Get Adobe Flash player

iskarbg

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертите и разглеждане на документите за подбор на участниците в публично състезание за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Изпълнение на строителни дейности по проект: “Благоустрояване на парково пространство, ремонт на открит обект за спортна дейност и изграждане на площадки за игра”, УПИ IV-973 в кв.158, гр. Искър, община Искър

СЪОБЩЕНИЕ 

за отваряне на офертите и разглеждане на документите за подбор на участниците в публично състезание за възлагане на обществената поръчка с предмет:

„Изпълнение на строителни дейности по проект: Благоустрояване на парково пространство, ремонт на открит обект за спортна дейност и изграждане на площадки за игра”, УПИ IV-973 в кв.158, гр. Искър, община Искър, включващ следните етапи:

І етап – „Благоустрояване на парково пространство  и изграждане на площадки за игра” В  гр. Искър, община Искър;

ІІ етап  –  „ремонт на открит обект за спортна дейност” В  гр. Искър, община Искър – етапът ще се изпълни, под условие за осигурени средства от страна на Възложителя по реда на чл. 182, ал.1, т.4 от ЗОП!

 

по член 181, ал. 4 от ЗОП във връзка с чл. 57 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчка

На 11.05.2020 год. от 10.30 часа в закрито заседание комисията, назначена със Заповед № 136 от 02.03.2020 г. на Кмета на община Искър, допълнена със заповед № 304 от 22.04.2020 г. относно срока за разглеждане на офертите, продължи своята работа с разглеждане на документите за лично състояние и критериите за подбор, за съответствие с предварително поставените от възложителя условия.

Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38.

Назначената комисия е в състав, както следва:

Председател:

Теменужка Василева Христова – Секретар на  община Искър;

Членове:

 1. Радослав Банков Андреев – Главен специалист „Устройство на територията, кадастър и регулация, строителство и инвеститорски контрол” в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство” при община Искър.
 2. инж. Йорданка Панайотова Петкова – Главен инженер в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство” при община Искър

 

Председателят на комисията прочете пред всички текста на заповедта за назначаване на комисията, нейния състав, задачи и срок за работа.

Председателят на комисията установи, че същата е в пълният си и редовен  състав.

Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващите със състава и правилата за работа на комисията, както и с разпоредбата на чл. 57 от ППЗОП ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

На 04.05.2020 год. на сайта на община Искър е публикувано съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” на участниците, които отговарят на предварително обявените изисквания на Възложителя.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участници в процедурата.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на медиите, както и други лица.

Комисията пристъпи към отваряне на опаковката с надпис „Предлагани ценови параметри” на допуснатите  участници в процедурата.

 

Председателят на комисията отвори плик с надпис „Ценово предложение” на участник № 3 „АРТ-строй“ ООД гр. Плевен и оповести предложените цени.

 

Председателят на комисията отвори плик с надпис „Ценово предложение” на участник № 4 „НСК София“ ЕООД гр. София и оповести предложените цени.

След извършване на публичното оповестяване на ценовите предложения на участниците, приключи публичната част от заседанието на комисията и председателят закри същото на 11.05.2020 г. в 10:50 часа.

Предстои сключване на договор с избраният изпълнител!

 

Заповед №348/08.05.2020 на кмета на община Искър, относно изпълнение на разпоредбите в Наредбата за водоспасителна дейност и обезопасяване на водните площи.

Заповед №348/08.05.2020 на кмета на община Искър, относно изпълнение на разпоредбите в Наредбата за водоспасителна дейност и обезопасяване на водните площи. Пълния текст на заповедта може да прочетете от линка:

Icon of ЗАПОВЕД № 348 ОТ 08.05.2020 ЗАПОВЕД № 348 ОТ 08.05.2020 (481.0 KiB)

Съобщение за отваряне на ценовите оферти

   Съобщение за отваряне на ценовите оферти

 

„Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти присъединени на ниво ниско напрежение при условията на свободен пазар за нуждите на община Искър – улично осветление на територията на гр. Искър, общински мероприятия и детско заведение, находящи се в гр. Искър”

по член 181, ал. 4 от ЗОП във връзка с чл. 54 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

 

На 27.04.2020 год. от 11.00 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 306/23.04.2020 г. на Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в  публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти присъединени на ниво ниско напрежение при условията на свободен пазар за нуждите на община Искър – улично осветление на територията на гр. Искър, общински мероприятия и детско заведение, находящи се в гр. Искър”, открита с Решение № 9 от 24.03.2020 г.

Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38.

Назначената комисия е в състав, както следва:

Председател:

            Теменужка Василева Христова Секретар на община Искър;

Членове:

 1. Бистра Чавдарова Минковска – Главен експерт „Обществени поръчки” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър;
 2. Димитър Цветков Димитров –  Енергетик при Община Искър.

Председателят на комисията установи, че същата е в пълния си състав.

На заседанието на комисията не присъстваха представители участниците. Не присъстваха представители на медиите, както и други лица.

Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващите със състава и правилата за работа на комисията, както и с разпоредбата на чл. 57, ал. 1 от ППЗОП ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

На 27.04.2020 год. на сайта на община Искър е публикувано съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти на участниците.

След това комисията пристъпи към отваряне на опаковките с надпис „Предлагани ценови параметри” на допуснатите участници.

 

Предстои избор на изпълнител и сключване на договор!

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертите и разглеждане на документите за подбор на участниците в публично състезание за възлагане на обществената поръчка с предмет

СЪОБЩЕНИЕ 

за отваряне на офертите и разглеждане на документите за подбор на участниците в публично състезание за възлагане на обществената поръчка с предмет:

Изпълнение на строителни дейности по проект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на административна общинска сграда за нуждите на Общинска администрация – УПИ VІІІ-689; кв.20; гр.Искър, община Искър“

по член 181, ал. 4 от ЗОП във връзка с чл. 54 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

            На 28.04.2020 год. от 10.30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 307 от 23.04.2020 г. на Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с горецитираният предмет.

Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38.

 

Назначената комисия е в състав, както следва:

Председател:

Теменужка Василева Христова – Секретар на  община Искър;

Членове:

 1. Радослав Банков Андреев – Главен специалист „Устройство на територията, кадастър и регулация, строителство и инвеститорски контрол” в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство” при община Искър.
 2. Бистра Чавдарова Минковска – Главен експерт „Обществени поръчки” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър

Председателят на комисията установи, че същата е в пълния си състав.

На заседанието на комисията присъства упълномощен представител на участник „Вълковстрой Инженеринг” гр. Плевен, който се подписа в присъствен списък.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на медиите, както и други лица.

Председателят на комисията прочете пред всички текста на заповедта за назначаване на комисията, нейния състав, задачи и срок за работа.

Съобразно разпоредбата на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП председателят на комисията получи срещу подпис от г-жа Гергана Божиновска – Главен експерт „Връзки с обществеността и техническо осигуряване” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” (ОППИТО) при община Искър приемо-предавателен протокол на подадените оферти за участие от дата: 10.04.2020 г., заверено „Вярно с оригинала” копие от регистъра за получените оферти за участие и 6 (шест) на брой оферти.

Съгласно горепосоченият протокол, оферта за участие в публичното състезание по ЗОП в срока до 16:00 часа на 10.04.2020 г. са подали 6 (шест) участника.

Офертите са подадени в съответствие с изискванията на чл. 47 от ППЗОП и документацията за участие — в запечатана непрозрачна опаковка.

 

Подадените оферти са както следва:

 

№ по ред Юридическо лице /фирма/

Участник,

 

Дата, час подаване на офертата Рег. № по програмата за документооборот
1. „ВЪЛКОВСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД

гр. Плевен

10.04.2020 г.

10:24:18 часа

Рег. № 30-1512-1
2. „КРАФТ ТРЕЙД” ООД

гр. София

10.04.2020 г.

13:54:01 часа

Рег. № 30-1594-1
3. „СЕВСЕМ”  ЕООД

гр. Павликени

10.04.2020 г.

13:57:45 часа

Рег. № 30-1595-1
4. „СЪВРЕМЕННИ СИСТЕМИ“ ЕООД

 гр. Русе

10.04.2020 г.

14:00:40 часа

Рег. № 30-1596-1
5. „НСК София“ ЕООД

гр. София

10.04.2020 г.

14:02:53 часа

Рег. № 30-1578-4
6. „АРТ- СТРОЙ“ ООД

гр. Плевен

10.04.2020 г.

15:48:18 часа

Рег. № 30-790-12

 

След получаване на приемо – предавателния протокол за подадените оферти за участие в процедурата и съобразно изискванията на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, председателят прочете пред всички присъстващи имената на лицата, подали оферта за участие в процедурата и прикани членовете на комисията да попълнят декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

Председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. Декларациите бяха събрани от председателя, за да ги предостави на Възложителя ведно с протокола от работата на комисията.

 

След това комисията пристъпи към отваряне на опаковките на участниците, по реда на постъпването й:

 1. Първо се отвори офертата на участник № 1 „ВЪЛКОВСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД гр. Плевен. Председателят на комисията оповести съдържанието й, както и се извърши проверка за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, съгласно изискването на чл. 54, ал.3 от ППЗОП.

В съответствие с изискването на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП тримата членове на комисията подписаха техническото предложение на участника и плика с надпис „Ценово предложение”.

Комисията оповести документите и доказателствата, които опаковката с офертата съдържа и провери съответствието на същите с приложения опис.

 1. Комисията пристъпи към отваряне на опаковките на Участник № 2 „КРАФТ ТРЕЙД” ООД гр. София.

Председателят на комисията оповести съдържанието й, както и се извърши проверка за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, съгласно изискването на чл. 54, ал.3 от ППЗОП.

В съответствие с изискването на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП тримата членове на комисията подписаха техническото предложение на участника и плика с надпис „Ценово предложение”.

Председателят на комисията предложи на присъстващият представител на участник „ВЪЛКОВСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД  гр. Плевен да подпише техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. Присъстващият представител отказа да подпише същите.

Комисията оповести документите и доказателствата, които опаковката с офертата съдържа и провери съответствието на същите с приложения опис.

 1. Комисията пристъпи към отваряне на опаковките на Участник № 3 „СЕВСЕМ” ЕООД  гр. Павликени. Председателят на комисията оповести съдържанието й, както и се извърши проверка за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, съгласно изискването на чл. 54, ал.3 от ППЗОП.

В съответствие с изискването на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП тримата членове на комисията подписаха техническото предложение на участника и плика с надпис „Ценово предложение”.

Председателят на комисията предложи на присъстващият представител на участник „ВЪЛКОВСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД  гр. Плевен да подпише техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. Присъстващият представител отказа да подпише същите.

Комисията оповести документите и доказателствата, които опаковката с офертата съдържа и провери съответствието на същите с приложения опис.

 1. Комисията пристъпи към отваряне на опаковките на Участник № 4 „СЪВРЕМЕННИ СИСТЕМИ“ ЕООД гр. Русе.

Председателят на комисията оповести съдържанието й, както и се извърши проверка за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, съгласно изискването на чл. 54, ал.3 от ППЗОП.

В съответствие с изискването на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП тримата членове на комисията подписаха техническото предложение на участника и плика с надпис „Ценово предложение”.

Председателят на комисията предложи на присъстващият представител на участник „ВЪЛКОВСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД  гр. Плевен да подпише техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. Присъстващият представител отказа да подпише същите.

Комисията оповести документите и доказателствата, които опаковката с офертата съдържа и провери съответствието на същите с приложения опис.

 1. Комисията пристъпи към отваряне на опаковките на Участник № 5 „НСК София“ ЕООД.

Председателят на комисията оповести съдържанието й, както и се извърши проверка за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, съгласно изискването на чл. 54, ал.3 от ППЗОП.

В съответствие с изискването на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП тримата членове на комисията подписаха техническото предложение на участника и плика с надпис „Ценово предложение”.

Председателят на комисията предложи на присъстващият представител на участник „ВЪЛКОВСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД  гр. Плевен да подпише техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. Присъстващият представител отказа да подпише същите.

Комисията оповести документите и доказателствата, които опаковката с офертата съдържа и провери съответствието на същите с приложения опис.

 1. Комисията пристъпи към отваряне на опаковките на Участник № 6 „АРТ – строй“ ООД гр. Плевен.

Председателят на комисията оповести съдържанието й, както и се извърши проверка за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, съгласно изискването на чл. 54, ал.3 от ППЗОП.

В съответствие с изискването на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП тримата членове на комисията подписаха техническото предложение на участника и плика с надпис „Ценово предложение”.

Председателят на комисията предложи на присъстващият представител на участник „ВЪЛКОВСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД  гр. Плевен да подпише техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. Присъстващият представител отказа да подпише същите.

Комисията оповести документите и доказателствата, които опаковката с офертата съдържа и провери съответствието на същите с приложения опис.

Предстои работа на комисията и избор на изпълнител!

 

СЪОБЩЕНИЕ  ЗА ОТВАРЯНЕ НА ПЛИК  С НАДПИС „ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ”              Относно: „Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти присъединени на ниво ниско напрежение при условията на свободен пазар за нуждите на община Искър – улично осветление на територията на гр. Искър, общински мероприятия и детско заведение, находящи се в гр. Искър”

СЪОБЩЕНИЕ

 ЗА ОТВАРЯНЕ НА ПЛИК

 С НАДПИС ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ”

             Относно: „Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти присъединени на ниво ниско напрежение при условията на свободен пазар за нуждите на община Искър – улично осветление на територията на гр. Искър, общински мероприятия и детско заведение, находящи се в гр. Искър”

 

На 30.04.2020 г. (четвъртък) от 10.30 часа в Заседателната зала на община Искър, етаж втори, Комисията назначена със Заповед № 306/23.04.2020 г. на  Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с горецитираният предмет, ще отвори Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” по седемте обособени позиции на участниците, които отговарят на предварително обявените изисквания на Възложителя на основание чл. 57, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

 

Отварянето на ценовите оферти е публично и на него могат да присъстват участника в процедурата или негов упълномощен представител, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на община Искър.

 

 

 

С уважение,

 

Теменужка Василева

Председател на Комисията

по чл. 103 от ЗОП

Съобщение за отваряне на оферти  за отваряне на офертите и разглеждане на документите за подбор на участниците в публично състезание за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти присъединени на ниво ниско напрежение при условията на свободен пазар за нуждите на община Искър – улично осветление на територията на гр. Искър, общински мероприятия и детско заведение, находящи се в гр. Искър”

Съобщение за отваряне на оферти

 за отваряне на офертите и разглеждане на документите за подбор на участниците в публично състезание за възлагане на обществената поръчка с предмет:

„Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти присъединени на ниво ниско напрежение при условията на свободен пазар за нуждите на община Искър – улично осветление на територията на гр. Искър, общински мероприятия и детско заведение, находящи се в гр. Искър”

по член 181, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 54 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП)

 

На 24.04.2020 год. от 10.30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 306/23.04.2020 г. на Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в  публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти присъединени на ниво ниско напрежение при условията на свободен пазар за нуждите на община Искър – улично осветление на територията на гр. Искър, общински мероприятия и детско заведение, находящи се в гр. Искър”, открита с Решение № 9 от 24.03.2020 г.

Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38.

Назначената комисия е в състав, както следва:

Председател:

            Теменужка Василева Христова Секретар на община Искър;

Членове:

 1. Бистра Чавдарова Минковска – Главен експерт „Обществени поръчки” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър;
 2. Димитър Цветков Димитров –  Енергетик при Община Искър.

Председателят на комисията установи, че същата е в пълния си състав.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците, представители на медиите, както и други лица.

Председателят на комисията прочете пред всички присъстващи текста на заповедта за назначаване на комисията, нейния състав, задачи и срок за работа.

Съобразно разпоредбата на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП председателят на комисията получи срещу подпис от г-жа Гергана Божиновска – Главен експерт „Връзки с обществеността и техническо осигуряване” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” (ОППИТО) при община Искър приемо-предавателен протокол на подадените оферти за участие от дата: 22.04.2020 год., заверено „Вярно с оригинала” копие от регистъра за получените оферти за участие и 5 /пет/ на брой оферти.

Съгласно горепосоченият протокол, оферти за участие в публичното състезание по ЗОП в срока до 16:00 часа на 22.04.2020 г. са подали 5 /пет/ на брой дружества.

При приемане на офертите, същите са регистрирани в деловодството на община Искър, като върху опаковката е отбелязан поредния номер, входящия номер по програмата за документооборот, датата и часа на получаването й.

След крайния срок – 16:00 часа на 22.04.2020 г. е постъпила една оферта от „ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ“ ЕАД гр. София 1000, ул. „Позитано” № 2, ет.7, офис 7. На основание чл. 48, ал. 2 от ППЗОП (изречение второ) не се приемат заявления за участие и оферти, които са представени след изтичането на крайния срок за получаване и същата е върната на дружеството.

Офертите са подадени в съответствие с изискванията на чл. 47 от ППЗОП и документацията за участие — в запечатани непрозрачни опаковки.

 

Оферти са подадени от следните участници:

 

№ по ред Юридическо лице /фирма/

Участник,

Адрес за кореспонденция

Име, презиме и фамилия на участника  представил офертата или упълномощен представител Дата, час подаване на офертата Рег. № по програмата за документооборот
1. „АСМ Енерджи“ ООД,

град София

Подадена по куриер 11:44:50 часа;

15.04.2020 г.

Рег. № 30-1598-1
2. „Енерджи Маркет” АД гр. София Подадена по куриер 09:40:03 часа;

21.04.2020 г.

Рег. № 30-1500-2
3. „Мост Енерджи” АД гр. София Подадена по куриер 11:47:00 часа;

21.04.2020 г.

Рег. № 30-1492-1
4. „Енерджи Маркет Глобал” ООД гр. София Подадена по куриер 14:38:14 часа;

22.04.2020 г.

Рег. № 30-1600-1
5. „Кумер” ООД,

град София

Подадена по куриер 14:40:48 часа;

22.02.2020 г.

Рег. № 30-1496-5

 

След получаване на приемо – предавателния протокол за подадените оферти за участие в процедурата и съобразно изискванията на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, председателят прочете пред всички присъстващи имената на лицата, подали оферта за участие в процедурата и прикани членовете на комисията да попълнят декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

Председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. Декларациите бяха събрани от председателя, за да ги предостави на Възложителя ведно с протокола от работата на комисията.

След това комисията пристъпи към отваряне на опаковките на участниците по реда на тяхното постъпване

Публичната част от заседанието на комисията приключи след извършването на действията по 54, ал. 3 – 5 от ППЗОП.

 

Предстои работа на комисията!

Съобщение относно промяна на приходната сметка на община Искър от 01.05.2020година.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с предстоящото вливането на Експресбанк в Банка ДСК, Ви уведомяваме, че  новата Приходна сметка на ОБЩИНА ИСКЪР за МЕСТНИ ДАНЪЦИ и ТАКСИ от 01.05.2020 г. е:

БАНКА ДСК, BIC: STSABGSF,  IBAN: BG55STSA93008418008591     

 

Съобщение за отваряне на ценовите оферти на обществената поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски, училищно и социално заведения в община Искър и за осигуряване на топъл обяд по седем обособени позиции”

Съобщение за отваряне на ценовите оферти

на обществената поръчка с предмет:

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски, училищно и социално заведения в община Искър и за осигуряване на топъл обяд по седем обособени позиции

 

На 24.04.2020 год. от 10.30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 116/24.02.2020 г. на  Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в  публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски, училищно и социално заведения в община Искър и за осигуряване на топъл обяд по седем обособени позиции, открита с Решение № 4/31.01.2020 г.

Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38.

Поради ползването на платен годишен отпуск от редовният член на комисията – Величка Дикова Косташка Директор на ДГ „Мара Балева” гр. Искър, същата се замести от резервен член, а именно Ани Методиева Емилова – Старши експерт “Социално-икономически дейности, разработване и управление на проекти и по етническите въпроси” в дирекция „Социално икономическо развитие, териториално и селищно устройство” (СИРТСУ) при община Искър. След като се запозна с приемо – предавателния протокол и подадените оферти за участие в процедурата г-жа Емилова попълни декларация за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. Декларациията се предаде на председателя на комисията, за да я предостави на Възложителя, ведно с протокола от работата на комисията.

 

Комисия е в състав, както следва:

Председател:

            Теменужка Василева Христова Секретар на община Искър;

Членове:

 1. Бистра Чавдарова Минковска – Главен експерт „Обществени поръчки” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър;
 2. Ралица Благомилова Андреева Управител на „Домашен Социален Патронаж” гр. Искър
 3. Ани Методиева Емилова – Старши експерт “Социално-икономически дейности, разработване и управление на проекти и по етническите въпроси” в дирекция „Социално икономическо развитие, териториално и селищно устройство” (СИРТСУ) при община Искър;
 4. Мирослав Георгиев ШетовскиДиректор на СУ  „Христо Смирненски” гр. Искър.

Председателят на комисията установи, че същата е в пълния си състав.

 

Председателят на комисията установи, че същата е в пълния си състав.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците, представители на медиите, както и други лица.

Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващите със състава и правилата за работа на комисията, както и с разпоредбата на чл. 57, ал. 1 от ППЗОП ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

На 21.04.2020 год. на сайта на община Искър е публикувано съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти по съответните обособени позиции.

 

Председателят на комисията обяви резултатите от оценяването на офертите по другите показатели съгласно изискванията а чл. 56, ал.3 от ППЗОП.

 

След това комисията пристъпи към отваряне на опаковките с надпис „Предлагани ценови параметри” на участниците

 

Предстои сключване на договор!

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ на обществена поръчка с предмет:

   СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

на обществена поръчка с предмет:

 

Упражняване на строителен надзор по проект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на административна общинска сграда за нуждите на Общинска администрация – УПИ VІІІ-689; кв.20; гр. Искър, община Искър“

Днес, 22.04.2020 год., в изпълнение на Заповед № 282/21.04.2020 г. на  Кмета на община Искър от 10.30 часа в Заседателната зала на Община Искър се събра комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Теменужка Василева Христова – Секретар на община Искър;

ЧЛЕНОВЕ:

 1. Радослав Банков Андреев – Главен специалист „Устройство на територията, кадастър и регулация, строителство и инвеститорски контрол” в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство” при община Искър;
 2. Бистра Чавдарова Минковска – Главен експерт „Обществени поръчки” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър

със задача: На 22.04.2020 год. от 10.30 часа, в Заседателната зала на Община Искър, назначената комисия да получи и отвори подадените оферти за участие, разгледа и оцени същите.

Председателят на комисията откри заседанието.

На публичното отваряне на офертите не присъстваха представители на участниците.

Председателят на комисията отбеляза, че съгласно чл. 187, ал. 1 от ЗОП на 19.03.2020 г. е публикувана Обява с рег. № 15-14-16/19.03.2020 г. в „профила на купувача“ на сайта на община Искър –  със срок за подаване на оферти до 16:00 часа на 31.03.2020 год. с предмет: „Упражняване на строителен надзор по проект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на административна общинска сграда за нуждите на Общинска администрация – УПИ VІІІ-689; кв.20; гр. Искър, община Искър“ . На страницата на Агенцията по обществени поръчки  на 19.03.2020 г. е публикувана Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП. В срока, посочен в горецитирана обява са постъпила 1 /една/ оферта и съгласно чл.188, ал. 2 от ЗОП Възложителят е удължил първоначално обявеният срок.

На сайта на община Искър в „профила на купувача“ e публикувано Съобщение за удължаване първоначалния срок за събиране на оферти с Рег. № 91-43-11/01.04.2020 г. със срок за подаване на оферти до 16:00 часа на 16.04.2020 год.

Съобразно разпоредбата на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП председателят на комисията получи срещу подпис от г-жа Гергана Божиновска – Главен експерт „Връзки с обществеността и техническо осигуряване” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” (ОППИТО) при община Искър приемо-предавателен протокол на подадените оферти за участие от дата: 16.04.2020 год., заверено „Вярно с оригинала” копие от регистъра за получените оферти за участие и 3 /три/ на брой оферти.

Съгласно горепосоченият протокол, са подадени три оферти за участие в горецитираният срок.

След крайния срок – 16:00 часа на 16.04.2020 г. не са постъпили оферти.

При приемане на офертите, същите са регистрирани в деловодството на община Искър, като върху опаковката е отбелязан поредния номер, входящия номер по програмата за документооборот, датата и часа на получаването й.

Офертите са представени на български език в запечатани, непрозрачни опаковки, попълнени съгласно посочения в документацията за участие образец от участниците. Върху плика, участниците са посочили адрес за кореспонденция, телефон.

 

Оферти за участие са подадени, както следва:

 

№ по ред Юридическо лице /фирма/

Участник,

Адрес за кореспонденция

Дата, час подаване на офертата Рег. № по програмата за документооборот
1. „ПЕШЕВ” ЕООД

гр. Пловдив

11:07:18 ч.

27.03.2020 г.

Рег. № 30-1174-1
2. „КИМА КОНСУЛТ” ЕООД

гр. Пловдив

11:48:35 ч.

15.04.2020 г.

Рег. № 30-1060-2
3. „БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ” АД

гр. София

11:52:59 ч.

15.04.2020 г.

Рег. № 30-953-4

 

След получаване на приемо-предавателния протокол за подадените оферти за участие в процедурата и съобразно изискванията на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, председателят прочете пред всички присъстващи имената на участниците, подали оферти за участие в процедурата и прикани членовете на комисията да попълнят декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 по чл.103, ал.2 във връзка с 97, ал. 2 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл.51, ал.8-13 от ППЗОП). Председателят и членовете на комисията подписаха цитираните декларации и същите бяха събрани от председателя, за да ги предостави на Възложителя ведно с протокола от работата на комисията.

След това комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване и обяви ценовите предложения в изпълнение на чл. 97, ал. 4 от ППЗОП на участниците.

Предстои избор на изпълнител и сключване на договор