 1 300 кг.)“

СЪОБЩЕНИЕ

 ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

 „Доставка на един хладилен товарен микробус с товароносимост (850 до 1 300 кг.)”

 

Днес, 05.11.2018 год., в изпълнение на Заповед № 390 / 05.11.2018 г. на  Кмета на община Искър от 09.30 часа в Заседателната зала на община Искър се събра комисия в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Теменужка Василева Христова – Секретар на  община Искър

 

ЧЛЕНОВЕ:

 1. 1. Сашо Велчев ГерговГлавен експерт „Икономически дейности” в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство” при община Искърщ

 

 1. 2. Сава Огнянов МарковМладши експерт „Икономически дейности и защита на потребителите” в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство” при община Искър

 

със задача: на 05.11.2018 г. (понеделник) от 09.30 часа, в Заседателната зала на община Искър, назначената комисия да получи и отвори подадените оферти за участие в процедурата по реда на тяхното постъпване.

Председателят на комисията откри заседанието.

Не присъства на заседанието на комисията редовният член Сава Огнянов Марков – – Младши експерт „Икономически дейности и защита на потребителите” в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство” при община Искър, поради ползване на платен годишен отпуск.

На мястото му влезе в заседанието резервния член – Мария Иванова – юрисконсулт в дирекция ОППИТО при община Искър.

 

Председателят на комисията отбеляза, че съгласно чл. 187, ал. 1 от ЗОП на 18.10.2018 г. е публикувана Обявата с Изх. № 15-14-106/18.10.2018 г. в „профила на купувача“ на сайта на община Искър –  със срок за подаване на оферти до 17:00 часа на 26.10.2018 год. с предмет: „Доставка на един хладилен товарен микробус с товароносимост (850 до 1 300 кг.)”.

 

На страницата на Агенцията по обществени поръчки  на 26.10.2018 г. е публикувана Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.

В срока, посочен в горецитирана обявата е постъпила една оферта и съгласно чл.188, ал. 2 от ЗОП Възложителят удължи първоначално обявеният срок.

На сайта на община Искър в „профила на купувача“ са публикувани Съобщение за удължаване първоначалния срок за събиране на оферти с Рег. № 91-43-48/29.10.2018 г. със срок за подаване на оферти до 17:00 часа на 02.11.2018 год.

На страницата на  Агенцията по обществени поръчки  на 29.10.2018 г. е публикувана Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.

Председателят на комисията прочете пред всички присъстващи текста на заповедта за назначаване на комисията, нейният състав, задачи и срок за работа и получи срещу подпис от г-жа Ивалина Митова – Главен експерт „Връзки с обществеността и техническо осигуряване” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” (ОППИТО) при община Искър приемо-предавателен протокол за подадените оферти за участие, заверено „Вярно с оригинала” копие от регистъра за получената оферта за участие и една оферта.

 

Съгласно горепосоченият протокол, оферти за участие в срока до 17:00 часа на 26.10.2018 г. е подадена една оферта за участие. Не са постъпили оферти след крайния срок.

При приемане на офертата, същата е регистрирана в деловодството на община Искър, като върху опаковката е отбелязан поредния номер, входящия номер по програмата за документооборот, датата и часа на получаването й.

Офертата е представена на български език в запечатана, непрозрачна опаковка, попълнен съгласно посочения в документацията за участие образец от участника. Върху плика, участника е посочил адрес за кореспонденция, телефон.

 

Оферти са подадени както следва:

 

№ по ред Юридическо лице /фирма/

Участник,

Адрес за кореспонденция

Дата, час подаване на офертата Рег. № по програмата за документооборот
1. „Лора 2007” ЕООД гр. Плевен 16:48:48 ч.

22.10.2018 г.

Рег. № 30-1475-4

 

След получаване на приемо-предавателния протокол за подадените оферти за участие в процедурата и съобразно изискванията на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, председателят прочете пред всички присъстващи имената на участниците, подали оферти за участие в процедурата и прикани членовете на комисията да попълнят декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 по чл.103, ал.2 във връзка с 97, ал.2 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл.51, ал.8-13 от ППЗОП). Председателят и членовете на комисията подписаха цитираните декларации и същите бяха събрани от председателя, за да ги предостави на Възложителя ведно с протокола от работата на комисията.

На публичното отваряне на офертите не присъства участника или негови представители.

 

След това комисията пристъпи към отваряне на офертата и обяви ценовото предложение в изпълнение на чл. 97, ал.3 от ППЗОП.

Председателят на комисията отвори офертата и обяви Ценовото предложение на участник № 1 „Лора 2007” ЕООД гр. Плевен

 Предстои избор на изпълнител и сключване на договор.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 05 – 09 ноември

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

 

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 05 – 09 ноември 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

Община Искър

На 05.11.2018 г. /08:45 – 09:00 ч.; 15:45 – 16:00 ч./ –  Искър, Общ. Искър: Ал Димитров, Ас Халачев, Байкал, Балкан, Балчик, Бр Миладинови, Бузлуджа, Валентина Терешкова, Вапцаров, Васил Коларов, Велико Търново, Велко Кръстев, Въло Йончев, Георги Димитров, Искър, Калинин, Кирил и Методий, Лиляна Димитрова, Любен Каравелов, Малчика, Мара Денчева, Маркс, Николай Петрини, Петлешков, Пирин, Преслав, Първи Май, Райко Даскалов, Рила, Силистра, Слави Алексиев, Стоян Заимов, Тодор Каблешков, Трифон Ангелов, Тулча, Тунджа, Тутракан, Урал, Христо Ботев, Христо Наумов, Христо Смирненски, Цветан Спасов, Цвятко Георгиев, Чавдарци, Чапаев, Чаталджа, Яне Сандански, Янтра

На 05.11.2018 г. /09:00 – 10:00 ч./ –  Искър, Общ. Искър: Ал Димитров, Вапцаров, Въло Йончев, Искър, Кирил и Методий, Малчика, Мара Денчева, Петлешков, Пирин, Силистра, Слави Алексиев, Тулча, Тутракан, Христо Наумов, Цвятко Георгиев

На 05.11.2018 г. /08:45 – 16:00 ч./ –  Искър, Общ. Искър: Георги Димитров

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнението на Проект: „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж, гр.Искър“ към Фонд „Социална закрила”

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на

 Проект:  „Модернизиране на кухненското оборудване и  обзавеждане на Домашен социален патронаж, гр.Искър

към Фонд „Социална закрила”

Във връзка с договор за съвместна дейност № РД04-171 / 28.06.2018 г. и Анекс № 1  от 09.08.2018 г. към договора за съвместна дейност № РД04-171 / 28.06.2018 г., сключени между Фонд „Социална закрила” и Община Искър се осъществи проект Модернизиране на кухненското оборудване и  обзавеждане на Домашен социален патронаж, гр.Искър“.

 

 1. Целева група по проекта

Хора с увреждания, възрастни хора, деца и младежи.

 

 1. Ползватели на социалната услуга:

Ползвателите на социалните услуги са лица, живеещи на територията на общината. Тези лица са с различни увреждания – самотно живеещи стари хора с увреждания или със затруднения в самообслужването, които имат нужда от помощ при приготвянето на храна; самотноживеещи стари хора в отдалечени населени места без достъп до социални услуги. Капацитетът на Домашен социален патронаж е 70 места, а към настоящия момент заетостта на услугата е от 67 човека. ДСП обслужва и 80 потребители по проект „Топъл обяд”, финасиран от МТСП. Персоналът е 7 души.

 

3.Проектът се реализира на територията на:

гр. Искър и селата – с. Долни Луковит, с. Писарово, с. Староселци на територията на общината.

 

4.Цели на проекта:

Домашен социален патронаж  гр. Искър е алтернативна форма на социална услуга, предлагана в Община Искър. Тя е съобразена с потребностите на хората от общината и е в съответствие с Европейската концепция за децентрализация на социално обслужване.

Основната цел на проекта е да бъде повишено качеството и капацитета на предлаганите от Домашен социален патронаж услуги.

Подцелите на проекта са определени,  както следва:

– Подобряване на материалната база на ДСП;

– Отговаряне на нормативни изисквания, чрез модернизация на материалната база;

– Осигуряване на по-добри и безопасни условия на труд за работещите в кухнята на ДСП;

– Реализиране на икономии на средства от общинския бюджет, които да бъдат насочени към други дейности, свързани с повишаване качеството на предоставяната услуга.

Към момента на кандидатстване материалната база на ДСП и по-конкретно на кухненското оборудване и обзавеждане е в недобро състояние. Използва се остаряла техника, която изисква повече време за изпълнение на работата, по-честа поддръжка и  повече потребление на електроенергия.

Със закупуването на ново оборудване се постигна пестене на време за приготвяне на храната,  пестене на електроенергия, подобриха се условията на труд в кухнята на Домашен социален патронаж в град Искър и се осигури достъп на по-голям брой потребители до качествена социална услуга в обичайната домашна  среда.

 

 1. Основните дейности по проекта бяха:

Дейност 1: Провеждане на среща на екипа за стартиране на дейностите по проекта.

Ще бъде проведена среща между служителите, ангажирани пряко или непряко с изпълнение на дейностите, с цел разпределение на задачи и отговорности и определяне на срокове;

Дейност 2: Провеждане на процедура за избор на изпълнител.

За избор на изпълнител/ доставчик по проекта ще бъде проведена процедура при спазване на принципите, условията и реда за възлагане, съгласно изискванията на ЗОП. Дейността включва подготовка и провеждане на процедурата, избор на доставчик и сключване на договора с избрания изпълнител;

Дейност 3: Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за ДСП.

Доставката се извършва, съгласно договора с избрания изпълнител, а оборудването се приема чрез подписване на приемно-предавателен протокол.

Дейност 4: Отчитане на проекта. Дейността включва предоставяне на Доклад за изпълнение на дейностите и копия на разходооправдателни документи.

 

 1. Описание на основните дейности, които Бенефициентът предприе за постигане на поставените цели:

Всички дейности, които Община Искър осъществи за постигане на поставените цели бяха съобразени с  Методиката за разпределение на средствата по фонд „Социална закрила”, Ръководство за получателите на финансиране от фонд „Социална закрила” и одобрено проектно предложение под наименование: „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж, гр. Искър.

 

6.1. Сформиране на екип за организация и управление на проекта – със Заповед № 254/05.07.2018 г. на Кмета на община Искър е сформиран екип за реализиране на проекта за обезпечаване на ресорната управленска отговорност на община Искър. В цитираната заповед е определен и специалист „Инвеститорски контрол”, който да изпълнява инвеститорски контрол за извършените дейности по доскавката на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж гр. Искър в съответствие с изискванията на Договора.

 

6.2. Подготовка и провеждане на процедура за избор на изпълнител за доставка и монтиране на професионално кухненско оборудване, съгласно изискванията по ЗОП:

Община Искър проведе процедура за избор  на изпълнител по реда на чл. 187, ал. 1 от ЗОП – събиране на оферти с обява, с предмет: „Доставка и монтаж на кухненско оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж, гр. Искър”.

Комисия, определена със Заповед на Бенефициента – № 290 / 10.08.2018 г. се събра и разгледа постъпилите предложения. Членовете на комисията подписаха декларации за попълнят декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 по чл.103, ал.2 във връзка с 97, ал.2 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл.51, ал.8-13 от ППЗОП).

За своята работа, комисията изготви протокол, съдържащ разглеждането на подадените оферти, класирането на участниците, както и предложение – Възложителя да сключи договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на кухненско оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж, гр. Искър” с участника, класиран на първо място – Участник № 3 „БИС” ООД ГР. БУРГАС.

Съгласно чл. 97, ал. 4 от ППЗОП (изречение второ), Протокол № 1 се връчи на инж. Валентин Йорданов – Кмет на Община Искър, в качеството му на Възложител, който утвърди същият.

Утвърденият протокол в един и същи ден се изпрати на участниците и се публикува в профила на купувача при условията на чл. 42 от ЗОП.

Избраният изпълнител предложи подходящо за кухнята на ДСП гр. Искър, съвременно енергийно и ефективно кухненско оборудване, отговарящо на съвременните български и европейски стандарти и хигиенни норми.

След като беше определен Изпълнител на обществената поръчка, в изпълнение на чл. 6 и чл. 8, т. 1 от договор за съвместна дейност № РД04-171 / 28.06.2018 г.  и точка 4.2. „Тристранен договор” от Ръководство за получателите на финансиране от фонд „Социална закрила”, прието на заседание на управителният съвет Община Искър изпрати цялата документация във Фонд “Социална закрила”.

След  съгласуване на процедурата за обществена поръчка беше подписан тристранен договор с № РД04 – 244/05.09.2018 г. между  Фонд „Социална закрила”, Община Искър и избрания изпълнител – „БИС” ООД ГР. БУРГАС, в който са указани ангажиментите на трите страни по договора за сътрудничество.

 

6.3. Доставка и монтаж на закупеното кухненско оборудване:

Със Заповед № 254/05.07.2018 г. на Кмета на община Искър е определен специалист „Инвеститорски контрол”, който да изпълнява инвеститорски контрол за извършените дейности по доставката на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж гр. Искър в съответствие с изискванията на Договора, именно Радослав Банков Андреев, служител в Общинска Администрация Искър на длъжност: Главен специалист „Устройство на територията, кадастър и регулация, строителство и инвеститорски контрол” в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство”. Същият е приел доставеното и монтирано оборудване и обзавеждани и е подписал Приемо-предавателен протокол за оборудването от 27.09.2018 г. и Протокол за монтаж и пускане в експлоатация  на оборудването от 27.09.2018 г. Изпълнителят е извършил необходимото обучение съгласно Протокол от 27.09.2018г. От Изпълнителят по договора са представени Гаранционни карти за доставеното оборудване и обзавеждане.

В изпълнение на чл. 8, точка 16 от договор за съвместна дейност № РД04-171 / 28.06.2018 г.,  съгласно заповед № 359/ 16.10.2018 г на Кмета на общината е назначена комисия за приемане на обекта.

 

6.4. Информиране и публичност:

Със Заповед № 254/05.07.2018 г. на Кмета на община Искър е определен експерт „Публичност и информация по проекта”, а именно Ивалина Йорданова Митова на длъжност: Главен експерт „Връзки с обществеността и техническо осигуряване” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” (ОППИТО) при община Искър.

Изготвена е документация, във връзка с дейностите по информиране и публичност на проекта – публикации в Информационен бюлетин на Община Искър, информация за проекта в информационен сайт „Плевен За Плевен“ – https://plevenzapleven.bg/, на интернет страницата на общината – https://iskarbg.com/ .

В горецитирана документация са оповестени по подходящ начин източника на финасиране на проекта, включително и пред средствата за масова информация.

Стриктно са спазени изскванията на фонд “Социална закрила” за дейностите  и документацията по информиране и публичност на проекта.

 

6.5. Отчитане на проекта: Община Искър в качеството си на ВЪЗЛОЖИТЕЛ-СЪИНВЕСТИТОР, осигури собствен принос, както и проследи за правилното изпълнение на проекта. След приключване на дейността се изготви настоящия писмен технически доклад за изпълнението.

 

 1. Документацията, която Община Искър водеше и систематизираше относно реализацията на дейността е следната:

7.1. Заповед за определяне лицата за участие в инвестиционния процес и приемането на оборудването;

7.2. Процедурата по ЗОП и приложимите към нея документи във връзка с избора на изпълнител;

7.3. Счетоводни документи, доказващи изпълнението на дейността;

7.4. Снимков материал от хода на изпълнение на проекта;

7.5. Приемо-предавателен протокол за оборудването;

7.6. Протокол за монтаж и пускане в експлоатация  на оборудването;

7.7. Гаранционни карти за доставеното оборудване и обзавеждане;

7.8. Протокол за инструктаж на персонала, който ще работи със закупеното оборудване.

7.9. Документация, във връзка с дейностите по информиране и публичност на проекта.

 

 1. Постигнати резултати от изпълнението на проекта:

8.1. Създени са реални условия за повишаване на  капацитета на услугите, свързани с приготвяне и предоставяне на топла готова храна за уязвимите категории от населението;

8.2. Подобри се материалната база на ДСП гр. Искър;

8.3. Осигури се кухненско оборудване, отговарящо на всички национални и европейски хигиенни норми и изисквания, чрез модернизация на материалната база;

8.4. Осигуриха се по-добри и безопасни условия на труд за работещите в кухнята на ДСП;

8.5. В дългосрочен план се очаква да се подпомогне развитието на социалните услуги, които да бъдат привлекателни за населението и да станат двигател за повишаване конкурентноспособността на региона за Реализиране на икономии на средства от общинския бюджет, които да бъдат насочени към други дейности, свързани с повишаване качеството на предоставяната услуга и разширяване обхвата на Домашния социален патронаж.

 

 1. Обща стойност на проекта: ев размер на 29 826,00 лв. /двадесет и девет хиляди осемстотин двадесет и шест лева/ с ДДС и се финансира, както следва:

– Финансова помощ от фонд „Социална закрила” в размер на 26 843,40 лв. /двадесет и шест хиляди осемстотин осемстотин четиридесет и три лева и четиридесет стотинки/ с ДДС;

– Собствени финансови средстав размер на 2 982,60 лева /две хиляди деветстотин осемдесет и два лева и шестдесет стотинки/ с ДДС.

 

 1. 10. Окончателна стойност на извършените доставки(съгласно Договор за сътрудничество № РД04-171 / 28.06.2018 г.) е размер на 21 750,00 лв. (двадесет и една хиляди седемстотин и петдесет лева) без включен ДДС, съответно 26 100,00 лв. (двадесет и шест хиляди и сто лева) с включен ДДС, както следва:

10.1. Стойност по фактура за извършените разходи от Фонд „Социална закрила” (ИНВЕСТИТОР) в размер на 23 490,00 лв. (двадесет и три хиляди четиристотин и деветдесет лева) с включен ДДС, която предстои да се изплати;

10.2. Стойност по фактура за собствения принос (ВЪЗЛОЖИТЕЛСЪИНВЕСТИТОРЪТ) в размер на 2 610,00 лв. (две хиляди шестстотин и десет лева) с включен ДДС, която е платена.

При осъществяване на проекта, Община Искър изпълни предмета на договора в срок, осъществи дейността добросъвестно с цел постигането на максимално добри резултати и на 29.10.2018 г. е изпратен Технически доклад за цялостната дейност.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ „Доставка на един автобус с брой места за сядане (22 до 27) +1 (микробус)”

СЪОБЩЕНИЕ

 ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

  „Доставка на един автобус с брой места за сядане (22 до 27) +1 (микробус)”

 

 

Днес, 29.10.2018 год., в изпълнение на Заповед № 377/ 29.10.2018 г. на  Кмета на община Искър от 10.00 часа в Заседателната зала на община Искър се събра комисия от в състав:

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Теменужка Василева Христова – Секретар на  община Искър

 ЧЛЕНОВЕ:

 1. 1. Сашо Велчев ГерговГлавен експерт „Икономически дейности” в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство” при община Искърщ

 

 1. 2. Сава Огнянов МарковМладши експерт „Икономически дейности и защита на потребителите” в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство” при община Искър

 

със задача: на 29.10.2018 г. (понеделник) от 10.00 часа, в Заседателната зала на община Искър, назначената комисия да получи и отвори подадените оферти за участие в процедурата по реда на тяхното постъпване.

Председателят на комисията откри заседанието.

 

Не присъства на заседанието на комисията редовният член Сашо Велчев Главен експерт „Икономически дейности” в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство” при община Искър, поради ползаване на платен годишен отпуск.
На мястото му влезе в заседанието резервния член – Мария Иванова – юрисконсулт в дирекция ОППИТО при община Искър.

 

Председателят на комисията отбеляза, че съгласно чл. 187, ал. 1 от ЗОП на 11.10.2018 г. е публикувана Обявата с Изх. № 15-14-98/11.10.2018 г. в „профила на купувача“ на сайта на община Искър –  със срок за подаване на оферти до 17:00 часа на 19.10.2018 год. с предмет: Доставка на един автобус с брой места за сядане (22 до 27) +1 (микробус)”.

На страницата на Агенцията по обществени поръчки  на 11.10.2018 г. е публикувана Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.

В срока, посочен в горецитирана обявата не са постъпили оферти и съгласно чл.188, ал. 2 от ЗОП. Възложителят удължи първоначално обявеният срок.

На сайта на община Искър в „профила на купувача“ са публикувани Съобщение за удължаване първоначалния срок за събиране на оферти с Рег. № 91-43-47/22.10.2018 г. със срок за подаване на оферти до 17:00 часа на 26.10.2018 год.

На страницата на  Агенцията по обществени поръчки  на 22.10.2018 г. е публикувана Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.

 

Председателят на комисията прочете пред всички присъстващи текста на заповедта за назначаване на комисията, нейният състав, задачи и срок за работа и получи срещу подпис от г-жа Ивалина Митова – Главен експерт „Връзки с обществеността и техническо осигуряване” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” (ОППИТО) при община Искър приемо-предавателен протокол за подадените оферти за участие, заверено „Вярно с оригинала” копие от регистъра за получената оферта за участие и една оферта.

 

Съгласно горепосоченият протокол, оферти за участие в срока до 17:00 часа на 26.10.2018 г. е подадена една оферта за участие. Не са постъпили оферти след крайния срок.

При приемане на офертата, същата е регистрирана в деловодството на община Искър, като върху опаковката е отбелязан поредния номер, входящия номер по програмата за документооборот, датата и часа на получаването й.

Офертата е представена на български език в запечатана, непрозрачна опаковка, попълнен съгласно посочения в документацията за участие образец от участника. Върху плика, участника е посочил адрес за кореспонденция, телефон.

 

Оферти са подадени както следва:

 

№ по ред Юридическо лице /фирма/

Участник,

Адрес за кореспонденция

Дата, час подаване на офертата Рег. № по програмата за документооборот
1. „Лора 2007” ЕООД гр. Плевен 15:45:24 ч.

19.10.2018 г.

Рег. № 30-1475-3

 

След получаване на приемо-предавателния протокол за подадените оферти за участие в процедурата и съобразно изискванията на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, председателят прочете пред всички присъстващи имената на участниците, подали оферти за участие в процедурата и прикани членовете на комисията да попълнят декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 по чл.103, ал.2 във връзка с 97, ал.2 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл.51, ал.8-13 от ППЗОП). Председателят и членовете на комисията подписаха цитираните декларации и същите бяха събрани от председателя, за да ги предостави на Възложителя ведно с протокола от работата на комисията.

На публичното отваряне на офертите не присъства участника или негови представители.

 

След това комисията пристъпи към отваряне на офертата по реда на постъпването й и обяви ценовите предложения в изпълнение на чл. 97, ал.3 от ППЗОП.

 

Предстои избор на изпълнител и сключване на договор.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 29 октомври – 02 ноември 2018 г.

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

 Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 29 октомври – 02 ноември 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

 

Община Искър

На 29.10.2018 г. /09:00 – 10:00 ч./ –  Искър, Общ. Искър:   Ал Димитров, Вапцаров, Въло Йончев, Искър, Кирил И Методий, Малчика, Мара Денчева, Петлешков, Пирин, Силистра, Слави Алексиев, Тулча, Тутракан, Христо Наумов, Цвятко Георгиев

На 01.11.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Писарово, Общ. Искър:   III-422, Кв. 81, Асен Халачев, Възраждане, Генерал Заимов, Гео Милев, Георги Бенковски, Георги Димитров, Иван Рилски, Лазар Станев, Никола Й.Вапцаров, Стоян Едрев, Тодор Каблешков, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Цвятко Аврамов, Цвятко Георгиев, Цоню Матев, Яне Сандански