Get Adobe Flash player

iskarbg

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в договаряне без предварително обаявление за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР по проект: „Реконструкция на улична мрежа в община Искър”

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: „ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

СЪОБЩЕНИЕ

 за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в договаряне без предварително обаявление за възлагане на обществената поръчка с предмет:

 Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР по проект: „Реконструкция на улична мрежа в община Искър”

На 21.05.2018 год. от 14.30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 156 от 18.05.2018 г. на  Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертата на участника в обществена поръчка с предмет: Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР по проект: „Реконструкция на улична мрежа в община Искър”.

Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38.

Председателят на комисията установи, че комисията е в пълния си състав.

Назначената комисия е в състав, както следва:

Председател:

            Симеон Огнянов Бончев – външен експерт – Юрист

ЧЛЕНОВЕ:

 1. инж. Иван Симеонов Георгиев – външен експертСтроителен инженер по пътно строителство и мостове;
 2. инж. Иван Стефанов Цупарски – външен експер – Строителен инженер, магистър – икономист;
 3. Теменужка Василева Христова – Секретар на община Искър;
 4. Бистра Чавдарова Минковска – Главен експерт „Обществени поръчки” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър.

 

На заседанието на комисията за провеждане на договарянето за определяне условията на договора, присъства представител на участника в процедурата, а именно Управителя – Кирил Кръстев, който се подписа в присъствен списък.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на медиите, както и други лица.

Председателят на комисията прочете пред всички присъстващи текста на заповедта за назначаване на комисията, нейния състав, задачи и срок за работа.

Съобразно разпоредбата на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП председателят на комисията получи срещу подпис от г-жа Ивалина Митова – Главен експерт „Връзки с обществеността и техническо осигуряване” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” (ОППИТО) при община Искър приемо-предавателен протокол за подадената оферта за участие от дата: 15.05.2018 год., заверено „Вярно с оригинала” копие от регистъра за получената оферта за участие и 1 /една/ на брой оферта.

Офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47 от ППЗОП и документацията за участие — в запечатана непрозрачна опаковка от Участник № 1 ПЪТ ВОД ПРОЕКТ” ЕООД, ГРАД ПЛЕВЕН.

В резултат на разглеждане на офертата и проведените разговори, назначената от Възложителя комисия и управителя на ПЪТ ВОД ПРОЕКТ” ЕООД, ГРАД ПЛЕВЕН се договориха, че изпълнението предмета на поръчката ще се осъществи съгласно клаузите на предварително представеният им за разглеждане проект на договора и за договорената обща цена.

            Предстои сключване на договор.

 

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на ценовите предложения на участниците в обществената поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект: „Реконструкция на улична мрежа в община Искър“

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: „ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

СЪОБЩЕНИЕ

за отваряне на ценовите предложения на участниците в обществената поръчка с предмет:

„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект: „Реконструкция на улична мрежа в община Искър“,

финансирана от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони – Договор № 15/07/2/0/00500/28.12.2017 г. между община Искър и Държавен фонд „Земеделие“ гр. София за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестициии в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ за изпълнение на проект № 15/07/2/0/00500 – „Реконструкция на улична мрежа в община Искър“

На 21.05.2018 год. от 10.30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 157 от 18.05.2018 г. на Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект: „Реконструкция на улична мрежа в община Искър“, открита с Решение № 3/24.04.2018 г.

Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38.

Назначената комисия е в състав, както следва:

Председател:

            Симеон Огнянов Бончев – външен експерт – Юрист

 ЧЛЕНОВЕ:

 1. инж. Иван Симеонов Георгиев – външен експертСтроителен инженер по пътно строителство и мостове;
 2. инж. Иван Стефанов Цупарски – външен експер – Строителен инженер, магистър – икономист;
 3. Теменужка Василева Христова – Секретар на община Искър;
 4. Бистра Чавдарова Минковска – Главен експерт „Обществени поръчки” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър.

 

Председателят на комисията установи, че същата е в пълния си състав.

На заседанието на комисията неприсъстваха представители на участниците

 

На заседанието на комисията не присъстваха представители на медиите, както и други лица.

Председателят на комисията прочете пред всички текста на заповедта за назначаване на комисията, нейния състав, задачи и срок за работа.

Съобразно разпоредбата на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП председателят на комисията получи срещу подпис от г-жа Ивалина Митова – Главен експерт „Връзки с обществеността и техническо осигуряване” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” (ОППИТО) при община Искър приемо-предавателен протокол на подадените оферти за участие от дата: 16.05.2018 год., заверено „Вярно с оригинала” копие от регистъра за получените оферти за участие и 5 (пет) на брой оферти.

Съгласно горепосоченият протокол, оферти за участие в публичното състезание по ЗОП в срока до 17:00 часа на 16.05.2018 г. са подали 5 (пет) участника.

Офертите са подадени в съответствие с изискванията на чл. 47 от ППЗОП и документацията за участие — в запечатани непрозрачни опаковки.

Подадените оферти са както следва:

№ по ред Юридическо лице /фирма/

Участник,

 

1. „ВЕДИПЕМА” ЕООД ГР. ПЛЕВЕН
2. „ТЕХНОСТРОЙ -ИНВЕСТКОНСУЛТ” ЕООД ГР. СОФИЯ
3. „СТРОЙНОРМ” ЕООД ГР. СОФИЯ
4. „СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД ГР. СОФИЯ
5. ЕТ „ЗОЯ ПАСКАЛЕВА” ГР. ПЛЕВЕН

 

След получаване на приемо – предавателния протокол за подадените оферти за участие в процедурата и съобразно изискванията на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, председателят прочете пред всички присъстващи имената на лицата, подали оферта за участие в процедурата и прикани членовете на комисията да попълнят декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

Председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

Декларациите бяха събрани от председателя, за да ги предостави на Възложителя ведно с протокола от работата на комисията.

След това комисията пристъпи към отваряне на опаковките на участниците, по реда на тяхното постъпване.

Публичната част от заседанието на комисията приключи след извършването на действията по 54, ал. 3 – 5 от ППЗОП.

Съобщение относно закриването на офиса на Банка ДСК в гр.Искър

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ИСКЪР,

Във връзка със съобщение от ръководството на Банка ДСК за предстоящо закриване на единствения банков офис на Банка ДСК в град Искър, Ви уведомяваме, че общинското ръководство на Община Искър няма отношение за взетото решение от кредитната институция.

Кметът на общината инж.Валентин Йорданов проведе няколко работни срещи с ръководството на банката, на които беше обсъдена възможността, банковия офис да бъде запазен.

Независимо от проведените срещи, централата на Банка ДСК взе решение за закриване на банковия офис в град Искър.

Общинското ръководство разбира неудобството на гражданите и фирмите, но взетото решение за закриване на банковия офис е политика на ръководството на Банка ДСК и е извън правомощията на общината.

Във времето до закриване на банковия офис, ръководството на община Искър ще проведе допълнителни срещи и разговори с ръководствата на банкови институции за осигуряване обслужването на гражданите и фирмите.

 

инж. Валентин Йорданов

Кмет на Община Искър

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на ценовите предложения на участниците в обществената поръчка с предмет: „Предоставяне на Консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проект: „Реконструкция на улична мрежа в община Искър“

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: „ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

СЪОБЩЕНИЕ

 за отваряне на ценовите предложения на участниците в обществената поръчка с предмет:

Предоставяне на Консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проект: „Реконструкция на улична мрежа в община Искър“,

финансирана от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони – Договор № 15/07/2/0/00500/28.12.2017 г. между община Искър и Държавен фонд „Земеделие“ гр. София за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестициии в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ за изпълнение на проект № 15/07/2/0/00500 – „Реконструкция на улична мрежа в община Искър“

 

На 14.05.2018 год. от 11:00 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 109 от 16.04.2018 г. на Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Предоставяне на Консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проект: „Реконструкция на улична мрежа в община Искър“.

 

Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38.

 

Назначената комисия е в състав, както следва:

Председател:

            Теменужка Василева Христова – Секретар на  община Искър

Членове:

 1. Ирена Руменова Салашка – Младши експерт „Социално икономически дейности, разработване и управление на проекти” в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство” при община Искър;
 2. Ани Методиева Емилова – Старши експерт “Социално-икономически дейности, разработване и управление на проекти и по етническите въпроси” в дирекция „Социално икономическо развитие, териториално и селищно устройство” (СИРТСУ) при община Искър;
 3. Мария Мартинова Иванова – Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър;
 4. Бистра Чавдарова Минковска – Главен експерт „Обществени поръчки” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър.

 

Председателят на комисията установи, че същата е в пълният си и редовен  състав.

 

Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващите със състава и правилата за работа на комисията, както и с разпоредбата на чл. 57, ал. 1 от ППЗОП ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

 

На 09.05.2018 год. на сайта на община Искър е публикувано съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” на участниците, които отговарят на предварително обявените изисквания на Възложителя.

Изпратено е и писмено уведомление до участниците в процедурата по електронна поща, за което е получено потвърждение от участниците.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участници в процедурата.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на медиите, както и други лица.

Председателят на комисията обяви резултатите от оценяването по другият показател за оценка:

– Допуснат до по-нататъшно участие е следният участник № 2 „ЕВРОСТАРТ 2008” ЕООД гр. София;

– Комисията недопуска офертата на участника № 1 „ЕКОНСУЛТ-11” ЕООД гр. София до следващия етап на оценка и предлага същият да бъде отстранен от участие на основания чл. 107, т. 2, буква „ а” от ЗОП.

След това комисията пристъпи към отваряне на опаковката с надпис „Предлагани ценови параметри“ на допуснатият участник в процедурата.

Председателят на комисията отвори плик с надпис „Ценово предложение” на участник № 2 „ЕВРОСТАРТ 2008” ЕООД гр. София;

Оповести се Ценовото предложение, попълнено по Образец № 4 от документацията. Комисията констатира, че единственият допуснат участник, не е предложил цена, по-висока от прогнозната стойност.

            След извършване на публичното оповестяване на ценовото предложение на участниците, приключи публичната част от заседанието на комисията и председателят закри същото на 14.05.2018 г. в 11:30 часа.

 

Планирани прекъсвания на електрозахранването

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.  Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други.  Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването както следва:

Община Искър

На 14.05.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Искър, Общ. Искър: Бр Миладинови, Бузлуджа, Валентина Терешкова, Въло Йончев, Георги Димитров, Иван Вазов, Лиляна Димитрова, Отец Паисий, Перущица, Петър Берон, Райко Даскалов

На 14.05.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Староселци: Васил Коларов, Искър, Ленин, Любен Каравелов, Маршал Толбухин, Московска, Панайот Хитов, Първи Май, Христо Манчев

На 15.05.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 16.05.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Искър, Общ. Искър: Бенковски, Бр Миладинови, Велко Кръстев, Вит, Георги Димитров, Ернст Телман, Иван Ведер, Кънчо Илиев, Любен Каравелов, Мургаш, Петрохан, Плевен, Родопи, Септември, Страцин, Христо Кърпачев, Чавдарци

На 17.05.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Искър, Общ. Искър: Балчик, Бр Миладинови, Кирил и Методий, Маркс, Първи Май, Стоян Заимов, Тунджа, Урал, Христо Ботев, Цветан Спасов, Чапаев, Чаталджа, Яне Сандански

На 18.05.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Искър, Общ. Искър: Ал Димитров, Вапцаров, Въло Йончев, Искър, Кирил и Методий, Малчика, Мара Денчева, Петлешков, Пирин, Силистра, Слави Алексиев, Тулча, Тутракан, Христо Наумов, Цвятко Георгиев

Съобщение относно проект: Предоставяне на Консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проект:„Реконструкция на улична мрежа в община Искър“.

Съобщение относно проект: Предоставяне на Консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проект:„Реконструкция на улична мрежа в община Искър“. (32.3 KiB, 10 downloads)

КОНКУРС ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ГРАД ИСКЪР

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

Специалист – „Устройство на територията, кадастър и регулация, строителство и инвеститорски контрол“ в Дирекция „Социално икономическо развитие, териториално и селищно устройство“    

Администрация: Специализирана администрация в централното управление на община Искър

Дирекция: “Социално-икономическо развитие и териториално и селищно устройство”

Длъжностно ниво: 13

Наименование на длъжностното ниво: Ниво специалист 1

Длъжност: Специалист – “Устройство на територията, кадастъра и регулацията, строителство и инвеститорски контрол”

Минимални и специфични изисквания за длъжността:
Образование: Средно специално – строителен техник
Професионална област: строителство
Професионален опит: не се изисква

Допълнителни изисквания:
Ø Да притежава компютърна грамотност;
Ø Да притежава знания в областта на строителството;
Ø Да познава Закона за устройство на територията  и поднормативните документи.

Необходими документи за кандидатстване;
1.Мотивационно писмо;
2.Документ за самоличност /копие/;
3.CV;
4.Копие от диплома за завършено образование;
5.Трудова книжка /копие/-ако е приложимо;
6.Карта от предварителен медицински преглед.

Начин на подбор на кандидатите.
Събеседване.

Място и срок за подаване на документите:

Документите се подават на следния адрес:

Адрес: гр. Искър, общ. Искър, обл. Плевен, ул. „Георги Димитров“ № 38, център за информация и услуги, етаж 1, гише № 3

Документите за участие в конкурса се подават на горепосочения адрес лично от кандитатите или от техни упълномощени представители (с нотариално заверено пълномощно) от 08.30 часа до 17.00 часа всеки работен ден.

При подаване на документите кандидатите представят оригналите на ксерокопираните документи за сверяване.

 

Ден на публикуване:

 

04.05.2018 г.

Краен срок за подаване на документите:

04.06.2018 г. до 17.00 часа

 

Лице за контакт:

инж. Валя Костова – Директор на дирекция „Социално икономическо развитие, териториално и селищно устройство“.

Телефон: 06516/37 17

Заповед на Кмета на община Искър относно обезопасяването на водните обекти и ограничаване на инцидентите.

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участниците в обществена поръчка

   

СЪОБЩЕНИЕ

за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участниците в обществената поръчка с предмет:

Предоставяне на Консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проект: „Реконструкция на улична мрежа в община Искър“,

 финансирана от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони – Договор № 15/07/2/0/00500/28.12.2017 г. между община Искър и Държавен фонд „Земеделие“ гр. София за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестициии в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ за изпълнение на проект № 15/07/2/0/00500 – „Реконструкция на улична мрежа в община Искър“

            На 16.04.2018 год. от 10.30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 109 от 16.04.2018 г. на Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Предоставяне на Консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проект: „Реконструкция на улична мрежа в община Искър“, открита с Решение № 1/22.03.2018 г.

Назначената комисия е в състав, както следва:

 Председател:

            Теменужка Василева Христова – Секретар на  община Искър

 Членове:

 1. Ирена Руменова Салашка – Младши експерт „Социално икономически дейности, разработване и управление на проекти” в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство” при община Искър;

 

 1. Ани Методиева Емилова – Старши експерт “Социално-икономически дейности, разработване и управление на проекти и по етническите въпроси” в дирекция „Социално икономическо развитие, териториално и селищно устройство” (СИРТСУ) при община Искър;

 

 1. Мария Мартинова Иванова – Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър;

 

 1. Бистра Чавдарова Минковска – Главен експерт „Обществени поръчки” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър.

 

Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38.

 

Председателят на комисията установи, че същата е в пълния си състав.

На заседанието на комисията присъства Румен Петров – представител на участник „ЕКОНСУЛТ-11” ЕООД гр. София – Управител. Същият се подписа в присъствен списък.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на медиите, както и други лица.

Председателят на комисията прочете пред всички текста на заповедта за назначаване на комисията, нейния състав, задачи и срок за работа.

Съобразно разпоредбата на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП председателят на комисията получи срещу подпис от г-жа Ивалина Митова – Главен експерт „Връзки с обществеността и техническо осигуряване” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” (ОППИТО) при община Искър приемо-предавателен протокол на подадените оферти за участие от дата: 13.04.2018 год., заверено „Вярно с оригинала” копие от регистъра за получените оферти за участие и 2 (две) на брой оферти.

Съгласно горепосоченият протокол, оферта за участие в публичното състезание по ЗОП в срока до 17:00 часа на 13.04.2018 г. са подали 2 (двама) участника.

Офертите са подадени в съответствие с изискванията на чл. 47 от ППЗОП и документацията за участие — в запечатани непрозрачни опаковки.

Подадените оферти са както следва:

№ по ред Юридическо лице /фирма/

Участник,

 

Дата, час подаване на офертата Рег. № по програмата за документооборот Забележка
1. „ЕКОНСУЛТ-11” ЕООД гр. София 13.04.2018 г.;

11:05:39 часа

Рег. № 30-1448-1
2. „ЕВРОСТАРТ 2008” ЕООД гр. София 13.04.2018 г.;

15:00:23 часа

Рег. № 30-713-7

Предстои работа на комисията на закрито заседание.

Kратковременни прекъсвания на електрозахранването в община Искър.

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването както следва:

Община Искър

На 19.04.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 20.04.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Долни Луковит: Алеко Константинов, Александър Стамболийски, Ангел Каралийчев, Бачо Киро, Бенковски, Васил Левски, Георги Димитров, Иван Рилски, Искър, Климент Охридски, Козлодуй, Мусала, Петлешков, Пирин, Радецки, Христо Ботев, Цар Калоян, Цар Симеон