Get Adobe Flash player

iskarbg

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

по процедура №BG05M2OP001-3.012 – „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър – Мярка 7 „Достъп до качествено образование, чрез интегрираните в образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми“, финансирана от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ.

 

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-50/ 02.07.2019 г., „МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ публикува за обществено обсъждане проект на Насоките за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения с два крайни срока за кандидатстване  № BG05M2OP001-3.012 – „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър – Мярка 7 „Достъп до качествено образование, чрез интегрираните в образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми“, финансирана от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

 

Общественото обсъждане ще се проведе в периода 15.04.2020 г. – 30.04.2020 г. (включително).

 

В срок до 30.04.2020 г. можете да изпращате писмени възражения и предложения по проекта на документация на електронен адрес: karlukovski.karst@gmail.com или на адрес: п.к. 5980, гр. Червен бряг, ул. „Търговска“ № 1.

 

В срока за публично обсъждане, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията, а не да се задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мярката.

 

Постъпилите коментари ще бъдат обобщени, като за целта ще се изготви обосновка за тяхното приемане или отхвърляне. Коментарите, които се приемат от „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“, ще бъдат отразени в Условията за кандидатстване и приложенията към тях в режим „проследяване на промените”.

 

Окончателния вариант на Насоките за кандидатстване ще бъде публикуван на интернет страницата на МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър – http://mig-kk.eu/  в раздел „Процедури“, след отразяване на коментарите от общественото обсъждане и окончателно съгласуване на документацията.

Проектът на Насоки за кандидатстване е публикуван на електронната страница на МИГ, секция „Новини“ –

http://mig-kk.eu/2020/04/15/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%be-%d0%be%d0%b1%d1%81%d1%8a%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81-4/

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в обществената поръчка с предмет: „Упражняване на авторски надзор при строителни дейности за „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на административна общинска сграда за нуждите на Общинска администрация – УПИ VІІІ-689; кв.20 гр. Искър, община Искър“

СЪОБЩЕНИЕ

за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в обществената поръчка с предмет:

„Упражняване на авторски надзор при строителни дейности за „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на административна общинска сграда за нуждите на Общинска администрация – УПИ VІІІ-689; кв.20 гр. Искър, община Искър“

 

             На 03.04.2020 год. от 10:30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 227 от 02.04.2020 г. на  Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертата на участника в обществена поръчка с горецитираният предмет.

Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38.

Председателят на комисията установи, че комисията е в пълния си състав.

Назначената комисия е в състав, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Теменужка Василева Христова Секретар на  община Искър

ЧЛЕНОВЕ:

 1. инж. Йорданка Панайотова Петкова – Главен инженер в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство” при община Искър

 

 1. Радослав Банков Андреев – Главен специалист „Устройство на територията, кадастър и регулация, строителство и инвеститорски контрол” в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство” при община Искър

 

На заседанието на комисията за провеждане на договарянето за определяне условията на договора, присъства представител на участника в процедурата, а именно Управителя – инж. Анелия Цонкова Петрова, които се подписаха в присъствен списък.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на медиите.

Председателят на комисията прочете пред всички присъстващи текста на заповедта за назначаване на комисията, нейния състав, задачи и срок за работа.

Съобразно разпоредбата на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП председателят на комисията получи срещу подпис от г-жа Гергана Божиновска – Главен експерт „Връзки с обществеността и техническо осигуряване” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” (ОППИТО) при община Искър приемо-предавателен протокол за подадената оферта за участие от дата: 03.04.2020 год., заверено „Вярно с оригинала” копие от регистъра за получената оферта за участие и 1 /една/ на брой оферта.

Офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47 от ППЗОП и документацията за участие — в запечатана непрозрачна опаковка, както следва:

№ по ред Юридическо лице /фирма/

Участник

 

Дата, час подаване на офертата Рег. № по програмата за документооборот
1. „ПРОИНЖ АП” ЕООД , ГРАД ПЛЕВЕН 15:52:17 часа;

01.04.2020 г.

Рег. № 30-732-2

 

След получаване на приемо – предавателния протокол за подадените оферти за участие в процедурата и съобразно изискванията на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, председателят прочете пред всички присъстващи имената на лицата, подали оферта за участие в процедурата и прикани членовете на комисията да попълнят декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

Председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. Декларациите бяха събрани от председателя, за да ги предостави на Възложителя ведно с протокола от работата на комисията.

След това комисията пристъпи към отваряне на опаковката на единственият участник:

 1. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на участник № 1 „ПРОИНЖ АП” ЕООД, ГРАД ПЛЕВЕН и се оповести съдържание й.

Комисията оповести документите и доказателствата, които опаковката с офертата съдържа и провери съответствието на същите с приложения опис.

В процеса на работата си комисията направи служебна проверка в Търговския регистър за актуалното състояние на участника в процедурата.

Комисията не установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

При извършената проверка комисията установи, че участник „ПРОИНЖ АП” ЕООД, ГРАД ПЛЕВЕН е представил 1 (един) брой ЕЕДОП, подписан от управителя на дружеството в качеството му на лице по чл. 40, ал. 1, т. 1 от ППЗОП.  ЕЕДОП е попълнен в съответствие с изискванията на закона и условията на Възложителя.

Комисията реши, всички изискуеми от закона и Възложителя документи, свързани с личното състояние и критериите за подбор са представени от участника и съответстват на нормативните изисквания и  тези на Възложителя.

С оглед на гореизложеното комисията единодушно реши участник № 1 „ПРОИНЖ АП” ЕООД, ГРАД ПЛЕВЕН да продължи понататъшното си участие и офертата му в частта Техническо предложение за изпълнение на поръчката да бъде разгледана.

Комисията продължи заседанието си като пристъпи към разглеждане на „Техническото предложение за изпълнение на поръчката” на допуснатият до по нататъшно участие единствен участник № 1 „ПРОИНЖ АП” ЕООД, ГРАД ПЛЕВЕН.

Комисията единодушно реши, че Техническото предложение, представено от Участник   „ПРОИНЖ АП” ЕООД, ГРАД ПЛЕВЕН, отговаря на всички изисквания на Възложителя.

Комисията разгледа Ценовото предложение на участник „ПРОИНЖ АП” ЕООД, ГРАД ПЛЕВЕН. Комисията прие направените предложение и предложената цена от участника и предлага сключване на договор с участник „ПРОИНЖ АП” ЕООД гр. Плевен.

ПРЕПОРЪКА НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО КЪМ ГРАЖДАНИТЕ

ПРЕПОРЪКА НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

КЪМ ГРАЖДАНИТЕ

Министерството на здравеопазването препоръчва на всички лица да използват защитни маски в закрити и открити обществени места, включително и в обществения транспорт !

Обществените места са такива места или пространства, които са свободно достъпни и/или предназначени за обществено ползване.

Според различни проучвания вирусът COVID-19 може да престои върху метални, пластмасови и стъклени повърхности в продължение на няколко дни при стайна температура. По тази причина при безсимптомното протичане на заболяването посещението на такива места е свързано с повишен риска от заразяване, дори и при спазване на изискванията за дистанция между хората.

Препоръката за носенето на маска от хора, които са здрави, цели предпазването на устата и носа им от случаен контакт със секреции, попаднали върху ръцете им, както и предпазването на околните в случай на безсимптомно протичане на заболяването.

Лица със симптоми на респираторна инфекция следва да се консултират с личните си лекари за последващи действия и да ограничат своите контакти с цел предпазване на околните от евентуално заразяване с вирусни и бактериални причинители.

Препоръката е свързана с разпространението на COVID-19 у нас, както и с научните данни за случаи на безсимптомно протичане на вирусната инфекция.

Министерството на здравеопазването напомня, че основният начин за предпазване от COVID-19 е спазването на висока лична хигиена, а именно хигиената на ръцете, която трябва стриктно да се прилага както преди хранене и след посещение на тоалетна, така и след сваляне на защитните маски и след контакт с повърхности и предмети и физическа дистанция.

 

СЪОБЩЕНИЕ   за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в пряко договаряне за възлагане на обществената поръчка с предмет

СЪОБЩЕНИЕ

 

за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в пряко договаряне за възлагане на обществената поръчка с предмет:

„Спешен/авариен ремонт на обект: Покривно покритие на сградата на общинска администрация – гр. Искър“

 

 

 

На 31.03.2020 год. от 10.30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 217 от 30.03.2020 г. на  Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертата на участника в обществена поръчка с горецитираният предмет.

Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38.

Председателят на комисията установи, че комисията е в пълния си състав.

Назначената комисия е в състав, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Теменужка Василева Христова – Секретар на  община Искър;

ЧЛЕНОВЕ:

 1. Бистра Чавдарова МинковскаГлавен експерт „Обществени поръчки” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър;
 2. Радослав Банков Андреев – Главен специалист „Устройство на територията, кадастър и регулация, строителство и инвеститорски контрол” в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство” при община Искър.

На заседанието на комисията за провеждане на договарянето за определяне условията на договора, присъства представител на участника в процедурата, а именно Управителя на „АРТ – СТРОЙ” ООД  гр. Плевен – ПЕТЯ БОЖИДАРОВА АРТАРСКА, който се подписа в присъствен списък.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на медиите.

Председателят на комисията прочете пред всички присъстващи текста на заповедта за назначаване на комисията, нейния състав, задачи и срок за работа.

Съобразно разпоредбата на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП председателят на комисията получи срещу подпис от г-жа Гергана Божиновска – Главен експерт „Връзки с обществеността и техническо осигуряване” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” (ОППИТО) при община Искър приемо-предавателен протокол за подадената оферта за участие от дата: 30.03.2020 год., заверено „Вярно с оригинала” копие от регистъра за получената оферта за участие и 1 /една/ на брой оферта.

Офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47 от ППЗОП и документацията за участие — в запечатана непрозрачна опаковка, както следва:

№ по ред Юридическо лице /фирма/

Участник

 

Дата, час подаване на офертата Рег. № по програмата за документооборот
1. „АРТ – СТРОЙ” ООД ,

 ГРАД ПЛЕВЕН

13:38:45 часа;

23.03.2020 г.

Рег. № 30-790-5

 

 

След получаване на приемо – предавателния протокол за подадените оферти за участие в процедурата и съобразно изискванията на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, председателят прочете пред всички присъстващи имената на лицата, подали оферта за участие в процедурата и прикани членовете на комисията да попълнят декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

Председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.  Декларациите бяха събрани от председателя, за да ги предостави на Възложителя ведно с протокола от работата на комисията.

След това комисията пристъпи към отваряне на опаковката на единственият участник:

 1. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на участник № 1 „АРТ – СТРОЙ” ООД гр. Плевен и се оповести съдържание й.

В резултат на разглеждане на офертата и проведените разговори, назначената от Възложителя комисия и управителя на „АРТ – СТРОЙ” ООД  гр. Плевен се договориха, че изпълнението предмета на поръчката ще се осъществи съгласно клаузите на предварително представеният им за разглеждане проект на договора и за договорената обща цена, съгласно ценовото предложение на участника.

 

Комисията приключи заседанието на 31.03.2020 г. в 11.30 часа.

 

СЪБЩЕНИЕ Със заповед на министъра на здравеопазването от последните минути се облекчава преминаването през контролно-пропускателните пунктове в областните центрове

СЪОБЩЕНИЕ

Със заповед на министъра на здравеопазването от последните минути се облекчава преминаването през контролно-пропускателните пунктове в областните центрове

През контролно-пропускателните пунктове се пропуска преминаването на лица само в случай на неотложност на пътуването, наложено от:

 • полагане на труд в населеното място;
  • здравословни причини на пътуващия или на негови близки;
  • завръщане на настоящ или постоянен адрес, или на адрес, на който пътуващият временно пребивава, когато е различен от неговия постоянен или настоящ адрес;
  • необходимост от полагане на грижи за роднини или близки, когато населеното място, в което живеят те, е различно от това на постоянния или настоящ адрес на пътуващия;
  • необходимост от снабдяване за себе си или лица, за които пътуващият полага грижа, със стоки от първа необходимост, когато в населеното място по техния постоянен или настоящ адрес няма търговски обекти или аптеки, от които да се снабдят с тези стоки.

Обстоятелствата за преминаването през контролно-пропускателните пунктове се удостоверяват със:

 • служебна бележка от работодателя или служебен документ – карта;
  • медицински документ;
  • документ за самоличност;
  • декларация от лицето за вида на причината, поради която се налага пътуването.

Заповедта на здравния министър указва, че водачите и пътниците в товарни автомобили и автомобили, с които се осъществява охрана на ценни пратки и товари (инкасо автомобили), представят само документ за самоличност и служебна бележка от работодателя или служебен документ – карта.

След представяне на документ за самоличност и служебна бележка от работодателя или служебен документ – карта, с приоритет през контролно-пропускателните пунктове се пропускат служители:

 • на хранителни вериги и аптеки;
  • осъществяващи доставки на хранителни продукти и лекарства;
  • в стратегически обекти по смисъла на Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност;
  • на ВИК, електроснабдителните и топлоснабдителните дружества;
  • извършващи неотложни ремонтни и/или аварийни дейности.

С приоритет през контролно-пропускателните пунктове се пропускат и превозни средства със специален режим на движение, както и лицата, нуждаещи се от спешна медицинска помощ.

Мерките, въведени със заповедта на министъра, са в сила до изричната им отмяна.

 

ОБРЪЩЕНИЕ НА ИНЖ.ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ИСКЪР КЪМ ГРАЖДАНИТЕ ОТ ОБЩИНА ИСКЪР

ОБРЪЩЕНИЕ

НА ИНЖ.ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ИСКЪР

КЪМ ГРАЖДАНИТЕ ОТ ОБЩИНА ИСКЪР

 

Уважаеми съграждани,

Във връзка с въведеното извънредно положение, което е обявено в страната ни по повод разпространението на COVID-19, искам да се обърна към вас с молба за стриктно спазване указанията на Националния оперативен щаб, Министъра на здравеопазването, органите на Министерство на вътрешните работи и местната власт. Макар по-възрасните хора да са най-засегнати, вирусът не подминава и по-младите. Сега не е време да бъдем смели и безотговорни, време е да бъдем умни и отговорни. Завишете личната си хигиена и ограничете контактите си. Използвам момента да се обърна и към родителите, с молба да ограничат контактите на децата си и напускането на дома, без основателна причина.  Не бих искал да въвеждам вечерен час, затова бъдете по-отговорни към собственото си здраве и към здравето на по-възрастните, на вашите баби и дядовци.

Надявам се и на гражданската Ви активност, за да ни подавате сигнали за завърнали се от чужбина наши съграждани, които не са се самоизолирали доброволно или не спазват наложената им карантина. Съзнавам неудобството, което им създаваме, но това е най-сигурната мярка за прекъсване на разпространението на коронавируса. Също така Ви моля да не се е настройвате срещу Вашите съседи, които се прибират от чужбина. Мерките са превантивни и неизбежни в условията на пандемия.

Община Искър остава на разположение на всички самотно живеещи възрастни хора, които се нуждаят от съдействие. Подавайте ни сигнали за такива хора, които нямат близки на територията на общината, за да можем да им окажем помощ.

Пазете Вас и Вашите семейства! Останете вкъщи, а ако нямате тази възможност, спазвайте указанията на здравните власти! Бъдете здрави!

Телефони за връзка с Общинския оперативен щаб на Община Искър за предотвратяване разпространението на COVID-19:

За гр.Искър: 06516/24-24, 06516/21-81

За кметство Д.Луковит: 06352/22-34

За кметство Писарово: 065165/281

За кметство Староселци: 063570/222

 

 

инж.ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ

Кмет на община Искър